Hotărârea nr. 240/2018

Hotărârea nr.240 – restrângerea dreptului de administrare a Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov asupra nr. top.5696/5 din C.F. nr. 141300 Braşov, respectiv aspra suprafeţei de 40m.p., ce reprezintă o parte din anexa imobilului „Casa Baiulescu”, înscris în domeniul public al Judeţului Braşov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.240

din data de 26.07.2018

- privind restrângerea dreptului de administrare a Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov asupra nr. top.5696/5 din C.F. nr. 141300 Brașov, respectiv aspra suprafeței de 40m.p., ce reprezintă o parte din anexa imobilului „Casa Baiulescu”, înscris în domeniul public al Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 iulie 2018;

Analizând referatul, precum și Expunerea de Motive înregistrate sub nr. /ad. 12127/25.07.2018, întocmite de către Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, prin care se propune restrângerea dreptului de administrare a Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov asupra nr. top. 5696/5 din C.F. nr. 141300 Brașov, respectiv asupra suprafeței de 40m.p„ ce reprezintă o parte din anexa imobilului „Casa Baiulescu”, înscris în domeniul public al Județului Brașov, situată în Brașov, B-dul Eroilor nr.33; acest imobil, situat la adresa de mai sus este înscris în C.F. nr. 141300 Brașov, sub nr. top. 5696/5, 5696/3, 5696/4, 5697/3 și se află în administrarea Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, conform contractul de administrare nr. 1441/1.03.2016, încheiat între aceasta și Județul Brașov;

Spațiul va fi predat prin proces-verbal de predare-primire prin care se va reglamenta plata utilităților și folosirea mobilierului aferent spațiului;

Văzând hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 77/3.02.2016, nr. 50/14.02.2018 și 51/14.02.2018;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l), lit „c”, alin. (4), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile Cap.IV din OG nr.26/2000;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă restrângerea dreptului de administrare a Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov asupra nr. top.5696/5, din C.F. nr. 141300 Brașov, respectiv aspra suprafeței de 40m.p., ce reprezintă o parte din anexa imobilului „Casa Baiulescu”, înscris în domeniul public al Județului Brașov.

Art.2. - Se aprobă predarea, prin proces-verbal de predare-primire, prin care se va reglementa plata utilităților și folosirea mobilierului aferent spațiului descris în art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotătâri, prin Biroul Patrimoniu și Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov.