Hotărârea nr. 239/2018

Hotărârea nr.239 – modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov


Cod: F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. S, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 239 din data de 26.07.2018

- privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018;

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr. ad. 11678 din data de 23.07.2018 întocmite de Direcția Management Proiecte, prin care se propune modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului Județean de Istorie;

Față de Programul de acțiuni culturale aprobat, se propun următoarele modificări: o Suplimentarea subprogramului “Agenda culturală” cu suma de 22310 lei pentru: Proiectul Studio Dacia Felix cu suma de 14850 lei;

Proiectul Monumente în mișcare - patrimoniu dispărut cu suma de 7460 lei;

o Suplimentarea subprogramului “Cercetarea Arheologică Sistematică” cu suma de 5690 lei; o Diminuarea alocării pentru “Catalogul Muzeului Județean de Istorie” cu suma de 25000 lei;

Diminuarea alocării pentru Descoperiri arheologice din bazinul superior și mijlociu al Oltului”cu suma de 3000 lei.

Văzând adresa Muzeului Județean de Istorie nr. 626/18.07.2018 prin care se solicită modificarea programului de acțiuni culturale al instituției, în limita sumei de 659.000 lei alocată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/14.02.2018;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/14.02.2018 privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (1) lit. ”d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/14.02.2018 privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, conform noii anexe care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/14.02.2018 privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov se modifică în mod corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiect [Muzeul Județean de Istorie Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE DRRȘOVMuiaul Județean da Istorie Brașov

Str. Nlcolue Bilcaicu nr. 67, Br»}ov, Jud. Brașov

Telafon / Fax: 0268/472.350 Mall: offlcaffbrasovlMorle.ro

www.brasovlstorie.ro


V

CONBIUVL JUDKȚTAN

BHA$0VIUNI CULTURALE 2018


Secretar

Maria Durrroraveanu

Modificat iulie 2018

Nr. crt.

TIPUL Șl TITLUL ACȚIUNII

PERIOADA

Buget inițial (lei)

Diferențe +/■

Buget rectlfîcat/lei

<40.000/

Tv,

, +5.690

.   45.690

1.1.

Subprogramul Cercetarea Arheologică sistematică

Trimestrul ll-lll

25.000

+5.690

30.690

1.1.1.

Șantierul arheologic Castrul roman Cumidava (Râșnov)

Trimestrul ll-lll

25.000

+5.690

30.690

1.2

Subprogramul Cercetare Istorie locală1 i

Trimestrul 1 - IV

15.000

15.000

1.2.1

Poarta Transilvaniei (colecția de arme)

Trimestrul 1 - IV

1.2.2

Județul Brașov în Istoria turismului șl sportului

Trimestrul 1 - IV

1.2.3

Istoriografia Județului Brașov

Trimestrul 1 — IV

1.2.4

Brașovul și Centenarul României

Trimestrul 1 - IV

1.2.5

Istoria muzeelor din Brașov

Trimestrul 1 - IV

'-^■■Si2.913--

2.1

Subprogramul Expoziții

Trimestrul 1 - IV

482.913

0

482.913

1 Subprogramul Cercetare Istorie locală beneficiază și de Programele Cercetarea de arhivă șl Valorificarea patrimoniului cultural din cadrul Planului de management 2014 - 2019.

2.1.1

Expoziția temporară outdoor Regina Marfa, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești

Trimestrul 1

0

0

2.1.2

Expoziția temporară Regele Mihai 1 (1921 - 2017)

Trimestrul 1 - IV

0

0

2.1.3

Expoziția temporară Minorități etnice în cultura vizuală -focus România

Trimestrul II

1.500

0

1.500

2.1.4

Expoziția temporară Lehmann vs. Lehmann

Trimestrul IV

20.000

0

20.000

2.1.5

Expoziția permanentă OLIMPIA- Muzeul sportului șl turismului montan din Brașov

Trimestrul 1 ■ IV

241.000

0

241.000

2.1.6

Expoziția temporară outdoor BRAȘOV 100

Trimestrul IV

6.000

0

6.000

2.1.7

Expoziția Centenarului

Regina Marfa, simbol al României Mari Brașov, capitala României Mari ?

Trimestrul IV

206.413

0

206.413

2.1.8

Expoziția permanentă outdoor Brașoveniile - Renașterea meșteșugurilor istorice ale Brașovului (sediu MODAROM)

Trimestrul IV

0

0

0

2.1.9

Expoziția temporară Brașov 1987 (acțiuni de promovare)

Trimestrul 1 - IV

.5000

0

5.000

2.1.10

Expoziția temporară Orașul Stalln (acțiuni de promovare)

Trimestrul 1 - IV

2.000

0

2.000

2.1.11

Expoziția temporară Lumea Promenadelor de altădată (acțiuni de promovare)

Trimestrul 1 - IV

1.000

0

1.000

2.2

Subprogramul Apariții editoriale

Trlmestruîll - IV

58.000

-28.000

30.000

2.2.1

Album istoric Casa Sfatului-tipar

Trimestrul 1

30.000

30.000

2.2.2

Catalog Muzeul Județean de Istorie Brașov 2017

Trimestrul 1

25.000

-25000

0

2.2.3

Descoperiri arheologice din bazinul superior și mijlociu al Oltului (secolul al IV-lea Chr.-1 p Chr)._______________________________________________

Trimestrul II - IV

3.000

-3000

0

FW

' Y n

12.787

3.1

Arta mozaicului

Trimestrul II - IV

6.000

0

6.000

3.2

PREJMER- Regiunea Stalln

Trimestrul II - IV

402

0

402

3.3

Simte Istoria

Trimestrul II - IV

5.314

0

5.314

3.4

Istoria Steagului____

Trimestrul II-IV

1.071

0

1.071

■. &£3b'0Ș:<

ț? ateio

3.000

40.3003.000

40.300


Tematica: Centenarul Armistițiului Primului Război Mondial (finanțat AFCN, coflnantare Consiliul Județean). Buget total 115.100 lei

4.3

Monumente in mișcare - patrimoniu dispărut (finanțat AFCN, coflnantare Consiliul Județean). Buget total 73070 lei

+7,460

7.460

4.4

Studio Dacia Felix (finanțat AFCN, coflnantare Consiliul Județean). Buget total 91750 lei

+14.850

14.850

4.5

Proiectul cultural european Am fost cetățeanul Orașului Stalin

Trimestrul 1 - IV

8.000

8.000

4.6

Filmul documentar Brașov 1987 (participări festival de film, acțiuni de promovare)

Trimestrul 1 - IV

8.000

8.000

4.7

Festivalul „Gloria Domini"

Trimestrul II

6.000

6.000

4.8

Festivalul de Reconstituire Istorică CUMIDAVA

Trimestrul III

0

4.9

Festivalul Internațional de Film șl Istorii Râșnov

Trimestrul III

0

TOTAL ACȚIUNI CULTURALE 2018

659.000

0

659.000Șef Serviciu,

Prahovearni Daniela