Hotărârea nr. 238/2018

Hotărârea nr.238 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Gheorghe Barițiu nr.26, înscris în CF nr. 128465-C1-U1 Braşov, nr. cadastral 128465-C1-U1

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roRomânia


1918-20161 SARiĂTOWM tMFREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 238

din data de 26.07.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Gheorghe Barițiu nr.26, înscris în CF nr. 128465-C1-U1 Brașov, nr. cadastral 128465-C1-U1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018;

Analizând referatul nr. Ad. 11727 din data de 23.07.2018 și expunerea de motive nr. 11727/23.07.2018 întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Gheorghe Barițiu nr.26, înscris în CF nr. 128465-C1-U1 Brașov, nr. cadastral 128465-C1-U1;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 11727/23.07.2018 a doamnei Nisfoianu Lucica, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Gheorghe Barițiu nr. 26, înscris în CF nr. 128465 -CI-UI Brașov, nr. cadastral 128465 -Cl-Ul, la un preț de 87.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, nr. 451/35/18.07.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentul nr. 4 din imobilul din mun. Brașov, str. Gheorghe Barițiu nr. 26, monument istoric, datare secolul XVI-XVIII, poziția 142, cod. LMI 2015 BV-lI-m-B-11309;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.l 15 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11309, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 142, situat în municipiul Brașov, str. Gheorghe Barițiu nr. 26, înscris în CF nr. 128465-C1-U1 Brașov, nr. cadastral 128465 -Cl-Ul.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu