Hotărârea nr. 237/2018

Hotărârea.nr.237 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov. ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 237

din data de 26.07.2018

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018;

Analizând expunerea de motive și referatul nr. 11915 din data de 23.07.2018 întocmite de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 73/28.02.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, modificate, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Luând în considerare prevederile art. 104 alin. (1) lit. “a” și alin. (2) lit.“a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “a” și alin. (2) lit.“c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 172/29.04.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off i ce @ j ud b rasov. ro, www.j ud brasov. ro


ROMÂNIA


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 237

din data de 26.07.2018

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018;

Analizând expunerea de motive și referatul nr. 11915 din data de 23.07.2018 întocmite de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 73/28.02.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, modificate, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Luând în considerare prevederile art. 104 alin. (1) lit. “a” și alin. (2) lit.“a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “a” și alin. (2) lit.“c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 172/29.04.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria DirmbrăveanuConsiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@j udbrasov. ro, www.judbrasov.ro

Cod:F-16ROMAN IA


HOTĂRÂREA NR. 237 din data de 26.07.2018

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018;

Analizând expunerea de motive și referatul nr. 11915 din data de 23.07.2018 întocmite de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 73/28.02.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, modificate, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Luând în considerare prevederile art. 104 alin. (1) lit. “a” și alin. (2) lit.“a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “a” și alin. (2) lit.“c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 172/29.04.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Secretar

Maria Dumbrăveanu


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV

în conformitate cu dispozițiile art.122 din Constituția României, republicată, coroborate cu dispozițiile art.87 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, Consiliul Județean Brașov este autoritatea administrației publice locale, pentru coordonarea activităților consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. în temeiul prevederilor art.91 alin.l lit.a si alin.2 lit.c din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Brașov aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare si funcționare ale aparatului de specialitate al consiliului județean.

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de legislația în vigoare, Consiliul Județean Brașov organizează și asigură funcționarea unui aparat de specialitate, subordonat președintelui acestuia.

Art.2 Președintele răspunde de buna funcționare a aparatului de specialitate al consiliului județean, pe care îl conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, prin dispoziție a președintelui consiliului județean, vicepreședinților sau altor persoane, în condițiile legii.

Art.3 (1) în funcție de atribuțiile prevăzute de lege, Consiliul Județean Brașov își organizează aparatul de specialitate în compartimente de specialitate, respectiv direcții, servicii, birouri si compartimente, ce pot fi constituite în funcție de volumul, importanța și complexitatea atribuțiilor repartizate.

 • (2) Compartimentele de specialitate sunt structuri organizatorice ale consiliului județean care asigură realizarea atribuțiilor autorității administrației publice județene stabilite prin legi și alte acte normative, inclusiv prin hotărârile adoptate de Consiliul Județean Brașov și dispozițiile normative emise de Președintele Consiliului Județean Brașov. Acestea au o componență proprie, stabilită prin lege sau prin prezentul regulament.

 • (3) Structurile organizatorice din aparatul de specialitate nu au o capacitate decizională ci, doar abilitarea legală de a fundamenta, prin note de fundamentare, rapoarte de specialitate, studii, referate etc. sub aspect legal, formal, de eficiență și/sau eficacitate, procesul decizional realizat de Consiliul Județean Brașov.

 • (4) Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite, aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov colaborează cu aparatul de specialitate al primarilor, al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, precum și ale celorlalte autorități ale administrației publice centrale de specialitate, organizate la nivelul județului.

 • (5) Structurile organizatorice ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov coordonează activitatea consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean, sprijină și controlează activitatea instituțiilor publice și societăților comerciale de sub autoritatea sa, în vederea rezolvării operative a atribuțiilor și sarcinilor ce le revin, conform competențelor legale sau stabilite prin regulamentele de organizare și funcționare proprii.

Art. 4. Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov cuprind două categorii de personal, după cum urmează:

 • - funcționari publici, cărora le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

 • - personal contractual, angajat pe baza de contract individual de muncă, care nu are calitatea de funcționar public și căruia îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii și ale Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice. Ambelor categorii de personal din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov li se vor aplica, în mod corespunzător, dispozițiile prezentului regulament.

Art.5 Președintele consiliului județean angajează, sancționează și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul de specialitate al consiliului județean.

Art.6 Funcționarii din aparatul de specialitate se bucură de stabilitate în funcție, conform legii.

Art.7 (1) Președintele, vicepreședinții, administratorul public si secretarul județului asigură conducerea, coordonarea și controlul activitatii desfășurate de compartimentele de specialitate, astfel cum rezultă din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean, organigrama aparatului de specialitate si dispoziții ale președintelui consiliului județean.

 • (2) Vicepreședinții sunt înlocuitorii de drept ai președintelui consiliului județean. In caz de absență a președintelui, atribuțiile sale vor fi exercitate, în numele acestuia, de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte prin dispoziție.

 • (3) Președintele poate delega dreptul de a aproba folosirea și repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor sai de drept.

Art.8 Secretarul județului repartizează corespondența primită și înregistrată în registrul de evidență generală, direcțiilor de specialitate spre soluționare..

Art.9 Circuitul documentelor între compartimentele de specialitate se va realiza printr-un registru intern de corespondență ținut la nivel de direcții și compartimente independente.

Art. 10 Actele care emană de la consiliul județean și care sunt adresate ministerelor, organelor centrale, consiliilor județene și locale, instituției prefectului, precum și altor instituții și agenti economici vor fi semnate de președinte sau înlocuitorul de drept al acestuia, desemnat în condițiile legii și contrasemnate de secretarul județului sau înlocuitorul acestuia, desemnat în condițiile legii.

Art.l 1. Termenul de soluționare a actelor adresate consiliului județean va fi de maximum 30 de zile pentru situațiile în care legea nu prevede alte termene.

Art.l2 Periodic sau ori de câte ori este nevoie, se va informa opinia publică prin mijloace mass-media sau prin publicare a unor informări pe site-ul instituției, asupra acivității desfășurate de Consiliul Județean Brașov.

Art.l3. In scopul organizării aplicării legii și a celorlalte acte normative, aparatul de specialitate al consiliului județean îndeplinește următoarele atribuții generale:

 • a) realizează activități de punere în executare a legilor și a celorlalte acte normative, inclusiv a hotărârilor adoptate de Consiliul Județean Brașov și a dispozițiilor normative emise de președintele acestuia;

 • b) elaborează proiecte ale strategiilor, programelor, studii, analize și statistici precum și documentația privind aplicarea și executarea legilor necesare realizării competenței autorității publice și acordă, la cererea autorităților administrației publice locale din județ, consultanță tehnică, juridică, economică și de altă natură;

 • c) exercită activități de îndrumare și control conform prevederilor legale în vigoare și în condițiile prezentului regulament;

 • d) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar ale consiliului județean si instituțiilor subordonate sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, economicitate, eficiență si eficacitate;

 • e) asigura accesul oricărei persoane fizice sau juridice la informațiile de interes public;

Art.14 Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform organigramei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.73/28.02.2018 este alcătuită, după cum urmează:

ADMINISTRATOR PUBLIC

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA ACHIZIȚII ȘI CONTRACTARE

DIRECȚIA JURIDICĂ

BIROU AUDIT INTERN

COMPARTIMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU

CABINET PREȘEDINTE

SERVICIUL RESURSE UMANE, STRATEGII DE INFORMATIZARE COMPARTIMENTUL MONITORIZARE Șl IMPLEMENTARE PROIECT AEROPORT INTERNAȚIONAL, BRAȘOV-GHIMBAV COMPARTIMENT MANAGERI PUBLICI

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL DIRECȚIA DRUMURI JUDEȚENE ȘI SERVICII PUBLICE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ

DIRECȚIA MANAGEMENT, PROIECTE ARHITECT ȘEF

Art.l5 (1) Coordonarea direcțiilor, serviciilor și compartimentelor se realizează de către directorii executivi, arhitectul sef si șefii de servicii independente.

 • (2) Directorii executivi, arhitectul șef și șefii serviciilor independente organizează și controlează activitatea funcționarilor publici și a personalului contractual, aflati în subordinea lor, conform organigramei.

 • (3) Directorii executivi, arhitectul șef și șefii serviciilor independente colaborează între ei, precum și cu conducătorii instituțiilor, serviciilor publice de interes județean de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, cu autoritățile administrației publice locale din județ și cu șefii serviciilor deconcentrate ale ministerelor și celorlalte autorități ale administrației publice centrale de specialitate organizate la nivelul județului, în scopul de a asigura îndeplinirea competențelor Consiliului Județean Brașov, în condiții de legalitate, oportunitate si eficiență.

Art. 16.Directorii executivi, arhitectul șef si șefii serviciilor/compartimentelor independente îndeplinesc următoarele atribuții principale:

 • 1. primesc corespondenta repartizată de către conducerea consiliului județean și o distribuie serviciilor, birourilor, compartimentelor de specialitate sau persoanelor din cadrul direcției sau serviciului;

 • 2. urmăresc respectarea termenelor legale în soluționarea corespondenței;

3.informează ori câte ori este necesar, conducerea consiliului județean, asupra activității desfășurate în cadrul direcției sau serviciului, precum si despre problemele din activitatea consiliilor locale, instituțiilor și agentilor economici de interes județean;

 • 4. participă la ședințele consiliului județean și ale comisiilor de specialitate ale acestuia, la care se analizează probleme ce intră în competența lor de soluționare;

 • 5. asigură rezolvarea problemelor curente;

 • 6. asigură cunoașterea si studierea de către personalul din subordine, a legislației în vigoare, utilizarea deplină a timpului de lucru, creșterea contribuției fiecărui angajat la rezolvarea, cu competență, a tuturor sarcinilor încredințate, conform fișei postului, în raport cu pregătirea, experiența și funcția ocupată;

 • 7. acordă punctajul cuprins în fisa de evaluare a performanțelor profesionale individuale;

 • 8. asigură și răspund de rezolvarea, în termen, cu respectarea legislației în vigoare a cererilor, sesizărilor și scrisorilor cetățenilor, care le sunt repartizate de către conducerea instituției;

 • 9. realizează colaborarea și conlucrarea cu toate compartimentele de specialitate pentru soluționarea unor probleme complexe, inclusiv participă la întocmirea materialelor ce se prezintă, spre analiza, comisiilor de specialitate sau plenului consiliului județean;

 • 10. urmăresc abonamentele la publicațiile de specialitate și realizarea colecțiilor de acte normative, asigură organizarea arhivei din cadrul compartimentelor, precum si aplicarea dispozițiilor legale de către personalul din subordine;

11 .participă la ședințele săptămânale sau orice alte întâlniri convocate de către conducerea instituției;

12. îndeplinesc orice alte sarcini dispuse de conducerea consiliului județean.

Art. 17 Directorii executivi, Arhitectul șef, șefii serviciilor independente, șefii serviciilor și birourilor din cadrul direcțiilor, răspund de întreaga activitate pe care o coordonează, astfel încât să se asigure îndeplinirea tuturor competențelor Consiliului Județean Brașov, în condiții de legalitate, oportunitate si eficiență.

Art. 18 Programul de lucru al personalului din aparatul de specialitate este stabilit prin Regulament intern.

Art.19 Concediile de odihnă pentru secretarul județului, directorii executivi, arhitectul șef, șefii serviciilor independente și coordonatorii compartimentelor independente se aprobă de președinte.

Art.20 (1) Pentru vicepreședinți, secretarul județului, directorii executivi, arhitectul șef, șefii serviciilor independente și coordonatorii compartimentelor independente, deplasările se aprobă de către președinte, iar pentru restul personalului, de către conducătorii și coordonatorii acestora.

(2) Ieșirile din județ în interesul serviciului, se vor face numai cu aprobarea președintelui consiliului județean.

Art.21 Personalul consiliului județean răspunde, după caz, material, civil, administrativ sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin.

Art.22 Instruirea profesională a personalului din aparatul de specialitate al consiliului județean, se face de către persoana care le coordonează activitatea și prin instituții de profd acreditate, din țară si din străinătate, în limita mijloacelor financiare disponibile pentru anul în curs .

Art.23 Detalierea concretă a atribuțiilor fiecărei structuri organizatorice este redată în capitolele II, secțiunile I- XV ale prezentului regulament.

Art.24 Individualizarea atribuțiilor pentru fiecare salariat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, se realizează prin fișa postului.

Art.25 Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov participă la implementarea reglementarilor sistemului de management integrat calitate mediu la nivelul instituției, asumându-și responsabilitățile ce decurg din acesta .

Art.26 (1) Funcționarii publici au obligația să depună declarația de avere și declarația de interese la persoana desemnată prin dispoziția președintelui consiliului județean, potrivit prevederilor art.5 alin.2 lit.i din Legea nr. 176/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare .

 • (2) Declarațiile de avere și de interese reprezintă acte personale si irevocabile, putând fi rectificate numai în condițiile prevăzute de lege.

 • (3) Declarația de avere se face în scris, pe propria răspundere și cuprinde bunuri proprii, bunurile comune si cele deținute în indiviziune, precum și cele ale copiilor aflați în întreținere, potrivit art.3 alin.(l) din Legea nr.l 15/1996 pentru declararea si controlul averilor demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, precum și prevederile Legii nr. 176/ 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative care se aplică în mod corespunzător.

 • (4) Declarația de interese se face, în scris, pe propria răspundere și cuprinde funcțiile și activitățile, potrivit prevederilor Legii nr.l61/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.l 76/2010.

 • (5) Declarațiile de avere și de interese se depun în termen de 15 zile de la data numirii în funcție sau începerii activității.

 • (6) Funcționarii publici au obligația să depună sau să actualizeze, după caz, declarația de avere și declarația de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie pentru anul fiscal anterior.

 • (7) Funcționarii publici au obligația, ca în termen de 15 zile, de la data încetării activității să depună o noua declarație de avere si de interese.

CAPITOLUL II

Atribuțiile structurilor organizatorice ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Secțiunea I-a

ATRIBUȚIILE ADMINSTRATORULUI PUBLIC

Ari.27. (1) Administratorul public îndeplinește, în baza unui contract de management încheiat cu președintele Consiliului Județean Brașov, atribuții de coordonare a aparatului de specialitate și a serviciilor publice de interes județean.

 • (2) Funcția de administrator public este asimilată unei funcții contractuale de conducere.

 • (3) Administratorul public îndeplninește următoarele atribuții:

1 .coordonează aparatul de specialitate potrivit delegării de competență și propune soluții pentru îmbunătățirea funcționării acestuia;

 • 2. coordonează serviciile de interes public județean prestate prin intermediuk paratului de specialitate sau a entităților prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean, potrivit delegării de atribuții;

 • 3. coordonează/implementează proiectele Consiliului Județean Brașov cu finanțare din fonduri nerambursabilede la bugetul local, de 1 bugetul de stat sau din alte surse, potrivit delegării de atribuții;

 • 4. poate exercita prin delegare, atribuțiile de ordonator principal de credite;

 • 5. asigură gestionarea și utilizarea eficientă a bunurilor aflate în proprietaea publică și privată a județului;

 • 6. coordonează activitățile de achiziții publie și investiții;:

 • 7. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 8. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 9. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 10. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Secțiunea a-II-a ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI ECONOMICE

Art.28. Direcția Economică este în subordinea directă a preșdintelui Consiliului Județean Brașov, fiind condusă de un director executiv și .are următoarea structură organizatorică:

 • I.Serviciul Financiar- Contabilitate

ILServiciul buget lILCompartiment CFPP

 • IV.Birou Administrativ.

Art.29. Serviciul financiar-contabilitate îndeplinește următoarele atribuții:

1 .Asigură, gestionează și răspunde de coordonarea, organizarea, îndrumarea și controlul, în exercitarea și îndeplinirea atribuțiilor privind operațiunile efectuate din fonduri publice a patrimoniului public și privat, corespunzător actelor normative și administrative incidente, a procedurilor operaționale, a reglementărilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor din fonduri publice, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, documentele, circuitul acestora și persoanele împuternicite să efectueze operațiunile legate de cele patru faze ale execuției bugetare;

 • 2. asigură, concomitent cu îndeplinirea sarcinilor de bază, asistența de specialitate pentru instituțiile publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, elaborarea rapoartelor de specialitate și sprijinirea inițiatorilor la întocmirea și fundamentarea proiectelor de hotărâri și a expunerilor de motive, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Județean Brașov, precum și soluționarea corespondenței repartizate;

 • 3. pentru realizarea atribuțiilor sale, colaborează cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov și instituțiile subordonate, cu furnizorii de produse, prestatorii de servicii și executanții lucrărilor contractate de Județul Brașov, cu persoane fizice sau juridice, de drept public și privat, în vederea realizării operative, eficiente și în temeiul actelor normative și administrative incidente, a activităților specific financiar-contabile.

4.organizează și conduce evidența financiar-contabilă a Consiliului Județean Brașov și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și celorlalte acte normative din domeniul fmanciar-contabil;

5.organizează și conduce contabilitatea pe baza angajamentelor conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6. asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile patrimoniale și înregistrarea lor în contabilitate, răspunde de legalitatea operațiunilor financiar-contabile ale Consiliului Județean Brașov;

 • 7. asigură îndrumare de specialitate instituțiilor din subordine, în conducerea corectă și la zi a evidenței bugetare și financiar-contabile, precum și în realizarea unei bune execuții bugetare și a încheierii anului financiar, în limitele și responsabilitățile definite prin lege;

 • 8. asigură organizarea și conducerea evidenței contabile a conturilor extrabilanțiere;

 • 9. asigură implementarea și funcționarea sistemului național de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare și angajamentelor legale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug și Ordinului nr. 1026/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug;

 • 10.asigură înregistrarea în Sistemul de control al angajamentelor bugetare (CAB-Control Angajamente Bugetare) a tuturor angajamentele legale, bugetare precum și creditele bugetare rezervate și recepțiile, la începutul anului, trimestrial sau la fiecare rectificare bugetară, în limita autorizărilor aprobate;

11 .gestionează fonduri naționale nerambursabile repartizate de către ministerele de resort și alocate în scopul promovării și implementării programelor de dezvoltare locală, precum și proiecte de infrastructură cu finanțare din fonduri externe, executând, în acest sens, activități financiar-contabile;

 • 12.asigură evidența și activitățile financiar-contabile pentru implementarea, finalizarea și monitorizarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, în bune condiții și corespunzător contractelor de finanțare și prevederilor legale în vigoare;

13.organizează și efectuează operațiunile prevăzute de lege privind evidența contabilă a patrimoniului Consiliului Județean Brașov;

 • 14. asigură evidența bunurilor de orice fel aflate în patrimoniul Consiliului Județean Brașov pe întreaga durată de viață a acestora pentru a oferi informații necesare fundamentării deciziilor de înlocuire, reparare, recondiționare, scoatere din folosință, declasare, casare, transfer, cedare fără plată, trecere în patrimoniul privat în vederea valorificării, precum și a altor decizii privind exploatarea lor;

 • 15. îndrumă și controlează activitatea de inventariere a patrimoniului aflat în folosința Consiliului Județean Brașov în cazul preluării sau transferului de active fixe, efectuează înregistrarea în contabilitate în baza documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare;

 • 16..asigură evidența contabilă a debitorilor și colaborează cu Direcția juridică din cadrul Consiliului Județean pentru recuperarea creanțelor;

 • 17. asigură verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni și documentelor (înainte ca acestea să devină acte juridice) ce afectează fondurile publice și patrimoniul Județului Brașov, din punct de vedere al legalității și regularității, precum și încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și creditelor de angajament..cu sprijinul Direcției Juridice, ;

 • 18.asigură întocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale pentru activitatea proprie, centralizează situațiile financiare ale instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Brașov și cuprinse în bugetul propriu consolidat al Județului Brașov, în vederea depunerii acestora la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, în conformitate cu normele metodologice de specialitate;

 • 19.întocmește lunar balanța de verificare și registrul jurnal, verifică și punctează exactitatea rulajelor și a soldurilor reflectate prin acestea;

 • 20.colaborează la întocmirea proiectului bugetului creditelor interne și externe contractate de Consiliul Județean Brașov, asigură întocmirea și depunerea lunară a situațiilor financiare de raportare la ministerul de resort privind finanțările rambursabile și operațiunile de derulare a împrumuturilor contractate, efectuează tragerile de sume de la instituțiile bancare din contractul de facilitate, pe baza documentelor justificative de plată, asigură plata dobânzilor și a comisioanelor aferente și rambursarea ratelor de credit;

 • 21.asigură evidența contabilă sintetică și analitică a tragerilor efectuate din creditele contractate de către Consiliul Județean Brașov și a operațiunilor care privesc dobânzile și comisioanele aferente creditelor;

 • 22. întocmește situația contului de execuție a bugetului creditelor interne și externe, a bugetului local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile ori altor bugete componente, însoțite de detalierea veniturilor și cheltuielilor, potrivit clasificației economice și funcționale;

 • 23. asigură înregistrarea în contabilitate, în perioada prevăzută de lege, a valorificării și consemnării rezultatelor operațiunilor de inventariere a patrimoniului Județului Brașov și reevaluarea acestuia în condițiile actelor normative aplicabile; răspunde, împreună cu compartimentul de specialitate, de organizarea și desfășurarea operațiunii de casare și scoatere din funcțiune a bunurilor nominalizate și propuse cu acest scop, prin procesul-verbal de inventariere anuală, precum și a operațiunii de transfer, aprobată în condițiile legii;

 • 24. asigură întocmirea statelor de plată a salariilor pentru personalul Consiliului Județean Brașov pentru indemnizațiile pentru consilierii județeni, pentru comisia ATOP și altor comisii potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe baza fișelor de pontaj și a deciziilor de stabilire a drepturilor bănești;

 • 25.îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 26..respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 27. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 28. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Art.30. Serviciul buget îndeplinește următoarele atribuții:

1 .organizează, îndrumă, coordonează și asigură acțiunea de elaborare a lucrărilor privind bugetul propriu al județului (pregătire, alcătuire, aprobare și execuție), inclusiv acțiunile de rectificare pe parcursul anului bugetar, urmărind necesitatea, oportunitatea, eficiența, eficacitatea, economicitatea, regularitatea și baza legală a cheltuielilor bugetate, justa dimensionare a acestora, precum și atragerea veniturilor și mobilizarea resurselor existente;

 • 2. propune soluții, metodologii și tehnici de lucru pentru elaborarea bugetului; asigură și răspunde de efectuarea lucrărilor pregătitoare pentru bugetul propriu și pentru bugetul general al județului, în baza documentelor justificative și în strânsă colaborare cu Direcția Generală și Trezoreria Municipiului Brașov și instituțiile publice subordonate și alte entități, după caz;

 • 3. întocmește și supune aprobării proiectele anuale de buget consolidat și previziunile bugetare pentru minim 3 ani, precum și programul acțiunilor multianuale, detaliat pe obiective și ani bugetari, atât pentru bugetul propriu, cât și pentru instituțiile publice din subordinea Consiliului Județean, ca urmare a verificării, analizării și centralizării proiectelor de buget depuse de instituțiile subordonate; asigură întocmirea prognozelor bugetare, corelat cu programul de investiții publice, având în vedere execuția veniturilor planificate pentru Bugetul Local, prin raportare la perioadele anterioare și emite propuneri de măsuri, în acest sens;

 • 4. întocmește, la termenele prevăzute prin legislația specifică în vigoare, propunerile privind bugetul propriu al Județului Brașov în caz de război;asigură, prin bugetul propriu al Județului Brașov, un fond de rezervă bugetară, creat și înscris în limita prevederilor și cuantumului ori procentului stabilit prin lege, precum și repartizarea acestuia, în condițiile reglementărilor specifice finanțelor publice locale și altor acte normative incidente; cu sprijinul compartimentelor de specialitate, propune și asigură repartizarea excedentului bugetar, în condițiile legii;

 • 5.întocmește și supune aprobării bugetul propriu general al județului, pe bugete componente, în baza datelor, informațiilor și documentelor furnizate de compartimentele de specialitate și instituțiile subordonate, după analizarea, fundamentarea, dimensionarea necesarului de credite bugetare pe destinații și ordonatori de credite, corespunzător clasificației bugetare, potrivit surselor de venit și în concordanță cu prioritățile stabilite în scopul funcționării serviciilor publice de interes județean;

 • 6.asigură centralizarea bugetului propriu și a bugetelor instituțiile subordonate, pentru anul în curs, precum și pe parcursul anului, conform nevoilor de rectificare, corespunzător clasificației economice și funcționale, în baza programului de achiziții aprobat și cu respectarea prevederilor legii contabilității, finanțelor publice locale, a responsabilității fiscale și alte prevederi legale incidente; în colaborare cu compartimentele de specialitate ale Consiliului Județean și instituțiile publice subordonate, elaborează și supune aprobării ordonatorului principal de credite și Consiliului Județean, propunerile de repartizare pe trimestre a creditelor bugetare aprobate în bugetul propriu general al Județului Brașov, în funcție de veniturile și cheltuielile previzionate;

 • 7. analizează propunerile și supune aprobării listele de investiții și dotări, atât pentru obiectivele aflate în implementare, cât și pentru cele noi, inclusiv a celorlalte anexe la buget, asigură reactualizarea acestora, la propunerea și în colaborare cu compartimentele din structura aparatului de specialitate al Consiliului Județean și cu instituțiile subordonate; asigură întocmirea și actualizarea periodică, de către compartimentele de specialitate, verifică fișele obiectivelor de investiții, în forma transmisă de unitățile teritoriale de trezorerie; asigură deschiderea finanțării pentru toate obiectivele de investiții cuprinse în bugetul propriu al județului, urmărește, în colaborare cu compartimentele din structura aparatului de specialitate al Consiliului Județean, realizarea și finalizarea acestora;

 • 8. supune spre aprobare repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului precum și a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene;

 • 9. efectuează verificări, analize de specialitate și propune măsuri în acest sens, decadal și lunar, în baza situației prezentate de instituțiile subordonate privind plățile efectuate, prin raportare la veniturile proprii realizate și subvențiile/transferurile acordate, a conturilor proprii de execuție și a disponibilului existent în conturile deschise la unitățile teritoriale de trezorerie, potrivit justificării necesarului lunar de cheltuieli solicitat; elaborează lucrări de informare și sinteză privind activitatea bugetară a instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean, oferind datele necesare susținerii și fundamentării actelor de decizie;

10.organizează și conduce evidența analitică, sintetică și contabilă a veniturilor bugetului local, în baza extraselor de cont și a documentelor justificative, pe surse distincte de venit; întocmește rapoarte și informări de specialitate privind situația veniturilor proprii ale bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din aceste surse, distinct pe ordonatori de credite; identifică noi oportunități de surse de finanțare, în vederea atragerii, creșterii și diversificării veniturilor la bugetul general consolidat al județului, în scopul asigurării cheltuielilor programate pentru fiecare an bugetar, corespunzător obiectivelor și priorităților stabilite;

11 .urmărește, verifică, analizează și aprobă, prin hotărâre a Consiliului Județean, execuția bugetară a Județului Brașov și a instituțiilor din subordine, urmărind permanent realizarea și încasarea veniturilor proprii, a subvențiilor/transferurilor repartizate din bugetul propriu general al județului și cheltuielile efectuate, prin raportare la veniturile proprii și cheltuielile planificate, ocazie cu care asigură și îndrumarea metodologică de specialitate; analizează și informează permanent asupra situației creditelor planificate, deschise, repartizate și utilizate, pe trimestre și subdiviziunile clasificației bugetare, precum și ca urmare a solicitărilor înregistrate, emite propuneri de măsuri în acest sens, întocmește propuneri de modificări de alocații și virări de credite bugetare, în mod fundamentat și temeinic justificat; asigură respectarea disciplinei financiar-bugetare;

 • 12. fundamentează și supune spre aprobarea autorității deliberative, conturile anuale de execuție ale bugetelor componente ale bugetului propriu general consolidat al județului, în forma impusă prin lege;

 • 13. colaborează la elaborarea strategiilor, programelor și planurilor de dezvoltare a județului;

 • 14. asigură îndrumarea de specialitate instituțiilor publice din subordine și unităților administrative teritoriale de pe raza județului cu privire la fundamentarea și întocmirea proiectului de buget și previziuni pe termen scurt, mediu sau lung, după caz, execuția, verificarea și raportarea bugetelor aprobate pe subdiviziunile clasificației economice și funcționale, corespunzător prevederilor legii finanțelor publice locale și responsabilității fiscale ori alte acte normative incidente, în organizarea și conducerea corectă și la zi a evidenței, activităților și angajamentelor bugetare și legale, a activității și evidenței analitice și financiar-contabile a veniturilor bugetului propriu al județului, în special a execuției veniturilor planificate, în funcție de care se dispun și efectuează cheltuielile programate, în limitele și competențele conferite de lege;

 • 15. Elaborează proiectul de buget local al Județului Brașov, partea de venituri, pe capitole și subcapitole bugetare, precum și pe trimestre.

 • 16. Centralizează, verifică și elaborează proiectul de buget pentru:

-instituțiile publice și activitățiloe finanțate integral sau parțial din venituri proprii, partea de venituri, pe capitole și subcapitole bugetare, precum și pe trimestre;

-fondurile externe nerambursabile, partea de venituri, pe capitole și subcapitole bugetare, precum și pe trimestre;

 • 17. Verifică și centralizează propunerile de utilizare a sumelor din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, aferente bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în vederea aprobării acestora;

 • 18. analizează documentațiile depuse de serviciile de specialitate și de unitățile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov privind stabilirea de taxe și tarife,în vederea adoptării de hotărâri ale consiliului județean în acest sens;

 • 19. urmărește încasarea veniturilor la bugetul local al Județului Brașov și exercitarea unor acțiuni cu scopul stingerii creanțelor bugetare la bugetul județului;

 • 20. Elaborează Normele procedurale interne (proceduri operaționale sau regulamente) privind contractarea împrumuturilor interne sau externe, pentru realizarea de investiții publice, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale; pregătește documentația necesară obținerii avizului Comisiei de autorizare a finanțării rambursabile locale din cadrul ministerului de resort, în vederea contractării, cu sau fără garanția statului;

21 .efectuează și operarează în registrele de evidență a datoriei publice locale prevăzute de lege; actualizează, pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, datele cu privire la finanțările rambursabile interne sau externe și asigură publicarea acestor date pe pagina de internet a Consiliului Județean Brașov.

 • 22.îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 23.respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 24. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 25. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Art.31 Compartiment CFPP are următoarele atribuții;

 • 1. elaborează normele specifice privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu la nivelul Consiliului Județean Brașov, ținând cont de legislația aplicabilă;

 • 2. exercită viza de control financiar preventiv propriu prin semnătura persoanei desemnate din cadrul compartimentului control financiar preventiv propriu și prin aplicarea sigiliului personal, în conformitate cu Ordinul 923/2014, republicat privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. exercită controlul financiar preventiv propriu al operațiunilor pe baza actelor și/ sau documentelor justificative certificate în privința realității, regularității și legalității de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente:

 • 4. asigură înscrierea documentelor prezentate la viza de control financiar preventiv propriu în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu, urmărește să preîntâmpine încălcarea dispozițiilor legale în vigoare și producerea de pagube exercitând control financiar preventiv propriu asupra tuturor documentelor care conțin operațiuni cu impact financiar asupra fondurilor publice și proprii, a patrimoniului public și privat;

 • 5. urmărește și verifică angajamentele legale din care rezultă direct sau indirect obligații de plată;

 • 6. urmărește și verifică legalitatea ordonanțării cheltuielilor;

 • 7. verifică documentele ce cuprind operațiile ce se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale ale instituției, în faza de angajare și de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice;

 • 8. verifică îndeplinirea sub toate aspectele a principiilor și regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operațiuni supuse controlului de regularitate;

 • 9. exercită dreptul și obligația de a refuza viza de control financiar preventiv propriu în toate cazurile în care, în urma verificărilor, apreciază că proiectul de operațiune care face obiectul controlului financiar preventiv propriu nu îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate și încadrare în limita creditelor bugetare sau creditelor de angajament; termenul de verificare și de refuz a vizei de control financiar preventiv propriu de către persoana împuternicită este de 3-5 zile;

 • 10.întocmește trimestrial "Raport privind activitatea de control financiar preventiv”;

11 .actualizează Cadrul Specific al operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv;

 • 12. asigură exercitarea controlului financiar preventiv propriu pentru toate operațiunile care afectează fondurile publice și/sau patrimoniul public;

 • 13. reglementează controlul intern cu privire la utilizarea în condiții de legalitate și regularitate, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament a fondurilor publice fără a prejudicia patrimoniul public:

 • 14. asigură prin acordarea vizei CFPP respectarea principiului dublei autorizări a cheltuielilor bugetare,respectiv autorizarea legală și autorizarea bugetară;

 • 15. asigură controlul ex-ante asupra operațiunilor ce urmează a se efectua;

 • 16. asigură înscrierea documentelor prezentate la viză în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de CFPP, în format electronic;

 • 17.monitorizează întreaga activitate de Control Financiar Preventiv Propriu de la instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 18. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 19. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 20. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 21. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Art.32.Biroul Administrativ are următoarele atribuții:

 • 1.emite propuneri pentru bugetul propriu și asigură aprovizionarea cu produse /piese/ materiale consumabile/ orice alte bunuri materiale sau valori, servicii și lucrări necesare bunei funcționări și desfășurări a activității aparatului, comisiilor de specialitate și Consiliului Județean, în condițiile legii;

 • 2. asigură depozitarea, păstrarea corespunzătoare și integritatea bunurilor materiale de orice fel, conform prescripțiilor tehnice și igienico-sanitare;

 • 3. primește în gestiune valorile materiale (active fixe, obiecte de inventar, materiale, piese, bonuri carburanți etc.), în baza documentelor justificative, prin recepționarea cantitativ-valorică, în prezența comisiei de recepție și constatare de diferențe, numită prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean, întocmind astfel, fișa de magazie pe feluri de stocuri la locul de depozitare și eliberează din magazie bunuri materiale prin cântărire, măsurare, numărare, în raport cu natura valorilor ce se eliberează și numai pe bază de documente, în funcție de solicitările de necesitate ale compartimentelor de specialitate, întocmind astfel, bonuri de consum;

4.inițiază, împreună cu compartimentul de specialitate, Referatele de necesitate și Procesele - verbale de transfer sau transmitere fără plată a bunurilor materiale solicitate de instituțiile publice, unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului sau alte autorități ori instituții, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, în baza aprobării cererilor de către ordonatorul principal de credite și vizate de control financiar preventive propriu și juridic;

 • 5. comunică compartimentului de contabilitate, documentele rezultate în urma transferului fără plată și operează, în vederea înregistrării, bunurilor transferate;

 • 6. asigură prezența în comisiile de inventariere, casare, valorificare și transfer a bunurilor materiale, conform dispozițiilor emise de Președinte sau altor acte administrative emise de Consiliul Județean, potrivit legii;

 • 7. supune verificării și aprobării comisiilor de casare, bunurile materiale stabilite în baza propunerilor pentru casare ale comisiilor de inventariere, precum și bunurile materiale cu durata de folosință consumată, potrivit nomenclatorului ce reglementează duratele normate de folosință, cu aprobarea ordonatorului principal de credite și viza de control financiar preventive propriu și juridic; pregătește și prezintă comisiilor de inventariere toate bunurile aflate în gestiune;

 • 8. în baza propunerilor de casare ale comisiilor de inventariere și ori de câte ori se impune operațiunea de casare, cu respectarea nomenclatorului ce reglementează duratele normate de folosință, inițiază și sprijină compartimentul de specialitate în organizarea, coordonarea și desfășurarea, în condițiile legii și cu respectarea regulamentelor interne dispuse de ordonatorul principal de credite, a acțiunii de casare și valorificare a bunurilor casate, prin parcurgerea tuturor etapelor procedurale reglementate prin lege;

9.informează conducerea Consiliului Județean asupra rezultatelor obținute și asigură, împreună cu compartimentul de specialitate, comunicarea și transmiterea situațiilor elaborate și aprobate, compartimentului economic, pentru înregistrarea în evidențele contabile;

 • 10. evidențiază și monitorizează executarea contractelor de utilități (apă, energie electrică, gaze naturale, salubritate etc.) pentru activitatea proprie a Consilului Județean Brașov, Centrului Militar Zonal, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, și propune, împreună cu compartimentele de specialitate, măsuri în vederea gospodăririi raționale, precum și soluții de eficientizare a consumurilor aferente; urmărește recuperarea sumelor corespunzătoare consumurilor, inclusiv a penalităților de întârziere, dacă este cazul, în mod distinct pe beneficiari și operatori economici de furnizare a utilităților;

 • 11. asigură și urmărește administrarea și folosirea, în bune condiții, a spațiilor ocupate și a dotărilor din inventarul instituției, sesizează conducerea Consiliului Județean pentru neutilizarea lor conformă normelor, instrucțiunilor și normativelor tehnice; asigură gestionarea adecvată, potrivit legii, a tuturor bunurilor materiale din inventarul instituției;

 • 12. urmărește respectarea legislației în vigoare în îndeplinirea sarcinilor și colaborează cu toate compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean, cu furnizori de produse, prestatori de servicii, executanți de lucrări și alți operatori economici de specialitate, cu diverse persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, în realizarea operativă, eficientă și potrivit prevederilor legale, a atribuțiilor sale;

 • 13. întocmește propunerile anuale privind cheltuielile administrative necesare pentru funcționarea instituției;

 • 14. întocmește planul de pază al instituției, întocmește sau reactualizează contractele de prestări servicii cu acest obiect și urmărește realizarea lor;

15.organizează activitatea de protecție civilă și P.S.I. și participă la activitățile organizate in acest sens de instituțiile specializate;

16.organizează activitatea de protecție a muncii în conformitate cu Legea nr. 319/ 2006 a securității și sănătății in muncă, cu modificările și completările ulterioare și participă la activitățile organizate în acest sens de instituțiile specializate;

 • 17. întocmește propunerile anuale privind cheltuielile administrative necesare pentru funcționarea instituției;

 • 18. face propuneri privind programul de investiții, dotări și reparații la instalațiile și la celelalte mijloace fixe aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, urmărește realizarea lucrărilor respective, și ia parte la efectuarea recepțiilor.

 • 19. răspunde de buna executare a lucrărilor de întreținere, utilizare rațională și eficientă a instalațiilor aferente, a celorlalte mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov;

20:colaborează la efectuarea de inventarieri periodice și inventarierea anuală a bunurilor din patrimoniu, asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor privind casarea, declasarea sau scoaterea din evidență a bunurilor din inventar, întocmind documentele specifice în acest sens;

 • 21.întocmește necesarul și face propuneri pentru aprovizionarea cu materiale de întreținere, piese deî schimb, inventar gospodăresc și consumabile de birou și urmărește respectarea prevederilor legale privind achizițiile de bunuri, prestările de servicii și execuția de lucrări, în limitele competenței;

 • 22.îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 23. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 24. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 25. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Secțiunea a-IIl-a

ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI ACHIZIȚII ȘI CONTRACTARE

Art.33. Direcția Achiziții și Contractare este în subordinea directă a preșdintelui Consiliului Județean Brașov, fiind condusă de un director executiv și are următoarea structură organizatorică:

 • I. Serviciul Achiziții Publice

 • II. Biroul Centralizare Achiziții Publice și Strategii

Art.34.Serviciul Achiziții Publice

Activitatea Serviciului Achiziții Publice are drept obiectiv atribuirea contractelor de achiziție conform Programului Anual al Achizițiilor Publice, în conformitate cu procedurile și prevederile legislației achizițiilor publice, procedurilor de lucru și regulamentelor interne, având următoarele atribuții:

 • I. Planificarea achizițiilor publice care presupune:

 • I. Selectarea modalității de realizare a achizițiilor publice, respectiv prin achiziție directă sau, după caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuir e: licitația deschisă, restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluții;

2.Obținerea tuturor aprobărilor necesare;

3.Stabilirea calendarului de lucru pentru aplicarea fiecărei achiziții directe/ proceduri;

 • 4..Publicarea PAAP în SICAP.

 • II. Aplicarea procedurilor de achiziții publice

 • 1.întocmirea Documentației de atribuire (Fișa de date, Model contract, Formulare, Strategia de contractare, DUAE) și transmiterea acesteia spre validare;

.2.Modificarea Documentației de atribuire conform motivațiilor ANAP și retransmiterea spre publicare ;

 • 3. întocmirea referatului pentru numirea Comisiei de evaluare a ofertelor;

 • 4. Punerea la dispoziția operatorilor economici a documentației de atribuire;

.5.Realizarea și transmiterea spre publicare, cu respectarea termenelor legale, a anunțurilor de intenție, de participare și de atribuire;

 • 6. Gestionarea notificărilor privind invalidarea unor anunțuri, remedierea lipsurilor sau omisiunilor, conform motivației pe care se susține notificarea în cauză;

 • 7. Redactarea proceselor verbale și a raportului procedurii de atribuire, înaintarea spre verificare, avizare și semnare persoanelor abilitate din cadrul autorității contractante și ANAP (dacă este cazul);

 • 8. Gestionarea și soluționarea eventualelor contestații privind derularea procedurii de achiziții publice;

 • 9. Participarea în comisiile de evaluare a ofertelor;

 • 10. întocmirea și păstrarea dosarului fiecărei achiziții publice;

11 .Colaborează si răspunde operativ la solicitările ANAP, CNSC.

 • III. Atribuirea contractului

 • 1. Transmiterea anunțului de atribuire pentru fiecare procedură de achiziție;

 • 2. întocmirea contractelor de achiziție publică, a propunerilor și angajamentelor bugetare pentru contractele întocmite;

 • 3. întocmirea și păstrarea Listei contractelor de achiziție publică încheiate.

IVAdministrarea contractului

1 .Transmiterea contractelor către compartimentele de specialitate;

2Întocmește și publică documentele contestatoare pentru contractele de achiziții publice încheiate de Autoritatea Contractantă Județul Brașov.

 • V. Realizarea achizițiilor directe

 • 1. Elaborarea notelor justificative;

 • 2. întocmirea și transmiterea corectă în SICAP a notificării pentru achizițiile offline de peste pragul stabilit de legislație;

 • 3. Realizarea cumpărărilor directe din catalogul electronic.

 • VI. Alte atribuții

1 .Completarea formularelor de integritate pentru ANI ;

 • 2. Răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii pentru îndeplinirea unor sarcini din sfera de competență;

 • 3. întocmirea dosarelor solicitate de către organismele de control (C.N.S.C., A.N.A.P., Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov, A.N.I.);

 • 4. Acordă consultanța în sfera achizițiilor publice către consiliile locale și instituțiilor de sub autoritatea CJ Brașov;

 • 5. Elaborarea și actualizarea procedurilor de lucru;

 • 6. Analizează documentațiile repartizate de șefii ierarhici ce urmează să fie supuse aprobării plenului, elaborează referate de specialitate și asigură armonizarea cu legislația în domeniu;

 • 7. Elaborarea de răspunsuri la cererile formulate de cetățeni referitoare la transparența privind contractele de achiziție publică atribuite, conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • 8. Alte activități în legătură cu domeniul de activitate;

 • 9. Elaborarea documentelor necesare efectuării plăților ;

 • 10. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 11. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 12. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 13. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Art.35. Biroul de Centralizare achiziții publice și strategii are următoarele atribuții:

1.întocmește și actualizează Listele de investiții aferente bugetului CJ Brașov și a instituțiilor subordonate;

 • 2. întocmește Anexa 1 conform Ordinului nr. 614/14.05.2013 și Anexei 2- Proiectul de angajament legal pentru contractele ce urmează a se încheia;

 • 3. răspunde solicitărilor persoanelor fizice și juridice privind Legea transparenței nr. 544/2001 (DNA, UCVAP, CNSC, ANI, Curtea de Conturi. Institutul de Politici Publice, Consiliul Concurenței etc);

 • 4. centralizează portofoliului proceselor de achiziție publică ce reprezintă „mulțimea” tuturor proceselor de achiziție publică care trebuie inițiate și/ sau realizate într-un an bugetar și care se materializează în contracte de achiziții de diferite tipuri și valori monetare. Această „mulțime” de procese este sintetizată în Programul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) sub forma tuturor procedurilor de atribuire și/ sau a cumpărărilor directe pe care autoritatea contractantă intenționează să le deruleze în perioada respectivă împreuna cu directorul Direcției de Achiziții Publice și Contractare;

 • 5. întocmește Strategia Anuală de Achiziții Publice ce cuprinde totalitatea proceselor de achiziție publică de produse, servicii și lucrări planificate a fi lansate și/sau derulate pe parcursul anului bugetar de Consiliul Județean Brașov inclusiv Anexe împreuna cu directorul Direcției de Achiziții și Contractare;

 • 6..verifică conținutul cadru al documentațiilor tehnice;

 • 7. verifică cerințele de selecție și caietelor de sarcini;

 • 8. gestionează strategiile și programele de investiții;

 • 9. coordonează programele de interes județean și local privind dezvoltarea Județului Brașov;

 • 10. acordă consultanța în sfera achizițiilor publice către consiliile locale și instituțiilor de sub autoritatea C.J. Brașov ;

11 .elaborarea documentelor necesare efectuării plăților ;

 • 12. Rezolvarea sarcinilor repartizate pe cale ierarhică;.

 • 13. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 14. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 15. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 16. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Secțiunea a-IV-a

ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI JURIDICE

Art.36.DIRECȚIA JURIDICĂ este în subordinea directă a preșdintelui Consiliului Județean Brașov, fiind condusă de un director executiv și .un director executiv adjunct și are următoarea structură organizatorică:

 • I. Serviciul Juridic Contencios

 • II. Birou Patrimoniu

IILCompartiment Guvernantă Corporativă

Art.37., Serviciul juridic contencios are următoarele atribuții:

1.acordă asistență, consiliere și consultanță de specialitate direcțiilor din aparatul de specialitate, precum și comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Brașov,;

 • 2. formulează, redactează, promovează în instanță acte de procedură (acțiuni, contestații, plângeri, întâmpinări, note scrise, cereri reconvenționale, de intervenție, de chemare în garanție, de repunere pe rol, etc.), solicită, propune probe și asigură administrarea probelor admise de instanța de judecată, exercitarea sau, după caz, neexercitarea căilor de atac (ordinare și extraordinare) și redactează actele subsecvente/documentele necesare în conformitate cu prevederile legislației civile, de contencios administrativ, de insolvență sau penale, în vederea soluționării cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • 3. reprezintă și apără drepturile și interesele legitime ale Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov, Președintelui Consiliului Județean Brașov, în fața instanțelor judecătorești, la organele de urmărire penală, la toate autoritățile și organele cu atribuții jurisdicționale și în cadrul oricăror alte proceduri prevăzute de lege, a notarilor publici, precum și în raporturile cu alte persoane fizice și juridice de drept public sau privat, române sau străine;

 • 4. asigură asistența juridică Președintelui, Vicepreședinților, Administatorului public și consilierilor județeni, în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege;

 • 5. avizează actele cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale acestora; nu se va pronunța asupra aspectelor de natură economică, tehnică sau de altă natură cuprinse în documentul avizat;

 • 6. avizează din punct de vedere juridic contractele ce urmează a fi încheiate de Județul Brașov;

 • 7. ține evidența dosarelor Comisiei Județene pentru aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului și eliberează copii după actele aflate în dosarele Comisiei Județene pentru Aplicarea Legii nr. 112/1995;

 • 8. asigură consultanță și consiliere, cu privire la aspectele juridice, pentru elaborarea referatelor/rapoartelor/expunerilor de motive aferente proiectelor de hotărâri/dispoziții, întocmite de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

 • 9. formulează, redactează și avizează din punct de vedere juridic contracte, convenții, acorduri, protocoale, oferte și alte acte juridice, la solicitarea compartimentelor de specialitate;

 • 10. ține evidența actelor normative, a colecțiilor legislative și a bibliotecii juridice și informează celelalte compartimente în legătură cu actele normative noi care reglementează domeniile de activitate al Consiliului Județean Brașov;

 • 11. urmărește modul de aplicare și ducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Județean Brașov și a dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Brașov, care reglementează activități sau atribuții date în competența serviciului;

 • 12. colaborează cu direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliul Județean Brașov, cu instituțiile de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, precum și cu consiliile locale în vederea elaborării lucrărilor repartizate;

 • 13. acordă în limita competențelor legale, consultanță de specialitate instituțiilor publice și serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, opiniile exprimate fiind consultative;

 • 14. asigură elaborarea proiectelor de acte normative pe care consiliul județean are competența să le inițieze, în vederea adoptării/aprobării lor de către Guvernul României;

 • 15. asigură avizarea din punct de vedere juridic a proiectelor de hotărâri care sunt supuse dezbaterii comisiilor de specialitate și plenului consiliului județean;

 • 16. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 17. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 18..respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

19.respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Art.38.Biroul Patrimoniu asigură realizarea competențelor și responsabilităților ce revin Consiliului Județean Brașov în domeniul gestionării patrimoniului public și privat al județului., având următoarele atribuții:

 • 1. asigură împreună cu Direcția Economică și Comisia centrală de inventar întocmirea, anuală, a inventarului bunurilor imobile din patrimoniul public și privat al județului, pe baza inventarelor transmise de administratorii direcți ai bunurilor și subcomisiile de inventariere, în vederea supunerii spre aprobare consiliului județean;

 • 2. constituie o bancă de date care cuprinde patrimoniul imobiliar al județului;

 • 3. întocmește rapoarte de specialitate/referate și expuneri de motive privi concesionarea, închirierea, vânzarea, darea în administrare, darea în folosință gratuită, diminuarea sau mărirea patrimoniului, acceptarea de donații și orice alte operațiuni care au ca obiect bunurile imobile/mobile din patrimoniul județului și le supune aprobării consiliului județean; întocmește procese-verbale de predare-primire imobile și supune spre aprobare protocoale, contracte și alte documente care au ca obiect bunurile imobile/mobile (dacă este cazul) din patrimoniul județului;

4.instituie și actualizează trimestrial, registrele pentru concesiuni, închirieri, vânzări, dări în administrare, transmiteri/primiri în folosință gratuită, donații care au ca obiect bunuri imobile din patrimoniul județului;

 • 5. asigură întocmirea documentațiilor care atestă proprietatea asupra imobilelor din patrimoniul județului, precum și a altor documente referitoare la proprietate necesare accesării fondurilor nerambursabile;

 • 6. întocmește caiete de sarcini și studii de oportunitate pentru bunuri imobile din patrimoniul județului în vederea concesionării sau închirierii acestora;

 • 7. coordonează consiliile locale în domeniul administrării patrimoniului imobiliar și le sprijină în activitatea de întocmire a documentațiilor care atestă proprietatea asupra imobilelor din patrimoniul consiliilor locale, precum și a altor documente referitoare la proprietate necesare accesării fondurilor nerambursabile;

 • 8. participă la elaborarea programelor de dezvoltare zonală și regională care implică bunuri din patrimoniul județului;

 • 9. asigură intrarea în proprietatea județului Brașov a terenurilor și construcțiilor care, potrivit dispozițiilor legale îi revin;

 • 10. ține evidența spațiilor având altă destinație decât locuință și face propuneri de repartizare sau licitare, după caz, conform normelor legale în vigoare;

11 .pregătește documentația necesară evidenței operative a bunurilor imobile și mobile aflate în inventarul domeniului public și privat al județului Brașov, actualizează periodic evidența acestora, operând toate modificările intervenite (intrările și ieșirile de bunuri în și din domeniul public și privat, dezmembrări, casări, etc.) cu ajutorul programelor informatice puse la dispoziție (cu termen permanent);

 • 12.sesizează compartimentele de specialitate în cazul existenței unor construcții neautorizate pe domeniul public sau privat, în vederea luării măsurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

13asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale consiliului județean pentru evidențierea, valorificarea și buna administrare a domeniului public și privat al județului, conform legii, după înscrierea în evidențele contabile;

 • 14. urmărește respectarea și aplicarea hotărârilor consiliului județean Brașov și a celorlalte acte normative referitoare la administrarea și exploatarea patrimoniului județului și face propuneri președintelui și consiliului județean pentru mai buna utilizare a acestor bunuri;

 • 15. propune măsurile necesare pentru legalizarea construcțiilor executate fără autorizații sau prin nerespectarea autorizațiilor și legalizarea situațiilor juridice ale imobilelor (terenuri și clădiri) aparținând domeniului public și privat de interes județean;

 • 16. asigură existența la nivelul CJBv a întregii documentații - planuri cadastrale la diferite scări, registrele cadastrale privind situația proprietăților imobiliare după registrul cadastral al parcelelor, indexul alfabetic proprietarilor, registrul cadastral al proprietarilor și evidența terenurilor pe categorii de folosință;

 • 17. colaborează cu celelalte direcții ale CJBv în vederea realizării procedurilor (de licitație, cînd este cazul) privind: asocierea, cedarea folosinței, închirierea, concesionarea și vînzarea de bunuri care aparțin domeniului public/privat al județului;

 • 18. procedează, cu compartimentele de specialitate interesate, la urmărirea contractelor inițiate la solicitarea sa,până la finalizarea lor;

 • 19.furnizează la cerere date privind situația juridică a imobilelor celorlalte direcții din cadrul CJBv, persoane juridice și persoane fizice, altor autorități și instituții, instanțelor judecătorești, etc.;

20.organizează instruiri privind probleme de patrimoniu cu responsabilii cu activitatea de gestionare și întreținere patrimoniu de la instituțiile publice de sub autoritatea CJBv ;

 • 21. acordă, la cerere, asistență de specialitate autorităților și instituțiilor din administrația publică locală;

 • 22. colaborează cu O.C.P.I. Brașov și Birourile de Carte Funciară din județ, în vederea obținerii informațiilor și documentelor din arhiva C.F. necesare intabularii bunurilor în patrimoniul județului;

 • 23. întocmește și înaintează Guvernului note de fundamentare cuprinzând proiecte de hotărâri privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov;

 • 24. actualizează, împreună cu Direcția de Drumuri Județene și Servicii Publice permanent inventarul drumurilor județene, aprobat prin H.G. nr. 972/2002 în corelare cu O.G.nr.43/1997,actualizată,H.G.nr.540/2008 și H.G. nr. 782/2014, actualizată., care va fi transmis (permanent) Direcției Economice pentru înscrierea în evidențele contabile;

 • 25. urmărește împreună cu serviciul de specialitate execuția de lucrări de reabilitare, modernizare, extinderi și reparații curente la imobilele din patrimonial județului;

 • 26. sesizează Direcția Arhitect Șef privind nerespectarea documentațiilor tehnice care afectează starea tehnică a imobilelor;

 • 27. răspunde de administrarea și exploatarea terenurilor și bazelor sportive și de agrement;

 • 28. întocmește regulamentele privind administrarea, gestionarea domeniului public și privat de interes local;

 • 29. propune alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat prin gestiune directă sau gestiune indirectă/gestiune delegată și întocmește caiete de sarcini și regulamente de servicii, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate conform prevederilor O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și H.G. nr. 955/2004 și împreună cu direcțiile de specialitate (D.T și D.E.);

 • 30. propune alegerea formei de concesiune conform prevederilor O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

 • 31. propune modalități de exploatare a imobilele monumente istorice proprietatea județului, cu respectarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, actualizată;

 • 32. cooperează cu direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, comunicând toate informațiile referitoare la monumentele istorice aflate în teritoriul de competență; facilitează comunicarea dintre direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană și consiliile locale ale orașelor și comunelor din teritoriul județului;

33.inițiază, cu avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea protejării monumentelor istorice, în situațiile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege;

 • 34. sprijină și îndrumă activitatea consiliilor locale ale comunelor sau ale orașelor, care nu au organizate servicii în domeniu sau posturi specializate în aparatul propriu pentru protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista monumentelor istorice din grupa B și aflate pe teritoriul administrativ al acestora;

 • 35. asigură evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale și colecțiilor publice deținute de muzeele din subordinea C.J. Brașov, conform legislației în vigoare;

 • 36. întocmește actele premergătoare emiterii hotărârilor de consiliul județean ce au ca obiect exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al U.A.T. Județul Brașov cu privire la cumpărarea unor imobile monumente istorice;

37.inițiază, la solicitarea direcțiilor interesate din cadrul C.J. Brașov a procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea în vederea declarării de interes public județean a obiectivelor/investițiilor județului;

 • 38. ține evidența spațiilor proprietate privată a U.A.T. Județul Brașov cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical și face propuneri de închiriere/vânzare, după caz, conform normelor legale în vigoare;

 • 39. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 40. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 41. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 42. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Art.39.Compartimentul Guvernantă Corporativăasigură interfața și gestionarea bazei de date cu privire la activitatea parcurilor industriale și societăților comerciale de interes județean în care Județul Brașov este parte, având următoarele atribuții:

 • 1. exercită atribuțiile și competențele autorității publice tutelare la parcurile industriale si societățile comerciale sub autoritatea Județului Brașov;

 • 2. asigură interfața dintre autoritatea publică tutelară și adunarea generală a acționarilor/asociaților întreprinderile publice sub autoritate;

 • 3. coordonează toate activitățile ce țin de monitorizarea caracterului adecvat al structurii consiliului de administrație al întreprinderilor publice sub autoritate și toate aspectele ce țin de procedura de reînnoire a mandatului și selecție, în concordanță cu prevederile legale;

 • 4. solicită și centralizează, asigurând respectarea termenelor legale, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea societăților comerciale în care Județul Brașov este parte;

 • 5. propune, în numele U.A.T. Județul Brașov acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011;

 • 6. întocmește scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;

 • 7. evaluează administratorii în funcție, care solicită reînoirea mandatului;

 • 8. propune împreună cu Direcția Economică indicatorii de performanță financiari și indicatorii de performanță nefinanciari pentru consiliul de administrație;

 • 9. propune componența variabilă a remunerației;

 • 10. raportează Ministerului Finanțelor, indicatorii de performanță monitorizați la societăților comerciale la care Județul Brașov este parte;

 • 11. elaborează și asigură publicarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Brașov a raportului anual privitor la întreprinderilor publice reglementat de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • 12. asigură transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care Consiliul Județean Brașov exercită competențele de autoritate publică tutelară;

 • 13. monitorizează și evaluează indicatorii de performanță financiari (împreună cu Direcția Economică) și nefinanciari anexați la contractul de mandat al consiliului de administrație;

14.onitorizează și evaluează prin reprezentanții Consiliului Județean Brașov în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele U.A.T. Județul Brașov ca acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și de profitabilitate în funcționarea societății;

 • 15.exercită la societățile înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, competențele prevăzute de Legea nr. 111/2016, precum și aprobarea actului constitutiv în care se reglementează numărul administratorilor, procedura de selecție și constituirea comitetelor din rândul administratorilor, acolo unde este cazul;

 • 16.îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 17.respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 18..respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

19.respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Secțiunea a-V-a ATRIBUȚIILE BIROULUI AUDIT INTERN

Art.40.Birou Audit Intern are următoarele atribuții:

 • 1. elaborează norme metodologice proprii, specifice activității Consiliului Județean Brașov, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, avizează normele metodologice proprii de audit intern elaborate de aceste entități publice ;

 • 2. elaborează proiectul planului multianual de audit public intern al Consiliului Județean Brașov, de regulă pe o perioada de 3 ani, și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern al Consiliului Județean Brașov,documente pe care le supune aprobării Președintelui Consiliului Județean Brașov până la data de 30 noiembrie al anului curent pentru anul următor ;

 • 3. efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate ;

 • 4. efectuează misiuni si activități de consiliere în conformitate cu normele generale și cele specifice privind desfășurarea activității de audit intern și de consiliere în cadrul Consiliului Județean Brașov ;

 • 5. efectuează misiuni de audit intern ad-hoc la solicitarea Președintelui Consiliului Județean Brașov și informează Președintele Consiliului Județean asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor formulate ;

6.informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

 • 7. raportează periodic UCAAPI și Președintelui Consiliului Județean Brașov asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile de audit;

 • 8. elaborează raportul anual al activității de audit public intern pe care îl supune avizării de către Președintele Consiliului Județean Brașov și îl transmite până la data de 31 ianuarie al anului curent pentru anul precedent structurii teritoriale UCAAPI din cadrul DGRFP Brașov ; transmite până la data de 28 februarie al anului curent pentru anul precedent un exemplar al raportului anual al activității de audit intern Camerei de Conturi Brașov ;

 • 9. în cazul identificării unor neregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate ;

 • 10. efectuează cel puțin o dată la cinci ani misiuni de audit intern de evaluare a compartimentelor de audit intern la entitățile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov care au înființate asemenea compartimente ;

11 .efectuează misiuni de audit intern de extindere a verificărilor în cazul în care în urma auditului financiar al Curții de Conturi, aceasta stabilește măsuri de extindere a verificărilor în anumite domenii auditate, în urma auditului financiar extern al exercițiului bugetar auditat;

12.Identifică domeniile în care personalul din subordine necesită formare profesională anual, la evaluarea performanțelor profesionale;

 • 13. Urmărește în permanență implementarea recomandărilor formulate în urma misiunilor de audit public intern desfășurate, la termenele stabilite de comun acord cu structurile din cadrul Consiliului Județean Brașov auditate sau cu entitățile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, auditate, până la implementarea integrală a acestora;

 • 14. Verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică în cadrul Biroului de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov și în cadrul compartimentelor de audit intern din entitățile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritatea Consiliului Județean Brașov și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entității publice în cauză;

 • 15. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 16. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 17. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 18. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Secțiunea a-VI-a

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU

Art.41. Compartimentul Management integrat calitate-mediu are următoarele atribuții:

 • 1. asigură managementul documentelor sistemului integrat calitate-mediu atât în format letric, cât și electronic (elaborarea, actualizarea, verificarea, difuzarea documentației);

 • 2. stabilește necesarul de instruire internă permanentă a angajaților în domeniul calității și mediului, propune programe de instruire și urmărește eficacitatea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite, precum și creșterea nivelului de cultură organizațională în domeniul calității;

 • 3. asigură mentenanța documentelor SMI prin procesele de inventariere, revizuire, adecvare a acestora cu cerințele standardelor de managementul calității (familia de standarde ISO 9000, ISO 19011), respectiv de managementul mediului (ISO 14001);

 • 4. coordonează activitățile de proiectare, planificare, documentare, implementare și îmbunătățire continuă a SMI;

5 .efectuează auditurile calității și mediului și asigură toate condițiile necesare pentru buna desfășurare a acestora, precum și reducerea numărului de observarții și/sau neconformități;

 • 6. propune programul anual de desfășurare a auditurilor interne de calitate și mediu;

 • 7. participă la analizele efectuate de management în vederea stabilirii eficienței și eficacității SMI și raportează conducerii organizației performanța acestuia pentru analiză, inclusiv transmite recomandări pentru îmbunătățire continuă;

 • 8. elaborează înregistrările prevăzute de documentele SMI;

 • 9. asigură conștientizarea angajaților cu privire la modificarea, actualizarea, adecvarea documentelor SMI;

 • 10. asigură conformarea cu legislația de mediu aplicabilă;

 • 11. asigură relații și colaborări cu părți externe în probleme referitoare la SMI;

 • 12. asigură relația cu alte standarde de sisteme de management;

 • 13. participă la identificarea și evaluarea riscurilor și oportunităților care pot avea un impact pozitiv sau negativ asupra capacității SMI de a realiza rezultatele dorite sau care ar putea avea un impact asupra satisfacției clienților organizației sau asupra mediului;

 • 14. asigură menținerea integrității SMI atunci când sunt planificate și implementate schimbări în cadrul organizației;

 • 15. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 16. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 17. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 18. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Secțiunea a-VII-a

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI CABINET PREȘEDINTE

Art.42. Compartimentul Cabinet Președinte este în directa subordonare a președintelui Consiliului Județean Brașov și are următoarea structură organizatorică:

 • I. Compartimentul Comunicare, Imagine și Relații cu Presa

 • II. . Compartimentul Secretariat Vicepreședinți;

Art.43. Compartimentul are următoarele atribuții:

 • 1. asigură consiliere de specialitate pentru președintele Consiliului Județean pe următoarele domenii: comunicare și imagine publică, activități de protocol, implementarea proiectelor de interes județean, monitorizarea derulării programelor județene pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor și acțiunilor culturale și sportive;

 • 2. întocmește rapoarte, materiale și informări cu privire la subiectele aferente domeniilor de mai sus, la solicitarea președintelui consiliului județean;

3.organizează, cu aprobarea președintelui, agenda zilnică de lucru a acestuia, ținând cont de invitațiile primite, de întâlnirile de lucru stabilite și de solicitările de audiență; realizează activitățile aferente pentru ducerea la îndeplinire a agendei zilnice;

 • 4. sistematizează documentele primite la cabinet și le prezintă, în timp util, președintelui Consiliului Județean;

 • 5. primește și pregătește pentru semnătura președintelui, mapele de corespondență ale direcțiilor/serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Județean, cu documente ce trebuie semnate;

 • 6. informează președintele asupra documentelor adresate/repartizate acestuia; asigură selecția, ierarhizarea și indicarea problemelor relevante din documentele cu caracter informativ și a celor din mapa de corespondență a președintelui;

 • 7. urmărește și controlează stadiul rezolvării lucrărilor și elaborării răspunsurilor solicitate, conform rezoluțiilor președintelui;

 • 8. realizează toate activitățile legate de serviciul de audiență a președintelui consiliului județean (afișarea programului de audiențe, efectuarea programărilor, transmiterea problemelor cetățenilor președintelui, comunicarea către cetățenii programați a intervalului orar în care președintele poate acorda audiența, în ziua dedicată acestora sau a mesajului, pe care președintele îl are pentru aceștia: soluții, îndrumări, direcționare către instituțiile care au competență în rezolvarea problemelor prezentate);

 • 9. realizează activitatea de convocare pentru ședințele de lucru ale președintelui și la cererea președintelui, pregătește materialele necesare pentru buna desfășurare a acestora ;

 • 10. menține legătura cu aparatul executiv, instituțiile și autoritățile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, cât și cu reprezentanții UAT-urilor din județul Brașov, în vederea transmiterii mesajelor din partea președintelui;

 • 11. transmite ordinele, dispozițiile și rezoluțiile președintelui, urmărește modul de soluționare a acestora și informează asupra stadiului executării lor;

 • 12. participă la ședințele de plen ale Consiliului Județean Brașov, în vederea asigurării condițiilor optime de desfășurare a acestora (sonorizare și vot electronic, protocol etc.);

 • 13. realizează activitatea de secretariat necesară la cabinet (preluarea apelurilor telefonice, înregistrarea corespondenței repartizate președintelui, transmiterea faxurilor, înregistrarea faxurilor primite, evidența invitațiilor primite, întocmirea referatelor de necesitate/comenzilor/documentelor de plată, redactarea proceselor-verbale ale ședințelor operative, gestionarea corespondenței electronice etc.);

 • 14. realizează activitatea de protocol necesară la nivelul președintelui Consiliului Județean, în vederea primirii unor delegații de demnitari români sau străini, personal diplomatic acreditat în România, oameni de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor și autorităților administrației publice centrale și locale, presă, ONG-uri, etc;

 • 15. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 16. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 17..respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului

 • 18.respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Art.44.Compartimentului Comunicare, Imagine și Relații cu Presa are următoarele atribuții:

1 .coordonează relația cu presa la nivelul Consiliului Județean Brașov și gestionează imaginea instituției;

 • 2.asigură diseminarea în spațiul public a informațiilor de interes public, de natură să creeze instituției o imagine favorabilă în mass-media și la nivelul opiniei publice;

3.organizează conferințele de presă ale președintelui Consiliului Județean, ale vicepreședinților și ale celorlați membri ai conducerii executive, ține evidența lor și a tematicilor abordate în cadrul acestora;

 • 4. redactează și difuzează comunicatele de presă ale președintelui, ale vicepreședinților, consilierilor județeni sau ale direcțiilor/serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul instituției, cu avizul direct al președintelui Consiliului Județean;

 • 5. asigură legătura directă a președintelui cu reprezentanții presei locale și centrale;

 • 6. asigură accesul neîngrădit al presei la ședințele de plen ale Consiliului Județean, precum și la activitățile și evenimentele de interes public ale instituției;

 • 7. realizează buletinul de presă, în urma monitorizării mass-media și informeză președintele în legătură cu materialele de presă referitoare la instituție apărute în presa scrisă și audiovizuală locală și centrală, precum și în mediul Online;

 • 8. postează pe site-ul instituției materiale ale mass-media locale și/sau centrale relevante pentru activitatea CJBv;

 • 9. realizează și postează pe site-ul Consiliului Județean (www.iudbrasov.ro) și pe pagina Facebook, materiale informative cu privire la activitatea instituției și a reprezentanților acesteia, precum și a instituțiilor subordonate;

 • 10. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

11 .respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 12. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 13. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Art.45.Compartimentului Secretariat Vicepreședinți are următoarele atribuții:

1.asigură consiliere de specialitate pentru vicepreședintele Consiliului Județean pe domeniile de activitate coordonate de acesta, întocmind la solicitarea acestuia rapoarte, materiale și informări cu privire la subiectele aferente domeniilor de activitate coordonate de acesta;

2.organizează agenda zilnică de lucru a vicepreședintelui, ținând cont de invitațiile primite, de întâlnirile de lucru stabilite și de solicitările de audiență;

 • 3. primește și pregătește pentru semnătura vicepreședintelui, mapele de corespondență ale direcțiilor/serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Județean;

 • 4. realizează toate activitățile legate de serviciul de audiență a vicepreședintelui consiliului județean (afișarea programului de audiențe, efectuarea programărilor, transmiterea problemelor cetățenilor vicepreședintelui, comunicarea către cetățenii programați a intervalului orar în care vicepreședintele poate acorda audiența, în ziua dedicată acestora sau a mesajului, pe care vicepreședintele îl are pentru aceștia: soluții, îndrumări, direcționare către instituțiile care au competență în rezolvarea problemelor prezentate);

 • 5. realizează preluarea și transmiterea către vicepreședinte a mesajelor venite din partea persoanelor fizice și juridice, în afara programului de audiență;

 • 6. realizează activitatea de secretariat necesară la cabinetul vicepreședintelui (preluarea apelurilor telefonice, înregistrarea corespondenței repartizate vicepreședintelui, transmiterea faxurilor, evidența invitațiilor primite, întocmirea referatelor de necesitate /comenzilor/documentelor de plată, redactarea proceselor-verbale ale ședințelor de lucru, gestionarea corespondenței electronice etc.)

 • 7. realizează activitatea de primire, înregistrare și repartizare a corespondenței din cadrul direcțiilor de specialitate, pe care le coordoneză vicepreședintele, cu aprobarea acestuia;

 • 8. pregătește materialele necesare pentru buna desfășurare a întâlnirilor de lucru ale vicepreședintelui, redactează adrese și situații cerute de vicepreședinte etc.;

 • 9. realizează activitatea de convocare pentru întâlnirile de lucru ale vicepreședintelui;

 • 10. Asigură activitatea de protocol necesară la nivelul vicepreședintelui Consiliului Județean, în vederea primirii unor delegații străine;

11 .îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 12.respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 13. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 14. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Secțiunea a-VIII-a ATRIBUȚIILE SERVICIULUI DE RESURSE UMANE ȘI STRATEGII DE INFORMATIZARE

Art.46. Serviciul Resurse Umane și Strategii de Informatizare este în directa coordonare a președintelui Consiliului Județean Brașov și are urrmătoarele atribuții:

 • 1. realizează gestiunea resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

 • 2. propune conducerii autorității publice elaborarea de acte administrative, urmărește și răspunde de aplicarea acestora. Aplică legislația în vigoare, privind organizarea, structura de personal la propunerea ordonatorului de credite, numărul și drepturile personalului din aparatul de specialitate al consiliului județean;

 • 3. editează și actualizează statul de personal al aparatului de specialitate al consiliului județean în raport cu modificările aduse privind structura organizatorică, numărul de posturi și drepturile salariale ale personalului;

 • 4. aplică legislația privind acordarea salariilor de bază la numirea în funcția publică a funcționarilor publici și la angajarea personalului contractual, conform legislației în vigoare;

 • 5. întocmește documentele necesare privind numirea în funcțiile publice, angajarea personalului contractual, transferarea, detașarea, încetarea raporturilor de serviciu/muncă în conformitate cu legislația în vigoare, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean;

 • 6. completează și transmite on line Registrul de evidență a salariaților, întocmește și actualizează dosarelpersonale pentru personalul contractual al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

 • 7. completează și administrează baza de date cuprinzând evidența funcțiilor și funcționarilor publici a drepturilor salariale cât și a fișelor de post în Portalul de management al ANFP, întocmește și actualizează dosarele profesionale ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

 • 8. completează, actualizează și păstrează dosarele profesionale ale funcționarilor publici din aparatul de specialitate, dosarele personale ale angajaților cu contract individual de muncă și pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică alese;

 • 9. aplică prevederile legale privind depunerea jurământului de către funcționarii publici conform legislației în vigoare;

 • 10. întocmește și transmite spre avizare ANFP-ului Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov și supune plenului Consiliului Județean Brașov aprobarea acestuia precum și Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru instituțiile de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov;

 • 11. monitorizează aplicarea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de promovare a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

 • 12. păstrează evidența condicilor de prezență și întocmește pontajul lunar;

 • 13. întocmește planificarea anuală pentru efectuarera concediului de odihnă și păstrează evidența efecutării acestuia de către fiecatre angajat; în baza planificărilor concediiilor de odihnă înaintate de către fiecare direcție/serviciu/compartiment;

 • 14. păstrează evidența vechimii în muncă și în specialitate pentru personalul din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • 15. elaborează organigrama și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al consiliului județean, întocmește documentația necesară obținerii avizului A.N.F.P și le înaintează pentru aprobare plenului consiliului județean;

 • 16. întocmește documentația cu privire la aprobarea organigramei a statelor de funcții a Regulamantelor de organizare și funcționare pentru instituțiile de cultură, instituțiile și serviciile publice, aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov și le înaintează pentru aprobare plenului consiliului județean;

 • 17. actualizează statele de personal în funcție de modificările apărute în structura ei (angajări, plecări, modificări ale sporului de vechime, avansări în grade profesionale, indexări, majorări) și le supune pentru aprobare;

18 întocmește anual lucrările privind avansarea în funcții, promovarea grad profesional pentru funcționarii publici, respectiv grade și trepte profesionale pentru personalul contractual;

 • 19. solicită funcțiilor de conducere aplicarea legislației în vigoare privind întocmirea fișelelor de post precum și a rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov și monitorizează această activitate;

 • 20. elaborează, împreună cu conducătorul direcției/serviciului în care își desfășoară activitatea funcționarul debutant, programul de desfășurare a perioadei de stagiu, care apoi se aprobă de către conducătorul instituției.

- 21.colaborează cu directorii /șefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov care au în subordine funcționari publici debutanți, respectiv cu îndrumătorii acestora și preia la sfârșitul perioadei de stagiu documentele de evaluare precum și rapoartele de stagiu întocmite de funcționarii publici debutanți;

 • 22. întocmește rapoartele trimestriale privind respectarea normelor de conduită și monitorizează aplicarea normelor de conduită.

 • 23. întocmește și transmite A.N.F.P. raportul anual privind perfecționarea și specializarea funcționarilor publici și a personalului contractual și monitorizează evidența acestora;

 • 24. monitorizează sancțiunile disciplinare ale funcționarilor publici ținând legătură cu comisia de disciplină organizată la nivelul aparatului propriu al consiliului județean;

 • 25. solicită A.N.F.P. aviz favorabil organizării concursului de ocupare a unor posturi vacante, comunicând acesteia bibliografia și condițiile specifice de participare pe baza cerințelor cuprinse în fișa postului pentru fiecare dintre funcțiile publice vacante;

26.organizează concursurile/examenele de recrutare sau de promovare la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov precum și la nivelul instituțiilor de sub autoritate pentru funcțiile de director;

 • 27. asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante și a celor de soluționare a contestațiilor;

 • 28.  participă în comisiile de concurs/examen constituite în vederea desfășurării concursurilor organizate, în baza actelor administrative ;

 • 29. întocmește evidența posturilor vacante și le transmite A.J.O.F.M Brașov;

 • 30.întocmește la cerere documentele pentru dosarele de nsionare pentru personalul din aparatul de specialitate al consiliului județean în vederea stabilirii de către Casa Județeană de Pensii a drepturilor de pensie (limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială, urmaș, invaliditate);

31 .organizează concursurile de proiecte de management, evaluarea anuală / finală a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform prevederilor O.U.G nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură ;

 • 32. asigură realizarea de activități în conformitate cu strategia de informatizare a administrației publice;

 • 33. asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarțiile de interse ale personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

 • 34. asigură consultanță în domeniul resurselor umane instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov și Consiliilor Locale la solicitarea acestora;

 • 35. asigură documentarea, coordonarea și exploatarea corectă a sistemului informatic propriu al Consiliului Județean Brașov;

 • 36. monitorizează și asigură consultanța privind bazele de date interne ale Consiliului Județean Brașov;

 • 37. asigură documentarea privind achiziționarea de tehnică de calcul și software necesare dezvoltării rețelei de calculatoare;

 • 38. participă la programe naționale și internaționale de dezvoltare în domeniul informatic;

 • 39. gestionează și supraveghează buna funcționare a rețelei de calculatoare din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • 40. monitorizează instruirea în domeniul informatic a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

 • 41. urmărește actualizarea bazelor de date specifice Monitorului Oficial;

 • 42. monitorizează publicarea datelor pe pagina de internet oficială a Consiliului Județean Brașov;

43asigură transparența și securitatea datelor prelucrate electronic, conform legilor în vigoare;

 • 44. evaluează necesarul de fonduri la cheltuielile de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Județean Brașov, consilierii județeni, comisii ATOP, precum si pentru comisii organizate pentru ocuparea posturilor vacante /evaluare management instituții de cultură subordonate;

 • 45. evaluează necesarul de fonduri de cheltuieli pentru perfecționarea personalului, precum și pentru achiziționarea de tehnică de calcul;

 • 46. arhivează documentele aferente serviciului;

 • 47. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 48. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 49..respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

50.respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Secțiunea a-IX-a

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECT "AEROPORT INTERNAȚIONAL BRAȘOV-GHIMBAV”

Art.47.Conpartimentul Monitorizare și implementare proiect "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”are următoarele atribuții:

 • 1.asigură informarea cu privire la derularea activităților, care au ca scop realizarea obiectivului de investiții "Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”;

2.identifică și propune soluțiile tehnice necesare pentru realizarea etapizată și coerentă a obiectivului de investiții "Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav”;

 • 3. acordă asistență și îndrumare în domeniul aeronautic în ceea ce privește realizarea și finalizarea obiectivului de investiții "Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav”;

 • 4. participă, alături de direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Brașov la realizarea activităților specifice realizării obiectivului de investiții "Aeroportul Internațional Brașov -Ghimbav";

 • 5. monitorizează și analizează activitățile specifice continuării și finalizării obiectivului de investiții "Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav";

 • 6. realizează corespondența necesară în vederea obținerii aprobărilor /acordurilor/ avizelor tehnice de specialitate din partea instituțiilor abilitate sau în vederea identificării unor surse noi de finanțare pentru obiectivul de investiții "Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav";

 • 7. menține relația de comunicare și colaborare interinstituțională cu autoritățile și instituțiile administrației publice centrale sau alte organisme publice guvernamentale, cu atribuții în domeniul realizării investițiilor în infrastructura aeroportuară;

 • 8. realizează corespondența pentru prenotificare, notificare, ajutor de stat în sectorul aeroportuar;

 • 9. întocmește corespondența privind analiza de piață, cerințele de operare și contractare companii aeriene;

10.identifică potențialul pieței aeroportuare, etc;

11 .analizează proiectele de investiții și încadrarea acestora în intensitatea de ajutor de investiții corespunzătoare;

 • 12. asigură suport, colaborează la întocmirea planului de afaceri în concordanță cu prevederile legale în vigoare;

 • 13. elaborează și aplică norme tehnice proprii adaptate la specificul dotării pentru dezvoltarea bazei aeroportuare proprii;

 • 14. elaborează studii și execută programe, prin asociere sau prin alte forme și modalități, cu parteneri din țară și din străinătate, pentru a asigura dezvoltarea, bazei aeroportuare;

 • 15. întocmește studii și cercetări referitoare la dezvoltarea și optimizarea activității aeroportuare, precum și la impactul aeroportului în zona de influență;

 • 16. analizează și se pronunță asupra obiectivelor de construcții-montaj elaborate pentru zonele de servituti aeronautice, în vederea avizării acestora de către Autoritatea Aeronautică Română;

 • 17. elaborează politica în domeniul siguranței;

 • 18. efectuează evaluări de risc și stabilește măsuri de limitare a riscurilor;

 • 19. efectuează evaluări de risc asociate proceselor de management al schimbării și asigură îmbunătățirea continuă a SMS;

 • 20.în activitatea curentă, ia în considerație toate cerințele legale si standardele internaționale aplicabile, precum si bunele practici;

21 .arhivează documentele aferente serviciului;

 • 22. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 23. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 24. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 25. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Secțiunea a-X-a ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI MANAGERI PUBLICI

Art.48.Compartimentul manageri publici este în directa coordonare a secretarului județuluiavând următoarele atribuții:

1 .coordonează programe, proiecte și activități menite să dezvolte capacitatea administrativă, să promoveze descentralizarea competențelor și să modernizeze administrația publică județeană, cu scopul de a crește calitatea actului administrativ și a serviciilor publice furnizate cetățeanului;

 • 2.coordonează activități, proiecte, programe, compartimente, alte structuri funcționale sau servicii publice, după caz;

3.identifică domenii care ar putea beneficia de asistență externă privind reforma administrației publice, precum și de proiecte corespunzătoare;

4.organizează prezentări publice privind reforma administrației publice, precum și alte domenii de activitate în legătură cu realizarea atribuțiilor și responsabilităților sale;

 • 5. asigură sprijin în ceea ce privește proiectarea și implementarea de la nivelurile strategice la cele operaționale a procedurilor și activităților vizând accelerarea reformei administrației publice județene;

 • 6. evaluează impactul măsurilor ce se dispun de conducerea autorității sau instituției publice respective;

 • 7. revizuiește, evaluează și propune recomandări privind simplificarea, modernizarea și îmbunătățirea modalităților de prestare a serviciilor publice în relație cu beneficiarii;

 • 8. elaborează și propune strategii de comunicare și management la nivel intra și interinstituțional;

 • 9. elaborează metodologii de monitorizare continuă și control al calității activităților privind reforma administrației publice;

 • 10. elaborează rapoarte asupra activităților cheie ale administrației publice județene;

 • 11. are orice alte atribuții de nivel de complexitate similar, relevante pentru postul de manager public;

 • 12. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea compartimentului;

 • 13. asigură arhivarea documentelor repartizate și produse conform actelor normative în vigoare;

 • 14. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 15. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 16..respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 17.respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Secțiunea a-XI-a

ATRIBUȚIILE SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Art.49.Serviciul Administrație Publică și Relații cu Publicul este în directa coordonare a Secretarului Județului Brașov și are următoarele atribuții:

 • I.Asigură desfășurarea ședințelor consiliului județean prin îndeplinirea următoarelor activități:

 • 1. asigură în baza dispoziției președintelui consiliului județean și sub coordonarea secretarului județului, procedurile de convocare, în termenul legal, a consilierilor județeni, în vederea participării la ședințele consiliului județe, comunicând totodată data, ora și locul desfășurării lor, precum și proiectul ordinii de zi;

 • 2. asigură aducerea la cunoștință publică, prin mass-media locală și prin afișare pe site-ul Consiliului Județean Brașov, a ordinii de zi, a datei, orei și locului de desfășurare a ședințelor consiliului județean.

 • 3. comunică prin grija secretarului județului, compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, instituțiilor și serviciilor publice aflate sub autoritatea sa, precum și regiilor autonome și societăților comerciale de interes județean, data până la care se pot depune propunerile de proiecte de hotărâri;

 • 4. Asigură primirea referatelor/rapoartelor și expunerilor de motive ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, precum și a altor materiale care urmează a fi supuse dezbaterii comisiilor de specialitate și consiliului județean și redactează proiectele de hotărâri;

 • 5. colaborează cu compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului județean și cu instituțiile aflate sub autoritatea consiliului județean în vederea respectării normelor privind elaborarea și redactarea documentelor care stau la baza proiectelor de hotărâri și a dispozițiilor președintelui;

 • 6. sesizează nerespectarea cadrului legislativ privind întocmirea, fundamentarea documentelor supuse dezbaterii plenului, sau care stau la baza emiterii dispozițiilor;

 • 7. asigură pregătirea mapelor cu materialele care vor fi supuse dezbaterii consiliului județean și le pune la dispoziția consilierilor județeni, în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate pe suport de hârtie și pe suport electronic;

 • 8. asigură consemnarea dezbaterilor din cadrul ședințelor consiliului județean și a modului în care și-a exercitat votul fiecare consilier județean, prin redactarea proceselelor-verbale și a minutelor ședințelor consiliului județean;

 • 9. redactează hotărârile în forma lor finală,cu modificările și completările aprobate de plenului consiliului județean.

 • 10. îndeplinește procedura în vederea semnării de către președintele consiliului județean a hotărârilor adoptate, respectiv de contrasemnam a acestora de către secretarul județului, precum și înregistrarea, numerotarea și comunicarea lor către instituția prefectului, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea acestora, respectiv comunicarea lor, celor stabiliți cu ducerea la îndeplinire;

11 .inițiază și întocmește, rapoarte de specialitate, expuneri de motive care vor sta la baza adoptării hotărârilor consiliului județean, din domeniul de activitate al serviciului;

 • 12. asigură publicarea hotărârilor adoptate pe site-ul oficial al Consiliului Județean Brașov;

 • 13. asigură constituirea dosarelor speciale ale ședințelor consiliului județean, numerotarea, semnarea, sigilarea și păstrarea acestora;

 • 14. asigură evidența participării consilierilor județeni la ședințele comisiilor de specialitate și la cele ale consiliului județean, întocmind documentele necesare plății indemnizațiilor lunare cuvenite acestora;

 • 15. ține evidența numerică, nominală, pe partide și pe comisii de specialitate a consilierilor județeni și o publică pe site-ul Consiliului Județean Brașov;

 • 16. întocmește informări privind actele normative ce vizează activitatea consilierilor județeni și le pune la dispoziția acestora;

 • 17. acordă sprijin și pune la dispoziția consilierilor județeni datele și informațiile necesare în vederea întocmirii rapoartelor anuale de activitate ale acestora și ale comisiilor de specialitate;

11. asigură îndeplinirea procedurilor referitoare la redactarea și evidența dispozițiilor emise de președintele Consiliului Județean Brașov, prin următoarele activități:

 • 1.asigură primirea referatelor/rapoartelor de la compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, redactarea dispozițiilor, înregistrarea și evidența acestora și comunicarea lor, celor stabiliți cu ducerea la îndeplinire;

2.inițiază și întocmește rapoarte de specialitate, care vor sta la baza emiterii dispozițiilor președintelui Consiliului Județean Brașov, din domeniul de activitate al serviciului.

 • III.Gestionează arhiva Consiliului Județean Brașov asigurând constituirea, păstrarea, selecționarea și conservarea fondului arhivistic, prin îndeplinirea următoarele activități:

 • 1.preluarea pe bază de inventar documentele arhivistice create de compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov asigurând păstrarea, conservarea și selecționarea acestora;

2.inițiază și organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor în cadrul instituției;

 • 3. asigură legătura cu Serviciul Județean Brașov al Arhivelor Naționale în vederea verificării și confirmării nomenclatorului arhivistic, urmărește modul de aplicare a nomenclatorului arhivistic la constituirea dosarelor;

 • 4. verifică și preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite;

 • 5. întocmește inventare pentru documentele fără evidență, aflate în depozit;

 • 6. asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidență curentă;

 • 7. asigură secretariatul Comisiei de selecționare a documentelor păstrate în arhiva Consiliului Județean Brașov,

 • 8. întocmește formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de selecționare către Serviciul Județean Brașov al Arhivelor Naționale;

 • 9. asigură predarea integrală a arhivei selecționate la unitățile de recuperare;

 • 10. cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor și certificatelor solicitate de cetățeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;

11 .pune la dispoziție, pe bază de semnătură, și ține evidența documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat; după restituire, acestea vor fi reintegrate la fond;

12.organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii nr. 16/1994 a Arhivelor Naționale, republicată, informează conducerea unității și propune măsuri în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei;

 • 13.pune la dispoziția delegatului Serviciului Județean Brașov al Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control;

 • IV. Asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere, de interese și a celor privind accesul la deconspirarea securității în ceea ce privește membrii consiliului județean, îndeplinind următoarele activități:

1 .asigură primirea, înregistrarea, evidența și gestionarea declarațiilor de avere, de interese și a celor privind accesul la deconspirarea securității depuse de către consilierii județeni, eliberând depunătorilor dovada de primire;

 • 2. asigură, la cererea consilierilor județeni, formularele tip ale declarațiilor de avere, de interese și a celor privind accesul la deconspirarea securității și oferă consultanță pentru completarea corectă a acestora și pentru depunerea lor în termen;

 • 3. asigură publicarea și menținerea în termenul prevăzut de lege a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese depuse de către membrii consiliului județean, pe site-ul consiliului județean, precum și a numelui și a funcției persoanelor care nu au depus declarațiile de avere și de interese, în termen;

 • 4. transmite Agenției Naționale de Integritate, în termen de 10 zile de la primire, copii certificate ale declarațiilor de avere și de interese primite, precum și câte o copie certificată a registrelor speciale;

 • 5. comunică Agenției Naționale de Integritate, în termenul prevăzut de lege, numele și funcția persoanelor care nu au depus declarațiile de avere și de interese în termen;

 • 6. asigură primirea, înregistrarea, evidența și gestionarea declarațiilor pe proprie răspundere privind colaborarea cu securitatea ale aleșilor locali;

 • 7.transmite către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității declarațiile pe proprie răspundere privind colaborarea cu securitatea ale aleșilor locali, în termenul legal.

Art.50. Compartimentul Informare Relații cu Publicul și Secretariat ATOP face parte din structura organizatorică a Serviciul Administrație Publică și Relații cu Publicul, fiind subordonat șefului serviciului, având următoarele atribuții:

 • I.Atribuții privind registratura:

 • 1. Conduce registratura generală asigurând primirea și înregistrarea corespondenței, distribuirea ei, conform rezoluțiilor făcute, pe direcții și compartimente, prin programul electronic și pe baza condicilor de predare-primire și asigură, după rezolvare, expedierea operativă a acesteia.

 • 2. înregistrează, repartizează și soluționează sau urmărește soluționarea petițiilor adresate Consiliului Județean Brașov prin;

  • 2.1. înregistrarea petițiilor și transmiterea lor spre apostilare conducerii;

 • 2..2.transmiterea petițiilor înregistrate către direcțiile, serviciile și compartimentele de specialitate abilitate să le rezolve potrivit competențelor pe care le au, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;

  • 2.3. urmărirea soluționării și redactării în termen a răspunsului la petiții, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și comunicarea răspunsului către petiționari, în termenul legal, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă;

  • 2.4. elaborarea de rapoarte semestriale privind activitatea de înregistrare, urmărire și soluționare a petițiilor;

 • 3. întocmește și expediază corespondența Consiliului Județean Brașov (timbrarea plicurilor, întocmirea borderoului de corespondență) prin OP nr.l Brașov;

 • 4. gestionează adresele de e-mail ale Consiliului Județean Brașov „office@iudbrasov.ro” și „relatii.publice.ci@iudbrasov.ro”;

 • 5. întocmește la sfârșitul fiecărei luni situația privind consumul de timbre și o predă spre verificare pentru scăderea din gestiune;

 • 6. descarcă și repartizează corespondența primită de la Cabinet Președinte și o transmite direcțiilor, serviciilor sau compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov,

 • 7. elaborează și actualizează în permanență bazele de date referitoare la datele de contact ale instituțiilor și autorităților publice din județ și din țară, mass - media, agenți economici din județ, sindicate și patronate, partide politice, cabinete parlamentare, etc;

 • II.Atribuții privind informarea:

 • 1. furnizează informații cu caracter public privind activitatea si competențele consiliului județean și aparatului de specialitate în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. organizează și asigură accesul persoanelor fizice sau a reprezentanților persoanelor juridice, în cadrul compartimentului pentru consultarea informațiilor cu caracter public furnizate din oficiu, care privesc activitatea Consiliului Județean Brașov;

 • 3. asigură publicarea și actualizarea anuală, pe site-ul Consiliului Județean Brașov a „Buletinului informativ” care cuprinde informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. elaborează raportul anual de activitate în baza art.5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. asigură punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare prin întocmirea raportului anual;

 • 6. operează telefonul (interior 198) în direct cu cetățenii conform dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Brașov și a dispozițiilor legale.

 • 7. gestionează Registrul pentru sugestii și recomandări venite din partea cetățenilor și asociațiilor legal constituite, referitor la proiectele de acte normative, conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.

 • 8. întocmește și distribuie chestionarele pentru măsurarea satisfacției clienților Consiliului Județean Brașov.

III. Atribuții privind secretariatul ATOP:

 • 1. Asigură desfășurarea ședințelor ATOP în conformitate cu HGR nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică prin efectuarea următoarelor activități:

 • I .îndeplinește activitățile de secretariat executiv al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov în ceea ce privește pregătirea ședințelor și elaborarea de referate, informări sau a altor documente ce se supun dezbaterii în ședințele comisiilor de lucru și în cele de plen ale acestei autorități.

 • 2. participă la ședințele comisiilor de lucru ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov și la ședințele ordinare și extraordinare ale acesteia și întocmește minutele și procesele-verbale.

 • 3. asigură evidența participării consilierilor județeni la ședințele comisiilor de lucru și la cele ale plenuLui, întocmind documentele necesare plății indemnizațiilor lunare cuvenite acestora;

 • 4. primește și trimite corespondența, respectiv, petițiile și sesizărilor cetățenilor adresate Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov.

 • 5. coordonează și participă la programul de audiențe al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov, la cererea președintelui acesteia.

 • 6. întocmește raportul de activitate al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov.

 • 7. asigură transparența privind activitatea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov prin publicarea pe site-ul Consiliului Județean Brașov a pricipalelor acțiuni ale autorității, și asigură legătura cu organizațiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate ordinea publică.

 • 8. întocmește și înaintează spre promovare note și referate, în domeniul său de activitate.

 • 9. rezolvă corespondența repartizată.

 • 10. ține evidența ștampilelor consiliului județean.

 • II .îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 12. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 13. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 14. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Secțiunea a-XII-a

ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI DRUMURI JUDEȚENE ȘI SERVICII PUBLICE

Art.51.Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice este condusă de un director executiv și are următoarea structură organizatorică:

 • I. Compartimentul Salvamont

ILServiciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene:

 • II. 1.Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice:

IL2Autoritatea de Transport Județean de Persoane;

 • II. 3.Compartimentul Execuție și Exploatare Drumuri Județene.

 • III. Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare, Contracte:

 • 111.1. Compartimentul Gestionare, Urmărire Decontare Contracte de Lucrări;

 • 111.2. Compartimentul Gestionare, Urmărire Decontare Contracte Servicii Publice.

Art.52.Compartiment Salvamont are următoarele atribuții:

 • 1. asigură asistență și prevenire Salvamont în masivul Făgăraș și în toate zonele montane din județul Brașov care nu sunt deservite de formații de salvamont ale Unităților Teritorial Administrative din județ. în caz de calamități sau urgențe, participă împreună cu alte formații salvamont din județ sau din țară, în orice masiv în care îi este solicitată prezența de către instituțiile abilitate, folosind metode de comunicație legal acceptate;

 • 2. compartimentul Salvamont coorodonează din punct de vedere organizatoric activitatea Salvamont la nivelul județului Brașov, activitate care se desfășoară local prin formațiile Salvamont existente în UAT-urile: Brașov, Râșnov, Zărnești, Predeal, Bran și Săcele.

 • 3. în scopul prevenirii accidentelor montane Compartimentul Slavamont asigură patrularea preventivă pe trasee turistice omologate, mai ales cele frecventate intens de turiști. Patrularea preventivă presupune totodată verificarea stării traseelor și marcajelor astfel încât să se asigure reducederea pericolelelor și să se asigure informarea corectă a turiștilor.

 • 4. planifică și execută lucrări de întreținere și reparații, cu excepția lucrărilor care necesită personal atestat și autorizat, la bazele de salvare ale serviciului situate în zona de care răspunde, cu respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă

 • 5. execută lucrări de întreținere și reparații la refugiile și bazele de salvare din județul Brașov, cu excepția lucrărilor care necesită personal atestat și autorizat și cu respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă. Participă, împreună cu celelalte formații din județ, la lucrările de reparație și întreținere ale refugiilor alpine.

 • 6. răspunde de curățenia interioară și exterioară a Bazei de salvare din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • 7. participă și răspunde de întreținerea și amenjarea traseelor turistice din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea, cu excepția lucrărilor care necesită personal atestat și autorizat și cu respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă.

 • 8. planifică anual, până la data de 30 iunie, lucrările necesare pentru întreținerea traseelor turistice din masivul menționat, și stabilește programul de lucru pentru personalul din subordine în vederea efectuării lucrărilor specificate. Planificările respective se prezintă directorului pentru aprobare, până la data amintită anterior.

 • 9. colaborează cu voluntari contractați, cu Jandarmeria montană, cu Inspectoratul de Urgență, cu Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, cu Inspectoratele Județene de Poliție, în baza unor protocoale prin care se stabilesc procedurile de intervenție și cooperare instituțională.

 • 10. asigură coordonarea și participă la acțiunile de patrulare, salvare și căutare din zona masivului/masivilor în care își desfășoară activitatea prin structura proprie de salvamontiști și voluntari. Compartimentul Salvamont coordonează activitățile de căutare și salvare la nivelul întregului județ, asigurând colaborarea între diferitele formații de salvamont locale, dacă situația de urgență necesită acest lucru. Compartimentul Salvamont ține legătura în permanență cu Dispeceratul ANSMR, Dispeceratul ISU și Dispeceratul 112 pe toată durata acțiunilor de căutare și salvare, astfel încât să se asigure eficiența intervențiilor specifice în timp cât mai scurt.

11 .participă la acțiunile de salvare din zonele desemnate a fi deservite de Compartiment și, în caz de calamități sau urgențe deosebite, în orice masiv în care i se solicită sprijinul.

 • 12..asigură acordarea primului ajutor turiștilor aflați în dificultate în zonele montane.

 • 13. asigură transportul din zonele montane ale turiștilor răniți sau decedați către bazele indicate prin proceduri, în colaborare cu instituțiile abilitate cu care cooperează în acest scop.

 • 14. are obligația de a completa registrul de asistență Salvamont și fișele de indemnizații de periculozitate, pentru cazurile la care participă, de transport accidentați sau căutare a turiștilor rătăciți, cu datele privitoare la identificarea persoanelor, a locului, orei producerii accidentului sau acțiunii de căutare și alte date privind acțiunea de salvare.

 • 15. în activitățile de căutare, salvare, pregătire tehnică, simulare etc. este obligatorie utilizarea echipamentului individual de lucru și echipamentului de protecție. Răspunde de întreținerea echipamentelor de intervenție Salvamont și a tuturor obiectelor de inventar pe care le are în folosință sau care se află în patrimoniul Compartimentului Salvamont.

 • 16. Urmărește pregătirea tehnică și fizică a personalului din echipă și planifică anual, pentru anul care urmează, până la data de 01 decembrie, participarea acestuia la cursuri de pregătire, specializare, la teste de verificare a aptitudinilor profesionale și, după caz, la reatestări în meseria de salvator montan. Predă aceste planificări directorului pentru includerea sumelor necesare în bugetul pe anul următor.

 • 17. respectă și verifică respectarea normelor PSI la Baza de salvare din masivul/masivii în care își desfășoară activitatea.

 • 18. verifică respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și folosirea corectă de către subordonați a echipamentului individual de lucru și a echipamentului de protecție.

 • 19. coordonează și administrează activitatea voluntarilor care au încheiat contract de voluntariat cu Compartimentului Salvamont. voluntari care prestează activități în masivul/ masivii în care își desfășoară activitatea.

 • 20. verifică și soluționează petițiile cetățenilor în legătură cu activitatea de salvamont, în conformitate cu normele legale în vigoare;

 • 21. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 22. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 23. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 24. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Art.53.Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene, prin compartimentele sale funcționale, îndeplinește următoarele atribuții:

 • I.Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice

 • 1. fundamentează și coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și monitorizează implementarea acestora;

 • 2. pregătește, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilități publice, planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și le prezintă autorității administrației publice locale județene, spre aprobare;

 • 3. consiliază autoritățile administrației publice locale în procesul de accesare și atragere a fondurilor pentru investiții pentru utilități publice ;

 • 4. pregătește și transmite rapoarte de activitate către birourile prefecturale. Unitatea centrala de monitorizare, precum și autorităților de management care gestionează instrumentele structurale și programele operaționale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, după caz;

 • 5. îndeplinirea altor atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de către conducerea Consiliului Județean;

 • 6. verifică și soluționează petițiile cetățenilor în legătură cu activitatea de salvamont, în conformitate cu normele legale în vigoare

 • 7. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 8. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 9. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 10. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

11. Autoritatea de Transport Județean de Persoane :

 • 1. asigură organizarea, reglementarea, coordonarea și controlul prestării serviciului de transport public de persoane, prin servicii regulate, desfășurat între localitățile județului;

 • 2. evaluează fluxurile de transport de persoane, stabilește traseele principale și secundare, stațiile, autogările aferente acestora, având în vedere și necesitățile cetățenilor județului în domeniul transportului public local, concluziile acestor evaluări urmând a fi avute în vedere la întocmirea programului de transport local;

 • 3. asigură întocmirea proiectelor de hotărâri care vizează Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, a Regulamentului pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate, a Regulamentului pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale și a Caietul de sarcini al seviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate;

 • 4. analizează și propune consiliului județean actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în conformitate cu cerințele de transport;

 • 5. pune în aplicare prevederile cuprinse în Regulamentul-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

 • 6. participă la ședințele Comisiei paritare, asigurând secretariatul tehnic al acesteia;

 • 7. asigură transmiterea la A.N.R.S.C. a datelor sau informațiilor solicitate despre activitatea desfășurată;

 • 8. asigură punerea în aplicare a normelor stabilite în notele de constatare de către agenții constatatori ai A.N.R.S.C. cu ocazia efectuării controalelor planificate sau neplanificate;

 • 9. pune la dispoziția agenților constatatori ai A.N.R.S.C. datele și informațiile solicitate în timpul desfășurării acțiunii de control;

 • 10. asigură convocarea pentru audieri a operatorilor de transport rutier sau transportatorilor autorizați, daca este cazul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciilor respective;

11 .analizează, verifică și propune spre aprobarea consiliului județean, tarifele de călătorie propuse de operatorii de transport rutier și transportatorii autorizați, modificarea și ajustarea acestora în corelare cu reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei suportabilitătii costurilor pentru utilizatori;

 • 12. analizează documentele depuse de operatorii de transport pentru acordarea de licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale și propune conducerii consiliului județean emiterea acestora;

 • 13.propune retragerea licențelor de traseu care au fost acordate de autoritatea județeană de transport, respectiv analizarea cauzelor care au determinat renunțarea la traseu de către un operator de transport;

M.constată faptele și aplică sancțiuni contravenționale persoanelor care încalcă prevederile Legii nr.92/2007 privind transportul public local, și ale altor acte normative care reglementează domeniul de transport public local;

 • 15. verifică și soluționează petițiile cetățenilor în legătură cu activitatea de transport public local, în conformitate cu normele legale în vigoare;

 • 16. desfășoară activități de verificare în teren a modului în care operatorii de transport respectă prevederile actelor normative în vigoare și programul de transport județean, dispunând măsurile legale pentru înlăturarea eventualelor nereguli;

 • 17. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 18. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 19. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 20. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

IlI.Compartimentul execuție și exploatare drumuri județene

 • I .coordonează întocmirea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene;

 • 2. întocmește planul operativ de deszăpezire pentru drumurile județene;

 • 3. întocmește propunerile de program anual cu lucrările de drumuri și poduri în colaborare cu Compartimentul Urmărire , Execuție Lucrări sub îndrumarea directa a șefului de serviciu;

 • 4. întocmește notelor de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea lucrărilor de investiții din surse de finanțare altele decât bugetul local;

 • 5. întocmește temelor de proiectare în vederea lansării procedurilor de achiziții publice în colaborare cu Direcția Tehnică;

 • 6. întocmește propunerilor pentru elaborarea de expertize, experimentări, cercetări, investigații,studii, etc. pentru obiective de drumuri și poduri;

 • 7. întocmește referatelor care vor fi supuse aprobării Plenului Consiliului Județean Brașov, privind:

  • 7.1. propunerile de încadrare a drumurilor publice din județul Brașov în categorii funcționale (DC,DJ,DN)

  • 7.2. indicatorii tehnico-economici pentru obiective cuprinse în programul de lucrări;

  • 7.3. modificările programului anual de lucrări;

  • 7.4. planul operativ de deszăpezire;

 • 8. participă în comisiile de recepție a documentațiilor tehnice de drumuri și poduri, constituite prin Dispoziție a Președintelui CJ Brașov;

 • 9. monitorizează și gestioează documentațiile tehnice pe drumuri și poduri;

 • 10. participă la elaborarea de studii, prognoze și strategii pentru dezvoltarea unitară și sistematizarea rețelei de drumuri publice;

 • II .întocmește referatelor pentru constituirea comisiilor de recepție la terminarea lucrărilor și recepțiile finale;

 • 12. participă la recepția la terminare si recepția finală pentru lucrările executate pe drumurile județene pentru care este emisă Dispoziție a Președintelui CJ Brașov;

 • 13. efectuează operațiuni de ordonanțare a cheltuielilor efectuate în vederea decontării lucrărilor și serviciilor executate conform contractelor aflate în derulare;

 • 14. întocmește documentație necesară în vederea deblocării și eliberării garanției de bună execuție pentru lucrările executate în termenul legal, conform contractelor aflate în derulare;

 • 15. întocmește rapoarte privind stadiul realizărilor valorice a lucrărilor contractate;

 • 16. întocmește “Fișele obiectivelor” pentru obiectivele de investiții cuprinse în programul anual de lucrări pe drumurile județene;

 • 17. întocmește prognoze decadale, conform Ordinului MFP 2281/2009, pentru plățile ce urmează a fi dispuse pentru lucrările și serviciile efectuate conform contractelor în derulare;

 • 18. urmărește realizării lucrărilor în conformitate cu documentațiile și actele normative în vigoare;

 • 19. execută activitatea de control tehnico-economic pentru lucrările executate;

 • 20. urmărește punerea în funcțiune și recepția lucrărilor să se facă cu condiția respectării calității lucrărilor conform legislației în vigoare;

 • 21. urmărește respectarea prevederilor legale cu privire la obligațiile beneficiarilor care execută lucrări în zona drumurilor și a delimitărilor de terenuri și construcții de pe raza de protecție cu privire la asigurarea integrității și protecției drumurilor și a lucrărilor de artă aferente;

 • 22. întocmește programul activității de deszăpezire, urmărirea desfășurării activității de deszăpezire pe drumurile județene în conformitate cu programul aprobat, verificarea și confirmarea periodică a lucrărilor executate în vederea decontării acestora ;

 • 23. Urmărește realizarea lucrărilor privind siguranța circulației, montarea semnelor noi și înlocuirea celor deteriorate ;

 • 24. asigură luarea măsurilor pentru semnalizarea corespunzătoare a zonelor periculoase apărute pe drumurile județene;

 • 25. propune efectuarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și a celor finale și participarea la acestea;

 • 26. controlează și asigură respectarea tehnologiilor de execuție a lucrărilor;

 • 27. confirmă situațiilor de lucrări executate de constructori, propunându-le spre decontare;

 • 28. urmărește prin diriginții de specialitate, a tuturor fazelor pregătirii lucrării;

 • 29. verifică și întocmește împreună cu executantul a actelor primare privind realizarea programelor prin predarea amplasamentului, întocmirea de procese verbale la lucrările ascunse cât și prelevarea de probe, necesare cărții tehnice a obiectivelor;

 • 30. sesizează organele inspectoratului în construcții în cazul producerii unor accidente tehnice sau respingerii recepției lucrărilor datorită unor defecte de calitate;

 • 31. participă la întocmirea programului anual de lucrări pe drumurile județene ;

 • 32. întocmește programe și grafice lunare de eșalonare pentru fiecare categorie de lucrări;

 • 33. întocmește raportelor lunare cu concluziile verificărilor și propunerea măsurilor concrete;

 • 34. participă la evaluarea și urmărirea lucrărilor privind eliminarea efectelor cauzate de calamități pe drumurile județene;

 • 35. colaborează cu celelalte compartimente ale serviciului în vederea bunei administrări a drumuri lor j udețene;

 • 36. participă la predări de amplasamente și recepție a lucrărilor autorizate a se executa în zona drumurilor județene;

 • 37. exercită activități de control a respectării reglementărilor privind protecția zonei drumului;

 • 38. întocmește Cartea semnalizării rutiere;

 • 39. colaboraează cu Inspectoratul Județean de Poliție în vederea constituirii Comisiei de Circulație pe drumurile județene ale județului Brașov;

 • 40. propune spre aprobare a închiderilor și devierilor de trafic, instituirea de restricții de circulație pe drumurile județene ale județului Brașov pentru lucrările care se execută in zona drumurilor județene sau pentru efectuarea competițiilor sportive;

 • 41. asigură aplicarea prevederilor O.G.43/1997 și legislația în vigoare privind urmărirea utilizării, administrării și exploatării drumurilor prin executarea de acțiuni de verificare și control privind contravențiile și aplicarea de sancțiuni cu amendă în conformitate cu legile în vigoare;

 • 42. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 43. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 44. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului

 • 45. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Art.54. Serviciul gestionare, urmărire, decontare contracte prin compartimentele sale

funcționale, îndeplinește următoarele atribuții:

 • I.Compartimentul gestionare, urmărire decontare contracte de lucrări

1.urmărește realizarea lucrărilor de investiții ale consiliului județean și pentru unitățile de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov ;

 • 2.realizează activitățile de lansare a lucrărilor de investiții proprii ale consiliului județean, respectiv obținerea CU, AC, avizelor si acordurilor necesare;

 • 3. urmărește derularea contractelor privind realizarea lucrărilor de investiții;

 • 4. verifică situațiile de lucrări prezentate de constructor și întocmirea documentelor necesare efectuării plăților;

 • 5. colaborează cu factorii implicați în realizarea obiectivelor de investiții (proiectanți, constructori, diriginți de șantier, etc.);

 • 6. coordonează și urmărește activitatea de investiții pentru unitățile subordate Consiliului Județean Brașov ;

 • 7. analizează și propune introducerea lucrărilor de investiții în lista obiectivelor de investiții;

participă la realizarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și finale pentru obiectivele de investiții executate ;

 • 8. cercetează și propune soluții în rezolvarea cererilor și sesizărilor care privesc aspectele tehnico-economice ale diferitelor obiective din județ;

 • 9. întocmește referate, materiale, analize, programe privind investițiile ;

 • 10. verifică documentațiile elaborate pentru lucrările de investiții, sub aspectul respectării avizelor emise de către organele de specialitate, conform normelor, normativelor și celorlalte prescripții tehnice specifice activității de investiții-construcții și elaborarea de propuneri pentru îmbunățirea soluțiilor adoptate;

 • 11. verifică documentațiile tehnico-economice întocmite pentru obiective de investiții în vederea aprobării documentațiilor în cadrul comisiei CTE;

 • 12. realizează demersurile pentru decontarea cheltuielilor pentru studii, proiecte si investiții derulate de consiliul județean;

 • 13. constituie și gestionează baza de date privind investițiile consiliului județean;

 • 14. participă in comisiile de evaluare si recepție a obiectivelor de investiții la solicitarea autorităților locale ;

 • 15. monitorizează activitatea de inventariere, expertizare, proiectare si consolidare a imobilelor cu destinația de locuințe afectate de seisme ;

 • 16. urmărește contractele de execuție pentru lucrările promovate și ține evidența lunară pentru investițiile incluse în listele de investiții;

 • 17. consiliază, la solicitarea acestora, activitatea de investiții a consiliilor locale, în vederea îndeplinirii sarcinilor din sfera de competență a acestora și acordă sprijin de specialitate in relațiile acestora cu autoritățile administrației publice centrale;

 • 18. cercetează și propune soluții în rezolvarea cererilor si sesizărilor;

 • 19.primește și analizează propunerile făcute de consiliile locale în vederea elaborării programelor, prognozelor și strategiei de dezvoltare în domeniul investițiilor; întocmește materiale, analize, programe privind investițiile în județ;

2O.urmărește contractele încheiate pentru activitățile specifice;

 • 21.îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 22. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 23. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

24..respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

ILCompartimentuI gestionare, urmărire decontare contracte servicii publice

 • 1. emite Acorduri Prealabile pentru executarea de lucrări în zona drumurilor județene;

 • 2. emite Autorizațiilor de Amplasament și Acces în zona drumurilor județene;

 • 3. întocmește Notelor de calcul necesare pentru plata Acordurilor Prealabile și a Autorizațiilor de Amplasament și Acces;

4.obține Autorizațiilor de Construire și a Certificatelor de Urbanism pentru lucrările de drumuri județene în conformitate cu Legea 50/1991;

 • 5. difuzarea documentațiilor necesare în vederea obținerii avizelor (acordurilor cerute prin certificat) pentru eliberarea Autorizațiilor de construire, după obținerea Certificatelor de urbanism;

 • 6. urmărirea obținerii avizelor/acordurilor de la administrația publică locală, serviciile descentralizate, deținătorii de utilități și infrastructură, apărarea civilă și protecția mediului;

 • 7. efectuează plata taxelor pentru obținerea avizelor/acordurilor, în colaborare cu Serviciul Financiar Contabilitate;

 • 8. gestionează și arhivează centralizatoarele cu Acordurile Prealabile și a Autorizațiilor de Amplasament și Acces în zona drumurilor, precum și Procesele-Verbale ale Comisiei de circulație pe drumurile județene ale județului Brașov;

 • 9. urmărește respectării prevederilor legale cu privire la obligația beneficiarilor care execută lucrări în zona drumurilor;

 • 10. întocmește documentația necesară încadrării în categorii funcționale ale drumurilor publice din județul Brașov;

11 .promovează propunerile de încadrare în categoria funcțională a drumurilor publice la cererea Consiliilor Locale;

 • 12. procedează la predarea - primirea drumurilor publice ce își modifică categoria funcțională;

 • 13. colaborează cu autoritățile administrației publice centrale (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Transporturilor etc ) cu privire la actualizarea permanentă (anuală) a rețelei de drumuri;

M.întocmește și actualizează situația privind starea de viabilitate a drumurilor publice județene, a podurilor de pe drumurile județene;

 • 15. coordonează modul de organizare și pregătirea tehnică a Recensământului Circulației Rutiere pe drumurile județene;

 • 16. centralizează datele cu privire la Recensământul Circulației Rutiere pe drumurile județene și transmiterea către C.N.A.D.N.R.;

 • 17. completează la zi a cărților tehnice ale construcțiilor (drumuri și poduri județene) , în concordanță cu lucrările executate;

 • 18. Participă la comisiile de analiză a ofertelor, pentru care este emisă Dispoziție a Președintelui CJ Brașov;

 • 19. îndrumă din punct de vedere tehnic și metodologic unitățile de administrare a drumurilor locale la cererea acestora;

 • 20. asigură aplicarea prevederile O.G.43/1997 și a legislației în vigoare privind urmărirea utilizării, administrării și exploatării drumurilor prin executarea de acțiuni de verificare și control privind contravențiile și aplicarea de sancțiuni cu amendă în conformitate cu legile în vigoare;

21 .asigură raportarea anuală către Institutul Național de Statistică - formular DP;

 • 22. colaborează cu Serviciul Administrație Publică și Relații cu Publicul privind predarea, preluarea și gestionarea documentelor elaborate pentru Hotărâri de Consiliu Județean și Dispoziții de Președinte al Consiliului Județean Brașov;

 • 23. gestionează corespondența legată de activitatea SL1IDJ și descărcarea documentelor înregistrate în Registrul general de intrări-ieșiri;

 • 24. monitorizarea și gestionarea arhivei de documente ( inclusiv Cărțile tehnice ale lucrărilor de investiții);

 • 25. întocmește în colaborare cu Direcția Juridice contractele de închiriere pentru spațiile din zona drumurilor județene;

 • 26. urmărește obținerea de acorduri și avize pentru lucrările programate a se executa;

 • 27. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 28. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 29. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 30.respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Secțiunea a-XIII-a

ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ

Art.56.Direcția de Sănătate și Asistență Medicală este condusă de un director executiv și are următoarea structură organizatorică:

LCompartimentul Asistență Medicală

ILCompartimentul Asistență Socială și Medico-Socială

Art.57.Compartimentul Asistență Medicală are următoarele atribuții :

 • I .asigură îndrumarea tehnică și metodologică a activității de asistență medicală, verifică în teren calitatea serviciilor oferite în cadrul asistenței medicale, precum și respectarea prevederilor cuprinse în reglementările legale în vigoare privind acordarea asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

 • 2. desfășoară, cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean Brașov,în condițiile legii, acțiuni de sprijin, îndrumare și verificare, punctuale, tematice, sau complexe cu privire la modul de respectare a prevederilor legale incidente, de către unitățile sanitare publice din subordine;

 • 3.evaluează resursele umane de la nivelul asistenței medicale, în relație cu nevoile comunitare identificate prin acțiuni specifice;

 • 4.îndeplinește, cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean, activitatea de control a activității managerului de spital, ori de câte ori se consideră necesar;

 • 5.analizează și verifică respectarea obligațiilor managerilor, asumate prin contractele de management, cu aprobarea Consiliului Județean;

 • 6. colaborează cu DSP Brașov la implementarea, la nivel local, a strategiilor de sănătate elaborate de Ministerul Sănătății, pentru asigurarea asistenței medicale a populației;

 • 7. analizează, împreună cu CJAS Brașov, nevoile de servicii medicale de specialitate ale populației, elaborează și implementează măsuri de creștere a eficienței și calității serviciilor medicale și de asigurare a accesului echitabil al populației la serviciile medicale;

8.intervine pentru medierea eventualelor litigii apărute la încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale dintre spitale și CASJ, prin comisii specifice;

 • 9. asiigură sprijin în implementarea strategiei Consiliului Județean Brașov de participare a sectorului privat la îmbunătățirea performanței sectorului sanitar, propune strategiile pentru ameliorarea stării de sănătate a populației din teritoriu, informează Consiliul Județean Brașov asupra stării de sănătate a populației, prin prisma analizării activității spitalelor din subordine ;

 • 10. analizează, în unitățile sanitare publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, derularea programelor naționale de sănătate, în urma sesizărilor făcute de pacienți,;

 • II .efectuează controlul activităților organizatorice și funcționale cu caracter medico-sanitar din spitalele aflate în subordinea Consiliului Județean, prin structurile specializate ale acestuia.

 • 12.colaborează cu organizații profesionale, sindicale și organizații neguvemamentale în proiecte legate de furnizarea de servicii medicale;

 • 13. monitorizează, prin indicatori specifici, modul în care spitalele respectă criteriile de calitate ale actului medical, elaborând propuneri de înlăturare a neconformităților, urmărind modul de implementare al acestora;

 • 14. înaintează Ministerului Sănătății, în vederea obținerii avizului, propunerile managerilor privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii pentru unitățile sanitare cu paturi de sub autoritatea Consiliului Județean, pe care le supune apoi aprobării plenului Consiliului Județean;

 • 15. verifică, la nivelul spitalelor subordonate, modul de organizare în vederea asigurării asistenței medicale în situații de dezastre, atacuri teroriste, război, conflicte sociale și alte situații de criză.

 • 16. elaborează și propune , spre aprobare plenului Consiliului Județean Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la spitalele publice din subordinea Consiliului Județean Brașov;

 • 17.monitorizează îndeplinirea de către managerii spitalelor a indicatorilor de performanță privind activitatea desfășurată în unitățile de asistență medicală din subordinea Consiliului Județean, cuprinși în contractele de management, propunând conducerii Consiliului Județean Brașov măsuri pentru îmbunătățirea activității managerilor de spital, în cazul constatării nerealizării indicatorilor prevăzuți în contractul de management, sau revocarea managerilor;

 • 18.întocmește referate în vederea aprobării prin act administrativ al Președintelui Consiliului Județean a activității de evaluare/ reevaluare a managementului spitalului public, activității de renegociere a indicatorilor de performanță asumați de către manageri prin contractul de management, constituirii comisiei de evaluare a activității managerilor spitalelor publice din subordinea Consiliului Județean,

 • 19. elaborează contractele de management ale managerilor spitalelor publice din subordinea Consiliului Județean;

 • 20. întocmește și înaintează președintelui Consiliului Județean propunerea ( referatul) de prelungire și respectiv de încetare a contractelor de management, atât la propunerea Consiliului de Administrație, cât și ca urmare a evaluării activității managerilor spitalelor, în condițiile legii, elaborează și întocmește actele adiționale la contractele de management ale managerilor ;

 • 21. asigură întocmirea referatelor privind numirea și revocarea din funcție a managerilor și a managerilor interimari și întocmește referatele privind emiterea dispoziției președintelui Consiliului Județean de numire a conducerii interimare pentru funcțiile de conducere care fac parte din comitetele directoare ale spitalelor din subordinea Consiliului Județean Brașov;

 • 22. analizează și propune spre aprobare plenului Consiliului Județean, Planul de dezvoltare al spitalului public, elaborat de manager, la propunerea consiliului medical și cu aprobarea consiliului de administrație;

 • 23. elaborează și propune , spre aprobare plenului Consiliului Județean Regulamentul de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare lunare, spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate;

 • 24. analizează și emite avizul privind repartizarea sumelor stabilite prin Regulamentul de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare lunare, spitalelor publice aflate in subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate;

 • 25. analizează și centralizează hotărârile Consiliului de Administrație privind activitatea spitalelor publice;

 • 26. asigură întocmirea referatelor privind înființarea și funcționarea consiliilor de administrație la nivelul unităților sanitare pentru spitalele al căror management a fost descentralizat, în baza documentației elaborată conform prevederilor legale incidente;

 • 27. propune președintelui Consiliului Județean Brașov verificări pe linie de audit public intern pentru unitățile sanitare din subordinea Consiliului Județean Brașov;

 • 28. întocmește referatele către conducerea Consiliului Județean pentru obținerea acordului de inițiere a procedurii de externalizare a serviciilor medicale și nemedicale din cadrul unităților sanitare din subordinea Consiliului Județean Brașov;

 • 29. urmărește asigurarea de către spitale a numărului optim de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de normativele de personal în vigoare, evaluează necesarul de resurse umane de la nivelul asistenței medicale în funcție de nevoile comunitare identificate prin acțiuni specifice și propune Consiliului Județean măsurile necesare;

 • 30. Analizează, și verifică aplicarea normele legale privind formarea, încadrarea, transferul și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, chimiștilor și biochimiștilor la nivelul unităților sanitare subordonate Consiliului Județean;

 • 31. îndrumă și verifică în unitățile sanitare subordonate Consiliului Județean, aplicarea legislației în vigoare referitoare la încadrarea, salarizarea, promovarea și acordarea tuturor celorlalte drepturi salariale, analizează modul în care sunt respectate dispozițiile legale în desfășurarea activității de resurse umane în unitățile sanitare publice din subordinea Consiliului Județean;

 • 32. verifică modul de organizare și desfășurare a concursurilor , la nivelul unităților sanitare cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Județean, pentru toate categoriile de personal;

 • 33. întocmește referatul de specialitate în vederea aprobării componenței comisiei de concurs/examen,/comisiei de soluționare a contestațiilor ,respectiv nominalizarea unui reprezentant , cu statut de observator, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, prin act administrativ al Președintelui Consiliului Județean;

 • 34. întocmește raport de specialitate în vederea avizării în plenul Consiliului Județean a solicitării unităților sanitare publice de organizare a concursului / examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice;

 • 35. întocmește raport de specialitate privind desemnarea în vederea aprobării în plenul Consiliului Județean a componenței comisiei de concurs/examen,/comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea ocupării funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice;

 • 36. întocmește raport de specialitate privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în comisia de concurs/examen,/ comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice și avizarea componenței acestor comisii în plenul Consiliului Județean;

 • 37. analizează propunerile privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirilor pentru spitalele publice din subordine, cu avizul conform al Ministerului Sănătății și propune , spre aprobare plenului Consiliului Județean modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirilor pentru spitalele publice din subordine;

 • 38. monitorizează numărul maxim de personal, pe categorii, pentru unitățile sanitare publice din subordinea Consiliului Județean, verifică încadrarea în normativele de personal aprobate, și încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

 • 39. verifică pentru unitățile sanitare din subordinea Consiliului Județean stabilirea drepturilor salariale pentru persoanele care fac parte din comitetul director al spitalelor publice;

 • 40. supune aprobării plenului Consiliului Județean organigramele, statele de funcții și regulamentele de organizare și funcționare ale unităților sanitare, la propunerea managerului acestora;

 • 41. monitorizează stadiul îndeplinirii condițiilor prevăzute în metodologia de acreditare a spitalelor și respectarea termenelor legale;

 • 42. verifică modul de îndeplinire a atribuțiilor legale, de către unitățile sanitare publice, privind modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul Consiliului Județean, utilizarea acestora în limita bugetului aprobat și potrivit destinației specificate ;

 • 43. analizează și propune încheierea unui contract de transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice locale, a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru spitalele din subordinea acestora, urmărește execuția contractului de transfer sume din bugetul Ministerului Sănătății, întocmind cererea pentru asigurarea fondurilor și decontul privind utilizarea sumelor , transmise ulterior către Direcția de Sănătate Publică și avizează autorizarea cheltuielilor transferurilor de capital;

 • 44. analizează notele de fundamentare cuprinzând propunerile unităților sanitare publice din subordine cu privire la programul de investiții și alte cheltuieli de capital, în corelație cu planul de dezvoltare al spitalelor și elaborează avizele privind oportunitatea și necesitatea includerii propunerilor în bugetul spitalului, pe care la transmite compartimentului de specialitate în vederea promovării acestora;

 • 45. analizează notele de fundamentare cuprinzând propunerile unităților sanitare publice din subordine cu privire la execuția bugetară, a cheltuielilor de personal și cheltuielilor materiale și emite avizele necesare pe care la transmite compartimentului de specialitate în vederea promovării acestora;

 • 46. analizează și verifică , în vederea emiterii avizului de către ordonatorul principal de credite a următoarelor formulare, conform OMS 858/2012,FORMULAR 1- execuție bugetului de venituri si cheltuieli ,FORMULAR 2- situație nr.de paturi,posturi,FORMULAR 3-executia bugetului de venituri si cheltuieli privind bunurile,serviciile,investițiile ,FORMULAR 4 - servicii prestatețcontractele cu CASS servicii medicale,contracte CAS pentru programe naționale,Contracte cu CAS ambulatoriu de specialitate),FORMULAR 5- privind cheltuielile finanțate din sume alocate din bugetele autoritatilor publice;

 • 47. actualizează și modifică situația centralizată a listei de angajați, beneficiari ai abonamentelor de servicii medicale și monitorizează executarea contractului de achiziționare a serviciilor de medicina muncii, încheiat între Consiliul Județean și firma specializată;

 • 48. analizează notele de fundamentare ale unităților sanitare publice, din subordine, în vederea întocmirii proiectului de buget și în perspectiva repartizării prevederilor bugetare cu destinația cheltuielilor de investiții din bugetul Ministerului Sănătății ce vor fi aprobate prin Legea bugetului de stat și propune plenului Consiliului Județean cofinanțarea și lista obiectivelor vizând aparatura medicala, reparații capitale;

 • 49. solicită, analizează și transmite compartimentului specializat al Consiliului Județean, documentația unităților sanitare publice din subordine, referitoare la încadrarea în prevederile legale privind acordarea sporurilor la salariile de bază (art. 25 din LEGEA-CADRU Nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice)

 • 50. transmite managerilor spitalelor măsurile dispuse prin hotărâri ale Consiliului Județean și dispoziții ale președintelui Consiliului Județean și informează președintele asupra realizării acestora;

 • 51. participă la elaborarea strategiei județene din domeniul sănătății, la stabilirea direcției de dezvoltare și a indicatorilor suplimentari în concordanță cu strategia stabilită.

 • 52. întocmește un Plan de acțiuni/ an, transmis spre verificare și aprobare de către conducerea CJ și care cuprinde acțiuni de verificare la nivelul unităților sanitare publice din subordinea Consiliului Județean;

 • 53. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, a investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli, inclusiv achiziția de medicamente și materiale sanitare precum și realizarea programului anual al achizițiilor publice, aprobat de Consiliul Județean, pentru unitățile sanitare din subordine

 • 54. verifică respectarea legislației în vigoare privind prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale și asigurarea condițiilor de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și prevenirea infecțiilor asociate actului medical; în toate unitățile sanitare din subordinea Consiliului Județean;

 • 55. verifică respectarea programului privind funcționarea gărzilor, programului de lucru al medicilor în ambulatoriile de specialitate, stabilit și aprobat de către managerii unităților sanitare cu paturi din subordinea CJ;

 • 56. Verifică respectarea legislației cu privire la Legea 46/ 2003 cu privire la drepturile pacientului,efectuarea centralizării chestionarelor, verifică măsurile dispuse de manageri în cazurile de încălcare a drepturilor pacientului;

 • 57. verifică modul de implicare a managerilor cu privire la monitorizarea îndeplinirii obligațiilor membrilor comitetului director, consiliului medical, consiliului de etică (propuneri sau dispuneri măsuri din partea managerului cu privire la îndeplinirea obligațiilor membrilor comitetului director, consiliului medical, consiliului de etică);

 • 58. verifică modul de colectare și gestionare a deșeurilor conform procedurii și normelor impuse, respectarea legislației în vigoare privind evacuarea reziduurilor, normelor de colectare, depozitare, neutralizare deșeuri în corelație cu obligațiile asumate prin contractul de management cu privire la crearea condițiilor de respectare a normelor impuse în gestionarea deșeurilor;

 • 59. primește, spre analiză si soluționează sesizările și reclamațiile ce intră în sfera de competență a Direcției de Sănătate și Asistență Medicală ;

 • 60. asigură evidența, păstrarea și arhivarea documentelor rezultate din activitatea proprie;

 • 61. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 62. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 63. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 64. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Art.58. Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială are următoarele atribuții :

banalizează și propune plenului Consiliului Județean Brașov aprobarea strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finațatate din bugetul Consiliului Județean Brașov, elaborate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov ;

 • 2. urmărește implementarea la nivel județean a strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale și a politicilor comunitare specifice dezvoltării sociale;

 • 3. monitorizează strategiile județene de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu și lung și planurile anuale de acțiune aferente acestora ;

 • 4. colaborează cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu alte instituții și autorități, precum și cu organisme neguvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor ce revin Consiliului Județean pe linia aplicării politicilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a oricărei persoane aflate în nevoie socială;

 • 5. întocmește și propune plenului Consiliului Județean Brașov raportul de specialitate privind înființarea/desființarea/reorganizarea serviciilor de asistență socială și medico-socială administrate și finanțate din bugetul consiliului județean, la propunerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov , respectiv a furnizorului de servicii implicat , în concordanță cu nevoile și situațiile de dificultate identificate;

 • 6. monitorizează înființarea și organizarea de servicii sociale cu aprobarea Consiliului Județean, în concordanță cu nevoile și situațiile de dificultate identificate, pentru a se realiza o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul județului;

 • 7. verifică modul de organizare și fucționare al unităților de asistență socială și medico-socială, din subordinea Consiliului Județean Brașov;

 • 8. analizează și monitorizează categoriile de personal , numărul de posturi și cheltuielile de personal pentru unitățile de asistență socială și medico-socială din subordinea Consiliului Județean Brașov în vederea respectării legislației în vigoare;

 • 9. Analizează propunerile privind aprobarea statului de funcții, structurii organizatorice, Rof-ului și organigramei elaborate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru și elaborează rapoartele de specialitate pe care le supune aprobării plenul Consiliului Județean Brașov, în conformitate cu dispoyițiile legale în vigoare;

 • 10. analizează , în colaborare cu personalul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov, notele de fundamentare cuprinzând propunerile unităților de asistență socială și medico-socială din subordinea directă a Consiliului Județean cu privire la programul de investiții și alte cheltuieli de capital, pe care le transmite compartimentelor de specialitate în vederea promovării acestora;

11 .desfășoară activități de verificare, la solicitarea Președintelui Consiliului Județean, referitor la modul de îndeplinire a atribuțiilor legale de către unitățile de asistență socială și de asistență medico-socială din subordinea Consiliului Județean Brașov; identifică eventuale disfuncționalități în aplicarea prevederilor legale și formulează recomandări vizând remedierea acestora ;

 • 12.întocmește și prezintă spre aprobare Președintelui Consiliului Județean Brașov rapoarte de verificare /note de constatare /informări și sinteze asupra obiectivelor verificate și propune recomandări și măsuri necesare remedierii problemelor constatate pentru încadrarea în prevederile legale ;

 • 13. urmărește punerea în aplicare de către unitățile de asistență socială și medico-socială aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, a măsurilor și /sau recomandărilor stabilite prin actele de verificare întocmite și aprobate de conducerea Consiliului Județean Brașov;

 • 14. urmărește punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Județean Brașov privind activitatea de asistență socială; verifică și informează președintele asupra modului de realizare a acestora;

 • 15. analizează și propune plenului Consiliului Județean Brașov aprobarea delegării atribuțiilor privind contractarea serviciilor sociale către DGASPC /externaiizarea serviciilor sociale ;

 • 16. analizează și propune plenului Consiliului Județean Brașov aprobarea convențiilor de asociere încheiate între Consiliul Județean Brașov și alte autorități naționale sau județene (ANPD, ISJ, DSP, DGASPC; și ONG-uri, etc), în domenii asistenței sociale;

 • 17. analizează și propune plenului Consiliului Județean Brașov încheierea în condițiile legii, de contracte/convenții de parteneriat, contracte de finanțare și cofinanțare pentru înființarea, administrarea, finanțarea de servicii sociale acordate de furnizori publici și privați;

 • 18. colaborează cu instituții publice, ONG-uri și furnizori acreditați de servicii sociale, monitorizând serviciile furnizate de aceștia în cadrul unor programe și proiecte cu caracter social;

 • 19. elaborează și propune spre aprobare Președintelui Consiliului Județean Brașov cartografierea sistemului de servicii sociale la nivelul județului Brașov;

 • 20. analizează și elaborează referatele privind aprobarea/modificarea componenței Comisiei de Evaluare A Persoanelor Adulte cu Handicap și a Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, care vor fi supuse aprobării plenului Consiliului Județean Brașov;

 • 21. asigură aplicarea legislației în vigoare referitoare la încadrarea, promovarea, salarizarea și acordarea tuturor celorlalte drepturi salariale pentru personalul angajat în cadrul unităților de asistență socială și medico-sociale din subordinea Consiliului Județean Brașov;

 • 22. transmite conducerii unităților de asistență socială și medico-socială măsurile dispuse prin Hotărâri ale Consiliului Județean Brașov și dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Brașov ; verifică și informează președintele asupra modului de realizare a acestora;

 • 23. întocmește documentația privind procedura de acordare de fonduri nerambursabile din bugetul județului Brașov pentru activități non-profit de interes județean în domeniul asistenței sociale ( ghidul solicitantului , anexe etc) și o propune spre aprobare plenului Consiliului Județean Brașov;

 • 24..realizează monitorizarea situației personalului de specialitate (asistenți sociali/psihologi/medici etc) angajat în unitățile de asistență socială și medico-socială, din subordinea Consiliului Județean Brașov;

 • 25. analizează și monitorizează costul mediu lunar /beneficiar și propune măsuri de eficientizare a încadrării în standardele minime de cost raportat la numărul de beneficiari;

 • 26. solicită Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Unității de Asistență Medico-S.ocială de Pneumoftiziologie Sânpetru rapoarte lunare/trimestriale/ ori de câte ori este nevoie cu privire la toate tipurile de beneficiari și serviciile oferite;

 • 27. colaborează cu toate instituțiile publice care desfășoară activități în domeniul protecției sociale, în vederea soluționării petițiilor repartizate;

28 analizează și soluționează cereri, reclamații și sesizări din domeniul asistenței- sociale și medico-sociale;

 • 29. asigură întocmirea de rapoarte , situații, informări sau alte documente solicitate de conducerea Consiliului Județean Brașov;

 • 30. colaborează cu toate compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov, instituțiile subordonate acestuia și UAT-urile de pe raza județului, în realizarea operativă, eficientă și potrivit prevederilor și termenelor legale, a atribuțiilor sale;

 • 31. participă la întâlniri și grupuri de lucru organizate în domeniul serviciilor sociale;

 • 32. actualizează informațiile privind asistența socială afișate pe site-ul Consiliului Județean Brașov;

 • 33. asigură evidența, păstrarea și arhivarea documentelor rezultate din activitatea proprie;

 • 34. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 35. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 36. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 37. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Secțiunea a-XIV-a ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI MANAGEMENT PROIECTE

Art.59. Direcția Management Proiecte este condusă de un director executiv și un director executiv adjunct și are următorarea structură organizatorică:

 • 1. Unitatea de Implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov;

ILCompartimentul Implementare Proiecte;

IlI.Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe.

Art.60.Unitatea de Implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov are următoarele atribuții:

1 .colaborează cu Compartimentele/Serviciile/Direcțiile din cadrul Consiliului Județean, unităților administrativ teritoriale, Autorității de Management și a altor instituții/autorități locale/regionale/naționale în vederea realizării proiectului;

 • 2. gestionează contractul/contractele de proiectare (faza SF, DALI, PT) aferente proiectului în conformitate cu prevederile cuprinse în acesta/acestea și legislația europeană și națională aplicabile acestuia;

 • 3. asigură cadrul necesar aprobării documentațiilor tehnico-economice de către toți factorii implicați în realizarea proiectului, conform cerințelor Programului de finanțare;

 • 4. asigură obținerea documentelor necesare avizării proiectului înainte și după obținerea finanțării acestuia (avize, acorduri, autorizații, etc.);

 • 5. participă la activitățile de recepție și verificare a documentațiilor tehnico-economice pentru asigurarea respectării contractului de prestări servicii, propunerii/lor tehnice și financiare și a caietului/lor de sarcini;

â.eaborează, actualizează (după caz) și încarcă în sistemul informatic MYSMIS cererea de finanțare a proiectului, respectând cerințele specifice Programului de finanțare;

7.participă la activitățile necesare pentru semnarea Contractului de Finanțare al Proiectului;

 • 8. asigură includerea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov a sumelor necesare co-finanțării Proiectului, a finanțării cheltuielilor neeligibile și a altor cheltuielui neprevăzute, în vederea pregătirii și implementării Proiectului.

 • 9. asigură (împreună cu echipa/echipele de consultanți) cadrul instituțional adecvat pentru implementarea proiectului, în conformitate ce cerințele Programului de finanțare;

 • 10. participă la derularea proceselelor de achiziție publică pentru achizițiile din Planul de achiziții al Proiectului, îndeplinind următoarele activități:

  • 10.1. întocmirea Planului Achizițiilor Publice;

  • 10.2. elaborarea Documentației de atribuire (caiete de sarcini, fișa de date, alte documente necesare);

  • 10.3. derularea procedurii de atribuire;

  • 10.4. atribuirea contractului de achiziție publică;

  • 10.5. definitivare dosar de achiziție publică;

  • 10.6. derulare și finalizare contract.

 • 11. asigură efectuarea plăților cotelor și taxelor legale, conform prevederilor legislației în vigoare și a Bugetului Proiectului.

 • 12. participă împreună cu echipa de proiectanți, echipele de consultanți și ale constuctorului la activități de monitorizare a execuției lucărilor, inclusiv prin efectuarea de vizite în teren;

 • 13. colaborează cu echipele de proiectanți, asistență tehnică, constructori, pe parcursul execuției lucrărilor, pentru aplicarea celor mai bune soluții în execuția lucrărilor;

 • 14. analizează, împreună cu echipa de proiectanți, problemele apărute pe parcursul execuției lucrărilor și propune soluții pentru rezolvarea în timp util a acestora;

 • 15. colaborează cu entitatea care va realiza auditul financiar al proiectului pentru punerea la dispoziția acesteia a tuturor documentelor necesare în prestarea serviciilor;

 • 16. pregătește (împreună cu echipa de consultanță în managementul proiectului) cererile de prefinanțare și cererile inițiale, intermediare, finale de plată/rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, în conformitate cu Contractul de Finanțare.

 • 17. pregătește (împreună cu consultantul) rapoartele intermediare și final de progres ale proiectului în conformitate cu Cererea de Finanțare, condițiile Programului și Contractului de Finanțare (Calendarul proiectului);

 • 18. asigură implementarea măsurilor de informare și publicitate conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România, aprobat de Autoritatea de Management a Programului de Finanțare;

 • 19. participă în limitele legale la activitățile de recepție și verificare a produselor, serviciilor, lucrărilor pentru asigurarea respectării contractelor, propunerilor tehnice/financiare și a caietelor de sarcini;

 • 20. asigură și menține relația cu echipele de proiectanți, asistență tehnică și consultanță în managementul proiectului, constructor pentru realizarea tuturor activităților proiectului;

 • 21. asigură monitorizarea Proiectului pe perioda de durabilitate, respectiv 5 ani de la efectuarea ultimei plăți prevăzute în Contractul de Finanțare;

 • 22. asigură îndosariereea și păstrarea tuturor documentelor proiectului, în original, (inclusiv documentele contabile), privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului;

 • 23. asigură disponibilitatea oricăror informații și documente referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de Autoritatea de Management sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz;

 • 24. asigură Autorității de Management sau de alte structuri cu competențe în gestioanrea proiectului, accesul la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul și pune la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic;

 • 25. asigură, pe parcursul implementări proiectului, întreaga susținere de specialitate în rezolvarea disputelor, contestațiilor sau a altor situații litigioase apărute pe parcursul proiectului între factorii și autoritățile participante;

 • 26. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 27. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 28. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 29. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Art.61.Compartimentul Implementare Proiecte are următoarele atribuții:

1 .întocmește, actualizează și asigură evidența portofoliului de proiecte de interes județean propuse pentru finanțare și propune prioritizarea acestora în funcție de Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov;

2.identifică, selectează și promovează sursele de finanțare naționale și internaționale, la nivelul Consiliului Județean, instituțiilor subordonate și autorităților administrației publice locale;

 • 3.asigură procesele de pregătire a proiectelor finanțabile din sursele de naționale și internaționale, la nivelul Consiliului Județean,îndeplinind următoarele activități:

  • 3.1. colaborează cu Compartimentele/Serviciile/Direcțiile din cadrul Consiliului Județean, Unităților administrativ teritoriale, Autorității de Management și a altor instituții/autorități locale/regionale/naționale în vederea pregătirii proiectelor;

  • 3.2. gestionează contractele de proiectare (faza proiect complex, SF, DALI, PT) aferente proiectelor, în conformitate cu prevederile cuprinse în acesta/acestea, legislația europeană și națională aplicabile;

  • 3.3. asigură cadrul necesar aprobării documentațiilor tehnico-economice de către toți factorii implicați în realizarea proiectului, conform cerințelor Programelor de finanțare;

  • 3.4. asigură obținerea documentelor necesare avizării proiectelor înainte de obținerea finanțării acestora (avize, acorduri, autorizații, etc.);

  • 3.5. participă la activitățile de recepție și verificare a documentațiilor tehnico-economice pentru asigurarea respectării contractelor de prestări servicii, propunerilor tehnice, financiare și a caietelor de sarcini;

  • 3.6. elaborează, actualizează (după caz) și încarcă în sistemul informatic MYSMIS cererile de finanțare ale proiectelor, respectând cerințele specifice Programelor de finanțare;

  • 3.7. participă la activitățile necesare pentru semnarea Contractelor de Finanțare ale proiectelor;

  • 3.8. asigură includerea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov a sumele necesare co-finanțării proiectelor, a finanțării cheltuielilor neeligibile și a altor cheltuielui neprevăzute necesare pentru pregătirea și implementare Proiectelor;

  • 3.9. asigură (împreună cu echipa/echipele de consultanți) cadrul instituțional adecvat pentru pregătirea și implementarea proiectelor, în conformitate cu cerințele Programelor de finanțare;

 • 4.Asigură implementarea proiectelor de la nivelul Consiliului Județean pentru care nu este prevăzută prin Programele de Finanțare înființarea unor unități/echipe de implementare ca structuri distincte, utilizând metodologii de management de proiect, adecvate și adaptate fiecărei categorii de proiecte, îndeplinind următoarele activități:

  • 4.1. participă la derularea proceselelor de achiziție publică pentru achizițiile din Planurile de achiziții ale Proiectelor;

  • 4.2. întocmirea Planului Achizițiilor Publice;

  • 4.3. elaborarea Documentației de atribuire (caiete de sarcini, alte documente necesare);

  • 4.4. Derulare și finalizare contract;

  • 4.5. Asigură efectuarea plăților cotelor și taxelor legale, conform prevederilor legislației în vigoare și a Bugetelor proiectelor;

  • 4.6. colaborează cu entitățile care vor realiza auditurile financiare ale proiectelor prin punerea la dispoziția acestora a tuturor documentelor necesare în prestarea serviciilor;

  • 4.7. pregătește (împreună cu echipa de consultanță în managementul proiectelor) cererile prefinanțare și cererile inițiale, intermediare, finale de plată/rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor, în conformitate cu Contractele de Finanțare;

  • 4.8. pregătește (împreună cu echipa de consultanță în managementul proiectelor) rapoartele intermediare și finale de progres ale proiectelor în conformitate cu Cerile de Finanțare, condițiile Programelor și Contractelor de Finanțare (Calendarele proiectelor);

  • 4.9. asigură implementarea măsurilor de informare și publicitate conform Manualelor de Identitate Vizuală aprobate de Autoritățile de Management ale Programelor de Finanțare;

  • 4.10. participă, în limitele legale, la activitățile de recepție și verificare a produselor, serviciilor, lucrărilor pentru asigurarea respectării contractelor, propunerilor tehnice/financiare și a caietelor de sarcini;

  • 4.11. asigură și menține relația cu echipele de proiectanți, asistență tehnică și consultanță în managementul proiectelor, constructori pentru realizarea tuturor activităților proiectelor;

  • 4.12. asigură monitorizarea Proiectelor pe perioda de durabilitate, de la efectuarea ultimei plăți prevăzute în Contractele de Finanțare;

  • 4.13. asigură îndosariereea și păstrarea tuturor documentelor proiectelor, în original, (inclusiv documentele contabile), privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programelor de Finanțare;

  • 4.14. asigură disponibilitatea oricăror informații și documente referitoare la proiecte cu ocazia misiunilor de control desfășurate de Autoritățile de Management sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz;

  • 4.15. asigură Autorității de Management sau altor structuri cu competențe în gestioanrea proiectelor, accesul la locurile și spațiile unde se implementează Proiectele și pune la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectelor, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic.

 • 5. participă în unitățile/echipele de implementare ale proiectelor pentru care este prevăzută prin Programele de Finanțare înființarea de unități/echipe de implementare ca structură distinctă, îndeplinind atribuțiile menționate în dispozițiile de constituire a acestora;

 • 6. sprijină creșterea capacității administrative a autorităților publice locale pentru accesarea fondurilor inteme/internaționale pentru dezvoltare și modernizare;Gestionează Programele de conformare în domeniul alimentării cu apă și canalizării și urmărește îndeplinirea acestora la nivel județean;

 • 7. monitorizează îndeplinirea condițiilor de conformare în domeniul alimentării cu apă și canalizare de către: operatorii regionali, asociațiile de dezvoltare intercomunitară în domeniul apei și unitățile administrativ teritoriale neafiliate la un operator regional;

 • 8. asigură comunicarea cu Autoritățile de Management și alte organisme implicate în managementul programeior/proiectelor, în vederea urmăririi programelor/proiectelor derulate la nivel regional/local;

 • 9. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 10. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 11. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 12. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Art.62.Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe are următoarele atribuții:

 • 1. realizează interfața între Consiliului Județean Brașov și structurile europene (Adunarea Regiunilor Europei, Consiliul Europei etc.), precum și cu ambasadele și consulatele românești și ale statelor cu care se dorește promovarea de parteneriate, înfrățiri; stabilește contactele cu partenerii externi, asigură logistica necesară (realizarea documentațiilor specifice și a materialelor de promovare a județului Brașov), precum și pregătirea, organizarea și desfășurarea activităților (schimburi de delegații, participarea la târguri și expoziții, dezbateri, manifestări cultural -artistice etc.);

 • 2. realizează și verifică documentele legale pentru desfășurarea deplasărilor externe;

 • 3. Realizează activitățile legate de înfrățirile Județului Brașov cu unități administrativ -teritoriale din zona europeană sau din alte zone, în vederea promovării legăturilor economice și a proiectelor comune din domeniul administrației publice;

 • 4. gestionează acordurile de parteneriat, cooperare, înfrățire ale Județului Brașov;

 • 5. participă la stabilirea direcțiilor strategice ale instituției în ceea ce privește domeniile cultură, culte, învățământ, sport, turism și la încadrarea acestora în strategiile și programele naționale/regionale;

6.identifică temele care pot constitui suportul unor proiecte de nivel județean, regional, național și internațional în domeniile cultură, învățământ, sport, turism, prin studierea programelor de dezvoltare existente la fiecare dintre aceste niveluri; participă la elaborarea și implementarea proiectelor;

 • 7.colaborează cu autoritățile publice locale, regionale și naționale în scopul elaborării și monitorizării de strategii și programe;

 • 8.întocmește rapoarte, sinteze, analize și informări pe domeniile de activitate;

9.identifică necesitatea construirii unor programe județene pentru fiecare dintre domeniile cultură, culte, învățământ, sport, turism și participă la elaborarea acestora;

10.identifică și prioritizează necesitățile privind alocarea de finanțări nerambursabile pentru domeniile cultură, sport, turism, pe care le înaintează conducerii instituției;

11 .elaborează ghidurile de finanțare pentru domeniile din sfera de activitate a serviciului în care se acordă finanțări nerambursabile, organizează sesiunile de finanțare, se ocupă de încheierea și derularea contractelor cu beneficiarii de finanțări nerambursabile;

 • 12. verifică și monitorizează proiectele care fac obiectul contractelor de finanțare nerambursabilă și elaborează rapoarte privind realizarea acestora pentru fiecare contract;

 • 13. întocmește și prezintă pentru fiecare linie de finanțare, un raport anual privind rezultatele obținute;

 • 14. Asigură activitatea de informare și publicitate aferentă proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;

 • 15. elaborează regulamentul privind acordarea de sprijin financiar pentru unitățile de cult din județ, derulează procedura de acordare a acestui sprijin, asigurând încheierea și derularea contractelor cu beneficiarii - unități de cult:

 • 16. întocmește și prezintă un raport anual privind rezultatele obținute ca urmare a sprijinului financiar acordat unităților de cult;

 • 17. colaborează cu instituțiile de cultură din subordinea consiliului județean în ceea ce privește planurile de acțiuni culturale și monitorizează activitatea acestora;

 • 18. participă la procesul de recrutare/evaluare anuală a managerilor instituțiilor de cultură din subordine;

 • 19. elaborează și difuzează Calendarul de piețe, Târguri și Oboare al Județului;

 • 20. ține evidența mormintelor și operelor comemorative de război care se găsesc în județ;

 • 21. centralizează necesarul atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare pentru UAT - urile din județ, achiziționează formularele tipizate și le distribuie în județ;

 • 22. gestionează Programul pentru școli - produse lactate, produse de panificație și fructe, întocmește cererile de plată și urmărește încasarea sumelor conform solicitărilor depuse;

 • 23. elaborează programul de premiere/ acordare de stimulente financiare/burse pentru elevii și sportivii meritorii și organizează festivitățile de premiere;

24.inventariază principalele resurse turistice ale zonei, desfășoară activități de promovare internă și externă a patrimoniului turistic al județului prin materiale promoționale, expoziții, saloane și târguri de turism;

 • 25. colaborează cu și sprijină activitatea operatorilor de turism, a asociațiilor profesionale din acest domeniu, în scopul informării și susținerii reciproce și al perfecționării cadrului legislativ existent;

 • 26. ține evidența structurilor asociative județene și interjudețene din care face parte Județul Brașov prin registrul electronic de evidență; asigură îndeplinirea obligațiilor financiare ale instituției către aceste structuri;

 • 27. realizează interfața între Consiliul Județean Brașov și societatea civilă: colaborează în realizarea de analize și studii de impact cu privire la teme de interes pentru locuitorii județului, organizează și/sau participă la dezbateri publice, conferințe, întâlniri cu reprezentanți ai societății civile;

 • 28. asigură suportul de specialitate comisiilor constituite la nivelul Consiliului Județean: Comisia nr.4 - Activități Științifice, învățământ, Cultură și Culte, Comisia nr. 6 - Relații Internaționale și Dezvoltare Durabilă, Comisia nr. 8 - Sport și Tineret și Comisia nr. 9 - Turism, Servicii, Protecția Mediului, Probleme Ecologice și Silvicultură;

 • 29. propune proiecte de hotărâri în sfera sa de activitate; dacă acestea sunt inițiate de către persoane din afara serviciului, sprijină inițiatorii în elaborarea acestora, a expunerilor de motive și a rapoartelor de specialitate aferente;

 • 30. Urmărește ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în plenul Consiliului Județean care privesc activitatea serviciului;

31 .îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 32. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 33. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 34. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Secțiunea a-XV-a

ATRIBUȚIILE ARHITECTULUI ȘEF

Art.63.ARHITECTUL ȘEF are următoarea structură organizatorică :

 • I. Serviciul Autorizații, Avize și Disciplina în Construcții

 • II. Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

ILCompartimentul Protecția Mediului.

Art.64.Serviciul Autorizații, Avize și Disciplina în Construcții are următoarele atribuții :

Canalizează operativ documentațiile prezentate de beneficiari - înainte de a fi depuse la Registratură și hotărăște în privința structurii și conținutului documentațiilor, în funcție de solicitări (C.U, A.C/A.D, avize). După caz, restituie documentațiile necorespunzătoare

 • 2. calculează taxele necesare pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire/desființare și a avizelor acestora;

 • 3. solicită avize de la Primăriile pe teritoriile cărora se desfășoară investițiile;

 • 4. colaborează cu celelalte servicii de specialitate, din cadrul instituției, pentru avizarea documentațiilor - înainte de depunerea lor de către beneficiari;

 • 5. analizează documentațiile repartizate de șefii ierarhici ce urmează să fie supuse avizării și autorizării de către Consiliul Județean;

 • 6. redactează certificatele de urbanism și autorizațiile de construire / desființare pentru documentațiile repartizate, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale de avizare;

 • 7. redactează și prezintă spre semnare Avizele solicitate de Primării, la faza de emitere a certificatului de urbanism și a autorizației de construire;

 • 8. verifică, în teren, amplasamentele pentru care eliberează certificatele de urbanism, autorizațiile de construire și avizele care vor sta la baza eliberării acestora;

 • 9. întocmește referate de specialitate pentru lucrările înaintate spre avizare și autorizare, precum și pentru rezolvarea altor situații în care acesta este necesar;

 • 10.colaborează cu alte servicii de specialitate pentru avizarea documentațiilor - în concordanță cu Planurile Urbanistice Generale, precum și cu diverse servicii din cadrul Consiliului Județean ( din juridic, economic, administrație publică );

11 .verifică - în teren - modul de respectare al documentațiilor de execuție, autorizate de Consiliul Județean - potrivit competențelor de emitere a autorizațiilor de construire/desființare;

 • 12. urmărește modul de respectare a disciplinei în procesul de autorizare al construcțiilor, precum și în domeniul execuției construcțiilor pe teritoriul administrativ al județului pe baza unui Program de control - avizat de șefii ierarhici superiori;

 • 13. întocmește Procese-verbale de constatare a contravențiilor, aplică sancțiuni contravenționale și colaborează cu Direcția Juridică, Economică, cu primăriile, în vederea finalizării acestora;

 • 14. soluționează corespondența diversă ( sesizări, reclamații, etc...), repartizată serviciului;

 • 15. Acordă asistență de specialitate autoritățiilor administrației publice locale din județ, privind aplicarea Legii 50 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 16. ține evidența termenelor de valabilitate a autorizațiilor și regularizează taxele pentru autorizațiile de construcții emise de Consiliul Județean;

 • 17. emite certificate de atestare a edificării construcțiilor pentru construcțiile terminate și recepționate;

 • 18. emite certificate de urbanism pentru intabularea construcțiilor efectuate fără autorizație de construire, ieșite din perioada de sancționare, pentru legalizarea construcției;

 • 19. culege date din teritoriu și întocmește note de informare în ce privește șituațiile constatate în timpul deplasării în teren;

 • 20. ține evidența încasării taxelor pentru eliberarea autorizațiilor de construire - desființare , a certificatelor de urbanism și transmite situația încasărilor la Direcția Economică pentru virarea sumelor aferente către consiliile locale;

 • 21. transmite situația eliberării autorizațiilor de construire la instituțiile interesate         (

Direcția Generală de Statistică, Inspectoratul de Stat în Construcții, Casa Socială a Constructorilor etc...);

 • 22. asigură evidența documentațiilor intrate și a corespondenței, precum și circulația actelor în cadrul Consiliului Județean Brașov și a serviciului și transmiterea către beneficiari și primării;

 • 23. asigură actualizarea permanentă în site-ului Consiliului Județean Brașov a documentelor cu caracter public și formularelor necesare solicitărilor, din cadrul serviciului;

 • 24. asigură evidența scriptică și în format electronic a tuturor certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire/desființare, a avizelor emise, și totodată constituirea bazei de date proprii a serviciului;

 • 25. asigură evidența la zi în format electronic și actualizarea permanentă a bazei de date a amplasamentelor pentru care s-a eliberat CU, AC și avize referitoare la dezvoltări urbanistice, construcții, căi de comunicații, rețele de utilități, etc...;

 • 26. arhivează documentațiile avizate și autorizate, precum și corespondența diversă - pe domenii;

 • 27. efectuează informarea periodică privind reactualizarea legislației în domeniu;

 • 28. sprijină și îndrumă activitatea Consiliilor Locale și a agenților economici în probleme de urbanism și amenajarea teritoriului;

 • 29. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 30. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 31. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

 • 32. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Art.65.BirouI Urbanism, Amenajarea Teritoriului are următoarele atribuții :

 • I .coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism pe teritoriul județului Brașov, stabilirea orientărilor generale privind amenajarea teritoriului și organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților pe baza planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism aprobate;

 • 2. verifică preluărarea n documentațiile de urbanism a prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului național, regional, județean, etc.;

 • 3. verifică preluarea în documentațiile de urbanism a condițiilor impuse prin avizele și acordurile solicitate și corelarea propunerilor cu prevederile documentațiilor avizate/aprobate în zona respectivă;

 • 4. analizează documentațiile ce urmează a fi supuse avizării Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, respectiv Planuri Urbanistice de Detaliu, Planuri Urbanistice Zonale, Planuri Urbanistice Generale, precum și a Planurilor de Amenajarea Teritoriului Județean;

 • 5. întocmește adresele de completare pentru documentațiile de urbanism, respectiv Planuri Urbanistice de Detaliu, Planuri Urbanistice Zonale si Planuri Urbanistice Generale ;

â.întocmește referate tehnice de specialitate pentru documentațiile ce urmează a fi supuse avizării Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, respectiv Planuri Urbanistice de Detaliu, Planuri Urbanistice Zonale, Planuri Urbanistice Generale, precum și Planuri de Amenajarea Teritoriului Județean;

 • 7. întocmește avize de oportunitate pentru investiții ce se realizează pe teritoriul județului conform legislației în vigoare ;

 • 8. asigură secretariatul ședințelor Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

 • 9. întocmește avize pentru documentațiile de urbanism analizate în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

 • 10. întocmește reapoarte de specialitate pentru fundamentarea hotărârilor Consiliului Județean de aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului din competența acestuia;

 • II .analizează propunerile primăriilor, studierea diverselor obiective social culturale, lucrări edilitare, unități economice, comerț etc., în funcție de importanța și locul de amplasare;

 • 12. propune măsuri organelor abilitate prin lege pentru urmărirea îmbunătățirii continue a aspectului localităților și încurajarea păstrării spațiului valoros în materie de arhitectură în zonele protejate cu valoare de monumente și situri istorice, precum și arii și zone protejate naturale;

 • 13. asigură evidența monumentelor, ariilor și siturilor arhitecturale și istorice;

 • 14. propune măsuri pentru protejarea și restaurarea monumentelor și pentru stabilirea zonelor de protecție;

 • 15. întocmește teme de proiectare în vederea elaborării documentațiilor pentru planuri urbanistice și de amenajarea teritoriului;

 • 16. actualizează în format electronic a bazei de date a județului, cuprinzînd planurile urbanistice generate, planuri urbanistice zonale și de detaliu, PATJ-ul, alte hărți de interes urbanistic ;

 • 17. arhivează documentațiilor de urbanism, amenajarea teritoriului, banca de date urbane;

 • 18. asigură sprijinul și consultanța de specialitate pentru personalul din cadrul unităților administrativ teritoriale din județ cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului ;

 • 19. fundamentează necesarul de alocații de la bugetul de stat în vederea elaborării și/ sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, după primirea solicitărilor de la primăriile din județ, examinarea și centralizarea solicitărilor, stabilirea priorităților și transmiterea către ministerul de resort a deconturilor conform normelor metodologice in vigoare ;

 • 20. colaborează cu celelalte servicii și organismele județene pentru rezolvarea unitară a problemelor legate de dezvoltarea armonioasă a tuturor localităților județului;

 • 21. transmite periodic, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a situații cu privire la evidența și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru localitățile județului Brașov;

 • 22. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 23. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 24. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în ctivitatea serviciului;

 • 25. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

Art.66.Compartimentul Protecția Mediului are următoarele atribuții :

 • 1. constituie și actualizează baza de date privind legislația de mediu, în limitele de competență ale consiliului județean;

 • 2. coordonează aplicarea legislației specifice de mediu la nivel local;

 • 3. constituie și actualizează baza de date privind factorii de mediu și evoluția acestora la nivel județean;

 • 4. Cu privire la factorii de de mediu îndeplinește următoarele activități:

  • 4.1 .monitorizează factorii de mediu și exercită acțiuni de verificare în limita de competență a consiliului județean;

 • 4.2. transmite informații către primăriile din județ, în vederea asigurării aplicării prevederilor legislației în vigoare pentru menținerea, ameliorarea calității mediului și reconstrucția zonelor protejate;

 • 4.3. participă la elaborarea și monitorizarea Planului Județean de Acțiune pentru Protecția Mediului, in conformitate cu prevederile Planului Național de Acțiune pentru protecția Mediului, în limitele de competență ale consiliului județean ;

 • 4.4. acordă asistență tehnică unităților admnistrativ-teritoriale din județ privind starea factorilor de mediu.

 • 5. Cu privire la zone naturale protejate îndeplinește următoarele activități:

  • 5.1 constituie baze de date privind zonele naturale protejate din județul Brașov și verifică încadrarea în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului;

 • 5.2. colaborează cu instituțiile/persoane fizice/persoane juridice/instituții de invătămant interesate, pentru punerea in valoare a monumentelor, a zonelor naturale protejate, situri Natura 2000, în corelare cu activitățile de ecoturism și agrement;

 • 5.3. participă la activitățile de management ale zonelor naturale protejate din județul Brașov, în limita de competență a consiliului județean;

 • 5.4. acordă asistență tehnică unităților administrativ-teritoariale, care se află în perimetrul zone naturale protejate;

 • 6. Cu privire la zone expuse riscurilor naturale la nivel județean îndeplinește următoarele activități:

 • 6.1. pune la dispoziția instituțiilor abilitate informații pentru constituirea bazei de date, privind zonele expuse riscurilor naturale din județ;

 • 7. Cu privire la dezvoltarea teritoriului din punctul de vedere al protecției mediuluiîndeplinește următoarele activități:

 • 7. Canalizează, din punct de vedere al protecției mediului a documentațiilor de amenajarea teritoriului (PATJ, PUG, PUZ, PUD) ale unităților administrativ-teritoriale din județ;

  • 7.2. analizează propunerile unităților administrativ-teritoriale din județ în vederea elaborării programelor de dezvoltare durabilă a localităților pentru componenta protecția mediului, respectând programele de mediu aprobate la nivel național și județean;

  • 7.3. coordonează activitățile consiliilor locale în vederea realizării și/sau respectării programelor și planurilor de gestionare a calității aerului;

 • 8. Cu privire la gestionarea deșeurilor îndeplinește următoarele activități:

 • 8.1. asigură constituirea bazei de date privind gestionarea deșeurilor in localitățile județului Brașov;

 • 8.2. participă la elaborarea, implementarea și monitorizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, în conformitate cu prevederile Strategiei și Planului Național de Gestionare a Deșeurilor;

 • 8.3. acordă sprijin și asistență tehnică consiliilor locale în implementarea Planului Județean de Gestionare a deșeurilor.

 • 9. Cu privire la evaluarea impactului asupra mediului, a planurilor și programelor proprii îndeplinește următoarele activități:

 • 9.1. urmărește documentațiile privind Evaluarea Strategică de Mediu și Evaluarea Impactului asupra Mediului pentru planurile și programele proprii consiliului județean:

 • 9.2. urmărește documentațiile privind obținerea Avizului și/sau Acordului de Mediu, pentru planurile și programele proprii ale consiliului județean

10.olaborează cu instituțiile descentralizate ale statului la nivel județean în domeniul protecției mediului;

 • 11. colaborează cu toate serviciile și compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean pentru rezolvarea lucrărilor comune;

 • 12. colaborează cu toate unitățile admistrativ-teritoriale din județ, în orice problemă privind protecția mediului, în limitele de competență ale consiliului județean;

 • 13. îndeplinește și alte sarcini prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau hotărârea Consiliului Județean Brașov;

 • 14..respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;

 • 15..respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului;

16.respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Art.67.(l) Toți salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov sunt obligați să cunoască, să respecte și să aplice prevederile prezentului regulament.

 • (2) . în acest scop, Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare va asigura postarea pe site-ul Consiliullui Județean Brașov.

 • (3) .Directorii executivi, arhitectul șef și șefii de servicii/compartimente independente îl vor aduce la cunoștință personalului din compartimentele respective.

Art. 68. Prezentul regulament se completează cu legislația specifică în vigoare.

Art. 69. Regulamentul de organizare si funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov poate fi modificat/ completat ori de câte ori apar modificări ale prevederile legale în baza cărora a fost elaborat, inclusiv în cazul în care se modifică organigrama, numai prin hotărâre a consiliului județean.

Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Consiliului Județean Brașov din data de......

Director executiv

Claudia Crăciun


Redactat:Șef serviciu Juridic Contencios: Mariana Mone