Hotărârea nr. 236/2018

Hotărârea nr.236 – aprobarea “Raportului de analiză a activității de apărare împotriva incendiilor, organizată și desfășurată la nivelul Consiliul Județean Brașov în semestrul I - 2018”

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 236

din data de 26.07.2018

privind aprobarea “Raportului de analiză a activității de apărare împotriva incendiilor, organizată și desfășurată la nivelul Consiliul Județean Brașov în semestrul I -2018”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018;

Analizând expunerea de motive și referatul nr. 10484 din data de 29.06.2018 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea “Raportului de analiză a activității de apărare împotriva incendiilor, organizată și desfășurată la nivelul Consiliul Județean Brașov în semestrul 1-2018”;

5                       5                                                                        7

Având în vedere prevederile art. 15, alin. (1), lit. “a” și lit. “e”, precum și dispozițiile art. 27 alin. (1) lit. “e” din Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile art. 151, art. 152 și art. 153 din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă “Raportul de analiză a activității de apărare împotriva incendiilor, organizată și desfășurată la nivelul Consiliul Județean Brașov în semestrul I -2018”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Ves.Contrasemnează, SECRETAR

Maria D


răveanu


România
Consiliul Județean BrașovSecretar,

Maria DUMBRAfEANU

0

RAPOR T DE ANALIZĂ

a activității de apărare împotriva incendiilor organizată și desfășurată la nivelul Consiliului Județean Brașov în semestrul 12018

Apărarea împotriva incendiilor la nivelul Consiliului Județean Brașov este organizată și se desfășoară conform prevederilor Legii nr.307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului MAI nr. 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, ale Ordinului MAI nr.262/02.12.2010 privind Dispozițiile generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri, ale Planului de intervenție și Planului de evacuare a persoanelor și bunurilor întocmite la nivelul instituției.

Activitățile specifice sunt organizate și coordonate de către d-l Debu Florin, cadru tehnic cu atribuții pe linia apărării împotriva incendiilor.

a) Implementarea noilor prevederi legale

La nivelul instituției, au fost elaborate reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, materializate prin Dispozițiile președintelui Consilului Județean Brașov nr. 430/26.06.2017 și nr.462- 465/13.07.2017, care au fost aduse la cunoștința întregului personal al instituției prin intermediul personalului cu funcții de conducere.

Extrase din prevederile acestor dispoziții precum și Instrucțiuni specifice pe linia apărării împotriva incendiilor au fost afișate în locuri vizibile sau împreună cu Planurile de evacuare întocmite la nivelul instituției.

b) Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite

In urma controlului executat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Țara Bârsei" al Județului Brașov la “Palatul Administrativ" în data de 05.08.2014, pentru Consiliul Județean Brașov s-au constatat următoarele nereguli:

 • 1. lipsa dispozițiilor scrise, a responsabilităților și a modului de organizare a activității de apărare împotriva incendiilor și a protecției civile;

 • 2. nu s-a întocmit Planul de evacuare în situații de urgență și nu s-a afișat la toate nivelurile clădirii;

 • 3. nu se execută controlul propriu al respectării normelor, dispozițiilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor în scopid depistării și cunoașterii oricăror stări de pericol care pot favoriza producerea ori dezvoltarea incendiilor;

 • 4. nu se execută exerciții de alarmare, evacuare și intervenție în scopul cunoașterii de către personalul angajat, a modului de acțiune în caz de incendiu;

 • 5. o parte din ușile de pe căile de evacuare a utilizatorilor nu se deschid în sensul deplasării persoanelor către exterior;

 • 6. ușile de acces la casele scărilor de evacuare nu sunt prevăzute cu sisteme de autoînchidere sau închidere automată;

 • 7. încăperile în care se utilizează sobe cu acumulare de căldură, racordate la rețeaua de alimentare cu gaze naturale, nu sunt dotate cu detectoare automate de gaze care să acționeze asupra robinetului ( electroventilului) de închidere a conductei de alimentare, în cazul sesizării unor eventuale scăpări de gaze;

 • 8. o parte din căile de evacuare a utilizatorilor și hidranții interiori de incendiu nu sunt marcate/marcați cu iluminat de siguranță/securitate;

 • 9. o parte din mijloacele de primă intervenție (stingătoare) nu au fost verificate la termenele prevăzute de furnizor/producător;

 • 10. nu se execută periodic controlul stării de funcționare a hidranților interiori de incendiu;

 • 11. clădirea nu este echipată cu mijloace de alarmare/avertizare a utilizatorilor în caz de incendiu;

 • 12. în subsolul clădirii sunt amenajate spații pentru depozitarea arhivei și a altor materiale combustibile.

La data întocmirii prezentului Raport, au fost remediate un nr. de 8(opt) neregulij cele prevăzute la pct.1,2,3,4,7,8,9,10); pentru cele 4( patru) nereguli (pct.5,6,11,12) rămase nesoluționate, se vor întreprinde în continuare măsuri specifice de remediere a acestora.

c) Deficiențele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor

In afara deficiențelor rămase nesoluționate în urma controlului I.S.U. Brașov, în urma executării controlului propriu, s-au constatat următoarele disfuncționalități:

 • 1. instalațiile electrice, în special cele din subsolul clădirii, sunt vechi și cu improvizații și datorită suprasolicitărilor, se produc întreruperi ale furnizării de energie electrică, prin căderea siguranțelor la parterul clădirii;

 • 2. sistemul benzilor metalice de protecție a scărilor de acces secundare( dinspre curtea interioară a instituției) care se vor folosi și în situații de evacuare și intervenții, este deteriorat/desprins de pe majoritatea treptelor, existând pericolul de accidentare a persoanelor chiar și în situații de normalitate.

 • 3. la subsolul clădirii sunt încă depozitate cantități mari de hârtie/carton, care blochează jumătate din holul de acces spre magazia de consumabile a instituției, care pot constitui surse pentru izbucnirea și propagarea unui incendiu.

d) Concluzii din activitatea de pregătire a personalului

La nivelul instituției activitatea de pregătire a personalului în domeniul apărării împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență este organizată și se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 712/23.06.2015 modificat și completat de Ordinul MAI nr. 786/02.09.2015 privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență și ale Dispoziției președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 464/13.07.2017.

Instructajele se desfășoară lunar cu personalul operativ și de execuție de către șeful biroului administrativ și persoana desemnată pe linie de pază și semestrial cu personalul de conducere și T.E.S.A., de către șefii nemijlociți sub îndrumarea cadrului tehnic cu atribuții pe linia apărării împotriva incendiilor.

Cu personalul nou încadrat sau detașat temporar în instituție s-au organizat și desfășurat instructajele introductiv- generale, de către cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor și șefii nemijlociți, finalizate prin teste de verificare a cunoștințelor.

Exercițiul de alarmare, evacuare și intervenție cu personalul instituției planificat pentru semestrul I 2018, s-a desfășurat în luna februarie 2018; pentru optimizarea acțiunilor de evacuare și intervenție în situații de urgență, au fost achiziționate 10( zece) stații portabile de emisie-recepție care s-au repartizat conducătorilor acțiunilor de evacuare și intervenție din cadrul instituției.

e) Relațiile cu terții privind apărarea împotriva incendiilor

Pentru executarea verificărilor semestriale a hidranților interiori pentru incendiu și a verificărilor anuale a stingătoarelor pentru incendiu, conform prevederilor Legii nr.307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor,cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului MAI nr. 138/23.10.2015 și ale Normativului PI 18/2/2013 aprobat de Ordinul MAI nr.2463/08.08.2013, este încheiat contract de mentenanță cu S.C. SAFE ECHITECH S.A. BRAȘOV, firmă autorizată în domeniu.

f) Asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor

In perioada martie-aprilie 2018, au fost verificați de către firma autorizată în domeniu S.C. SAFE ECHITECH S.R.L. Brașov, cei 6 ( șase) hidranți interiori de incendiu din dotarea instituției și s-a realizat punerea în funcțiune/dotarea conform Normativelor tehnice în vigoare, a 3 (trei) hidranți interiori de incendiu din clădirea Muzeului Județean de Istorie, unde își desfășoară activitatea personal din cadrul C.J. Brașov.

S-a achiziționat un nr. de 15 stingătoare noi pentru incendiu (13 buc.- G2 și 2buc.-P6), fiind repartizate în spațiile de lucru ale Consiliului Județean Brașov (sediul central, parterul Muzeului Județean de Istorie, vila Ecaterina Varga, str. Diaconu Coresi nr.l).

In urma verificărilor de specialitate a hidranților interiori pentru incendiu, pentru redarea funcționalității acestora s-au executat următoarele activități specifice:

 • -  s-au achiziționat 3 buc. role furtun tip C cu racorduri legate;

 • -  s-au achiziționat și înlocuit 2 buc. robinet hidranți;

 • -  s-a achiziționat și înlocuit lbuc. garnitură cauciuc la racord fix;

 • -  s-au achiziționat și montat 5 buc. lampă iluminat avertizare hidranți.

 • -  s-a verificat funcționarea furtunelor racordate la hidranți sub presiune.

S- a asigurat astfel starea de funcționare/dotarea a 3 (trei) hidranți interiori de incendiu a flați la parterul Muzeului Județean de Istorie ,

g) Eficiența activităților desfășurate de structurile (personalul) cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor

Se analizează în cadrul ședinței de analiză semestriale.

h) Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității

 • 1. Finalizarea lucrărilor de reparare/înlocuire a sistemului de protecție a scărilor de acces dinspre intrarea secundară/ curtea interioară a instituției, pentru prevenirea producerii de accidente și asigurarea unor condiții optime de evacuare și intervenție

Termen: 01.09.2108

Răspunde: șeful biroului administrativ

 • 2. Finalizarea lucrărilor privind amenajarea locurilor pentru fumat stabilite în exteriorul clădirii, conform prevederilor art.106 alinf 3) lit.b), alin.(6) și alin.(7) din Ordinul MAI nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor și ale Dispoziției președintelui Consiliului Județean Brașov nr.465/13.07.2017

Termen: 01.09.2018

Răspund: șeful biroului administrativ

cadrul tehnic P.S.I.

 • 3. Finalizarea activității de îndepărtare a deșeurilor de hârtie depozitate la subsolul clădirii, prin valorificarea acestora la un centru de colectare a deșeurilor de hârtie

Termen: 01.09.2018

Răspund: șeful biroului administrativ

cadrul tehnic PSI

Cadru tehnic P.S.I. : consilier Florin DEBU