Hotărârea nr. 235/2018

Hotărârea nr.235 – aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraş, Fundaţia Mihai Eminescu (Mihai Eminescu Trust) şi Asociaţia Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului Ţara Făgăraşului, în vederea organizării Conferinţei de promovare a Principiilor Convenţiei de la Faro în judeţul Braşov, a Acordului de asociere, precum şi aprobarea participării Judeţului Braşov la cheltuielile de organizare, cu suma de 7.206 lei

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMÂNIA


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.235

din data de 26.07.2018

privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș, Fundația Mihai Eminescu (Mihai Eminescu Trust) și Asociația Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului Țara Făgărașului, în vederea organizării Conferinței de promovare a Principiilor Convenției de la Faro în județul Brașov, a Acordului de asociere, precum și aprobarea participării Județului Brașov la cheltuielile de organizare, cu suma de 7.206 lei

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 26 iulie 2018;

Analizând expunerea de motive și raportul, înregistrate sub nr. 11775/ 19.07.2018, precum și Nota, înregistrată sub nr. ad. 11776/26.07.2018, întocmite de Direcția Management Proiecte, Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe, prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș, Fundația Mihai Eminescu (Mihai Eminescu Trust) și Asociația Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului Țara Făgărașului, în vederea organizării Conferinței de promovare a Principiilor Convenției de la Faro în județul Brașov, a Acordului de asociere, precum și aprobarea participării Județului Brașov la cheltuielile de organizare cu suma de 7.206 lei;

Văzând Convenția-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate (Faro, 27 octombrie 2005);

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 48/14.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018, dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile O.G.R. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice - anexa nr. 2, dispozițiile ari. 91 alin. (1), lit. “d” și lit. “e”, prevederile alin. (5), lit. “a”, pct. 4, precum și ale alin. (6), lit. r‘a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și ari. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, Republicată, cu modificările și completările ulterioare,

I                        HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș, Fundația Mihai Eminescu ihai Eminescu Trust) și Asociația Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului ra Făgărașului, în vederea organizării Conferinței de promovare a Principiilor Convenției de la Faro în județul Brașov.

I Art.2. Se aprobă Acordul de asociere între Județul Brașov, Municipiul Făgăraș Fundația Mihai Eminescu (Mihai Eminescu Trust) și Asociația Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea


lirismului Țara Făgărașului, în vederea organizării Conferinței de promovare a Principiilor Convenției de la Faro în județul Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă participarea Județului Brașov la cheltuielile de organizare cu suma de 7.206 lei din bugetul propriu al Județului Brașov, pe anul 2018, Cap. 87, pentru organizarea evenimentului aprobat la art. 1, conform anexei (devizului estimativ), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte, Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe și Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Veștea

Contrasemenează,SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Aprobat,

Președinte

Adrian - loan Vestea
ACORD DE ASOCIERE

Cap. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul în municipiul Brașov, bd. Eroilor nr 5, cod fiscal 4384150, având contul bancar R.O07 TREZ 24A6 7500 0592 200X deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, reprezentat prin dl. Adrian Veștea - președinte, denumită în continuare ORGANIZATOR,

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ cu sediul în municipiul Făgăraș str. Republicii, nr. 3. cod fiscal | 4384419 având contul bancar R087 TREZ 1322 1360 250X XXXX deschis la Trezoreria Făgăraș, i reprezentat prin dl. Gheorghe Sucaciu - primar, denumită în continuare CO-ORGANIZATOR,

ASOCIAȚIA CENTRUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI

■ PROMOVAREA TURISMULUI - ȚARA FĂGĂRAȘULUI, cu sediul în comuna Viștea de Jos. nr i 132, cod fiscal 25937155. având contul bancar RO94 RZBR 0000 0600 0462 2691 deschis la Raiffeisen ÎBank Sighișoara, reprezentată prin dl. Florin ioani - președinte, denumită în continuare CO-ț ORGANIZATOR,

FUNDAȚIA MIHAI EMINESCU TRUST, cu sediul în municipiul Sighișoara, str. Cojocarilor nr 10, cod fiscal 13601258, având contul bancar RO94 RZBR 0000 0600 0462 2691 deschis la Raiffeisen Bank Sighișoara, reprezentată prin dna. Carolina Fernolend - președinte, denumită în continuare CO-ORGANIZATOR,

denumite în continuare, separat, Partea și împreună, Părțile, au convenit încheierea următorului a:ord de asociere.

Cap. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

i 2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților în scopul promovării turistice a jd jețului Brașov prin organizarea în comun a Conferinței de Promovare a Principiilor Convenției de la Fsro în perioada 17-20 septembrie 2018, în orașul Făgăraș.

'     2.2.Programul lucărilor conferinței este anexat.

Cap. III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1. JUDEȚUL BRAȘOV participă cu suma de 7.206 lei, care va fi utilizată pentru uimătoarele cheltuieli:

 • a.  Asigură transportul de la/spre aeroport (Brașov - Otopeni sau Sibiu) pentru invitații străini în datele de 17 și 20 septembrie 2018.

 • b.  Asigură transportul la obiectivele cuprinse în program în zilele de 18 și 19 septembrie a.c. pentru cei 45 de pârtieipanți.

 • c.  Asigură, în zilele de 17 și 18 septembrie, mesele pentru participanți, astfel :

 • - cină festivă în data de 17 septembrie pentru un număr de 16 participanți

 • - prânz (bufet) în data de 18.09.2018 pentru un număr de 45 invitați

 • - cină (bufet) în data de 18.09.2018 pentru un număr de 45 invitați,

conform devizului estimativ - anexă la acord.

3.2.MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

 • a.  Pune la dispoziție Muzeul Cetatea Făgăraș pentru desfășurarea lucrărilor conferinței, în perioada 17-20 septembrie 2018;

 • b.  Asigură organizarea unui târg al meșterilor populari locali în incinta Cetății în ziua de 18 septembrie ;

 • c.  Asigură traducerea în și din limba engleză pe tot parcursul lucrărilor și vizitelor efectuate în cadrul evenimentului.

3.3. ASOCIAȚIA CENTRUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI

i ’ROMOVAREA TURISMULUI - ȚARA FĂGĂRAȘULUI va participa cu suma de 10.200 lei, care fa fi utilizată pentru:

i a. Asigură masa pentru participanți, astfel:

ș              - prânz și cină festivă în data de 19 septembrie pentru cei 45 de participanți

i b. Asigură cazarea pentru 3 nopți pentru o parte din participanți (7 persoane -moderator, specialistul

j internațional în turism și echipa fundației Mihai Eminescu Trust)

! b. Asigură prezența artiștilor/ansamblurilor folclorice care vor performa în seara de 19 septembrie.

3^. FUNDAȚIA MIHAI EMINESCU TRUST

I a. Organizează agenda conferinței (teme, speakeri, vizite de lucru)

I b. Asigură înregistrarea video pe parcursul lucrărilor conferinței și al vizitelor de lucru

I c. Asigură primirea pârtieipanților în localitatea Viscri în data de 19 septembrie.

Cap, IV. DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul Acord de asociere intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante și încetează la la data executării de către părți a tuturor obligațiilor de la Cap. 111.

CAP. V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR:

 • 6.1. Fata de terti va răspunde partea care contractează singur drepturi si obligații prin actele incheiate cu aceștia.

 • 6.2. în caz de executare culpabila, defectuoasă si/sau parțială si/sau pentru neexecutare culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către Co - organizatori, Organizatorul va putea declara rezilierea acordului cu efect imediat, fără îndeplinirea vreunei formalități, fără punere în întârziere si fara intervenția instanțelor judecătorești (pact comisoriu de grad IV).

 • 6.3. Pentru nerespectarea clauzelor acordului in tot sau in parte, sau pentru executarea defectuoasa a acestora ori reziliere in condițiile art. 6.3., partea in culpa va plăti despăgubiri la valoarea prejudiciului produs, inclusiv daune interese, in condițiile legii.

 • 6.4. Părțile au convenit că obligațiile prevăzute la Cap. III pct. 3.1., 3.2., 3.3. și 3.4. din prezentul acord sunt de rezultat.

CAP. VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 7.1. Prezentul Acord inceteaza de drept la expirarea perioadei de asociere.

 • 7.2. Prezentul Acord poate inceta si prin rezilierea sa de către părți, in condițiile art. 6.3. si 6.4. de mai sus.

 • 7.3. Acordul poate inceta si prin acordul scris al pârtilor.

L

i

i

i

p.l. Forța majora exonerează de răspundere partea care o invoca in condițiile legii, cu cerința notificării ‘crise prealabile in termen de 5 zile de la apariția cazului de forța majora.


AP. VIII. FORȚA MAJORĂ


Cap, ix. litigii

.1. Eventualele litigii ivite intre părțile semnatare vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca nu este asibil, vor fi soluționate de instanța competenta, conform legislației in vigoare.

C4P. X. DISPOZIȚII FINALE

1^.1. Părțile au convenit ca atât condițiile detaliate pentru fiecare dintre obligațiile din acord mai sus pipcizate (acolo unde este cazul) cât și valoarea estimativă a acestora să fie completate în anexe care fac parte integrantă din prezentul acord.

 • 10.2. Prezentul contract conține lin număr de 3 anexe (agenda conferinței - draft, devizul estimativ al Județului Brașov și devizul estimativ al Asociației Centrul Regional Pentru Dezvoltare Durabilă Și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului), care fac parte integrantă din acord,

 • 10.3. Orice modificare sau completare adusa prezentului acord se poate face numai prin acte adiționale semnate de parti si vor face parte integranta din prezentul acord.

 • 10.4. Prezentul acord cât și efectele și orice alte modificări ulterioare ale sale sunt guvernate. încheiate și executate în concordanță cu legile din România.

 • 10.5. Prezentul acord se incheie in 6 (șase) exemplare originale și intră în vigoare la data semnării de către toate părțile.

  JUDEȚUL BRAȘOV


  MUNICIPIUL

  FĂGĂRAȘ


ASOCIAȚIA CENTRUL FUNDAȚIA MIHAI REGIONAL PENTRU EMINESCU TRUST DEZVOLTARE

DURABILĂ ȘI

PROMOVAREA

TURISMULUI-TARA

FĂGĂRAȘULUI

reședințe,

Adrian - loan Veștea

Președinte,

Florin loani


Primar,

Gheorghe Sucaciu


Președinte,

Carolina Fernolend

Secretar,

Mjaria Dumbrăveanu


Di

Ec

Ga


•ector Executiv jnomic, îriela Agafiței


Dijector Direcția Juridică,

Claudia Crăciun


Director Executiv DMP, Nid


olae Săcuiu


Serviciul Juridic Coif

Mar


tencios, liana Mone


CFP,


servicii ICTSCRE


Șe

Daniela Pr^noveanu i            w \Director execuți Ni