Hotărârea nr. 234/2018

Hotărârea nr.234 – aprobarea protocolului de colaborare între U.A.T. Județul Brașov și Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 Filiala Dolj, în vederea implementării proiectului “Politici alternative în economia socială”, cod SIPOCA 172, Cod SMIS 2014+:112122

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


'919-20'9 i 5ÂR3ÂTOBIM .MPREUNA


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 234

din data de 26.07.2018

privind aprobarea protocolului de colaborare între U.A.T. Județul Brașov și Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 Filiala Dolj, în vederea implementării proiectului “Politici alternative în economia socială”, cod SIPOCA 172, Cod SMIS 2014+:l12122

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință la data de 26.07.2018;

Analizând expunerea de motive și referatul nr. ad. 9792 din data de 17.07.2018 întocmite de Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea protocolului de colaborare între U.A.T. Județul Brașov si Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903

9                         9              9                                                                                                                      9

Filiala Dolj, pentru proiectul “Politici alternative în economia socială”;

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1), lit. “e” și alin. (6), lit. “a” Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE.

Art.l, - Se aprobă protocolul de colaborare între U.A.T. Județul Brașov și Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 Filiala Dolj, în vederea implementării proiectului “Politici alternative în economia socială”, cod SIPOCA 172, Cod SMIS 2014+:l 12122, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Se împuternicește președintele Consiliului Județean Brașov, dl. Adrian-Ioan Veștea, să semneze protocolul de colaborare aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3, - Se desemnează dl. Cornel Negrea, consilier la Compartimentul Implementare Proiecte din cadrul Direcției Management Proiecte, persoană de contact.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu
PROTOCOLpentru colaborarea în vederea implementării proiectului cu titlul „Politici alternative în economia socială”, cod SIPOCA 172, Cod SMIS 2014+: 112122

Având în vedere:

 • a) Ghidul Solicitantului pentru Cererea de proiecte CP 2/2017 Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative;

 • b) Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 aprobată prin HG nr. 909/2014;

 • c) Prevederile contractului de finanțare Programul Operațional Capacitatea Administrativă (POCA) nr: 102/27.04.2018, Secțiunea Rezultate din Cererea de finanțare anexă la contract, respectiv:

 • • Networking care să permită formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, constituit din minim 100 parteneri sociali și minim 60 instituții publice;

 • • Personal din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în domeniile: politicilor publice; economiei sociale; facilitator dezvoltare comunitară 100 persoane;

 • • Politică publică alternativă în domeniul „Economiei sociale” elaborată;

 • • Politică publică alternativă în domeniul „Economiei sociale” promovată și acceptată.

 • d) experiența pe care părțile o au pe domeniul lor de activitate, interesul în domeniul Dezvoltării Economice Locale de către Unitățile Administrativ Teritoriale, precum și dorința manifestată ca societatea civilă împreună cu administrația publică locală să poată sprijini economia socială prin încurajarea înființării de Structuri de Economie Socială, favorizând astfel crearea de noi locuri de muncă și integrarea socio-profesională a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, beneficiarii principali ai acestei inițiative.

UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAȘILOR DIN ROMÂNIA UGIR 1903 FILIALA DOLJ în calitate de beneficiar al contractului de finanțare cod SIPOCA 172, având sediul în str. Decebal nr. 93, Bl. U12, parter, municipiul Craiova, județul Dolj, cod poștal 200440, cod de înregistrare fiscală 13021455, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 26/29.05.2001, reprezentată legal prin domnul Virgil BOBOC, având funcția de Președinte, în calitate de Beneficiar,

Ș>                                                                         >Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, tel/fax 0268/410777/475576, având cod fiscal nr. 4384150, reprezentată legal prin Dl. Adrian-loan Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov, denumită în continuare Partener, convin să încheie prezentul Protocol pentru colaborarea în vederea implementării proiectului cu titlul „Politici alternative în economia socială" Cod SIPOCA 172, Cod SMIS 2014+: 112122, denumit în continuare Protocol:

Obiectul protocolului

Art. 1 Obiectul prezentului protocol îl constituie colaborarea instituțională prin furnizarea reciprocă de către părți, în mod gratuit și reciproc, în condițiile legii, a informațiilor necesare asigurării desfășurării în bune condiții a activităților proiectului cu titlul „Politici alternative în economia socială" Cod SIPOCA 172, Cod SMIS 2014+: 112122, respectiv:

 • • Crearea unui parteneriat public-privat la nivel național pentru formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, constituit din minim 100 parteneri sociali și minim 60 instituții publice;

 • • Formarea membrilor grupului țintă (100 reprezentanți ai partenerilor sociali), pentru creșterea capacității de a identifica probleme în comunitate și a formula politici publice alternative;

 • • Formularea propunerilor de Politici Publice si promovarea acesteia, prin participarea activă a reprezentanților partenerilor sociali și ai unităților administrativ teritoriale.

Obligațiile părților

Art. 2 Beneficiarul își asumă următoarele obligații:

 • a) să participe la schimbul de informații cu privire la nevoia de dezvoltare a economiei locale;

 • b) să furnizeze informații cu privire la bune practici, avantajele proiectului și promovarea economiei sociale, la solicitarea Partenerului,

 • - în scopul realizării procesului de selecție și administrare a grupului țintă;

 • - Crearea unui parteneriat public-privat la nivel național;

 • - Formarea membrilor grupului țintă;

 • - Formularea propunerilor de Politici Publice în domeniul economiei sociale și promovarea acesteia.

 • c) să pună la dispoziția evenimentelor, organizate pentru selecția și administrarea grupului țintă, a informațiilor cu privire la activitățile derulate în cadrul proiectului cu titlul „Politici alternative în economia socială”, cod SIPOCA 172, Cod SMIS 2014+: 112122;

 • d) să participe direct sau să asigure participarea, prin intermediul celorlalte entități implicate în

  si


cadrul proiectului cu titlul „„Politici alternative în economia socială" Cod SIPOCA 172, Cod SMIS 2014+: 112122,, la evenimentele organizate de către Partener pentru promovarea de buhe practici, avantajele proiectului și promovarea economiei sociale, la solicitarea acestuia și în funcție de disponibilități;                                                                                               'FPCCAP'ojrarr'j! Opeicbotâ CaMdtote Ădmwstrat t/c

Competența face diferența:instruiri» Siructura»®

2OUX2O


Politici?

;-• ..l:-economia socială '' ' '        v*

 • e) să asigure promovarea evenimentelor organizate în cadrul proiectului, cu scopul de a asigura includerea în grupul țintă a persoanelor care îndeplinesc cerințele de selecție, în condiții de transparență cu respectarea principiului nediscriminării și egalității de șanse.

Art. 3 Partenerul își asumă următoarele obligații:

 • a)  accesul la sediile de lucru pentru experții din cadrul proiectului cu titlul „Politici alternative în economia socială”, cod SIPOCA 172, Cod SMIS 2014+: 112122 pentru a putea intra în contact cu potențialele persoane interesate să fie incluse în grupul țintă și pentru a promova avantajele proiectului;

 • b)  să asigure participarea, prin desemnarea unui reprezentant, la constituirea parteneriatului public-privat la nivel național pentru formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, în cadrul proiectului cu titlul „Politici alternative în economia socială”, cod SIPOCA 172, Cod SMIS 2014+: 112122;

 • c)  promovarea activităților și avantajelor proiectului cu titlul „Politici alternative în economia socială”, cod SIPOCA 172, Cod SMIS 2014+: 112122 în scopul selecției și administrării grupului țintă, prin afișarea la sediile de lucru a materialelor de promovare elaborate în cadrul proiectului;

 • c) să asigure participarea cu reprezentanți la activitatea de formare și la grupurile de lucru pentru elaborarea politici publice, organizate în cadrul proiectului cu titlul „Politici alternative în economia socială”, cod SIPOCA 172, Cod SMIS 2014+: 112122, la solicitarea Beneficiarului și în funcție de disponibilitatea de la acel moment;

 • d) să asigure participarea, la solicitare, după caz, la evenimentele organizate de Beneficiar în cadrul proiectului cu titlul „Politici alternative în economia socială”, cod SIPOCA 172, Cod SMIS 2014+: 112122.

Drepturile părților

Art. 4 Beneficiarul are dreptul de a solicita și primi informații cu privire la persoanele care manifestă interes cu privire la avantajele proiectului cu titlul „Politici alternative în economia socială”, cod SIPOCA 172, Cod SMIS 2014+: 112122 și care au adus la cunoștința Partenerului acest lucru.

Art. 5 Partenerul are dreptul de a solicita și primi informații cu privire la activitățile proiectului, condițiile de includere în grupul țintă a persoanelor, precum și cu privire la avantajele oferite de proiectul cu titlul „proiectului cu titlul „Politici alternative în economia socială", cod SIPOCA 172, Cod SMIS 2014+: 112122

Modalitățile de cooperare

Art. 6 Părțile desemnează ca structuri responsabile cu derularea colaborării a informațiilor necesare asigurării desfășurării în bune condiții a procesului de selecție și administrare a grupului
PCCA

Pi&pwtd Operct'ana? Copsatofe Admin;$ua!ivs

Competenț4 face diferența'
lr>fct> ușieri* Stmctur*le 20M-M20


Politici?

_  _ . în economia soclati

țintă în cadrul proiectului cu titlul „proiectului cu titlul „Politici alternative în economia socială”, cod SIPOCA 172, Cod SMIS 2014+: 112122, după cum urmează:

 • a) din partea Beneficiarului, Responsabilul activitate elaborare Politici publice și expertul de organizare evenimente desemnat care își desfășoară activitatea în cadrul proiectului;

 • b) din partea Partenerului: Cornel Negrea - persoana de contact.

Art. 7 Părțile stabilesc, de comun acord, modalitatea de comunicare și valorificare reciprocă a informațiilor care fac obiectul prezentului protocol.

Art. 8 Schimbul de informații între părți se va realiza cu respectarea normelor interne ale fiecărei părți, a prevederilor prezentului protocol și a legislației în vigoare aplicabile.

Art. 9 Părțile se consultă ori de câte ori este necesar, asupra modului de rezolvare a problemelor apărute pe parcursul derulării prezentului Protocol.

Art. 10 Părțile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului protocol să fie notificat în timp util celeilalte părți, iar remedierea acestuia să fie făcută având la bază consultarea reciprocă și dialogul bilateral constructiv.

Durata protocolului de cooperare

Art. 11 Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți, fiind valabil până la finalizărea perioadei de sustenabilitate a proiectului.

Art. 12 în lipsa unei notificări prealabile, efectuată de oricare dintre părți cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea valabilității acestuia, protocolul se prelungește, de drept, în mod succesiv, cu încă 9 luni.

Modificarea protocolului de cooperare

Art. 13 Părțile, de comun acord, pot hotărâ, în scris, prin act adițional, asupra încetării colaborării înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 12 din prezentul Protocol.

Art. 14 Prezentul Protocol poate fi modificat sau completat prin acte adiționale, la solicitarea oricăreia dintre părți.

Dispoziții finale

Art. 15 Din partea UGIR 1903 Filiala Dolj, managerul de proiect desemnat va monitoriza șFva coordona derularea prezentului Protocol la nivelul Proiectului cu titlul titlul „Politici alternative în economia socială”, cod SIPOCA 172, Cod SMIS 2014+: 112122.

Art. 16 Compartimentul Implementare Proiecte va monitoriza și va coordona derularea prezentului Protocol la nivelul Consiliului Județean Brașov.
PCCA

Pftqrwjl Operut’oncî Capcntote ÂâmnmiQf.i/i Competenta face diferența!Infrtrunwnl* Structural*

2014-2020


Politicia

MLTERH<n>

Hn economia sociala

Art. 17 Părțile semnatare comunică una alteia orice modificare intervenită pe perioada derulării protocolului, cu privire la datele de identificare.

Art. 18 Prezentul Protocol este guvernat de legea română și interpretat în conformitate cu aceasta.

Prezentul protocol de cooperare a fost întocmit în trei exemplare originale, unul pentru UGIR 1903 Filiala Dolj și două pentru Județul Brașov.

MEMBRU PARTENERIAT, JUDEȚUL BRAȘOV

J                            1


Președinte,

Adrian - loan VESTEA


BENEFICIAR DE PROIECT, UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAȘILOR DIN ROMÂNIA UGIR 1903 FILIALA DOLJ

Președinte,

Virgil BOBOC

Secretar,

Maria DUMBRĂVEANU

Director Executiv DMP,

Săcuiu Nicolae

Director Direcția Juridică,

Crăciun Claudia

Vizat Juridic,