Hotărârea nr. 233/2018

Hotărârea nr.233 – aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Acordul de Finanțare nr. CJBV9623/18.06.2018 și nr. CRSV474/02/1-10/25.06.2018 pentru proiectul Lucrări de reparație la Școala Primară “Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra so v. ro, www.j u d b ra sov. roROMÂNIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 233


din data de 26.07.2018


- privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Acordul de Finanțare nr. CJBV9623/18.06.2018 și nr. CRSV474/02/1-10/25.06.2018 pentru proiectul Lucrări de reparație la Școala Primară “Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 26.07.2018;
Analizând Expunerea de motive și raportul de specialitate înregistrate cu nr. 11833 din data de 20.07.2018, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Acordul de Finanțare nr. CJBV9623/18.06.2018 și nr. CRSV474/02/1-10/25.06.2018 pentru Proiectul Lucrări de reparație la Școala Primară “Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă-,

Năzânâ solicitarea nr. 11770/19.07.2018 a Raionului Ștefan Vodă de includere a Instituției Publice Școala Primară “Grigore Vieru” în cadrul Acordului de finanțare, în calitate de beneficiar final, precum și finanțarea lucrărilor de execuție a pavajului;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 170/30.05.2018 privind aprobarea încheierii Acordului - Cadru de Finanțare pentru Proiectul “Lucrări de reparație la Școala Primară ”Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă”, precum și Acordul de Finanțare nr. CJBV9623/18.06.2018 și nr. CRSV474/02/1-10/25.06.2018;

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art. 35A1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit. „e” și alin. (6) , lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:


Art.l - Se aprobă includerea Instituției Publice Școala Primară “Grigore Vieru” în cadrul Acordului de finanțare pentru proiectul Lucrări de reparație la Școala Primară “Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă, în calitate de Beneficiar final.

Art.2 - Se aprobă includerea în cadrul Acordului de finanțare prevăzut la art. 1 a lucrărilor de executare pavaj în limita economiilor realizate ca urmare a contractării lucrărilor inițiale cuprinse în Cererea de Finanțare.

Art.3 - Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Acordul de Finanțare nr. CJBV9623/18.06.2018 și nr. CRSV474/02/1-10/25.06.2018 pentru proiectul Lucrări de reparație la Școala Primară “Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.


Art.4 -Președintele Consiliului Judi Direcția Management Proiecte.


isigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin


PREȘEDINTE Adrian - Ioan VeșteaContrasemnează, SECRETAR Maria brăveanuSecretar

Maria Dumbrăveanu

Republica Moldova Raionul Ștefan Vodă 9

România Județul Brașov


Act adițional nr. 1 la Acordul de Finanțare

nr. CJBV9623/18.06.2018 și nr. CRSV474/02/1-10/25.06.2018 privind finanțarea proiectului “Lucrări de reparație la Școala Primară ”Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă”

încheiat între:

  • 1. Consiliul Raional Ștefan Vodă, Republica Moldova, cu sediul în orașul Ștefan Vodă, str. Libertății, nr. 1, tel./fax 00373-242-23410, cod de înregistrare fiscală 1007601010932, reprezentat legal de domnul Molozea Nicolae, Președintele Raionului Ștefan Vodă, în calitate de Beneficiar,

Și

  • 2. Consiliul Județean Brașov, România, cu sediul în municipiul Brașov, bd. Eroilor, nr. 5, tel./fax 0268.410.777/0268.475.576, cod de înregistrare fiscală 4384150, reprezentat legal de domnul Veștea Adrian-Ioan, Președintele Consiliului Județean Brașov, în calitate de Cofinanțator,

în baza înțelegerii de Cooperare nr. CJBV344/31.07.2017 și nr. CRSV 4/6/03.11.2016 și a Acordului de Finanțare nr. CJBV9623/18.06.2018 și nr. CRSV474/02/1-10/25.06.2018, părțile au convenit încheierea prezentului Act adițional, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Ștefan Vodă, din Republica Moldova nr. ... din data de..... și a Hotărârii Consiliului Județean Brașov, din România, nr. ... din data de ... pentru finanțarea proiectului Lucrări de reparație la Școala Primară "Grigore Vieru ” din or. Ștefan Vodă, denumit în continuare PROIECT.

în conformitate cu Art. 11, punctele (1), (2) și (6) și a solicitării Consiliului Raional Ștefan Vodă nr. 188/02/18.07.2018 înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 11770/19.07.2018, următoarele prevederi ale Acordului de Finanțare nr. CJBV9623/18.06.2018 și nr. CRSV474/02/1-10/25.06.2018, se completează/ modifică, după cum urmează:

Părțile acordului:

Se introduce punctul 1.1: Instituția Publică Școala Primară ”Grigore Vieru” cu sediul în orașul Ștefan Vodă, str. 31 August, nr. 14/1, tel. 00373-242-25273, fax. 00373-242-23604 cod de înregistrare fiscală 1014620008035, reprezentat legal de doamna Darii Natalia, Director Interimar, în calitate de Beneficiar final,

Art. 1. Obiectul acordului de finanțare, se completează după cum urmează:

Se includ suplimentar față de Cererea de finanțare Lucrările de executare a pavajului la Școala Primară ”Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, cu încadrarea în valoarea inițial stabilită prin Acordul de Finanțare.

Art. 4. Responsabilitățile părților

  • (1) Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele:

  • •  Punctul 16 se modifică după cum urmează: Să contracteze și să efectueze plata tuturor cheltuielilor aferente realizării obiectului Acordului de Finanțare prin intermediul Beneficiarului final, cu respectarea prevederilor legale în materie, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Punctul 17 se modifică după cum urmează: Să accepte controlul și verificările Finanțatorului și al altor autorități cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal atât la nivelul Beneficiarului, cât și a Beneficiarului final, în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanțarea primită;

  • •  Punctul 18 se modifică după cum urmează: Atât Beneficiarul, cât și Beneficiarul final se obligă ca toate cheltuielile ce urmează a fi decontate de Finanțator în temeiul prezentului Acord de Finanțare, să nu mai fi fost sau să nu urmeze a fi decontate la orice alte instituții publice/organizații.

  • (2) Responsabilitățile Finanțatorului sunt următoarele:

  • •  Punctul 7 se modifică după cum urmează: Să proceseze cererile de plată în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă și a prevederilor din prezentul Acord de Finanțare. Finanțatorul va efectua plăți în contul indicat de Beneficiar, acela fiind al Beneficiarului final, respectiv MD02AGPKAR144224A02508AE conform extrasului de cont sau a unui document doveditor în acest sens, atașat în anexă.

  • •  Punctul 8 se modifică după cum urmează: Să efectueze transferul finanțării, în condițiile prevăzute în prezentul Acord de Finanțare, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării Cererii de plată la finanțator, Beneficiarului prin intermediul Beneficiarului final, care are acest drept conform legii. Confirmarea primirii transferului se va face de către Beneficiar.

Art. 10. Răspunderea părților

Se introduc următoarele puncte:

(1’) Beneficiarul este responsabil pentru îndeplinirea tuturor prevederilor Acordului de Finanțare, răspunzând în mod direct și de actele și faptele Beneficiarului final.

(1”) Beneficiarul final, prin semnarea Actului Adițional nr. 1 certifică faptul că a luat la cunoștință de prevederile întregului Acord de Finanțare și se angajează să le respecte.

Toate celelalte prevederi ale acordului de finanțare rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a semnat astăzi................în 4 (patru) exemplare, 2 (două) pentru Finanțator, 1

(unul) pentru Beneficiar și 1 (unul) pentru Beneficiarul Final.

Semnătură

Reprezentant legal al Raionului Ștefan Vodă

Semnătură

Reprezentantul legal al Județului Brașov

Nicolae Molozea,


Adrian-Ioan Vestea,

Președintele Raionului Ștefan Vodă

Președintele Consiliului Județean Brașov

Semnătură

Reprezentant legal al Școlii Primare “Grigore Vieru”

Direcția Economică, Director Executiv Agafiței Gabriela


Direcția Juridică, Director Executiv

Crăciun Claudia


Darii Natalia, Director interimar

Direcția Management Proiecte, Director Executiv Săcuiu Nicâlae