Hotărârea nr. 232/2018

Hotărârea nr.232 – desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Brașov, în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov

Consiliul Județean Brașov

!

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.232

din data de 26.07.2018

- privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Brașov, în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate nr. ad. 10731 din data de 09.07.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală prin care se propune nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Județean Brașov, în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov.

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.94/29.09.2016 și de demisia din Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate, depusă de către doamna consilier județean Sebeni-Comșa Mariana, înregistrată la Consiliul Județean Brașov nr. 10731/03.07.2018.

Având în vedere dispozițiile art.297 alin (1) lit.”a” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se desemnează Noaghea Nelu-Petre, consilier județean ca reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate.

Art»2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.94/29.09.2016 privind desemnarea doamnei Sebeni-Comșa Mariana, consilier județean ca reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală.