Hotărârea nr. 231/2018

Hotărârea nr.231 – aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 231

din data de 26.07.2018

- privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 26.07.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 11524 din data de 17.07.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;

Față de statul de funcții și organigrama aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 163/30.05.2018, unitatea sanitară propune o serie de modificări, respectiv transformarea unui număr de 4 de posturi vacante, precum și suplimentarea cu 6 posturi vacante în cadrul secției Pneumologie Copii Stejeriș și secției clinice Pneumologie II Stejeriș, pentru asigurarea continuității activității medicale, a turelor, conform prevederilor legale în vigoare. Modificările solicitate de unitatea sanitară se fac cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018.

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 163/30.05.2018 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” și “b”din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c”,precum și prevederile art. 104 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Cu data prezentei, art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 163/30.05.2018 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.4 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Manager

Dr. MORARU DConsiliul Județean Brașov Director executiv, Văsioiu Adelina
ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC


DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV, 2018


CONSILIU DE ADMINISTRAȚIEDIRECTOR MEDICAL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

F

FC=1

FC=1z O w-

3 o o: o


DISPENSAR TB Brașov


FE = 27,5


DISPENSAR TB Săcele
Director executiv

Adelina Văsioiu
Nr. ort

uncția de conduce

Funcții de execuție

profesional/ grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

A. Finanțare din venituri proprii

]

Manager

medic primar/II

sănătate publică și management

S

1

2

Director medical

sănătate publică și management

S

1

3

Director financiar contabil

II

economice

S

1

4

Șef secție

medic primar

pneumologie

S

3

5

Șef laborator

medic primar

medicină de laborator

S

1

6

Asistent șef

asistent medical principal

medicină generală

S

1

7

Asistent șef

asistent medical principal

medicină generală

PL

2

8

Medic

primar

pneumologie

S

10

9

Medic

primar

medicină de laborator

S

2

10

Medic

primar

epidemiologie

S

1

11

Medic

primar

sănătate publică și management

S

1

12

Medic

primar

boli infecțioase cu studii complementare îngrijiri paliative

S

1

13

Medic

specialist

pediatrie

S

1

14

Medic

specialist

radiologie și imagistică medicală

S

1

15

Medic

specialist

cardiologie

S

1

16

Medic

specialist

boli infecțioase

S

1

17

Medic

specialist

recuperare, medicină fizică si balneologie

S

1

18

F iziokinetoterapeut

balneofizio kinetoterapie și recuperare

s

1

19

Farmacist

primar

farmacie

s

1

20

Asistent social

sociologie

s

1

21

Chimist

principal

chimie

s

1

22

Asistent medical

principal

medicină generală

s

4

23

Asistent medical

principal

medicină generală; studii aprofundate/ specializate în îngrijiri paliatve

s

3

24

Asistent medical

principal

medicină generală

25

Asistent medical

principal

pediatrie

PL

1

26

Asistent medical

principal

igienă

PL

1

27

Asistent medical

principal

radiologie si imagistica medicala

PL

2

28

Asistent medical

principal

medicină de laborator

PL

5

29

Asistent medical

principal

medicină de laborator

M

1

30

Asistent medical

principal

dietetică

PL

1

31

Asistent medical

principal

medicină generală; studii aprofundate/ specializate în

PL

1

32

Asistent medical

medicină generală

PL

7

33

Asistent medical

debutant

medicină generală

PL

3

34

Asistent medical

debutant

medicină generală; studii aprofundate/ specializate

PL

2

35

Asistent medical

principal

farmacie

PL

2

36

Asistent medical

farmacie

PL

1

37

Registrator medical

M

1

38

Infirmieră

G

24

39

Infirmieră

debutantă

G

3

40

îngrijitoare

G

-
41

Analist programator ajutor

I

M/PL

1

42

Consilier juridic

I A

juridice

S

1

43

Referent de specialitate

gradul I

economice

S

1

44

Referent de specialitate

gradul I

juridice

S

1

45

Referent de specialitate

gradul I

economice

S

1

46

Referent de specialitate

debutant

științele comunicării

S

2

47

Referent de specialitate

debutant

științe juridice, economice, tehnice, inginerești

S

1

48

Referent

debutant

M

1

49

Economist

IA

economice

S

3

50

Economist

gradul I

economice

S

1

51

Economist

gradul II

economice

S

2

52

Economist

debutant

economice

S

1

53

Inginer

gradul I A

știinte inginerești

S

1

54

Contabil

gradul II

contabilitate

M

1

55

Casier

M

1

56

Magaziner


57

Șofer

gradul I

M

1

58

Muncitor calificat -șofer

gradul I

M

1

59

Muncitor calificat -electrician

gradul I

M

1

60

Muncitor calificat -lăcătuș

gradul I

M

1

61

Muncitor calificat -instalator

gradul I

G

1

62

Muncitor calificat -bucătar

gradul I

M

3

63

Muncitor calificat -bucătar

gradul II

1

64

Muncitor calificat -zugrav

gradul II

1

65

Muncitor necalificat

gradul I

1

66

Spălătoreasă

2

Total Venituri Proprii

173

B. Finanțare de la bugetul de stat

1

Medic

primar

pneumologie

S

2.5

2

Medic

primar

radiologie

S

1

3

Medic

specialist

jneumologie

s

3

4

Asistent medical

principal

medicină generală

^X25

Asistent medical

principal

medicină generală

PL

13

6

Asistent medical

principal

pediatrie

PL

1

7

Asistent medical

principal

radiologie

PL

3

8

Asistent medical

debutant

radiologie

PL

1

9

Statistician medical

principal

M

1

10

Registrator medical

principal

M

1

11

Ingrij itoare

G

3

Total Buget de Stat

31.5

TOTAL GENERAL

204.5

Total posturi

aprobate:204,5

din care:

conducere

10

execuție

194,5

proprii

173

stat

31,5

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.