Hotărârea nr. 230/2018

Hotărârea nr.230 – aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d brașov, ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 230

din data de 26.07.2018

- privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 26.07.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 11418 din data de 17.07.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Față de statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/30.05.2018, unitatea sanitară propune transformarea unui număr de 2 posturi vacante, precum și 2 promovări în grade sau trepte profesionale. Modificările solicitate de unitatea sanitară se fac cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018.

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164 din data de 30.05.2018 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” și “b”din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c”,precum și prevederile art. 104 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu data prezentei, art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/30.05.2018, privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov Brașov.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov str. Prundului nr. 7-9, Brașov,500123

tel. 0268511481, fax. 511609

Aprobat HCJ Brașov nr.


din data de...................Director Executiv

Vasioiu Adelina

JkSecretar,


Maria Dum


brăveanu


Nr. ort

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum

post

0

1

2

3

4

5         6

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

ll

s

1

2

Director Medical

II

s

1

3

Director financiar contabil

II

s

1

4

Director îngrijiri

ll

5

1

5

Șef secție- medic primar

neurologie

S

2

6.

Șef secție- medic primar

ll

psihiatrie

S

5

7

Șef secție- medic primar

ll

balneofizioterapie

s

1

8

Șef secție- medic primar

ll

laborator

s

1

9

Farmacist - sef

Farmscist specialist

specialist

farmacie

s

1

10

farmscist primar

primar

farmacie

s

1

11

farmscist specialist              T~'"

"Specialist

farmacie

s

1

12

medic primar

prinmr.

neurologie

s

6.5

13

medic primar    [/            < .

pfijnȘr \

psihiatrie

s

10

14

medic primar

primar

anatomie patologica

S

1

15

medic primar

primar

medicina generala

S

1

16

medic primar

primar

balneofizioterapie

S

1.5

17

medic primar

primar

laborator

S

1

18

medic primar

primar

radiologie si imagistica medică

S

1

19

medic specialist

specialist

neurologie

S

5

20

medic specialist

specialist

psihiatrie

s

8

21

medic specialist

specialist

epidemiolog

s

1

22

medic specialist

specialist

radiologie si imagistica

s

1

23

medic specialist

specialist

medicina generala

s

2

24

psiholog principal

principal

psihologie clinica

s

5

25

psiholog specialist

specialist

psihologie clinica

s

2

26

psiholog practicant

practicant

psihologie clinica

s

2

27

logoped principal

principal

logopedie

s

1

28

biolog principal

principal

laborator

s

2

29

profesor Kinetoterapeut

recuperare

s

2

30

asistent social principal

principal

sociopsihopedagogie

s

1

31

asistent social

sociologie

s

1

32

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

s

2

33

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

6

34

asistent medical principal

principal

medicina generala

s

17

35

asistent medical principal

principal

laborator

s

2

36

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie

s

4

37

asistent medical

medicina generala

s

8

38

asistent medical

balneofizioterapie

s

1

39

asistent medical principal

principal

medicina generala

SSD

4

40

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

82

41

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie

PL

5

42

asistent medițxfffptincipaL

principal

balneofizioterapie

M

1

43

asistent mfiplica'r'principal

principal

balneofizioterapie si masaj

PL

5

44

asistent piepical principal >

principal

balneofizioterapie si recuperare

PL

1

45

asistent medical principal

principal

laborator

PL

9

46

asistent medical principal

principal

farmacie

PL

5

47

asistent medical principal

principal

Radiologie

PL

2

48

asistent medical principal

principal

igiena

PL

1

49

asistent medical

medicina generala

PL

51

50

asistent medical

farmacie

PL

2

51

asistent medical

laborator

PL

1

52

asistent medical debutant

debutant

medicina generala

PL

26

53

asistent medical debutant

debutant

farmacie

PL

3

54

asistent medical debutant

debutant

radiologie

PL

3

55

autopsier

M

1

56

registrator medical

M

2

57

infirmiera

G

110

58

infirmiera debutanta

debutant

G

6

59

ingrijitoare

G

76

60

spălătorese

G

10

61

brancadier

G

15

62

șofer autosanitară

1

M

1

63

paznic

G

12

64

Șef serviciu

II

S

3

65

Șef birou

II

S

5

66

consilier juridic IA

IA

consilier juridic

S

1

67

auditor grad 1

IA

economist

S

2

68

economist IA

IA

economist

S

7

69

economist 1

1

economist

S

7

70

economist II

II

economist

S

3

71

referent de specialitate 1

1

inginer

S

4

72

referent specialitateJ~

1

economist

S

1

73

referent spegidfitâfe IA. A , Z'X

1

jurist

S

1

74

referent specialitate ll        ,   \\

II

jurist

S

2

75

magaziner] A K' : . J     x \\

1

M

1

,-jj > y

76

arhivar 1

/

M

1

77

muncitor calificat 1

/

zugrav

G

1

78

muncitor calificat 1

/

timplar

G

1

79

muncitor calificat 1

/

lacatus mecanic

G

1

80

muncitor calificat 1

1

electrician

G

2

81

muncitor calif cat 1

1

instalator

G

2

82

muncitor calificat 1

1

fochist

G

5

83

muncitor calificat 1

1

lenjeresa

G

3

84

muncitor calificat II

II

fochist

G

1

85

muncitor calificat II

II

telefonista

G

5

86

muncitor calificat III

III

instalator

G

1

87

muncitor calificat IV

IV

fochist

G

2

88

șofer 1

1

G

1

89

șofer II

II

G

3

Total Venituri Proprii

611

B. Finanțare de la bugetul de stat

1

Șef secție- medic primar

II

psihiatrie

S

1

2

medic primar

primar

psihiatrie

S

5

3

medic specialist

specialist

psihiatrie

S

1

4

psiholog principal

principal

psihologie

S

1

5

psiholog specialist

specialist

psihologie

S

3

6

psiholog

psihologie

S

1

7

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

s

1

8

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

4

9

asistent social principal

principal

PL

1

10

registrator medical

M

1

12

ingrijitoare

G

2

13

medic rezident anul 1

neurologie

S

1

14

medic rezident anul 1

psihiatrie

S

3

15

farmacist rezidentanujl.l

farmacie

S

1

16

medic rezidprjîanul; //,, ,,      x

neurologie

S

1

17

medic rq$fept anu[H     '   \

psihiatrie

S

4

18

medic rezident anul III

neurologie

S

2

19

medic rezident anul III

psihiatrie

S

6

20

medic rezident anul IV

psihiatrie

S

6

Total Buget de Stat

45

TOTAL GENERAL

656


'//


Total posturi aprobate - 656


din care:


conducere execuție


32

624


venituri proprii bugetul de stat

610


46


Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, ec. Aurelia POP < /


întocmit,

ȘEF SERVICIU RUNOS, ing.ec.Ileana PUIIJ.