Hotărârea nr. 23/2018

Hotărârea nr.23 – neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în Municipiul Brașov, str. Republicii nr. 35, înscris în C.F. nr. 144340-C1-U3 Brașov, nr. cadastral 144340-C1-U3

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 23

din data de 30.01.2018

privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în Municipiul Brașov, str. Republicii nr. 35, înscris în C.F. nr. 144340-C1-U3 Brașov, nr. cadastral 144340-C1-U3

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.01.2018;

Analizând expunerea de motive nr. 332 din data de 16.01.2018 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 332 din data de 16.01.2018, întocmite de Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimenul Patrimoniu, prin care se propune neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.7 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în Municipiul Brașov, str. Republicii nr. 35, înscris în C.F. nr. 144340-C1-U3 Brașov, nr. cadastral 144340-C1-U3;

Luând în considerare adresa înregistrată cu nr. 332/9.01.2018 a domnului Radu Răzvan privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric situat în Municipiul Brașov, str. Republicii nr. 35, înscris în C.F. nr. 144340-C1-U3 Brașov, nr. cadastral 144340-C1-U3, precum și avizul nr. 7/3/8.01.2018 emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, privind neexercitarea dreptului de preemțiune a Statului Român pentru imobilul din Brașov, str. Republicii nr. 35, ap. 7, casă, monument istoric - datare cca. 1800, poziția 404, cod LM1 2015-BV-II-m-B-l 1545;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (4), (8) și (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91, alin. (1), lit. “c” coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. “c” și alin. (4) - (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, cod LMI 2015-BV-II-m-B-l 1545, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 404, situat în Municipiul Brașov, str. Republicii nr. 35, înscris în CF nr. 144340-C1-U3 Brașov, nr. cadastral 144340-C1-U3, deținut de către dl. Radu Răzvan.

Art.2- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Veștea

Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dui


brăveanu