Hotărârea nr. 229/2018

Hotărârea nr.229 – aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 22.500 lei reprezentând finanţare acordată Fundației pentru Copii Abandonați Ghimbav, în temeiul contractului de cooperare nr.25/23.04.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă

Consiliul Județean

>

Brașov

»


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 229

din data de 26.07.2018

- privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 22.500 lei reprezentând finanțare acordată Fundației pentru Copii Abandonați Ghimbav, în temeiul contractului de cooperare nr.25/23.04.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 26.07.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 11795 din data de 20.07.2018, întocmite de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 22.500 lei reprezentând finanțare acordată Fundației pentru Copii Abandonați Ghimbav, în temeiul contractului de cooperare nr.25/23.04.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă;

Ținând cont de sentința civilă nr. 742/CA/05.05.2017 a Tribunalului Brașov, rămasă definitivă, precum și de decizia Curții de Apel Brașov nr. 1430/R/2017, pronunțate în dosarul nr. 15860/197/2016;

Luând în considerare dispozițiile pct. 46 (1) și (4) din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

în temeiul art. 97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă scăderea din evidențele contabile a sumei de 22.500 lei reprezentând finanțare acordată Fundației pentru Copii Abandonați Ghimbav, în temeiul contractului de cooperare nr.25/23.04.2014, precum și a majorărilor de întârziere calculate pentru această sumă.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Duftibrăveanu