Hotărârea nr. 228/2018

Hotărârea nr.228 – aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 15.000 lei reprezentând suma acordată Fundației ”HUMANA” Brașov, în temeiul contractului de cooperare nr.9589/01.09.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă

Consiliul Județean Brașov f


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u dbra sov. ro, www.j u d bra sov. ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 228

din data de 26.07.2018

- privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 15.000 lei reprezentând suma acordată Fundației "HUMANA” Brașov, în temeiul contractului de cooperare nr.9589/01.09.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 26.07.2018;

Analizând Expunerea de motive nr. 11794 și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. Ad. 11794 din data de 20.07.2018, întocmite de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 15.000 lei reprezentând suma acordată Fundației ”HUMANA” Brașov, în temeiul contractului de cooperare nr.9589/01.09.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă;

Ținând cont de sentința civilă nr. 541/CA/06.04.2017 a Tribunalului Brașov, rămasă definitivă, precum și de decizia Curții de Apel Brașov nr. 983/R/2017, pronunțate în dosarul nr. 15865/197/2016;

Luând în considerare dispozițiile pct. 46 (1) și (4) din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

în temeiul art. 97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă scăderea din evidențele contabile a sumei de 15.000 lei reprezentând suma acordată Fundației "HUMANA” Brașov, în temeiul contractului de cooperare nr.9589/01.09.2014, precum și a majorărilor de întârziere calculate pentru această sumă.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.