Hotărârea nr. 227/2018

Hotărârea nr.227 – avizarea închirierii prin scoatere la licitaţie publică a unor spații aflate în imobilul situat în Municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.36, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr.I.Aurel Sbârcea Brașov

Consiliul Județean

»

Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.227

din data de 26.07.2018

- privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul situat în Municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.36, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr.I.Aurel Sbârcea Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate nr.ad. 11087 din data de 19.07.2018, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul situat în Municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.36, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr.I.Aurel Sbârcea Brașov. Spațiile solicitate se află în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr.I.Aurel Sbârcea Brașov și sunt înscrise în domeniul public al județului Brașov, conform conform Contractului de Administrare nr. 17136/2016;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr.248/28.06.2017 și nr.490/28.11.2017;

Având în vedere dispozițiile art.14-16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”c” și alin.(4) lit.”a”, precum și dispozițiile art. 123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează închirierea, prin scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul situat în Municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.36, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr.I.Aurel Sbârcea Brașov, după cum urmează:

cabinet medical - 28,71 mp. cu 11,74 mp din spațiile de folosință comună;

cabinet medical - 23,06 mp cu 9,43 mp. din spațiile de folosință comună; laborator analize medicale - 103,43 mp.

Art 2 . - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr.I.Aurel Sbârcea Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR