Hotărârea nr. 226/2018

Hotărârea nr.226 – aprobarea încheierii unui contract de închiriere, în formă autentică, între Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov şi proprietarii Plătică Elena şi Plătică Mihai, în condiţiile menţionate în procesul-verbal încheiat în data de 04.07.2018, între proprietarii imobilului şi reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.226

din data de 26.07.2018

- privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere, în formă autentică, între Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și proprietarii Plătică Elena și Plătică Mihai, în condițiile menționate în procesul-verbal încheiat în data de 04.07.2018, între proprietarii imobilului și reprezentanții Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară ia data de 26 iulie 2018;

Analizând Expunerea de Motive înregistrată sub nr. 10834/19.07.2018, precum și raportul de specialitate, înregistrat sub nr. Ad. 10834/19.07.2018, întocmite de către Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere, în formă autentică, între Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și proprietarii Plătică Elena și Plătică Mihai, în condițiile menționate în procesul-verbal încheiat în data de 04.07.2018, între proprietarii imobilului și reprezentanții Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 238/27.05.2016 privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere, în formă autentică, între Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov (fost Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov) și proprietarii Plătică Elena și Plătică Mihai, în condițiile menționate în Notificarea nr. 6678/19.05.2016; conform acestei hotărâri s-a încheiat contract de închiriere autentificat BNP Gonțea Ion, sub nr. 1266/2016, termenul închirierii convenit fiind de 2 ani, din momentul plății sumei conform notificării nr. 6678/19.05.2016;

Văzând adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 6433/2018;

Luând în considerare procesele-verbale nr. 9523/14.06.2018, respectiv, nr. 10834/04.07.2018, cu privire la stabilirea cuantumului chiriei și a întocmirii unui nou contract de închiriere pe o durată de 2 ani;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 91, alin.(l) lit. „b” și ”d”, precum și alin. (3), lit. „a”, alin.(5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea unui contract de închiriere, în formă autentică, între Județul Brașov, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și proprietarii Plătică Elena și Plătică Mihai, în condițiile menționate în procesul-verbal, înregistrat sub nr. 10834/04.07.2018.

Art.2. - Se aprobă modelul contractului - cadru de închiriere, ce se va încheia între Județul Brașov -Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și proprietarii Plătică Elena și Plătică Mihai, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se împuternicește domnul Gabor Alexandru-Adrian, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, să semneze, în numele Președintelui Consiliului Județean Brașov, la Cabinetul Notarului Public, contractul de închiriere, în formă autentică, ce se va încheia între Județul Brașov - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și proprietarii Plătică Elena și Plătică Mihai, în condițiile menționate în procesul-verbal, înregistrat sub nr. 10834/04.07.2018.

Art.4. - Se împuternicește domnul Moraru Dan, manager al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, să semneze la Cabinetul Notarului Public contractul de închiriere, în formă autentică, ce se va încheia între Județul Brașov - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și proprietarii Plătică Elena și Plătică Mihai, în condițiile menționate în procesul-verbal, înregistrat sub nr. 10834/04.07.2018.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.Contrasemnează,