Hotărârea nr. 225/2018

Hotărârea nr.225 – abrogarea poziţiei nr.424 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov - Anexa nr.1 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, cu modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.225

din data de 26.07.2018

- privind abrogarea poziției nr.424 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018

Analizând expunerea de motive și raportul înregistrate sub nr.l 1506/16.07.2018, întocmite de către Direcția Juridică- Serviciul Juridic Contencios, prin care se propune abrogarea poziției nr. 424 „Internat 1 fete nr. inv. 1001, Construcție din piatră, cărămidă, lemn. Compus din P+E+POD. Uși de acces: 4 frontal: 2 lateral. Pista interioară pentru urcarea la etaj și scară lemn interioară pentru acces pod. Acoperiș din tablă zincată. Suprafață de 1077,35 m”, din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de: Extrasul de carte funciară nr. 102682 Săcele; Procesul -verbal de intervenție emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Județului Brașov nr. 21/11.01.2017; Certificatul de Urbanism nr. 60/14.02.2017 precum și Autorizația de Desființare nr.2 din 21.02.2017, emisă de Primăria Municipiului Săcele;

Având în vedere dispozițiile art.3 și ari. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, precum și dispozițiile ari. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se abrogă poziția nr.424 „Internat 1 fete nr. inv. 1001, Construcție din piatră, cărămidă, lemn. Compus din P+E+POD. Uși de acces: 4 frontal: 2 lateral. Pista interioară pentru urcarea la etaj și scară lemn interioară pentru acces pod. Acoperiș din tablă zincată. Suprafață de 1077,35 m”, din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. - Se aprobă scăderea din evidențele contabile a bunului imobil indentificat în CF nr. 102682 Săcele, sub nr. cad. 102682 -C2, Internat 1 fete, având nr. inventar 11248, valoare de inventat de 229.567,30 lei, conform fișei mijlocului fix, anexat.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR, Maria Dunrbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


FISA MIJLOC FIX

Nr. inventar: 11248

Fel,serie,nr.,data doc. proveniența: D-100001 din 31.03.2014 -

Valoare de inventar: 229.567,30

Valoare de achiziție: 229.567,30

Amortizare lunara: 0,00

Denumire mijloc fix si caracteristici tehnice:

INTERNAT I FETE BRADET

Loc de folosința: DIRECȚIA COPILULUI BRAȘOV

Accesorii:

Grupa:

1.CONSTRUCȚII - DOM. PUBLIC

Codul de clasificare:

1.6.4. Clădiri administrative

Data darii in folosința:

Luna: Septembrie - Anul: 2012

Data amortizării completa:

Luna: Septembrie - Anul: 2062

Durata normala de funcționare: 600 luni

Cota de amortizare: 0,0000 %


NrCrt

Documentul (Data,felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii Mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

1

10.09.2012

Valoare achiziție

1

229.567,30

o,oc

Total rulaje

229.567,30

0,00

Sold

229.567,30