Hotărârea nr. 224/2018

Hotărârea nr.224 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.7 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Castelului, nr.72, înscris în C.F. nr.127003- C1-U1 Braşov, nr. cadastral (4921-4922/1)/VII

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.224

din data de 26.07.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.7 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Castelului, nr.72, înscris în C.F. nr.127003- Cl-Ul Brașov, nr. cadastral (4921 -4922/1 )/VII

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018

Analizând expunerea de motive înregistrată cu nr.l 1267/17.07.2018 și referatul înregistrat cu nr.ad 11267/17.07.2018 întocmite de către Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.7 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Castelului, nr.72, înscris în C.F. nr.127003- Cl-Ul Brașov, nr. cadastral (4921-4922/1)/VII

Luând în considerare înștiințarea domnului CRISTOLOVEAN NICOLAE proprietar al imobilului, privind intenția de vânzare înregistrată cu nr.l 1267/11.07.2018, pentru vânzarea apartamentului nr.7 din imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Castelului, nr.72, înscris în C.F. nr.127003- Cl-Ul Brașov, nr. cadastral(4921-4922/l)/VII , la prețul de 37.500 EURO, precum și procura specială, autentificată cu nr. 2193/17.iunie 2018 de către notar public Bojan Elena -Luminița, prin care este împuternicit domnul Colceru Cătălin pentru toate demersurile necesare vânzării apartamentului;

Ținând cont de adresa nr.401/32/2.07.2018 a Ministerului Culturii și Identității Naționale-Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din municipiul Brașov, str.Castelului, nr.72, ap.7 casa monument istoric, datare 1801, LMI 2015, poz nr.214, cod - BV-II-m-B-11357;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.115 alin.l lit.(c) , alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.7 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr.214, având cod LMI 2015 BV-II-m-B-11358, situat în municipiul Brașov, str.Castelului, nr.72, înscris în C.F. nr.127003- Cl-Ul Brașov, nr. cadastral (4921-4922/1 )/VII

deținut de domnul Cristolovean Nicolae.

Art.2. - Președintele Consiliului J hotărâri prin Biroul Patrimoniu.uttețen^Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

(5II Contrasemnează,

&țll SECRETAR

Maria Dumbrăveanu