Hotărârea nr. 223/2018

Hotărârea nr.223 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea imobilului monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Constantin Brâncoveanu, nr.42, înscris în C.F. nr.110758 Braşov, nr. topografic 2408, 2410/1

Consiuul Județean

>

Brașov

»


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor or. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.223

din data de 26.07.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Constantin Brâncoveanu, nr.42, înscris în C.F. nr.l 10758 Brașov, nr. topografic 2408, 2410/1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018

Analizând expunerea de motive înregistrată cu nr.l0606/11.07.2018 și referatul înregistrat cu nr.ad 10606/11.07.2018 întocmite de către Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Constantin Brâncoveanu, nr.42, înscris în C.F. nr.l 10758 Brașov, nr. topografic 2408, 2410/1;

Luând în considerare înștiințarea doamnei Vasiliu Anca Bălașa proprietar al imobilului, privind intenția de vânzare înregistrată cu nr.l0606/02.07.2018, pentru vânzarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Constantin Brâncoveanu, nr.42, înscris în CF. nr.l 10758 Brașov, nr. topografic 2408, 2410/1, la prețul de 97.000 EURO;

Ținând cont de adresa nr.392 din data de 27.06.2018 a Ministerului Culturii și Identității Naționale- Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din municipiul Brașov, str. Constantin Brâncoveanu, nr.42, poz. 185, având cod LMI 2015 BV-II-m-B-1138l-casă, monument istoric, sec XVIII;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.l 15 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.l03, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric clasat în grupa B, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr. 185, având cod LMI 2015 BV-II-m-B-11381, situat în municipiul Brașov, str.Constantin Brâncoveanu, nr.42, înscris în C.F. nr.l 10758 Brașov, nr. topografic 2408, 2410/1, deținut de doamna Vasiliu Anca Bălașa.