Hotărârea nr. 222/2018

Hotărârea nr.222 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea unei parţi din imobilul monument istoric clasat în grupa A, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.35, înscris în C.F. nr.148224-C1-U2 Braşov, nr. cadastral 148224-C1-U2

Consiliul Județean

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


:                 .X;*

ROMÂNIA


Brașov


Cod F-16


HOTĂRÂREANR.222 din data de 26.07.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric clasat în grupa A, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.35, înscris în C.F. nr,148224-Cl-U2 Brașov, nr. cadastral 148224-C1-U2

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018

Analizând expunerea de motive înregistrată cu nr. 10246/11.07.2018 și referatul înregistrat cu nr.ad 10246/11.07.2018 întocmite de către Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric clasat în grupa A, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.35, înscris în C.F. nr.l48224-Cl-U2 Brașov, nr. cadastral 148224-C1-U2, înscris în lista monumentelor istorice la poziția nr. 377, avandcod LMI2015 BV -II-m-A-11518;

Luând în considerare înștiințarea S.C. DICON COMPANY SRL, proprietar al imobilului, privind intenția de vânzare înregistrată cu nr. 10246/26.06.2018, pentru vânzarea unei părți din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.35, înscris în CF . nr,148224-Cl-U2 Brașov, (CF nr. vechi 38314/N ) nr. cadastral 148224-C1-U2, la prețul de 20.000 EURO;

Ținând cont de adresa nr.4096 din data de 08.06.2018 a Ministerului Culturii și Identității Naționale înregistrat la Consiliul Județean Brașov cu nr. 9717/19.06.2018, privind neexercitarea dreptului de preemțiune, parte din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.35, înscris în CF 148224-C1-U2, monument istoric, înscris în lista monumentelor istorice, cod LMI BV -II-m-A-11518;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.115 alin.l lit.(c) , alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric clasat în grupa A, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr 377, având cod LMI 2015 BV -II-m-A-11518, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.35, înscris în C.F. nr.l48224-Cl-U2 Brașov, nr. cadastral 148224-C1-U2, deținut de S.C. DICON COMPANY SRL.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu.


PREȘEDINTE, Adrian-Ioan


Contrasemnează,

SECRETAR,

Maria Diiiiibrăveanu