Hotărârea nr. 221/2018

Hotărârea nr.221 – declararea de utilitate publică a obiectivului de interes judeţean „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 102G, Victoria-Viştişoara, km 0+900-9+900”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov

>


8-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon; + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, wwvzjudbrasov.ro

ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.221

din data de 26.07.2018

- privind declararea de utilitate publică a obiectivului de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102G, Victoria-Viștișoara, km 0+900-9+900”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018

Analizând Referatul și Expunerea de motive înregistrate cu nr.l 1036/06.07.2018 întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice prin care se propune declararea de utilitate publică a obiectivului de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102G, Victoria-Viștișoara, km 0+900-9+900”;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit b și alin.4 lit c din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare și prevederile, art.2, alin.l, lit a din Legea nr.255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică și a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.53/2011 precum și art.54 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată;

în temeiul art. 97 și art.103 alin. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se declară de utilitate publică obiectivul de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102G, Victoria-Viștișoara, km 0+900-9+900”.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasemnează,

SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu