Hotărârea nr. 219/2018

Hotărârea nr.219 – aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2018 a bugetului Judeţului Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.219

din data de 26.07.2018

privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2018 a bugetului Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr.l 1721/19.07.2018 întocmite de către Direcția Economică- Serviciul Buget prin care se propune aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2018 a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv, bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul fondurilor nerambursabile, execuție întocmită pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;

Având în vedere dispozițiile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și art. 91 alin. (1) lit.f) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 102 alin.(3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă execuția bugetară la data de 30.06.2018, a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv bugetul local - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexelor nr.l și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă execuția bugetară la data de 30.06.2018, a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - secțiunea de funcționare, conform anexei nr.3 și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă execuția bugetară la data de 30.06. 2018, a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv, bugetul creditelor interne, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR, Maria IWrhbrăveanu

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

Anexa nr. 1MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll

Realizat la

30.06.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

00.01

254.772,07

156.438,66

145.987,41

10.451,25

Impozit pe profit

01.02

1.350,00

788,60

790,52

-1,92

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

1.350,00

788,60

790,52

-1,92

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

105.886,00

72.216,99

70.104,25

2.112,74

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

74.884,00

51.452,59

49.339,35

2.113,24

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

31.002,00

20.764,40

20.764,90

-0,50

Sume defalcate din TVA

11.02

53.877,00

34.106,00

32.874,34

1.231,66

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

49.427,00

29.656,00

28.424,34

1.231,66

Sume defalcate din TVA pentru drumuri

11.02.05

4.450,00

4.450,00

4.450,00

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02

1.710,50

1.045,00

1.021,03

23,97

Impozitul pe mijloacele de transport

16.02.02

1.483,00

932,00

937,68

-5,68

- Persoane fizice

16.02.02.01

71,00

45,00

52,45

-7,45

- Persoane juridice

16.02.02.02

1.412,00

887,00

885,23

1,77

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

227,50

113,00

83,35

29,65

Venituri din proprietate

30.02

725,59

419,00

444,17

-25,17

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

634,24

327,65

300,25

27,40

- Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

634,24

327,65

300,25

27,40

Venituri din dividende

30.02.08

91,35

91,35

143,92

-52,57

- Divid, de la soc. cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

91,35

91,35

143,92

-52,57

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02

416,80

206,60

163,11

43,49

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

66,00

30,00

43,39

-13,39

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

15,80

7,90

15,65

-7,75

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

335,00

168,70

104,07

64,63

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

11,87

11,87

11,88

-0,01

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

9,50

9,50

9,50

0,00

- Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

9,50

9,50

9,50

0,00

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2,37

2,37

2,38

-0,01

Diverse venituri

36.02

282,00

135,00

236,98

-101,98

Taxe speciale

36.02.06

142,00

70,00

156,76

-86,76

Alte venituri

36.02.50

140,00

65,00

80,22

-15,22

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-254,69

-250,42

0,30

-250,72

Donații și sponsorizări

37.02.01

0,00

0,00

0,30

-0,30

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-254,69

-250,42

0,00

-250,42

Alte operațiuni financiare

41.02

0,00

0,00

-3.058,77

3.058,77

Disponibilit. rezervate pt. plăți ale unit, de înv. spec. și a altor instit. publ. de pe raza altor UAT-uri decât cea pe raza căreia își desf. activ. CJ

41.02.05

0,00

0,00

-3.058,77

3.058,77

Disponibilit. rezervate pt. plăți ale unit, de înv. spec. și a altor instit. publ. de pe raza altor UAT-uri decât cea pe raza căreia își desf. activ. CJ , ptr. SF

41.02.05.01

0,00

0,00

-3.058,77

3.058,77

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

90.767,00

47.760,02

43.399,60

4.360,42

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

88.638,00

46.378,00

42.133,50

4.244,50

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

2.129,00

1.382,02

1.174,00

208,02

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

0,00

0,00

92,10

-92,10

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0,00

0,00

92,10

-92,10

TOTAL CHELTUIELI

254.772,07

156.438,66

125.434,53

31.004,14

-cheltuieli de personal

10

57.963,00

39.858,96

35.268,83

4.590,13

- cheltuieli materiale

20

36.259,91

28.812,87

16.067,65

12.745,22

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

- dobânzi

30

2.393,44

1.216,81

1.022,98

193,83

- fond de rezerva

50

280,00

280,00

0,00

280,00

- transferuri intre unitati

51

22.515,72

13.062,72

12.218,85

843,87

-alte transferuri

55

1.778,25

916,85

815,61

101,24

-asistenta sociala

57

101.729,35

54.194,45

47.647,65

6.546,80

-alte cheltuieli

59

18.302,46

10.782,56

7.435,47

3.347,09

-rambursări de credit

81

14.646,00

8.409,50

8.240,16

169,34

-plăti ani prec rec an curent

85

-1.096,06

-1.096,06

-3.282,68

2.186,62

51.02.AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

51.02

29.265,30

18.217,59

11.478,45

6.739,14

-cheltuieli de personal

10

20.375,81

10.391,00

8.484,50

1.906,50

- cheltuieli materiale

20

5.485,70

5.335,70

2.676,34

2.659,36

-alte transferuri

55

428,25

128,25

27,02

101,23

- alte cheltuieli

59

2.975,54

2.362,64

1.241,36

1.121,28

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-950,77

950,77

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

2.123,38

816,57

313,13

503,44

-cheltuieli de personal

10

420,00

213,40

143,90

69,50

- cheltuieli materiale

20

41,40

32,00

17,10

14,90

- fond de rezerva

50

280,00

280,00

0,00

280,00

- transferuri intre unitati

51

2.471,31

1.380,50

1.380,50

0,00

-plăti ani prec rec an curent

85

-1.089,33

-1.089,33

-1.228,37

139,04

55.02.TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

2.495,44

1.293,81

952,21

341,60

- cheltuieli materiale

20

102,00

77,00

0,00

77,00

- dobânzi

30

2.393,44

1.216,81

1.022,98

193,83

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-70,77

70,77

60.02.APARARE-CENTRUL MILITAR ZONAL

60.02

241,00

237,00

111,96

125,04

- cheltuieli materiale

20

241,00

237,00

111,96

125,04

61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA-INSPECTORATUL PT SITUAȚII DE URGENTA

61.02

346,00

296,00

104,31

191,69

- cheltuieli materiale

20

346,00

296,00

104,31

191,69

65.02.INVATAMANT

65,02

14.905,10

9.063,78

6.477,64

2.586,14

- cheltuieli materiale

20

2.354,82

1.461,96

915,71

546,25

- ajutoare sociale

57

12.405,00

7.518,84

5.589,83

1.929,01

-alte cheltuieli

59

152,00

89,70

40,87

48,83

-plăti ani prec rec an curent

85

-6,72

-6,72

-68,77

62,05

JUDEȚUL BRAȘOV

10.306,28

6.221,12

4.939,69

1.281,43

- ajutoare sociale

57

10.313,00

6.227,84

5.007,86

1.219,98

-plăti ani prec rec an curent

85

-6,72

-6,72

-68,17

61,45

Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

1.098,00

680,50

428,44

252,06

- cheltuieli materiale

20

437,00

320,50

213,21

107,29

- ajutoare sociale

57

583,00

320,00

197,42

122,58

-alte cheltuieli

59

78,00

40,00

17,81

22,19

Centrul școlar pentru educație incluzivaFagaras

1.207,10

746,79

432,49

314,30

- cheltuieli materiale

20

690,10

392,09

248,95

143,14

- ajutoare sociale

57

492,00

340,00

177,56

162,44

-alte cheltuieli

59

25,00

14,70

5,98

8,72

Centrul școlar pentru educație incluziva Victoria

368,00

257,50

75,54

181,96

- cheltuieli materiale

20

144,00

103,50

36,06

67,44

- ajutoare sociale

57

224,00

154,00

39,48

114,52

Școala profesionala speciala Codlea

1.207,30

717,80

353,08

364,72

- cheltuieli materiale

20

506,30

300,80

211,49

89,31

- ajutoare sociale

57

701,00

417,00

141,59

275,41

Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

375,32

228,47

119,46

109,01

-cheltuieli materiale

20

283,32

168,47

93,54

74,93

-ajutoare sociale

57

92,00

60,00

25,92

34,08

Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

343,10

211,60

128,94

82,66

-cheltuieli materiale

20

294,10

176,60

112,46

64,14

-alte cheltuieli

59

49,00

35,00

17,08

17,92

-plăti ani prec rec an curent

85

-0,60

0,60

66.02 SANATATE

66.02

5.765,74

3.589,33

3.286,38

302,95

- transferuri intre unitati

51

5.765,74

3.589,33

3.286,38

302,95

67.02.CULTURA.RECREERE SI RELIGIE

67.02

30.266,30

16.772,01

13.724,41

3.047,60

-cheltuieli de personal

10

3.569,50

2.028,20

1.956,63

71,57

- cheltuieli materiale

20

1.475,50

917,00

402,30

514,70

- transferuri intre unitati

51

10.826,05

6.205,60

5.695,67

509,93

- alte cheltuieli

59

14.395,26

7.621,22

5.993,90

1.627,32

-plăti ani prec rec an curent

85

-0,01

-0,01

-324,09

324,08

JUDEȚUL BRAȘOV

25.191,80

13.811,31

11.352,11

2.459,20

- transferuri intre unitati

51

10.826,05

6.205,60

5.695,67

509,93

- alte cheltuieli

59

14.365,76

7.605,72

5.980,53

1.625,19

-plăti ani prec rec an curent

85

-0,01

-0,01

-324,09

324,08

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARITIU"

5.074,50

2.960,70

2.372,30

588,40

-cheltuieli de personal

10

3.569,50

2.028,20

1.956,63

71,57

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll

Realizat la

30.06.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

- cheltuieli materiale

20

1.475,50

917,00

402,30

514,70

- alte cheltuieli

59

29,50

15,50

13,37

2,13

68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

140.002,28

84.909,58

73.678,57

11.231,01

-cheltuieli de personal

10

32.161,96

26.328,82

24.047,39

2.281,43

- cheltuieli materiale

20

14.283,69

9.308,86

5.826,39

3.482,47

- transferuri intre unitati

51

3.452,62

1.887,29

1.856,30

30,99

-asistenta sociala

57

89.324,35

46.675,61

42.057,82

4.617,79

- alte cheltuieli

59

779,66

709,00

159,34

549,66

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-268,67

268,67

JUDEȚUL BRAȘOV

3.990,02

2.424,69

1.587,63

837,06

- transferuri intre unitati

51

3.452,62

1.887,29

1.856,30

30,99

- alte cheltuieli

59

537,40

537,40

0,00

537,40

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-268,67

268,67

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

136.012,26

82.484,89

72.090,94

10.393,95

-cheltuieli de personal

10

32.161,96

26.328,82

24.047,39

2.281,43

- cheltuieli materiale

20

14.283,69

9.308,86

5.826,39

3.482,47

-asistenta sociala

57

89.324,35

46.675,61

42.057,82

4.617,79

- alte cheltuieli

59

242,26

171,60

159,34

12,26

70.02.LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

70.02

2.408,00

1.598,56

1.117,79

480,78

-cheltuieli de personal

10

738,00

525,71

289,29

236,42

-cheltuieli materiale

20

320,00

284,25

39,97

244,28

-alte transferuri

55

1.350,00

788,60

788,59

0,01

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-0,07

0,07

JUDEȚUL BRAȘOV

2.171,40

1.361,96

1.117,79

244,18

-cheltuieli de personal

10

523,84

311,55

289,29

22,26

-cheltuieli materiale

20

297,56

261,81

39,97

221,84

-alte transferuri

55

1.350,00

788,60

788,59

0,01

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-0,07

0,07

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT BRAȘOV

236,60

236,60

0,00

236,60

-cheltuieli de personal

10

214,16

214,16

0,00

214,16

-cheltuieli materiale

20

22,44

22,44

0,00

22,44

74.02.PROTECTIA MEDIULUI

74.02

291,30

291,30

0,16

291,14

JUDEȚUL BRAȘOV

291,30

291,30

0,16

291,14

-cheltuieli materiale

20

291,30

291,30

0,16

291,14

83.02.AGRICULTURA SILVICULTURA PISCIC.SI VANAT.

83.02

769,73

407,13

363,94

43,19

-cheltuieli de personal

10

697,73

371,83

347,12

24,71

- cheltuieli materiale

20

72,00

35,30

20,05

15,25

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-3,23

3,23

JUDEȚUL BRAȘOV

0,00

0,00

-3,23

3,23

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-3,23

3,23

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIA PLANTELOR

769,73

407,13

367,17

39,96

-cheltuieli de personal

10

697,73

371,83

347,12

24,71

- cheltuieli materiale

20

72,00

35,30

20,05

15,25

84.02.TRANSPORTURI

84.02

25.496,00

18.549,50

13.735,56

4.813,94

- cheltuieli materiale

20

10.850,00

10.140,00

5.863,34

4.276,66

-rambursări de credit

81

14.646,00

8.409,50

8.240,16

169,34

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-367,94

367,94

87.02.ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

87.02

396,50

396,50

90,02

306,48

- cheltuieli materiale

20

396,50

396,50

90,02

306,48

DIRECTOR EXECUTIV, AGAFIȚEI GABRIELA


SEF SERVICIU BUGET, SĂNDOR ILDIKO

CONT DE EXECUȚIE LA 30.06.2018 AL JUDEȚULUI BRAȘOV - BUGET LOCAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll

Realizat la

30.06.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

00.01

27.746,31

11.680,41

12.765,17

-1.084,76

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

254,69

250,42

0,00

250,42

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

254,69

250,42

0,00

250,42

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

1,20

1,20

2,63

-1,43

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

1,20

1,20

2,63

-1,43

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0,00

0,00

12.800,00

-12.800,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor SD

40.02.14

0,00

0,00

12.800,00

-12.800,00

Alte operațiuni financiare

41.02

0,00

0,00

-37,46

37,46

Disponibilit. rezervate pt. plăți ale unit, de înv. spec. și a altor instit. publ. de pe raza altor UAT-uri decât cea pe raza căreia își desf. activ. CJ

41.02.05

0,00

0,00

-37,46

37,46

Disponibilit. rezervate pt. plăți ale unit, de înv. spec. și a altor instit. publ. de pe raza altor UAT-uri decât cea pe raza căreia își desf. activ. CJ ptr. sd

41.02.05.02

0,00

0,00

-37,46

37,46

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

3.580,86

1.479,16

0,00

1.479,16

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

3.580,86

1.479,16

0,00

1.479,16

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

23.909,56

9.949,63

0,00

9.949,63

Fondul European de Dezvoltare Regională

48.02.01

23.580,61

9.802,19

0,00

9.802,19

- Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

23.580,61

9.802,19

0,00

9.802,19

Fondul Social European

48.02.02

328,95

147,44

0,00

147,44

- Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

328,95

147,44

0,00

147,44

TOTAL CHELTUIELI

178.233,00

69.878,64

12.714,91

57.163,73

-transferuri de capital

51

14.183,99

11.988,21

3.273,57

8.714,64

-alte transferuri

55

2.255,35

1.858,35

0,00

1.858,35

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

30.360,55

13.971,12

71,83

13.899,29

- cheltuieli de capital

71

131.433,11

42.060,96

9.378,35

32.682,61

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-8,84

8,84

51.02.AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

51.02

2.996,53

915,86

246,71

669,15

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

387,00

173,47

44,97

128,50

- cheltuieli de capital

71

2.609,53

742,39

201,74

540,65

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

88,10

88,10

0,00

88,10

-transferuri de capital

51

84,60

84,60

84,60

- cheltuieli de capital

71

3,50

3,50

3,50

61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA-INSPECTORATUL PT SITUAȚII DE URGENTA

61.02

203,00

39,40

8,99

30,41

- cheltuieli de capital

71

203,00

39,40

8,99

30,41

65.02.INVATAMANT

65.02

802,20

798,20

42,44

755,76

- cheltuieli de capital

71

802,20

798,20

42,44

755,76

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll

Realizat la

30.06.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV

421,00

421,00

0,00

421,00

- cheltuieli de capital

71

421,00

421,00

421,00

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA FAGARAS

10,00

10,00

0,00

10,00

- cheltuieli de capital

71

10,00

10,00

0,00

10,00

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRADET-SACELE

37,70

37,70

37,44

0,26

- cheltuieli de capital

71

37,70

37,70

37,44

0,26

ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA CODLEA

12,00

12,00

0,00

12,00

- cheltuieli de capital

71

12,00

12,00

12,00

JUDEȚUL BRAȘOV

312,50

312,50

0,00

312,50

- cheltuieli de capital

71

312,50

312,50

312,50

66.02 SANATATE

66.02

33.093,93

29.341,15

11.931,57

17.409,58

-transferuri de capital

51

13.848,74

11.652,96

3.245,16

8.407,80

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

4.550,19

4.550,19

4.550,19

-active nefinanciare

71

14.695,00

13.138,00

8.686,41

4.451,59

67.02.CULTURA.RECREERE SI RELIGIE

67.02

529,65

420,65

28,41

392,24

-transferuri de capital

51

153,65

153,65

28,41

125,24

-active nefinanciare

71

376,00

267,00

0,00

267,00

JUDEȚUL BRAȘOV

233,65

420,65

28,41

392,24

-transferuri de capital

51

153,65

153,65

28,41

125,24

- cheltuieli de capital

71

80,00

267,00

0,00

267,00

68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

2.138,96

2.138,96

0,00

2.138,96

-transferuri de capital

51

97,00

97,00

0,00

97,00

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

107,46

107,46

107,46

- cheltuieli de capital

71

1.934,50

1.934,50

0,00

1.934,50

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

894,50

894,50

0,00

894,50

- cheltuieli de capital

71

894,50

894,50

0,00

894,50

JUDEȚUL BRAȘOV

1.244,46

1.244,46

0,00

1.244,46

-transferuri de capital

51

97,00

97,00

0,00

97,00

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

107,46

107,46

0,00

107,46

- cheltuieli de capital

71

1.040,00

1.040,00

0,00

1.040,00

70.02.LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

70.02

2.983,35

2.106,35

-8,84

2.115,19

-alte transferuri

55

2.255,35

1.858,35

0,00

1.858,35

-cheltuieli de capital

71

728,00

248,00

0,00

248,00

-plăti ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-8,84

8,84

74.02.PROTECTIA MEDIULUI

74.02

2.837,00

1.837,00

0,00

1.837,00

-cheltuieli de capital

71

2.837,00

1.837,00

0,00

1.837,00

83.02 AGRICULTURA,SILVICULTURA,PISCICULTURA SI VANATOARE

84,60

84,60

0,00

84,60

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor Brașov

84,60

84,60

0,00

84,60

- cheltuieli de capital

84,60

84,60

0,00

84,60

84.02.TRANSPORTURI

84.02

132.348,56

32.080,45

465,63

31.614,82

- active nefinaciare

71

107.032,66

22.940,45

438,77

22.501,68

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

25.315,90

9.140,00

26,86

9.113,14

87,02 Alte Servicii publice generale

87,02

47,12

27,92

0

27,92

- active nefinaciare

71

47,12

27,92

27,92

DIRECTOR EXECUTIV, AGAFIȚEI GABRIELA


SEF SERVICIU BUGET,


SÂNDOR ILDIKO
Cont de execuție la 30.06.2018 al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

545.600,45

279.962,61

226.417,66

53.544,95

Venituri din proprietate

30.10

658,83

336,97

275,41

61,56

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit.publice

30.10.05.30

658,83

336,97

275,41

61,56

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

319.915,33

168.995,61

135.686,85

33.308,76

Taxe si alte venituri in invatamanat

33.10.05

764,69

325,90

390,61

-64,71

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

7.423,66

3.560,10

4.116,85

-556,75

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

80,43

39,50

37,72

1,78

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

70,00

40,00

32,75

7,25

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

224.922,75

120.979,51

95.964,69

25.014,82

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

67.942,00

34.334,00

20.648,80

13.685,20

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

14.044,60

7.383,00

11.299,95

-3.916,95

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

3.652,00

1.826,00

2.349,00

-523,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.015,20

507,60

846,48

-338,88

Amenzi,penalizări si confiscări

35.10

10,59

7,00

5,01

1,99

Alte amenzi,penalizări si confiscări

35.10.50

10,59

7,00

5,01

1,99

Diverse venituri

36.10

330,57

227,62

208,36

19,26

Alte venituri

36.10.50

330,57

227,62

208,36

19,26

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

-6,10

-3,28

0,00

-3,28

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-6,10

-3,28

0,00

-3,28

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

14.643,96

-14.643,96

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

14.643,96

-14.643,96

Subvenții de la alte administrații

43.10

224.691,23

110.398,69

75.598,07

34.800,62

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

18.858,98

10.835,41

10.086,47

748,94

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

3.636,74

2.207,31

2.112,38

94,93

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

202.195,51

97.355,97

63.399,22

33.956,75

KMUZEUL DE ETNOGRAFIE

1.840,50

1.167,35

1.132,29

35,06

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

12,00

5,00

4,92

0,08

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

12,00

5,00

4,92

0,08

Diverse venituri

36.10

128,00

63,00

68,02

-5,02

Alte venituri

36.10.50

128,00

63,00

68,02

-5,02

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.700,50

1.099,35

1.059,35

40,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1.700,50

1.099,35

1.059,35

40,00

2. MUZEUL DE ARTA

978,25

503,60

475,44

28,16

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

7,50

4,50

2,49

2,01

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1,50

0,50

0,63

-0,13

T

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

6,00

4,00

1,86

2,14

Alte venituri

36.10.50

12,30

4,50

0,00

4,50

Subvenții de la alte administrații

43.10

958,45

494,60

472,95

21,65

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

958,45

494,60

472,95

21,65

3. MUZEUL DE ISTORIE

3.148,24

1.712,74

1.486,29

226,45

Venituri din proprietate

30.10

16,00

8,00

7,45

0,55

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit.publice

30.10.05.30

16,00

8,00

7,45

0,55

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

70,00

35,00

40,30

-5,30

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

60,00

30,00

30,10

-0,10

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

10,00

5,00

10,20

-5,20

Diverse venituri

36.10

119,84

89,84

69,54

20,30

Alte venituri

36.10.50

119,84

89,84

69,54

20,30

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

1,40

-1,40

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.942,40

1.579,90

1.367,60

212,30

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2.942,40

1.579,90

1.367,60

212,30

4. MUZEUL CASA MUREȘENILOR

1.216,92

749,63

687,54

62,09

Venituri din proprietate

30.10

0,50

0,30

0,45

-0,15

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit.publice

30.10.05.30

0,50

0,30

0,45

-0,15

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

13,10

6,50

6,17

0,33

Taxe si alte venituri in invatamanat

33.10.05

1,90

1,00

1,04

-0,04

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

11,20

5,50

5,13

0,37

Diverse venituri

36.10

70,43

70,28

70,72

-0,44

Alte venituri

36.10.50

70,43

70,28

70,72

-0,44

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.132,89

672,55

610,20

62,35

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1.132,89

672,55

610,20

62,35

5. CENTRUL CULTURAL REDUTA

2.264,22

1.336,12

1.172,11

164,01

Venituri din proprietate

30.10

75,00

45,00

43,21

1,79

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit.publice

30.10.05.30

75,00

45,00

43,21

1,79

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

125,00

70,00

60,93

9,07

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

55,00

30,00

28,18

1,82

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

70,00

40,00

32,75

7,25

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.064,22

1.221,12

1.067,97

153,15

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2.064,22

1.221,12

1.067,97

153,15

6. UNITATEA MEDICO SOCIALA SANPETRU

5.583,25

3.270,12

3.031,27

238,85

Venituri din proprietate

30.10

1,63

0,81

0,89

-0,08

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

1,63

0,81

0,89

-0,08

Diverse venituri

36.10

0,00

0,00

0,08

-0,08

Alte venituri

36.10.50

0,00

0,00

0,08

-0,08

Subvenții de la alte administrații

43.10

5.581,62

3.269,31

3.030,30

239,01

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

5.581,62

3.269,31

3.030,30

239,01

7. ȘCOALA DE ARTA SI MESERII BV.

2.790,38

1.462,98

1.507,17

-44,19

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

762,79

324,90

389,57

-64,67

Taxe si alte venituri in invatamanat

33.10.05

762,79

324,90

389,57

-64,67

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.027,59

1.138,08

1.117,60

20,48

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

2.027,59

1.138,08

1.117,60

20,48

8. D.J.C.E.P. BV.

2.468,31

1.368,50

1.367,83

0,67

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

17,00

8,00

7,33

0,67

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

17,00

8,00

7,33

0,67

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.451,31

1.360,50

1.360,50

0,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2.451,31

1.360,50

1.360,50

0,00

9. ȘCOALA PROFESIONALA SP. CODLEA

3,15

2,70

0,90

1,80

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

3,15

2,70

0,90

1,80

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

3,15

2,70

0,90

1,80

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

10. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ BV.

10,59

7,00

5,01

1,99

Amenzi,penalizări si confiscări

35.10

10,59

7,00

5,01

1,99

Alte amenzi,penalizări si confiscări

35.10.50

10,59

7,00

5,01

1,99

11.S.P.J.P.P. BV.

41,23

20,00

41,12

-21,12

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

41,23

20,00

15,61

4,39

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

41,23

20,00

15,61

4,39

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

25,51

-25,51

12. DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE BV.

3.937,21

1.800,00

2.549,52

-749,52

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

3.937,21

1.800,00

2.205,02

-405,02

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

3.937,21

1.800,00

2.205,02

-405,02

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

344,50

-344,50

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

344,50

-344,50

13. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BV.

249.519,02

129.215,64

96.848,44

32.367,20

Venituri din proprietate

30.10

271,00

135,50

55,97

79,53

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit.publice

30.10.05.30

271,00

135,50

55,97

79,53

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

148.873,61

79.586,64

64.690,95

14.895,69

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.218,80

609,40

642,27

-32,87

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

102.641,01

55.837,14

43.146,94

12.690,20

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

37.600,00

19.432,50

11.252,64

8.179,86

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

2.748,60

1.375,00

6.458,85

-5.083,85

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

3.652,00

1.826,00

2.349,00

-523,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.013,20

506,60

841,25

-334,65

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

3.798,20

-3.798,20

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

3.798,20

-3.798,20

Subvenții de la alte administrații

43.10

100.374,41

49.493,50

28.303,32

21.190,18

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

1.030,40

115,20

57,60

57,60

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

99.344,01

49.378,30

28.245,72

21.132,58

14. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BV.

84.005,40

42.199,41

32.305,18

9.894,23

Venituri din proprietate

30.10

100,00

50,00

39,15

10,85

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

100,00

50,00

39,15

10,85

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

54.011,00

27.686,01

22.075,26

5.610,75

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

550,00

280,00

229,37

50,63

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

33.100,00

17.206,01

16.332,45

873,56

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

12.500,00

6.200,00

2.903,45

3.296,55

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

7.861,00

4.000,00

2.609,99

1.390,01

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

200,00

-200,00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

200,00

-200,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

29.894,4o|

14.463,40

9.990,77

4.472,63

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

1.689,40

1.463,40

1.444,60

18,80

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

28.205,00

13.000,00

8.546,17

4.453,83

15. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE BV.

22.215,61

10.751,88

11.675,64

-923,76

Venituri din proprietate

30.10

2,70

1,36

1,35

0,01

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

2,70

1,36

1,35

0,01

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

15.994,21

7.965,60

8.537,61

-572,01

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

28,00

14,00

14,74

-0,74

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

10.093,21

5.046,60

5.200,69

-154,09

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

3.504,00

1.714,00

1.418,95

295,05

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

2.367,00

1.190,00

1.898,00

-708,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

2,00

1,00

5,23

-4,23

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

-6,10

-3,28

0,00

-3,28

Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD a bugetului local

37.10.03

-6,10

-3,28

0,00

-3,28

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

600,00

-600,00

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

600,00

-600,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

6.224,80

2.788,20

2.536,68

251,52

Subvenții din BL pt. finanțarea chelt. Curente din domeniul sanatatii

43.10.10

20,80

11,20

11,20

0,00

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

6.204,00

2.777,00

2.525,48

251,52

16. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BV.

34.467,19

16.566,39

9.936,28

6.630,11

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

20.624,25

10.495,48

6.246,41

4.249,07

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

139,00

78,00

74,69

3,31

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

14.709,25

7.327,48

4.247,79

3.079,69

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

5.208,00

2.522,00

1.772,50

749,50

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

568,00

568,00

151,43

416,57

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

40,56

-40,56

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

40,56

-40,56

Subvenții de la alte administrații

43.10

13.842,94

6.070,91

3.649,31

2.421,60

Subvenții dinBL pt. finanțarea chelt. Curente din domeniul sanatatii

43.10.10

462,94

400,91

382,38

18,53

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

13.380,00

5.670,00

3.266,93

2.403,07

17. SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BV.

73.690,30

36.845,57

36.126,85

718,72

Venituri din proprietate

30.10

50,00

25,00

25,94

-0,94

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

50,00

25,00

25,94

-0,94

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

38.231,00

19.116,50

16.753,97

2.362,53

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

701,00

351,00

435,56

-84,56

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

31.000,00

15.500,00

13.875,13

1.624,87

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

6.530,00

3.265,50

2.443,28

822,22

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

5.602,91

-5.602,91

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

5.602,91

-5.602,91

Subvenții de la alte administrații

43.10

35.409,30

17.704,07

13.744,03

3.960,04

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

346,80

173,40

173,40

0,00

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

35.062,50

17.530,67

13.570,63

3.960,04

18. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE BV.

57.420,68

30.982,98

26.068,78

4.914,20

Venituri din proprietate

30.10

142,00

71,00

101,00

-30,00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit.publice

30.10.05.30

142,00

71,00

101,00

-30,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

37.192,28

21.868,78

14.649,41

7.219,37

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

713,00

356,50

448,06

-91,56

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

33.379,28

20.062,28

13.161,69

6.900,59

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

2.600,00

1.200,00

857,98

342,02

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

500,00

250,00

181,68

68,32

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

4.030,88

-4.030,88

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

4.030,88.

-4.030,88

Subvenții de la alte administrații

43.10

20.086,40

9.043,20

7.287,49

1.755,71

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

86,40

43,20

43,20

0,00

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

20.000,00

9.000,00

7.244,29

1.755,71

TOTAL CHELTUIELI

563.891,82

293.854,09

213.590,38

80.263,71

- cheltuieli de personal

10

426.786,32

222.150,95

163.523,46

58.627,49

- cheltuieli materiale

20

133.614,01

69.582,95

48.627,79

20.955,16

Alte cheltuieli

59

3.491,49

2.120,19

1.517,43

602,76

plăti din anii precedenti

85

0,00

0,00

-78,30

78,30

CAP.54.10 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

2.468,31

1.368,50

1.226,87

141,63

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor Brașov

2.468,31

1.368,50

1.226,87

141,63

- cheltuieli de personal

10

2.279,61

1.262,36

1.157,66

104,70

- cheltuieli materiale

20

188,00

105,44

69,14

36,30

-alte cheltuieli

59

0,70

0,70

0,07

0,63

CAP.61.10 ORDINE PUBLICĂ

4.958,73

2.762,77

1.889,96

872,81

DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE

4.958,73

2.762,77

1.889,96

872,81

- cheltuieli de personal

10

3.679,19

1.875,73

1.648,74

226,99

- cheltuieli materiale

20

1.279,54

887,04

242,00

645,04

-plăti din anii precedenti

85

0,00

0,00

-0,78

0,78

CAP. 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT

7,22

6,77

0,00

6,77

Școala profesionala speciala Codlea

7,22

6,77

0,00

6,77

- cheltuieli materiale

20

7,22

6,77

0,00

6,77

CAP.66.10 SANATATE

540.686,07

280.841,62

203.183,28

77.658,34

- cheltuieli de personal

10

410.205,10

213.255,04

155.255,83

57.999,21

- cheltuieli materiale

20

127.049,33

65.503,94

46.520,77

18.983,17

Alte cheltuieli

59

3.431,64

2.082,64

1.484,20

598,44

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

0,00

0,00

0,00

0,00

-plăti din anii precedenti

85

0,00

0,00

-77,52

77,52

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2.129,00

1.382,02

1.161,26

220,76

- cheltuieli de personal

10

2.009,58

1.349,02

1.128,26

220,76

- cheltuieli materiale

20

119,42

33,00

33,00

0,00

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

84.225,41

42.419,42

31.040,36

11.379,06

-cheltuieli de personal

10

63.336,40

31.936,40

21.649,54

10.286,86

-cheltuieli materiale

20

20.359,01

10.083,02

9.110,83

972,19

Alte cheltuieli

59

530,00

400,00

279,99

120,01

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

25.761,90

12.923,20

11.060,41

1.862,79

-cheltuieli de personal

10

13.400,00

6.861,48

5.738,45

1.123,03

-cheltuieli materiale

20

12.233,90

5.997,72

5.273,57

724,15

Alte cheltuieli

59

128,00

64,00

48,39

15,61

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

253.317,23

133.013,85

96.668,76

36.345,09

-cheltuieli de personal

10

189.782,02

101.013,64

75.884,45

25.129,19

-cheltuieli materiale

20

62.239,57

31.064,57

19.983,18

11.081,39

Alte cheltuieli

59

1.295,64

935,64

801,13

134,51

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie

61.451,57

34.356,37

21.929,66

12.426,71

-cheltuieli de personal

10

50.033,60

27.983,40

17.749,57

10.233,83

-cheltuieli materiale

20

10.532,97

5.987,97

4.019,58

1.968,39

Alte cheltuieli

59

885,00

385,00

160,51

224,49

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

79.293,21

40.139,81

31.436,67

8.703,14

-cheltuieli de personal

10

62.177,00

31.147,10

25.327,60

5.819,50

-cheltuieli materiale

20

16.667,21

8.766,71

6.037,10

2.729,61

Alte cheltuieli

59

449,00

226,00

149,49

76,51

-plăti din anii precedenti

85

0,00

0,00

-77,52

77,52

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

34.507,75

16.606,95

9.886,16

6.720,79

-cheltuieli de personal

10

29.466,50

12.964,00

7.777,96

5.186,04

-cheltuieli materiale

20

4.897,25

3.570,95

2.063,51

1.507,44

Alte cheltuieli

59

144,00

72,00

44,69

27,31

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

12.250,50

6.940,82

5.566,87

1.373,95

- cheltuieli de personal

10

8.304,17

4.483,82

4.234,12

249,70

- cheltuieli materiale

20

3.916,18

2.434,65

1.310,40

1.124,25

- alte cheltuieli

59

30,15

22,35

22,35

0,00

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

10,59

7,00

0,00

7,00

- cheltuieli materiale

20

10,59

7,00

0,00

7,00

Muzeul de Arta

978,25

503,60

456,79

46,81

- cheltuieli de personal

10

706,25

359,10

339,73

19,37

- cheltuieli materiale

20

272,00

144,50

117,06

27,44

Muzeul Județean de Istorie

3.149,64

1.714,14

1.122,43

591,71

- cheltuieli de personal

10

1.936,80

980,30

913,24

67,06

- cheltuieli materiale

20

1.212,84

733,84

209,19

524,65

Muzeul de Etnografie

1.840,50

1.167,35

1.037,76

129,59

- cheltuieli de personal

10

1.158,50

733,55

688,55

45,00

- cheltuieli materiale

20

682,00

433,80

349,21

84,59

Muzeul Casa Mureșenilor

1.216,92

749,63

662,45

87,18

- cheltuieli de personal

10

793,42

462,93

455,86

7,07

- cheltuieli materiale

20

423,50

286,70

206,59

80,11

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

2.790,38

1.462,98

1.307,93

155,05

- cheltuieli de personal

10

2.367,98

1.203,82

1.130,89

72,93

- cheltuieli materiale

20

392,25

236,81

154,69

82,12

- alte cheltuieli

59

30,15

22,35

22,35

0,00

Centrul Cultural Reduta

2.264,22

1.336,12

979,51

356,61

- cheltuieli de personal

10

1.341,22

744,12

705,85

38,27

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

- cheltuieli materiale

20

923,00

592,00

273,66

318,34

Cap.68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

3.454,25

1.888,10

1.708,33

179,77

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

3.454,25

1.888,10

1.708,33

179,77

- cheltuieli de personal

10

2.318,25

1.274,00

1.227,11

46,89

- cheltuieli materiale

20

1.107,00

599,60

470,41

129,19

-alte cheltuieli

59

29,00

14,50

10,81

3,69

CAP.83.10 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

66,74

45,51

15,07

30,44

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

66,74

45,51

15,07

30,44

- cheltuieli materiale

20

66,74

45,51

15,07

30,44

[ DIRECTOR EXECUTIV,          SEF SERVICIU BUGET,

AGAFITEI GABRIELA              SÂNDOR ILDIKO

o-


DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

Anexa nr. 4MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

14.464,81

12.130,01

5.200,36

6.929,65

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

6,10

3,28

0,00

3,28

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

6,10

3,28

0,00

3,28

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

1.926,78

-1.926,78

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

0,00

1.926,78

-1.926,78

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

37,61

19,12

0,00

19,12

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

37,61

19,12

0,00

19,12

Subvenții de la alte administrații

43.10

14.183,99

11.988,21

3.273,58

8.714,63

Subv.din BL pt.fmant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

13.848,74

11.652,96

3.245,17

8.407,79

Subvenție pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

335,25

335,25

28,41

306,84

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarii aferente cadrului financiar

48.10

237,11

119,40

0,00

119,40

Fondul Social European

48.10.02

237,11

119,40

0,00

119,40

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.02.01

166,62

83,78

0,00

83,78

Prefinantare

48.10.02.03

70,49

35,62

0,00

35,62

1. MUZEUL DE ETNOGRAFIE

22,50

22,50

10,39

12,11

Subvenții de la alte administrații

43.10

22,50

22,50

10,39

12,11

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

22,50

22,50

10,39

12,11

2. MUZEUL DE ARTĂ

5,00

5,00

5,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

5,00

5,00

5,00

0,00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

5,00

5,00

5,00

0,00

3. MUZEUL DE ISTORIE

95,50

95,50

4,96

90,54

Subvenții de la alte administrații

43.10

95,50

95,50

4,96

90,54

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

95,50

95,50

4,96

90,54

5. CENTRUL CULTURAL REDUTA

12,00

12,00

0,00

12,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

12,00

12,00

0,00

12,00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

12,00

12,00

0,00

12,00

6. ȘCOALA DE ARTE SI MESERII BRAȘOV

18,65

18,65

8,06

10,59

Subvenții de la alte administrații

43.10

18,65

18,65

8,06

10,59

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

18,65

18,65

8,06

10,59

7. UNITATEA MEDICO SOCIALA SANPETRU

97,00

97,00

0,00

97,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

97,00

97,00

0,00

97,00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

97,00

97,00

0,00

97,00

8. Direcția de Evidenta

84,60

84,60

0,00

84,60

Subvenții de la alte administrații

43.10

84,60

84,60

0,00

84,60

Subvenție pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

84,60

84,60

0,00

84,60

9. SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII

1.322,20

1.049,00

176,55

872,45

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

50,00

-50,00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

0,00

50,00

-50,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.322,20

1.049,00

126,55

922,45

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+lf

Realizat la 30.06.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

1.322,20

1.049,00

126,55

922,45

10. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA

7.237,80

6.820,22

3.554,83

3.265,39

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

478,00

-478,00

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

0,00

478,00

-478,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

7.237,80

6.820,22

3.076,83

3.743,39

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

7.237,80

6.820,22

3.076,83

3.743,39

11. SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE

1.306,00

1.306,00

585,50

720,50

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

585,50

-585,50

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

0,00

585,50

-585,50

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.306,00

1.306,00

0,00

1.306,00

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

1.306,00

1.306,00

0,00

1.306,00

12. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE

1.785,82

141,80

0,00

141,80

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

6,10

3,28

0,00

3,28

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

6,10

3,28

0,00

3,28

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

37,61

19,12

0,00

19,12

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

37,61

19,12

0,00

19,12

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.505,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarii aferente cadrului financiar

48.10

237,11

119,40

0,00

119,40

Fondul Social European

48.10.02

237,11

119,40

0,00

119,40

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.02.01

166,62

83,78

0,00

83,78

Prefinantare

48.10.02.03

70,49

35,62

0,00

35,62

13. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

467,74

467,74

41,79

425,95

Subvenții de la alte administrații

43.10

467,74

467,74

41,79

425,95

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

467,74

467,74

41,79

425,95

14. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE

2.010,00

2.010,00

813,28

1.196,72

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

813,28

-813,28

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

0,00

813,28

-813,28

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.010,00

2.010,00

0,00

2.010,00

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

2.010,00

2.010,00

0,00

2.010,00

TOTAL CHELTUIELI

17.600,09

14.782,99

3.324,61

11.458,38

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

280,82

141,80

0,00

141,80

- cheltuieli de capital

71

17.319,27

14.641,19

3.324,61

11.316,58

CAP.54,10 Alte servicii publice

84,60

84,60

0,00

84,60

Direcția de Evidenta

84,60

84,60

0,00

84,60

- cheltuieli de capital

71

84,60

84,60

0,00

84,60

CAP.66.10 SANATATE

17.264,84

14.447,74

3.311,60

11.136,14

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

280,82

141,80

0,00

141,80

- cheltuieli de capital

71

16.984,02

14.305,94

3.311,60

10.994,34

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

1.372,20

1.099,00

176,55

922,45

-cheltuieli de capital

71

1.372,20

1.099,00

176,55

922,45

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

2.994,32

868,00

0,00

868,00

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

280,82

141,80

0,00

141,80

-cheltuieli de capital

71

2.713,50

726,20

0,00

726,20

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

7.715,80

7.298,22

3.093,26

4.204,96

-cheltuieli de capital

71

7.715,80

7.298,22

3.093,26

4.204,96

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie

2.823,28

2.823,28

0,00

2.823,28

-cheltuieli de capital

71

2.823,28

2.823,28

0,00

2.823,28

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

1.891,50

1.891,50

0,00

1.891,50

-cheltuieli de capital

71

1.891,50

1.891,50

0,00

1.891,50

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

467,74

467,74

41,79

425,95

-cheltuieli de capital

71

467,74

467,74

41,79

425,95

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

153,65

153,65

13,01

140,64

- cheltuieli de capital

71

153,65

153,65

13,01

140,64

Muzeul de Istorie

95,50

95,50

4,96

90,54

- cheltuieli de capital

71

95,50

95,50

4,96

90,54

Muzeul de Arta

5,00

5,00

0,00

5,00

- cheltuieli de capital

71

5,00

5,00

0,00

5,00

Școala de Arta si Meserii Tiberiu Brediceanu

18,65

18,65

8,05

10,60

- cheltuieli de capital

71

18,65

18,65

8,05

10,60

Muzeul de Etnografie

22,50

22,50

0,00

22,50

- cheltuieli de capital

71

22,50

22,50

0,00

22,50

Centrul Cultural REDUTA

12,00

12,00

0,00

12,00

- cheltuieli de capital

71

12,00

12,00

0,00

12,00

Cap.68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

97,00

97,00

0,00

97,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

97,00

97,00

0,00

97,00

- cheltuieli de capital

71

97,00

97,00

0,00

97,00

I DIRECTOR EXECUTIV,          SEF SERVICIU BUGET,

AGAFITEI GABRIELA              SÂNDORILDIKO .

(

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET


Anexa nr. 5SECRETAR,  DUMBRĂVEĂhlU MARIA


CONT DE EXECUȚIE LA 30.06.2018 AL JUDEȚULUI BRAȘOV BUGETUL CREDITELOR INTERNE

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2018

Program Trim.l+ll

Realizat la

30.06.2018

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

29.432,00

29.432,00

0,00

29.432,00

Alte operațiuni finnciare

41,07

29.432,00

29.432,00

0,00

29.432,00

Sume aferente creditelor interne

41,07,02

29.432,00

29.432,00

0,00

29.432,00

TOTAL CHELTUIELI

29.432,00

29.432,00

0,00

29.432,00

- cheltuieli de capital

70

29.432,00

29.432,00

0,00

29.432,00

66,07- SĂNĂTATE

6.792,00

6.792,00

0,00

6.792,00

- cheltuieli de capital

70

6.792,00

6.792,00

0,00

6.792,00

84.07 TRANSPORTURI

84.07

22.640,00

22.640,00

0,00

22.640,00

- cheltuieli de capital

70

22.640,00

22.640,00

0,00

22.640,00

DIRECTOR EXECUTIV, AGAFIȚEI GABRIELA

SEF SERVICIU BUGET, SANDORILDIKO \