Hotărârea nr. 218/2018

Hotărârea nr.218 – utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov

»


Cod: F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off i ce @ j u d b ra sov. ro, w w w.j u d b ra so v. ro


HOTĂRÂREA NR. 218 din data de 26.07.2018

privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate nr. 11939 din data de 23.07.2018 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 10/30.01.2018, nr. 49/14.02.2018, nr. 123/26.05.2018, nr. 156/30.05.2018 și nr. 201/28.06.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului financiar aferent anului 2017;

Luând în considerare dispozițiile art. 3 din O.U.G. nr. 11/1.03.2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art. 58, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă diminuarea utilizării excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului financiar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018 cu suma de 8.687.720 lei.

Art.2. - Se aprobă utilizarea sumei de 141.898.970 lei din excedentul bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului financiar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, după cum urmează:

  • •  4.555.046,31 lei destinată obiectivului de investiții “Proiectare și execuție, reabilitare -Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Corp B)”;

  • •  5.273.927,08 lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene;

  • •   132.069.996,61 lei pentru alte obiective de investiții, proiectele cu finanțare externă nerambursabilă și alte cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare;

Art.3. - Se aprobă utilizarea sumei de 7.800.000 lei din excedentul bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului financiar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare în anul 2018, după cum urmează:

  • •  4.800.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor cu personalul la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

  • •  3.000.000 lei pentru rambursarea împrumuturilor contractate.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin


Contrasemnează


SECRETAR Maria DAfnbrăveanu