Hotărârea nr. 217/2018

Hotărârea nr.217 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod:F-16

HOTĂRÂREA NR.217

din data de 26.07.2018

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018 ;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate nr. 11939/23.07.2018 întocmite de către Direcția Economică, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018, precum și propunerile și discuțiile din plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.3 din OUG nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 19 alin.(2) și art.58 alin (1) lit.a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018,

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2018 și estimări pe anii 2019 - 2021 - secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul local pe anul 2018, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul creditelor exteme/inteme - sursa 06-07 - anul 2018, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58), pe anul 2018, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumhrăveanu

ANEXA nr. 1A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

254.864,17

86,51

254.950,68

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

91,35

52,57

143,92

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

15,80

0,66

16,46

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

9,50

1,00

10,50

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2,37

0,01

2,38

Taxe speciale

36.02.06

142,00

32,27

174,27

TOTAL CHELTUIELI

254.864,17

7.886,51

262.750,68

Titlul - Cheltuieli de personal

10

58.301,45

4.800,00

63.101,45

Titlul - Bunuri și servicii

20

36.797,70

-22,66

36.775,04

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

22.844,11

909,46

23.753,57

Titlul - Alte transferuri

55

1.778,25

0,43

1.778,68

Titlul- Ajutoare sociale

57

101.671,79

-1,00

101.670,79

Titlul- Alte cheltuieli

59

18.895,09

-264,29

18.630,80

Titlul - rambursări de credite

81

14.646,00

3.000,00

17.646,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-2.743,66

-535,43

-3.279,09

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

29.385,70

-474,90

28.910,80

Titlul - Bunuri și servicii

20

6.290,70

-50,16

6.240,54

Titlu - Alte transferuri

55

428,25

0,43

428,68

Titlu- Alte cheltuieli

59

2.975,54

-159,17

2.816,37

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

-684,60

-266,00

-950,60

CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1.985,38

-1,00

1.984,38

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

-1.227,33

-1,00

-1.228,33

Județul Brașov -

1.985,38

-1,00

1.984,38

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

-1.227,33

-1,00

-1.228,33

CAP 60.02 APARARE NAȚIONALA

241,00

32,50

273,50

Centrul Militar Zonal

0,00

32,50

32,50

Titlul - Bunuri și servicii

20

241,00

32,50

273,50

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

14.905,10

-172,55

14.732,55

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Titlul- Alte cheltuieli

59

152,00

-111,12

40,88

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-6,72

-61,43

-68,15

Județul Brașov

10.306,28

-61,43

10.244,85

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-6,72

-61,43

-68,15

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Brașov

1.098,00

-60,18

1.037,82

Titlul- Alte cheltuieli

59

78,00

-60,18

17,82

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Făgăraș

1.207,10

-19,02

1.188,08

Titlul- Alte cheltuieli

59

25,00

-19,02

5,98

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov

343,10

-31,92

311,18

Titlul- Alte cheltuieli

59

49,00

-31,92

17,08

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

5.765,74

857,16

6.622,90

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care pentru:

51

5.765,74

857,16

6.622,90

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

1.030,40

817,00

1.847,40

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

462,94

40,16

503,10

CAP. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

30.825,69

47,30

30.872,99

Titlul - Transferuri intre instituții publice, din care:

51

11.154,44

52,30

11.206,74

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-319,01

-5,00

-324,01

Județul Brașov

25.422,81

-5,00

25.417,81

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-319,01

-5,00

-324,01

Muzeul de Etnografie

1.714,00

40,00

1.754,00

Titlu - Transferuri intre instituții publice

51

1.714,00

40,00

1.754,00

Muzeul de Arta

958,45

12,30

970,75

Titlu - Transferuri intre instituții publice

51

958,45

12,30

970,75

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

139.862,28

4.672,00

144.534,28

Titlul - Cheltuieli de personal

10

32.444,10

4.800,00

37.244,10

Titlul - Bunuri și servicii

20

14.016,48

-5,00

14.011,48

Titlul- Ajutoare sociale

57

89.266,79

-1,00

89.265,79

Titlul- Alte cheltuieli

59

822,29

6,00

828,29

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-140,00

-128,00

-268,00

Județul Brașov

3.850,02

-128,00

3.722,02

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-140,00

-128,00

-268,00

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului din care:

136.012,26

4.800,00

140.812,26

Titlul - Cheltuieli de personal

10

32.444,10

4.800,00

37.244,10

Titlul - Bunuri și servicii

20

14.016,48

-5,00

14.011,48

Titlul- Ajutoare sociale

57

89.266,79

-1,00

89.265,79

Titlul- Alte cheltuieli

59

284,89

6,00

290,89

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Asistentă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04

1.223,99

150,00

1.373,99

Titlul - Cheltuieli de personal

10

609,30

150,00

759,30

Titlul- Ajutoare sociale

57

20,52

-1,00

19,52

Titlul- Alte cheltuieli

59

4,00

1,00

5,00

68.02.05.02 -Asistență socială în caz de invaliditate

98.024,75

790,00

98.814,75

Titlul - Cheltuieli de personal

10

5.242,42

800,00

6.042,42

Titlul - Bunuri și servicii

20

4.195,44

-10,00

4.185,44

68.02.06- Asistență socială pentru familie și copii

27.940,50

2.585,00

30.525,50

Titlul - Cheltuieli de personal

10

19.080,48

2.600,00

21.680,48

Titlul - Bunuri și servicii

20

7.995,46

-15,00

7.980,46

68.02.50.50-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

8.823,02

1.275,00

10.098,02

Titlul - Cheltuieli de personal

10

7.511,90

1.250,00

8.761,90

Titlul - Bunuri și servicii

20

1.235,41

20,00

1.255,41

Titlul- Alte cheltuieli

59

75,71

5,00

80,71

CAP.83.02

AGRICULTURA, SILVICULTURA.PISCICULTUR A SI VANATOARE

769,73

-3,00

766,73

JUDEȚUL BRAȘOV

0,00

-3,00

-3,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0,00

-3,00

-3,00

CAP.84.02 - TRANSPORTURI

25.200,00

2.929,00

28.129,00

Titlul - Rambursări de credite

81

14.646,00

3.000,00

17.646,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-296,00

-71,00

-367,00

DRUMURI Șl PODURI (84.03.01)

15.772,90

2.259,00

18.031,90

Titlul - Rambursări de credite

81

5.404,00

2.330,00

7.734,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-81,10

-71,00

-152,10

AEROPORT (84.06,02)

9.427,10

670,00

10.097,10

- rambursări de credite

81

9.242,00

670,00

9.912,00

DEFICIT

0,00

-7.800,00

-7.800,00

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

27.746,31

180,33

27.926,64

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

1,20

1,43

2,63

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0,00

178,90

178,90

TOTAL CHELTUIELI

178.333,00

-8.507,39

169.825,61

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

14.183,99

235,70

14.419,69

Titlul - Alte transferuri

55

2.255,35

0,00

2.255,35

Titlul - Cheltuieli de capital

70

131.533,11

-8.743,09

122.790,02

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

2.996,53

160,00

3.156,53

Titlul - Cheltuieli de capital

70

2.609,53

160,00

2.769,53

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

802,20

109,11

911,31

Titlul - Cheltuieli de capital

70

802,20

109,11

911,31

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Centrul Școlar pentru Educație Inluziva FAGARAS

10,00

101,11

111,11

Titlul - Cheltuieli de capital

70

10,00

101,11

111,11

2. Școala Profesională Specială Codlea

12,00

8,00

20,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

12,00

8,00

20,00

CAP 66.02 SANATATE

33.093,93

5.165,70

38.259,63

Județul Brașov

33.093,93

5.165,70

38.259,63

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice din care:

51

13.848,74

165,70

14.014,44

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

1.505,00

165,70

1.670,70

Titlul - Cheltuieli de capital

70

14.695,00

5.000,00

19.695,00

CAP. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

153,65

70,00

223,65

Titlul - Transferuri intre instituții publice, din care:

51

153,65

70,00

223,65

Centrul cultural Reduta

12,00

70,00

82,00

CAP. 70.02- Locuințe, servicii si dezvoltare publica

2.983,35

-480,00

2.503,35

Titlul - Cheltuieli de capital

70

728,00

-480,00

248,00

1. Județul Brașov

728,00

-480,00

248,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

728,00

-480,00

248,00

CAP.74.02 - Protecția mediului

2.837,00

-547,40

2.289,60

Titlul - Cheltuieli de capital

70

2.837,00

-547,40

2.289,60

CAP.84.02 -TRANSPORTURI

132.348,56

-12.984,80

119.363,76

Titlul - Cheltuieli de capital

70

107.032,66

-12.984,80

94.047,86

84.03.01- Drumuri si poduri

49.313,36

-3.135,00

46.178,36

Titlul - Cheltuieli de capital

70

23.997,46

-3.135,00

20.862,46

84.06.02-Aviatia Civila

83.035,20

-9.849,80

73.185,40

Titlul-Cheltuieli de capital

70

83.035,20

-9.849,80

73.185,40

DEFICIT

-150.586,69

8.687,72

-141.898,97

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFIȚEI

Vizat: Șef Serviciu: Sândor lldiko

ANEXA nr. 2


PREȘEDINTE, Adrian loan - Vestea

SECRETAR, Maria Dumoraveanu

BUGETUL INSTITUȚIILGR-PUfiLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

541.820,84

1.046,47

542.867,31

Alte venituri din care:

36.10.50

330,57

137,01

467,58

Muzeul de Artă Brașov

12,30

-12,30

0,00

Muzeul de Etnografie Brașov

128,00

-40,00

88,00

Biblioteca Județeană „George Barițiu" Brașov

0,00

89,31

89,31

Muzeul Județean de Istorie Brașov

119,84

100,00

219,84

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10.09

19.187,37

52,30

19.239,67

Muzeul de Artă Brașov

958,45

12,30

970,75

Muzeul de Etnografie Brașov

1.714,00

40,00

1.754,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății, din care:

43.10.10

3.636,74

857,16

4.493,90

Spitalul Clinic de Județean de Urgență Brașov

1.030,40

817,00

1.847,40

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

462,94

40,16

503,10

TOTAL CHELTUIELI

560.112,21

1.046,47

561.158,68

Titlul - Bunuri și servicii

20

133.861,50

1.046,47

134.907,97

CAP 66.10 SĂNĂTATE

536.578,07

857,16

537.435,23

Titlul - Bunuri si servicii

20

126.968,43

857,16

127.825,59

Spitalul Clinic Județean de Urgență

253.317,23

817,00

254.134,23

Titlul Bunuri și servicii

20

62.239,57

817,00

63.056,57

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

0,00

40,16

40,16

Titlul Bunuri și servicii

20

4.897,25

40,16

4.937,41

CAP.67.10 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

12.578,89

189,31

12.768,20

Titlul Bunuri și servicii

20

4.244,57

189,31

4.433,88

Biblioteca Județeană George Barițiu

10,59

89,31

99,90

Titlul - Bunuri și servicii

20

10,59

89,31

99,90

Muzeul de Istorie

3.149,64

100,00

3.249,64

Titlul - Bunuri și servicii

20

1.212,84

100,00

1.312,84

DEFICIT

-18.291,37

0,00

-18.291,37

B) Secțiunea de dezvoltare: Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

14.464,81

235,70

14.700,51

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

335,25

70,00

405,25

Centrul Cultural Reduta

12,00

70,00

82,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

13.848,74

165,70

14.014,44

Spitalul Clinic de Județean de Urgență Brașov

7.237,80

165,70

7.403,50

TOTAL CHELTUIELI

17.600,09

235,70

17.835,79

Titlul - Cheltuieli de capital

70

17.319,27

235,70

17.554,97

CAP 66.10 SĂNĂTATE

17.264,84

165,70

17.430,54

Titlul - Cheltuieli de capital

70

16.984,02

165,70

17.149,72

Spitalul Clinic de Județean de Urgență Brașov

7.715,80

165,70

7.881,50

Titlul - Cheltuieli de capital

70

7.715,80

165,70

7.881,50

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

2.713,50

0,00

2.713,50

Titlul - Cheltuieli de capital

70

2.713,50

0,00

2.713,50

CAP 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

153,65

70,00

223,65

Titlul - Cheltuieli de capital

70

153,65

70,00

223,65

Centrul Cultural Reduta

12,00

70,00

82,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

12,00

70,00

82,00

0,00

DEFICIT

-3.135,28

0,00

-3.135,28

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFIȚEI

ANEXA nr. 3MII LEI

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

29.432,00

5.568,00

35.000,00

Alte operațiuni financiare

41,07

29.432,00

5.568,00

35.000,00

Sume aferente creditelor interne

41,07,02

29.432,00

5.568,00

35.000,00

TOTAL CHELTUIELI

29.432,00

5.568,00

35.000,00

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

0,00

35.000,00

35.000,00

- cheltuieli de capital

71

29.432,00

-29.432,00

0,00

66.07- SĂNĂTATE

0,00

225,54

225,54

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

0,00

7.017,54

7.017,54

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR)

58,01

0,00

7.017,54

7.017,54

Finanțarea națională

58.01.01

0,00

612,10

612,10

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

0,00

4.002,19

4.002,19

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

0,00

2.403,25

2.403,25

-cheltuieli de capital

71

6.792,00

-6.792,00

0,00

68.07 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

0,00

107,46

107,46

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

0,00

107,46

107,46

JUDEȚUL BRAȘOV

0,00

107,46

107,46

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR)

58,01

0,00

107,46

107,46

Finanțarea națională

58.01.01

0,00

13,97

13,97

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

0,00

91,34

91,34

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

0,00

2,15

2,15

84.07- TRANSPORT

22.640,00

5.235,00

27.875,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR)

58,01

0,00

27.875,00

27.875,00

Finanțarea națională

58.01.01

0,00

3.624,00

3.624,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

0,00

23.694,00

23.694,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

0,00

557,00

557,00

-cheltuieli de capital

71

22.640,00

-22.640,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGAFIȚEI

Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldiko
Președinte

Secretar

Maria Oumbrăveanu


Adrian Ioan Veștea


PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL - ANUL 2018

Anexa 4

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 28.06.2018

Valoarea propusă iulie 2018

Influențe +/-

Capitolul 51 -TOTAL

+ -.^OO

• ». ■ •      . ...i* -

160.00

160,00

CJBRASO^     .......

0.00

160,00

160,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

160,00

160,00

1

Autoturism 1 buc.

0,00

160,00

160,00

Capitolul, 65.TOȚAL ...                . ,          sfe

.fc..-i£oo

121',11

< .  109,11

CENȚROL SCOl.AR PENTRU EDUCAȚIE 1NCLUZLVA» g.

0,00

101,11

101,11

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

101,11

101,11

1

Centrala termica 1 buc

0,00

101,11

101,11

20,00

8,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

12,00

20,00

8,00

1

DALI fațada clădire ateliere școala

4,00

0,00

-4,00

2

DALI fațada clădire școala

8,00

0,00

-8,00

3

Expertizare clădire școală - 1 buc

0,00

20,00

20,00

Capitolul 66 TOTAL                 .        -L

WA8&0.0

15.988*,00

t ■ 5.000,00

CXBRÂSOV: <!,*.

10.988,00

15.988,00

5.000,00

A-Obiective în continuare

10.988,00

15988,00

5000,00

Proiectare si execuție Reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov (Consolidare si reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov - Corp B)

10.988,00

15988,00

5000,00

Capitolul 70 TOTAL

.   .. 480,00

0,00

... -480,00

CJ BRAȘOV-

480,00

0,00

-480,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

480,00

0,00

-480,00

1

Actualizare PATJ județul Brașov

480,00

0,00

-480,00

Capitolul 74 TOTAL

2737,00

2189,60

-547,40

CJBRÂSOV                            .

2737,00

2189,60

-547,40

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

2737,00

2189,60

-547,40

1

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor

2737,00

2189,60

-547,40

Capitolul 84 TOTAL

87210,36

74225,56

-12984,80

CJBRÂSOV

87210,36

74225,56

-12984,80

A - Obiective in continuare

85750,36

74093,56

-11656,80

1

Reabilitare DJ 132, Rupea -Homorod -Jimbor-lim. județ Harghita km 0+000-18+250

5017,36

2017,36

-3000,00

2

Aeroportul International Brașov - Ghimbav Etapa a IlI-a

80.733,00

72076,20

-8656,80

C - Alte cheltuieli de investiții (total)

1.460,00

132,00

-1.328,00

1

Studiu privind stabilirea necesarului și amplasamentelor mijloacelor de radionavigație, proiectare și validare din zbor, proceduri de zbor instrumental pentru Aeroportul Internațional îrașov Ghimbav

1.215,00

0,00

-1.215,00

2

Expertiza tehnica + actualizare PT, DDE - Reabilitare DJ 13IC Augustin - Racos - DN13 km 17+000-29+050

135,00

0,00

-135,00

3

Studiu hidrologic zona AIBG

20,00

36,00

16,00

4

Studiu de coexistenta cu LEA si transformator de putere IAR Ghimbav

90,00

96,00

6,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

întocmit: Bortes Didona

Președinte

Adrian Ioan VeșteaSecretar

Maria Dut/brăveanu

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN

VENITURI PROPRII PE ANUL 2018

Anexa 5

Nr.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea

Valoarea

Influențe

crt.

aprobată la 28.06.2018

propusă iulie 2018

+/-

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECtKÎASBSRHP

389.50

389.50

0.00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

389.50

389.50

0.00

1

Spălător automat ploști și urinare

72.00

0.00

-72.00

2

Mașină industrială pentru spălat rufe

55.00

0.00

-55.00

3

Platformă verticală tip ascensor

68.00

0.00

-68.00

4

SF și PT pentru construcție corp clădire adiacentă spital cu ascensor pacienți

194.50

0.00

-194.50

5

Mașină de spălat industrială - 2 buc.

0.00

220.00

220.00

6

Centrală termică - 3 buc

0.00

169.50

169.50

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN WUKGENT^' BRAȘOV      '• '•

586.77

752.47

165.70

B - Obiective noi

0.00

94.00

94.00

1

Proiectare și execuție instalație de utilizare gaze naturale-staționar central

0.00

94.00

94.00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

586.77

658.47

71.70

1

Plan urbanistic de detaliu pentru extindere reabilitare UPU

27.37

0.00

-27.37

2

Expertiză tehnică demolare corp B și C — 1 buc.

0.00

5.43

5.43

3

Expertiză tehnică extindere UPU prin construcție imobil S+P - 1 buc.

0.00

5.43

5.43

4

Aparat hemodializa

50.91

0.00

-50.91

5

Statie prelucrare a apei

112.22

0.00

-112.22

6

Mașina hemodializă 4 buc

166.60

210.88

44.28

7

Statie de tratare a apei revers osmoza 2 buc

229.67

436.73

207.06

fe & >4X12.00

W *82.00

CENTRUL CULTURAL REDUTA

12.00

82.00

70.00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

12.00

82.00

70.00

1

Proiector cu IRIS și lampă HPL 750 w - 3 buc

12.00

0.00

-12.00

2

Autoturism - lbuc

0.00

82.00

82.00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea RăduleaSecreta

Maria DumbrăvPROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL CREDITELOR EXTERNE/INTERNE - SURSA 06-07 ANUL 2018

Anexa 6

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 28.06.2018

Valoarea propusă iulie 2018

Influențe +/-

Capitolul 66 TOTAL                        ..«A

'647S2-,00

0.00

-r>       î     - .            / -

‘ -6.192,00

cj brașov

6.792,00

0,00

-6.792,00

A-Obiective în continuare

6.792,00

0,00

-6792,00

1

Proiectare si execuție Reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov (Consolidare si reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov - Corp B)

6.792,00

0,00

-6792,00

Capitolul 84 TOTAL             W?

<?’ ’ 22640;00

! 0,00

-22640,00

cj brașov   ~

22640,00

0,00

-22640,00

A - Obiective in continuare

22640,00

0,00

-22640,00

1

Aeroportul International Brașov - Ghimbav Etapa a IlI-a

22.640,00

0,00

-22640,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea


întocmit: Bortes Didona

Președinte

Secretar

Maria Dunftfraveanu


Adrian Ioan Veștea


PROGRAM DE INVESTIȚII cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile ( FEN ) aferent cadrului financiar 2014 - 2020 (titlul 58) pe ANUL 2018

Anexa 7

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 28.06.2018

Valoarea propusă iulie 2018

Influențe +/-

Capitolul 66 IOl'Al.

.. i.4.550,19

11367,73

7.017,54

CJ BRASOV                              u

4.550,19

11.567,73

7.017,54

B-Obiective noi

4.550,19

11567,73

7017,54

1

Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere( de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. I.A. Sbârcea Brașov, cod SMIS 2014+: 110264 contract de finanțare nr. 1583/20.03.2018

4550,19

11567,73

7017,54

Capitolul 68 TOTĂL                               .

<   .   107,46

214,92

107,46

CJBRAȘOV   ...

107.46

214,92

107,46

B-Obiective noi

107,46

214,92

107,46

1

Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, cod SMIS 2014+: 115281 contract de finanțare nr. 157/20.03.2018

107,46

214,92

107,46

Capitolul 84 TOTAL

25315,90

i    53190,90

27875,0$

CJ BRAȘOV - ■ •<■.'          -■ ■“ ?• ■ oSfi’-.xS •'            ■

25315,90

53190,90

27875,00

A - Obiective in continuare

25315,90

53190,90

27875,00

1

Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ105C si DJ105P-format din DJ104A km 0+000-45+000, DJ105C km 6+300-3+800, DJ105P km 0+000-3+800 contract finanțare nr. 580/12.10.2017

17222,14

25097,14

7875,00

2

Modernizare drum interjudetean Covasna -Brașov care face legătură între drumul național DN 12 si drumul național DN 13 - format din DJ 131 km 0+000 - 7+856 si DJ 131B 0+000 12+978 contract finanțare nr. 955/06.02.2018

8.093,76

28093,76

20000,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea


întocmit: Bortes Didona