Hotărârea nr. 213/2018

Hotărârea nr.213 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 iulie 2018
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 213

din data de 26.07.2018

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 iulie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 iulie 2018;

Analizând Dispoziția nr. 661/20.07.2018, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 26 iulie 2018, ora 1200, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 4 puncte la punctul nr. 27 -„ Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 26 iulie 2018.

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 iulie 2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 661/20.07.2018, cu propunerile formulate.


Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuConsiliul Județean i

Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.661

din data de 20.07.2018

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 26 iulie 2018 ora 1200, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 26 iulie 2018, ora 1200, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 iunie 2018.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al doamnei Brebeanu Gabriela Ioana, ca urmare a demisiei.

 • 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier județean.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar, al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2018 a bugetului Județului Brașov.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a obiectivului de interes județean „Modernizare DJ 1 08B DJ 105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a obiectivului de interes județean „Modernizare DJ 1 02G Victoria - Viștișoara, km 0+900-9+900”.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric clasat în grupa A, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.35.

 • 10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str. Constantin Brâncoveanu, nr.42.

1 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.7, situat în imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Caștelului nr.72.

 • 12. Proiect de hotărâre privind abrogarea poziției nr.424 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin HCJ nr. 100/2001, atestat prin HGR nr.972/2002 - Anexa 1.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere, în formă autentică, între Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și proprietarii Plătică Elena și Plătică Mihai.

 • 14. Proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul Spitalul Clinic de Obstetrică, Ginecologie, Dr.Ioan Aurel Sbârcea Brașov .

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 15.000 lei reprezentând suma acordată Fundației „HUMANA” Brașov, în temeiul contractului de cooperare nr.9589/01.09.2014, la care se adaugă majorări de întârziere.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 22.500 lei reprezentând finanțare acordată Fundației pentru Copii Abandonați Ghimbav, în temeiul contractului de cooperare nr.25/23.04.2014, la care se adaugă majorări de întârziere.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 20. Proiect de hotărâre privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la acordul de finanțare nr.CJBv 9623/18.06.2018 și nr.CRSV 474/02/1/-10/25.06.2018 pentru proiectul “Lucrări de reparație la Școala Primară ”Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă”.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Județul Brașov și Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 Filiala Dolj pentru implementarea proiectului “Politici alternative în economia socială”.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Făgăraș, Fundația Mihai Eminescu și Asociația Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului Țara Făgărașului în vederea organizării conferinței de promovare a Principiilor Convenției de la Faro, în județul Brașov, precum și aprobarea participării Județului Brașov la cheltuielile de organizare cu suma de 7.206 lei.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Raportului de analiză a activității de apărare împotriva incendiilor, organizată și desfășurată la nivelul Consiliului Județean Brașov în semestrul I 2018".

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 26. Informare asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității din județul Brașov în trimestrul I și trimestrul II 2018.

 • 27. Diverse.

  Ajrfr i a n-h> a n ATSt


Vizat pentru legalitate, SECRETAR


Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26.07.2018

 • 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Gheorghe Barițiu, nr.26.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului Județean de Istorie Brașov.

 • 3. Proiect de hotărâre privind restrângerea dreptului de administrare a Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov asupra suprafeței de 40 mp, ce reprezintă o parte din anexa imobilului „Casa Baiulescu”, înscris în domeniul public al județului Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 426/2017 și a HCJ 563/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov”