Hotărârea nr. 212/2018

Hotărârea nr.212 – desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de medic Şef Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de concurs/examen

Consiliul Județean

>

Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.212

din data de 17.07.2018

- privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiei de concurs/examen

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată, la data de 17.07.2018

Analizând Expunerea de motive și raportul de specialitate înregistrate cu nr.ad. 10295/03.07.2018 întocmite de Compartimentul Asistență Medicală/Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune spre aprobare desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiei de concurs/examen;

Având în vedere propunerea formulată în plenul Consiliulului Județean Brașov de către doamna consilier județean Brebeanu Gabriela privind desemnarea doamnei Ciubotaru Mariana ca reprezentant al Consiliului județean în comisia de concurs;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 133/26.04.2018 - privind avizarea organizării concursului/examenului de ocuparea funcției de conducere vacante de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală;

Având în vedere dispozițiile art.l alin. (1), (2), art.13, art.18 alin.(l), (2) și art.l 9 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.97 și art.l03 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează doamna CIUBOTARU MARIANA, reprezentantul Consiliului Județean Brașov în Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Art.2. - Se aprobă Comisia de concurs /examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic Șef Laborator Rdiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov , după cum urmează: Comisia de concurs:

Președinte: Dr.Gavriș Claudia Mihaela

Membri:   Dr.Biriș Mariana

  • - Director medical - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

  • - Medic primar, radiologie și imagistică medicală/ Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

Dr.Manea Rosana-Mihaela Dr. Iezan Mihaela

  • - Medic primar, radiologie și imagistică medicală

  • - medic primar, radiologie și imagistică medicală la Centrul de diagnostic și tratament oncologic/ reprezentant al Colegiul Medicilor Brașov ;

Ciubotaru Mariana

Secretar: Dr.Godri Dora Ana

  • - reprezentant al Consiliului Județean Brașov;

  • - medic primar;

Art.3.- Comisia prevăzută în Art.2 își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice

Art.4. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și membri comisiei prevăzute la Art.2 .

PREȘEDINTE,

Adrian-Ioajj-Veffea

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu