Hotărârea nr. 210/2018

Hotărârea nr.210 – declararea de utilitate publică a obiectivului de interes judeţean „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 104 L, Dacia-Viscri-Buneşti, km. 0+000-15+065

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor or. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbr3sov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


CodF-16...................

HOTĂRÂREA NR.210

din data de 17.07.2018

- privind declararea de utilitate publică a obiectivului de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia-Viscri-Bunești, km. 0+000-15+065

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 17.07.2018

Analizând Referatul și Expunerea de motive înregistrate cu nr.l 1037/06.07.2018 întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice prin care se propune declararea de utilitate publică a obiectivului de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia-Viscri-Bunești, km. 0+000-15+065”;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit b și alin.4 lit c din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare și prevederile, art.2, alin.l, lit a din Legea nr.255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică și a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.53/2011 precum și art.54 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată;

în temeiul art. 97 și art.103 alin. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se declară de utilitate publică obiectivul de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia-Viscri-Bunești, km. 0+000-15+065”.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.



Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu