Hotărârea nr. 21/2018

Hotărârea nr.21 – aprobarea Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.21

din data de 30.01.2018

- privind aprobarea Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30.01.2018

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.997/22.01.2017, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Boii Infecțioase Brașov, modificat, plan eleaborat pe baza proiectelor pe care managerul preconizează să le implementeze pe perioada mandatului de manager, respectiv pentru anul 2018;

Ținând cont de aprobarea Planului de dezvoltare in Comitetul Director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov din data de 18.01.2018 precum și de avizul Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov din data de 18.01.2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 49/03.02.2016 și Hotărârea Consiliului Județean Brațov nr. 112/24.02.2017 privind aprobarea Planului de dezvoltare ce vizează îmbunătățirea activității Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov pe perioada mandatului managerului acestui spital, respectiv pentru anul 2018;

în conformitate cu dispozițiile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Contractului de management nr. 13101/16.10.2015, încheiat de către managerul Spitalului de Boli Infecțioase Brașov, dispozițiile art. 187 alin. 10 lit.”c” din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă Planul de dezvoltare care vizează îmbunătățirea activității Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, pe perioada mandatului de manager, respectiv pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria DumbrăveanuSECRETAR

Maria Dumbraveanu

PLAN DE DEZVOLTARE

CE VIZEAZA IMBUNATATIREA ACTIVITATILOR SPITALULUI

CLINIC DE BOLI INFECTIOASE BRAȘOV IN ANUL 2018

Manager: Dr. ionescu Ramona DeliaCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

CUI: 4384273, Str. Mihai Viteazul, nr. 9, Tel/Fax: 0268 422490,

Adresa web: www.sbibrasov.ro, E-mail: sbibv@rdsbv.ro

 • I.EVALUAREA MEDIULUI EXTERN

 • 1.     Contextul european si național

în Uniunea Europeană, activitatea specialiștilor de boli infecțioase se desfășoară în cadrul unei secții cu 10-20 de paturi inclusă în structura spitalelor clinice sau universitare multidisciplinare. Această reorganizare (de la spital separat la secție) a apărut, pe de-o parte ca răspuns la nevoia specialiștilor din marile spitale de a se consulta la cazurile grave cu medicul infecționist, iar pe de altă parte datorită dispariției în țările vest europene a patologiei specifice „contagioase" (poliomielită, rujeolă, varicelă, etc.) ca efect al vaccinării eficiente a populației infantile.

în România întâlnim ambele forme de organizare a specialității de boli infecțioase: spital cu personalitate juridică , respectiv secție; se remarcă însă menținerea unui număr mare de paturi (peste 50) chiar și la nivelul secțiilor din spitalele multidisciplinare.

OMS 1101/2016, privind prevenirea infecțiilor asociate îngrijirilor de sanatate, aduce ca noutate obligativitatea angajarii infectionistilor in spitalele multidisciplinare, independent de existenta in zona a unui spital separat de boli infecțioase.

 • 2.     Existenta altor furnizori locali de servicii medicale de boli infecțioase în orașul Brașov, cum ar fi: cabinetul de boli infecțioase din ambulatorul SCJUBv, cabinetele private de boli infecțioase (patru infecționiști din 11 câți are SBI Bv angajați în prezent, consultă și în sistem privat), posturile de medic infecționist pentru politici de antibioterapie din spitalele de pediatrie, neurologie, obstetrică-ginecologie, precum si din Spitalul Clinic Județean de Urgenta; exista șapte medici rezidenti in specialitatea de boli infecțioase număr mare de medici infectionisti rezidenti in curs de pregătire, numai in spitalul nostru.

 • 3.     Evaluarea nevoilor comunității

a)Percepția profesioniștilor din domeniu (a medicilor infecționiști):

- in Romania, experiența epidemiei de rujeola din ultimii ani, cu 660 de pacienti externați cu acest diagnostic din spitalul nostru in 2017, cu majoritatea cazurilor pediatrice provenind din familii cu condiții sociale proaste, conduce la necesitatea internării si supravegherii lor in spital

-preconizarea unor epidemii, inclusiv de poliomielită, în condițiile scăderii dramatice a nivelului de vaccinare a copiilor din țara noastră;

-apar noi microbi iar cei vechi suferă mutații genetice ce-i fac de temut

-spitalele de boli infecțioase constitue o supapă financiară pentru spitalele publice si private care furnizează conținu pacienți cu infecții nosocomiale (dobândite în aceste spitale); cheltuielile de tratament pentru acești pacienți sunt foarte mari (antibiotice de rezervă, pe perioade lungi de administrare intravenoasă - până la 30 de zile); în condițiile în care spitalele de boli infecțioase rămân separate de spitalele județene, costul tratamentului se împarte între cele două spitale, pacientul fiind transferat la jumătatea perioadei de tratament în spitalul de boli infecțioase

-există încă mulți asigurați cu domiciliul in satele limitrofe Brașovului, care avand venituri foarte mici necesita internare in spital in vederea punerii unui diagnostic sau administrării unui tratament

-pacienții infectați cu HIV și cu virusurile hepatitei B și C, au nevoie de consultații în ambulator și de internare de zi

b)Nevoile comunitare reale vor putea fi stabilite numai după întâlnirea cu alți manageri de spital, cu medicii de familie, ONG uri, fundații, organizații ale pacienților precum și cu decidenții de la nivelul CJBv. Câteva dintre nevoile presupuse ale populaței sunt:

-să primească cât mai puține antibiotice, numai când este strict necesar, documentat cu un rezultat de laborator care să facă diferența clară între infecțiile bacteriene și cele virale (Spitalul Clinic de Boli Infecțioase pune la dispoziția comunității, inca din 2016, un astfel de diagnostic performant, precum si specialiștii competenti in interpretarea rezultatelor) -rezistența microbiană la antibiotice să fie tinuta sub control, atât în spitale cât și în comunitate; pentru ca acest lucru sa se realizeze, este nevoie de un diagnostic de laborator, bacteriologic si virusologie, performant

-pacienții infectați cu HIV, respectiv cu virusurile hepatice B si C, au nevoie de condiții pentru respectarea confidențialității, de acces facil la consultații în ambulator sau prin spitalizare de zi în vederea monitorizării evoluției bolii sub tratament

-deasemenea, in contextul in care orașul va beneficia de un aeroport, va fi nevoie de un spital de boli infecțioase separat de Spitalul Clinic Județean, pentru a permite izolarea pacienților infectiosi necritici, cu boli de import; pe langa dotare, e necesar un aspect modern renovat al clădirii, pentru a putea fi înscris pe cartea de vizita a orașului si a crea un sentiment de siguranța turiștilor străini.

 • II.EVALUAREA MEDIULUI INTERN

 • 1.Analiza Swota SCBI Bv

  PUNCTE TARI

  PUNCTE SLABE

  © specialitatea de boli infecțioase este în continuă expansiune (noi agenți etiologici, rezistență microbiana mare, extinsa in comunitate)

  © spital acreditat ANMCS, ISO 9001:2015

  © este Centru Regional HIV și deține Centru antirabic

  ©laboratorul de analize deține certificat RENARdin 2017

  ©derulează programe naționale pentru pacienții cu infecție HIV și cu hepatită cronică virală

  ©deține aparatura de ultima generație pentru diagnosticul de laborator al infecțiilor bacteriene si virale (RT-PCR, VITEK 2)

  ©specialiști competenti in interpretarea dg. molecular, in context clinic

  © 98 % dintre pacienți sunt foarte mulțumiți de calitatea îngrijirilor medicale

  ©contract foarte bun cu CASJ după modificarea structurii spitalului in 2016 si in condițiile unui ICM in creștere in 2017 fata de 2016, respectiv 2015

  ©spitalul a castigat in anul 2017, in calitate de partener al Clinicii de Boli Infecțioase din Cluj, un proiect POCU (educație in domeniul hepatitelor cronice cu VHB, VHC), in valoare de 704,812 mii lei

  ©personal medical si nemedical bine pregătit, inclusiv pentru Control intern managerial ( pregătirea profesionala este asigurată din bugetul spitalului, cu alocare suficienta de fonduri)

  ©clădirefara litigii, in proprietatea CJ Bv

  ©terenul din spatele spitalului este neconstruit, in proprietatea municipiului; ar putea fi utilizat pentru construirea unei secții de pediatrie-infectioase

  ©rata infecțiilor nosocomiale avand ca sursa spitalul, este foarte mica (0,26 pentru semestrul 12017) iar probele de autocontrol indica o buna curățenie si

  dezinfectie

  ©medicii efectuează consulturi interclinice de boli infecțioase în toate spitalele , inclusiv pt. gravide

  9 secția de pediatrie este veche, părinții reclamă condițiile hoteliere oferite

  ® spațiu insuficient pt. zona de consultații in cabinetele de boli infecțioase si la camera de garda; lipsa renovărilor

  ® spațiu insuficient pt. sediul administrativ

  ® volum de aer insuficient in jurul pacientilor si personalului, deci necesitatea extinderii clădirii (plan de conformare DSPJ, in vederea reînnoirii autorizației sanitare de functionare-termen limita pana in 2020)

  9 renovările secției de adulti-etaj, din 2013-2014, nu s-au făcut cu autorizație de construcție, ISU, etc., asa încât orice noua lucrare de renovare presupune o autorizație extinsa si pentru aceasta zona

  9 expertiza la foc releva neconformitati majore in zonele renovate menționate mai sus: lipsa liftului pentru pacienți, lărgimea holurilor, marimea ușilor montate fara autorizații împiedica evacuarea pacientilor din saloane, rampe inutilizabile, scara principala de evacuare -periculoasa, trebuie desființată, s.a.

  9 lipsa unei statii de preepurare a apelor reziduale!!! si sistem de canalizare subdimensionat

OPORTUNITĂȚI


AMENINȚĂRI


©spitalul dispune de un excedent bugetar de aproximativ 1 milion euro la finele anului 2017 ©spații amenajabile la subsol și posibilități de extindere fie prin mansardarea clădirii principale fie prin construirea unei noi clădiri pe terenul municipal din spatele actualei clădiri a spitalului ©salarizare buna a personalului medical, venituri mai mari decât in sistemul privat (incluzând gărzile)


©desființarea, in tarile vest europene, a spitalelor de boli infecțioase

©perspectiva, tot mai apropiata, de a fi construit in Brașov, un spital clinic multidisciplinar sau un spital regional; patologia infectioasa ar fi îngrijită, in acest caz, in noul spital, actualul spital separat de boli nfectioase, desfiintandu-se automat

©tema de proiectare realizata in 2017, indica necesitatea extinderii pe verticala (mansardare) a clădirii actuale, plus adaugarea unei clădiri "plomba” intre laturile celei vechi, la fațada, pt reorganizarea zonei de primire a pacientilor si a unui lift (obligator pana in 2020, cf. Planului de conformare al DSPJ)

©clădire veche de min. 60 ani, care va necesita , cu siguranța, consolidare serioasa in cazul mansardarii ei; consolidarea si renovarea vor presupune relocarea secțiilor spitalului (dificil de realizat, avand in vedere contagiozitatea pacientilor îngrijiți)

©costuri mari ale execuției lucrărilor de renovare si extindere pe verticala ale clădirilor vechi

© lipsa unei strategii naționale privind specialitatea de boli infecțioase si renovarea spitalelor vechi, cf. Normelor ISU si sanitare actuale

 • 2. Identificarea problemelor critice (diagrama Ishikawa)


Spațiu insuficient in sectorul medical (saloane cu voi. aer insuficient, fara izolare stricta a copiilor, din cauza lipsei gr. sanitare; cabinete inghesuite


Necesitatea consolidării clădirii vechi, deci necesitatea relocării secțiilor spitalului pe perioada renovării (1-2 ani)
Spațiu insuficient pt. Vestiare si in sectorul administrativ; spatii neutilizate in subsolul clădirii; clădiri anexe șubredeIn urma temei de proiectare rezulta: pentru a respecta legislația sanitara si in vederea autorizării ISU, e nevoie de extinderea clădirii, fie pe verticala, fie printr-o noua clădire • III.MISIUNEA, VALORILE, VIZIUNEA Șl ȚELURILE ORGANIZAȚIEI

Misiunea oricărui colectiv de boli infecțioase din lume, este de a lupta împotriva creșterii inevitabile a rezistenței microbiene la antibiotice, în condițiile în care microbii nu au granițe iar multidrog rezistența la antibiotice este îngrijorătoare.

Furnizarea de consulturi de boli infecțioase altor spitale înscrie, din 2010, specialiștii din SBI Bv pe traiectoria profesională a infecționiștilor occidentali.

A nu prescrie un antibiotic într-o infecție virală sau fungică, a administra cel mai potrivit antibiotic în infecțiile bacteriene, cu spectrul cel mai îngust și cu prețul cel mai scăzut, particularizat în funcție de terenul pacientului și în folosul acestuia, este datoria profesională a specialistului de boli infecțioase

Prin natura specialității, infecționistul este un adevărat maestru ce cunoaște la fel de bine lumea microorganismelor infecțioase și pe cea umană, respectăndu-le pe amândouă și înțelegând mai bine complexitatea vieții și adaptarea în natură.

Țelurile organizației sunt următoarele:

 • 1. Să-și crească utilitatea în comunitate prin strânsa colaborare cu specialiști din alte spitale și cu medicii de familie

 • 2. Să furnizeze altor medici cunoștințe specifice și diagnostic bacteriologic și virusologie performant

 • 3. Să fie accesibilă prin consultații în sistem de ambulator

 • IV. PLANUL DE MANAGEMENT PENTRU PERIOADA 2017-2018

I.Scop:

Stăpânirea rezistenței microbiene în orașul Brașov, în colaborare cu specialiștii din alte spitale și cu medicii de medicină generală

2.0biective- indicatori:

Obiectiv general:

îmbunătățirea ofertei de servicii medicale in specialitate de boli infecțioase si creșterea accesibilității populației la aceste servicii

Obiective specifice

01. Utilizarea la maxim a diagnosticului bacteriologic și virusologie performant,in favoarea comunității

02. îmbunătățirea condițiilor hoteliere de spitalizare ale pacientilor si a condițiilor de lucru pentru personal

03. îmbunătățirea bazei materiale ce conferă siguranța diagnosticului, tratamentului si prevenirii infecțiilor asociate asistentei medicale

04. Parteneriate educaționale , cu absorbirea fondurilor europene

O5.îmbunătățirea lucrului în echipă

06. Creșterea experienței profesionale a medicilor si asistentelor, in dg. si tratamentul cazurilor complexe

07. Oferirea de analize de laborator si imagistica, in sistem de ambulator

Obiectivele sunt SMART și HEART

s

Va rezulta un spital renovat după standarde, modern, inclus in cartea de vizita a orașului; spitalul va oferi servicii performante

H

Pacienții, ca beneficiari direcți, vor fi mulțumiți de promptitudinea și complexitatea serviciilor medicale oferite, precum si de condițiile hoteliere

Colectivul medical, ca beneficiar indirect, va desfășura o activitate mai eficientă

M

Nr. pacienți care beneficiază de servicii, chestionare de satisfacție, nr. articole, nr. cursuri, procent de personal cu toleranță crescută la stres

E

Se va păstra spitalizarea continuă care formează în prezent cea mai mare parte a contractului cu CAS, dar va fi utilizată numai pt. cazurile grave, cu ICM crescut, restul pacienților vor fi rezolvați eficient în ambulator și prin spitalizare de zi.

A

Fezabilitatea se bazează pe: -spațiu construibil sau renovabil -excedent bugetar -proiect educațional POCU, castigat in 2017

A

SCBI Bv va rămâne un furnizor competitiv de servicii de sănătate spitalicești, cercetare și educație medicală

R

Ansamblul acțivităților crește șansa stăpânirii sau chiar a reducerii rezistenței microbiene la antibiotice

R

Responsabilitatea         realizării

obiectivelor revine comitetului director; de capacitatea lui de a vedea conexiuni în haos și de a aduce ordine într-o organizație în conflict, depinde succesul

T

Timp necesar- 3 ani pentru 02 si 04; 1 an pentru celelalte obiective

T

în 2020, SCBI Bv va reprezenta un loc de muncă de dorit, mai puțin stresant și mai motivant, unde asigurâții si turiștii străini să vină cu încredere

Indicatorii se regăsesc în matricea logică a planului (pct.5)

 • 3. Activități

3.1 .Definirea activităților

01. A1.1. Promovarea in rândul medicilor din alte specialități si precum si in rândul populației, a noilor tehnici de biologie moleculara in domeniul diagnosticului microbiologic (RT-PCR)

A. 1.2. Contractarea cu alte spitale publice și private, a analizelor ce permit diagnosticul bacteriologic si virusologie (RT-PCR, VITEK 2)

02 A2.1. încadrarea in strategia de sanatate, de lunga durata, a județului Brașov

A 2.2. Realizarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic, obținerea autorizațiilor de construcție, in vederea construcției unui corp de clădire adiacenta spital prevăzută cu lift pentru pacienti.

A2.3. Execuția lucrărilor urgente: redimensionarea canalizării cu statie de preepurare a apelor reziduale, proiectarea si execuția sistemului de alarmare in caz de incendiu, inlocuirea ușilor care impiedica evacuarea pacientilor si personalului, reparații curente ale secție de pediatrie, secției de adulti - spitalizare de zi si secției HIV, precum si a anexelor utilizate pentru depozitarea diverselor materiale, achiziționarea si instalarea unui sistem modular de cca 3 containere utilate pentru spatii de birou, pentru personalul administrativ care lucrează in condiții improprii.

03. A3.1. Identificarea nevoilor de aparatura ce trebuie inlocuita sau achizitionata

A3.2. Achiziționarea aparaturii sau mijloacelor fixe

04. A 4.1. Identificarea axelor de finanțare și a partenerilor pentru programe educaționale in domeniul infecției HIV si al antibioterapiei

A4.2. Derulare proiect educațional POCU, in domeniul hepatitelor cronice

05. A5.1. Educație emoțională pentru personalul medical

A5.2. Training de comunicare în echipă si cu pacientii

06. A6.1. Stagii de pregătire, pentru medici și asistente, la INBI “ Matei Bals” din București

A6.2. Cursuri naționale si internaționale pentru medici

07. A7.1. Oferirea consultațiilor, imagisticii si analizelor la cerere

A7.2. Extinderea contractului cu CASJ, pe efectuarea de analize de laborator in sistem abmbulator

3.2.Graficul Gantt se regăsește în anexa 1

3.3.Resurse necesare

Denumire obiectiv

Costuri estimatețmii lei)

Explicație

Sursa finanțare

1.Utilizarea la maxim a diagnosticului bacteriologic și virusologie performant, in favoarea comunității

83,25 mii lei

Kit respirator/an - 33,75 mii lei

Kit sepsis/an - 39,90 mii lei Kituri comune/an - 9,60 mii lei

Venituri proprii

2.îmbunatățirea     condițiilor

hoteliere de spitalizare ale pacientilor si a condițiilor de lucru pentru personal

194.50 mii lei

SF, PT pentru construcție corp clădire adiacenta cu ascensor pacienti -194.50 mii lei

Venituri proprii - execedent bugetar

355.00 mii lei

Execuție lift

Subvenții Consiliul Județean Brașov

2840 mii lei

Execuție     corp     clădire

adiacenta spital cu ascensor pacienti -2840 mii

Subvenții Consiliul Județean Brașov

200 mii lei

Proiectare si execuție sistem de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Venituri proprii - execedent bugetar

300 mii lei

RK proiectare si execuție instalație     canalizare     si

preepurare a apelor reziduale

Venituri proprii

- execedent bugetar

1752 mii lei

Lucrări de reparații curente pentru secțiile de Pediatrie, Adulti - Spitalizare zi , Hiv si Anexe

Subvenții Consiliul Județean Brașov

143.00 mii lei

Achiziționare si instalare ansamblu containere modulare pentru spatii de birou

Venituri proprii - execedent bugetar

68 mii lei

Platforma     verticala     tip

ascensor-2 buc

Venituri proprii - execedent bugetar

3. îmbunătățirea bazei materiale     ce     conferă

siguranța      diagnosticului,

tratamentului si prevenirii infecțiilor asociate asistentei medicale

1505.00 mii lei

Aparat de radiologie fix

Subvenții CJ Bv

73.20 mii lei

Analizor automat de coagulare

Subvenții CJ Bv

82.80 mii lei

Autoclav

Subvenții CJ Bv

108.00 mii lei

Spălător automat plosti si urinare

Venituri proprii -exced.bug.

10 mii lei

Defibrilator automat - 2 buc

Venituri proprii -exced.bug.

Denumire obiectiv

Costuri estimatefmii lei)

Explicație

Sursa finanțare

13 mii lei

Electrocardiograf - 2 buc

Venituri proprii

- exced.bug.

9 mii lei

Aparat     mobil      pentru

oxigenoterapie - 2 buc

Venituri proprii

- exced.bug.

92 mii lei

Licența Hospital Manager - 7 licențe

Venituri proprii -exced.bug.

15 mii lei

Mașina industriala pentru uscat rufe

Venituri proprii

- exced.bug.

55 mii lei

Mașina industriala pentru spalatrufe-1 buc

Venituri proprii -exced.bug.

270 mii lei

Ecografportâbil

Subvenții Ministerul Sanatatii

360 mii lei

Citometru in flux pentru determinarea limfocitelor T CD4+

Subvenții Ministerul Sanatatii

4. Parteneriate educaționale (ROCU)

14.10 mii lei

Spitalul devine furnizor EMC, ceea ce este important pt. clasificarea și acreditarea lui

Fonduri EU in valoare    de

704, 812 mii lei, plus venituri proprii.

5. îmbunătățirea lucrului în echipă

36, 00

Training

50 lei/ora/angajat x 20 ore/angajat = 1000 lei/angajat

3. grupuri a 12 angajați, cate 20 ore fiecare grup = 36 angajați

36 angajați instruiti x 1000 lei/angajat = 36 000

Venituri propri

6. Creșterea experienței profesionale a medicilor si asistentelor, in dg. si tratamentul          cazurilor

complexe

17,00

Cazare / noapte/angajat=100 lei

100 lei x 20 cadre medicale x

7 nopti= 14000 lei

Transport/angajat= 150 lei

150 leix 20 angajati= 3000 lei

Venituri propri

7. Oferirea de analize de laborator si imagistica, in sistem de ambulator

7.50 mii lei

RT-PCR

Cultura cu antibiograma VITEK Hemoleucograma

Test rapid pt. Antigen streptococic

Ecografie

Radiografie

Se vor realiza venituri prpri suplimentare

3.4.Responsabilitățile se regăsesc în matricea logică a planului.

 • 4. Rezultate așteptate

►eficientizarea diagnosticului de biologie moleculară ►rezultate bacteriologice și virusologice obținute în aceeași zi ►decizia de tratament antibiotic este întemeiată pe dovezi bacteriologice ►eficienta in îngrijirea multidisciplinară a cazurilor complexei creșterea satisfacției părinților a căror copii sunt spitalizați în condiții mai bune ►creșterea satisfacției personalului care lucrează în condiții mai bune ►creșterea satisfacției pacienților HIV negativi care sunt rezolvați în ambulator și în regim de spitalizare de zi ►creșterea aderenței pacienților HIV pozitivi la tratamentul antiretrovira> scăderea depresiei la pacienții HIV pozitivi ►evoluția personală și în grupul de psihoterapie ►articole, comunicări ►cursuri de instruire pentru personalul medical din alte spitale^depistarea activă a cazurilor de infecție HIV, VHC, VHB ►îmbunătățirea practicii medicale și psiho socialei contractarea mai multor servicii cu CAS

5. Monitorizare: matricea logică a planului strategic

Ob

Indicatori de impact (OG) și indicatori de rezultat (obiective specifice)

Surse de verificare

Responsabil, echipa

OG

îmbunătățirea ofertei și accesului la serviciile medicale de boli infecțioase

Chestionar de satisfacție pacienți

dir. medical, birou de calitate

01

Utilizarea    la    maxim    a

diagnosticului bacteriologic și virusologie performant, in favoarea comunității

Număr contracte cu alte spitale

Nr. cursuri pentru medici din alte specialități

Nr. apariții în mass media în vederea promovării mijloacelor     noi     de

diagnostic

Manager

02

îmbunătățirea condițiilor hoteliere de spitalizare și a condițiilor de lucru pentru personal

Chestionar de satisfacție pacienți și personal

Comitet director

03

îmbunătățirea bazei materiale

Chestionar de satisfacție personal

Consiliu medical

04

Parteneriate educaționale

Contract proiect POCU

Coordonator proiect,         dir.

fin.contabil

05

îmbunătățirea lucrului în echipă

Chestionare de satisfacție pentru personal și pacienți, teste psihologice pt. personal        (creșterea

toleranței la diferențele individuale, la stres, gestionarea       emoțiilor

negative)

Psiholog, sociolog, birou calitate

06

Creșterea experienței profesionale

Nr. medici și asistente cu stagiu de o săpt. la INBI Matei Bals

Diminuarea conflictelor cu alte specialități

Consiliul medical

07

Oferirea de analize de laborator si imagistica, in sistem de ambulator

Contract CAS pt.2018 încasări pentru investigații la cererea pacienților

Consiliul medical Comitet director

6. Evaluare

► compararea rezultatelor cu resursele, a costurilor reale cu cele planificatei diagnosticul etiologic crește în 2018 de 4 ori față de 2015, prin îmbunătățirea dignosticului microbiologic i50% din pacienții investigați bacteriologic și virusologie au diagnostic de infecție în aceeași zii prescripția de antibiotice scade cu câte 5% pe anievaluarea calității reparațiilor (rapoarte tehnice intermediare și finale) iscad internările în regim de spitalizare de zi și cresc investigațiile în regim ambulatork scade rata de utilizare a paturilor ►scade costul per pacient pentru unele infecții ce pot continua tratamentul antibiotic in regim de spitalizare de zi (diaree cu Clostridium, osteomielite, infecții de proteză) ►diminuarea timpului de așteptare pentru consultație, a pacienților infectați cu HIV, la 15 minute ► scăderea cu 3% a procentului actual de 9 %, de internări în regim de spitalizare continuă a pacienților HIV pozitivi ►un număr de 200 medici de diverse specialități sunt cursați pe teme de hepatite cronice►80% din personalul medical este mai echilbrat, își gestionează mai bine emoțiile negative și comunică mai bine în echipă Abrevieri

SBI Bv -spitalul de boli infecțioase Brașov

ICM- Indicele de complexitate a cazului

CASJ-casa de asigurară de sănătate județeană

DSPJ- direcția de sănătate publică județeană

ANMCS- Agenția Naționala de Management a Calitatii in Sanatate

RT-PCR- real time polimerase chain reaction

SF- studiu de fezabilitate

PT-proiect tehnic

POCU- programul operațional capital uman

MANAGER

Dr. lonescu Ramona Delia

3.2. Graficul Gantt (anexa 1)

Obiective (1,2,3,4,5,6,7)


2018


2019


2020


Activități

A1.1. Promovarea noilor tehnici de biologie moleculara in domeniul diagnosticului

______microbiologic____________________________________ A1.2. Contractarea cu alte spitale publice și private, a analizelor ce permit diagnosticul bacteriologic si virusologie (RT-PCR, VITEK)__________________

A2.1. încadrarea in strategia de sanatate, de lunga ______durata, a județului Brașov________________________ A2.2 Realizarea SF si PT, obținerea autorizațiilor de construcție, in vederea construirii corpului de clădire adiacenta spitalului cu ascensor pacienti_________________________________________

A2.3. Execuția lucrărilor urgente de reparații curente, statie preepurare ape reziduale, sistem alarmare incendii, înlocuire uși evacuare, achiziție si instalare containere spatii birouri administrativ_____________________

A3.1. Identificarea nevoilor de aparatura________

A3.2. Achiziționarea aparaturii___________________

A4.1. Identificarea axelor de finanțare pt.

__________cursuri HIV, antibioterapie_______________ A4.2. Derulare proiect educațional POCU- hepatite cronice A5.1 Educație emoțională pentru personalul medical________

A5.2 Training de comunicare în echipă si cu pacientii

A6.1. Stagii de pregătire, pentru medici și asistente

A6.2. Cursuri naționale si internaționale pentru medici A7.1. Oferirea consultațiilor, imagisticii si analizelor la cerere A7.2 Extinderea contractului cu CASJ , pe efectuarea de analize de laborator in sistem ambulator