Hotărârea nr. 209/2018

Hotărârea nr.209 – aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru proiectul "Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov" – cod SMIS 118293, Axa prioritară 3; Prioritatea de Investiții 3.1; Operațiunea B; Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

• •••••

ROMÂNIA

19J8-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod:F-16


HOTĂRÂREA NR. 209

din data de 17.07.2018

- privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru proiectul "Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov" - cod SMIS 118293, Axa prioritară 3; Prioritatea de Investiții 3.1; Operațiunea B; Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 17.07.2018;

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr. 11495 din data de 16.07.2018 întocmite de administratorul public al județului Brașov, prin care se propune aprobarea proiectului "Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov” - cod SMIS 118293, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat; în referat se precizează că, în urma lansării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, a Axei prioritare 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/l, Consiliul Județean Brașov în parteneriat cu Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov au depus o cerere de finanțare (proiect) pentru obiectivul de investiții "Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov ", proiect admis în urma etapei de verificare și evaluare tehnico-economice și pentru care a fost demarată etapa precontractuală;

Având în vedere dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 91, alin. (1) lit. ”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă proiectul “Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2016/3/3.l/B/l.

Art.2. - Se aprobă acordul de parteneriat între Județul Brașov - lider de proiect și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat nr. 14382 din data de 17.07.2018, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă valoarea totală a proiectului “Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov”, în cuantum de 30.700.529,22 lei (inclusiv TVA).

Art.4. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 2.429.331,91 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 565.423,94 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov”.

Art.5. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Județului Brașov.

Art.6. - Se vor asigura din bugetul local al Județului Brașov toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.7. - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Județului Brașov și al Partenerului.

Art.8. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Administratorul Public al Județului Brașov și Direcția Economică.

Art.9. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Brașov și publicare pe site-ul Consiliului Județean Brașov www.judbrasov.ro.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria DumbrăveanuPrezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 17.07.2018, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 voturi abțineri, 0 voturi împotrivă, din totalul de 22 consilieri prezenți.MODEL G


pentru realizarea proiectului

„CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SPITALULUI

CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV”

Art. 1. Părțile

 • 1.  JUDEȚUL BRAȘOV, prin Consiliul Județean Brașov, cu sediul în Brașov, municipiu Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, codul fiscal 4384150, având calitatea de Lider de proiect(Partener 1), astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: RO14TREZ131504102X017956

Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Brașov, bdl. Mihail Kogălniceanu, nr.7

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2: R007TREZ13121F480101XXXX - „Sume plătite în contul plăților efectuate în anul curent”

RO51TREZ13121F480102XXXX - „Sume plătite în contul plăților efectuate în anii anteriori”

Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Brașov, bdl. Mihail Kogălniceanu, nr.7

 • 2.  SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRI SI NEUROLOGIE BRAȘOV, STR PRUNDULUI, NR. 7-9 ,COD FISCAL 4317770, având calitatea de Partener 2, astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată3:

Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Brașov, bdl. Mihail Kogălniceanu, nr.7

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare4: R031TREZ13121G480101XXXX - „Sume plătite în contul plăților efectuate în anul curent”

RO75TREZ 13121G480102XXXX - „Sume plătite în contul plăților efectuate în anii anteriori”

Trezoreria Municipiului Brașov, bdl. Mihail Kogălniceanu, nr.7

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1)   Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA Șl CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE Șl NEUROLOGIE BRAȘOV, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, Obiectiv specific „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”, apel de proiecte,,POR/97/3/1 / Creșterea eficientei energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficientei energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”, precum și pe perioada de durabilitate și valabilitate a contractului de finanțare.

 • (2)   Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

  Organizația

  Roluri și responsabilități

  UAT JUDEȚUL BRAȘOV

  Lider de parteneriat (Partener 1)

  în calitate de Solicitant, JUDEȚUL BRAȘOV are o contribuție majoră în toate activitățile din cadrul proiectului, majoritatea membrilor echipei de implementare fac parte din personalul instituției, inclusiv managerul de proiect. Astfel, Partenerul 1 (liderulde parteneriat) va fi responsabil de coordonarea și implementarea tuturor activităților proiectului, va stabili metodologia de implementare și monitorizare a întregului proiect. Metodologia de implementare aleasă va asigura controlul asupra obținerii rezultatelor prin derularea activităților și eficiența realizării obiectivelor specifice ale proiectului. Procedurile de evaluare internă ce vor fi realizate de către echipa de management a proiectului, vor urmări indicatorii de realizare a proiectului și vor cuprinde evaluări pe parcurs și o evaluare finală. Astfel, pe parcursul implementării proiectului vor fi realizate rapoarte intermediare și un raport final privind implementarea proiectului și atingerea obiectivelor specifice și a indicatorilor stabiliți. Solicitantul se va implica în elaborarea cererii de finanțare și a documentelor anexă și va asigura furnizarea de expertiză, resurse umane și materiale pentru buna desfășurare a activităților proiectului. De asemenea, va asigura cota de cofinanțare a proiectului. Prin rolul activ pe care îl va avea în implementarea proiectului, va asigura atingerea tuturor obiectivelor din cadrul proiectului.

  Valoarea totala a proiectului este de 30.700.529,22 lei si este finanțată astfel: -Cheltuieli totale eligibile 28.271.197,31 lei

  - Total cheltuieli neeligibile 2.429.331,91 lei

  Elaborarea proiectului tehnic- reprezintă servicii de elaborare a proiectului tehnic si detalii de execuție, verificarea tehnică a proiectului, elborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor si autorizațiilor

  aferente. Derularea investiției- cuprinde derularea lucrărilor de eficientizare energetică precum si măsuri conexe, dirigenție de șantier, asistență tehnica din partea proiectantului.

  Valoarea totala estimata a investiției, cheltuieli eligibile si neeligibile este de 30.700.529,22 lei

  Managementul financiar al proiectului- presupune asigurarea si gestionarea proiectului inclusiv derularea achizițiilor publice si auditul financiar al proiectului- costurile estimate fiind de 34.999,99 lei, reprezentând cheltuieli aferente serviciilor de audit financiar

  Informarea si publicitatea - acesta activitate va conține cel puțin trei conferințe de presa (la inceput, la mijloc si la final) pentru mediatizarea cat mai bine a proiectului, publicarea a doua comunicate de presa, o placa temporara si un panou permanent. Valoarea estimamta este maxim 10.000 lei, asa cum este prevăzut in ghidul de finanțare.

  SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV

  Partenerul 2 va fi implicat în toate activitățile proiectului, atât cele din etapa de elaborare, cât și în cea de implementare. De asemenea, partenerul 2 va participa în echipa de management a proiectului, va asigura spațiul și va

  Partener 2

  reorganiza activitatea medico-socială necesară pentru executarea lucrărilor. Partenerul 2 va asigura realizarea tuturor materialelor de publicitate și informare și va stabili locațiile pentru montarea panourilor.

  In calitate de beneficiar final al proiectului, precum si in calitatea de ocupant al clădirii, se va implica pe parcursul proiectului prin implicarea a doua persoane in derularea acestuia, pentru buna desfășurare a activitatilor

  Costul pentru elborare D.A.L.I. si obținerea de avize si autorizații este de 90.000,00 lei

 • (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

JUDEȚUL BRAȘOV

Lider de parteriat (Partener 1)

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile -565.423,94 lei reprezentând 2%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile -2.429.331,91 lei reprezentând 100%

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului -2.994.755,85 lei și 9,75%

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile -Olei reprezentând 0,0%)

Valoarea contribuției la total cheltuieli neetigibile - 0 lei reprezentând 0%)

Partener 2

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului -Olei și 0,0%

 • (3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. în acest sens, se vor inlude în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele:

 • a)  pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia;

 • b)  liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către Ol/autoritatea de management5, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

 • c)  liderul de parteneriat și partenerii - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare6.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acordși încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1- JUDEȚUL BRAȘOV)

 • A. Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

 • B.  Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • (4)   Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cătreOI/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

 • (5)   Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

 • (6)   în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (7)   în cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • (8)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (9)   Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.Drepturile și obligațiile Partenerilor 2, 3, n

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor (SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV)

 • A. Drepturile Partenerului 2

 • (1)   Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (2)   Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / Ol POR.

 • B. Obligațiile Partenertenerului 2

 • (4)   Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice,ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

 • (5)   Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (6)   Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (7)   Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată

 • (8)   Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

 • (9)   în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin, anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

 • (10)  Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (11)  în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (12)  Partenerii au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

 • (13)  Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (14)  Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

 • (15)  Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (16)  în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

 • (17)    Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (18)  Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (19)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (20)  Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

Art. 8. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9. Proprietatea

 • (21)  Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (22)  înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor,a mijloacelor de transport în comun etc. ce au făcut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului finalPărțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 10. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

 • (23)  Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (24)  Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 12 Dispoziții finale

 • (25)  Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

JUDEȚUL

BRAȘOV

Lider de parteneriat (Partener 1)

VEȘTEA ADRIAN-IOAN

PREȘEDINTE

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Semnătura

Data și locul semnării

Brașov

17.07.2018

SPITALUL

GRIGORIU IOAN ALEXANDRU

Semnătura

Data și locul

CLINIC DE

MANAGER

semnării

PSHIATRIE SI

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI

Brașov

NEUROLOGIE

NEUROLOGIE BRAȘOV

BRAȘOV

(Partener 2)

17.07.2018

Manager Proiect,

1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

2

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

3

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

4

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

5

A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

6

A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).