Hotărârea nr. 207/2018

Hotărârea nr.207 - aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 107 C Vad (DN 73 A) – Poiana Narciselor, km 0+000-3+100, în categoria funcțională de drum comunal

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon- + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

; •••••

ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.207

din data de 28.06.2018

- privind aprobarea încadrării drumului județean DJ 107 C Vad (DN 73 A) - Poiana Narciselor, km 0+000-3+100, în categoria funcțională de drum comunal

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 iunie 2018;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 8587/30.05.2018, precum și Expunerea de motive, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice - Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene, prin care se propune aprobarea încadrării drumului județean DJ 107 C Vad (DN 73 A) - Poiana Narciselor, km 0+000-3+100, în categoria funcțională de drum comunal; în referat se solicită, totodată, predarea acestui drum județean către Primăria Comunei Șercaia, precum și modificarea Anexei 2.8 la H.G.R. nr. 782/2014 privind modificarea anexelor la H.G.R. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, actualizată, prin radierea poziției 40;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 86/17.02.2016 privind aprobarea Planului multianual de reabilitare a drumurilor județene din județul Brașov, prin care s-a aprobat propunerea de declasare a drumului județean DJ 107 C de pe raza U.A.T. Comuna Șercaia, poziția 17 din Anexa 1 la hotărâre;

Văzând adresa Primăriei Comunei Șercaia nr.8442/25.05.2018, prin care solicită încadrarea DJ 107 C Vad (DN 73 A) - Poiana Narciselor, în categoria funcțională de drum comunal;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din O.G.R. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încadrarea drumului județean DJ 107 C Vad (DN 73 A) - Poiana Narciselor, km 0+000-3+100, în categoria funcțională de drum comunal, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă predarea drumului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre către Primăria Comunei Șercaia.

Art.3. - Se aprobă inițierea procedurilor privind modificarea anexei 2.8 la H.G.R. nr. 782/2014 privind modificarea anexelor la H.G.R. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, actualizată, prin radierea poziției nr. 40.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice - Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria DumbrâveanuSecretar

Maria D' —U(răveanuîncadrarea drumului județean DJ 107 C în categoria funcțională de drum comunal

Nr. cri.

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziție km

> (origine-destinație)

Lungime (km)

Provine din

Valoare de inventar

1.

DC 65 A

Vad (DN 73 A) -Poiana Narciselor

0+000- 3+100

3,100

DJ 107C:

Vad (DN 73 A) -Poiana Narciselor, km 0+000-3+100


Șef Serviciu L.Î.I.D.J. Carmen Bran