Hotărârea nr. 205/2018

Hotărârea nr.205 - modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 202 din data de 6.12.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”

Consiliul Județean

»

Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMANIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 205

din data de 28.06.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 202 din data de 6.12.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018;

Analizând expunerea de motive și referatul nr. ad. 10304 din data de 27.06.2018, întocmite de Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 202 din data de 6.12.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”;

Ținând cont de:

 • - Nota Justificativă nr. 10304 din 26.06.2018 întocmită de către coordonatorul proiectului „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”, dl. Alexandru Anghel,

 • - Avizul Comisiei tehnico-economice nr. 27/27.06.2018 pentru indicatorii tehnico-economici corespunzători scenariului nr. 2 din studiul de fezabilitate;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. “b”, precum și prevederile alin. (3) lit. “f” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 202 din data de 6.12.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”, care va avea următorul cuprins:

Art.I. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav” - etapa a IlI-a, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Drumuri Județene și Servicii Publice.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Veștga


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Consiliul Județean

1

Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIAAnexa - indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav" - etapa a lll-a

Valoarea totală a obiectivului de investiții (inclusiv TVA): 312.504.300 lei (69.302.170

EURO) din care C+M 204.613.020 lei (45.375.780 EURO)

Prețurile au fost calculate la nivelul lunii octombrie 2016 la cursul 1 EURO = 4,5093 lei)

 • 1. Terminal pasageri: D+P+1E+E parțial cu o suprafață totală de 11.066 mp - 84.252.320 lei

 • 2. Clădire energetică: 6.804.360 lei

 • 3. Remiză PSI: 2.761.920 lei

 • 4. Posturi control acces 221.040 lei

 • 5. Gospodărie apă: 1.491.840 lei

 • 6. Turn de control: 3.945.240 lei

 • 7. Parcare + drum acces terminal (legătura cu DJ):5.998.200 lei

 • 8. Drum tehnologic perimetral și accese la echipamentele de radionavigație: 6.982.800 lei

 • 9. Drumuri tehnologice interioare: 5.402.520 lei

 • 10. Post trafo turn control: 1.915.920 lei

 • 11. împrejmuiri și porți: 327.600 lei


  Consiliul Județean

  >

  Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


 • 12. Rețele interioare aeroport: 4.953.960 lei

 • 13. Stație epurare monobloc: 336.000 lei

 • 14. Casete b.a. Beselcin: 456.600 lei

 • 15. Deviere canal Beselcin: 13.638.000 lei

 • 16. Casiu Nord + Sud - pistă: 556.800 lei

 • 17. Cale de rulare Alfa: 6.135.600 lei

 • 18. Platforma parcare aeronave: 12.039.720 lei

 • 19. Balizaj - construcții și instalații: 30.823.320 lei

 • 20. Amenajare protecții cămine canalizație balizaj: 864.000 lei

 • 21. Canalizare pluvială la pista de decolare - aterizare și amenajări de protecție la acostamente conform normelor EASA: 13.203.600 lei

 • 22. Amenajări de protecție la cămine de canalizare pluvială: 2.880.000 lei

 • 23. Amenajare bandă pistă: 49.015.200 lei

 • 24. Platforme antisuflu: 3.800.400 lei

Director executiv DDJSP Mihai Pascu/