Hotărârea nr. 204/2018

Hotărârea nr.204 - aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional CERBUL DE AUR Brașov, România 2018, precum și aprobarea participării Județului Brașov cu suma de până la 550.000 lei

Consiliul județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMAN IA


1916-20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 204

din data de 28.06.2018

privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional CERBUL DE AUR Brașov, România, 2018, precum și aprobarea participării Județului Brașov cu suma de 550.000 lei

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018;

Analizând expunerea de motive și referatul nr. 10.252 din data de 6.06.2018, întocmite de Direcția Management Proiecte, Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe prin care se propune aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional CERBUL DE AUR Brașov, România, 2018, precum și aprobarea participării Județului Brașov cu suma de 550.000 lei;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 182/30.05.2018 privind aprobarea participării Consiliului Județean Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului „Festivalul Cerbul de Aur 2018;

Luând în considerare prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în cadrul ședinței Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. “e”, prevederile alin. (5) lit. “a” pct. 4, precum și ale alin. (6) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Acordul de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional CERBUL DE AUR Brașov, România, 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă participarea Județului Brașov cu suma de până la 550.000 lei pentru organizarea evenimentului aprobat la art. 1.

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte, Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


Cap. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE ;

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, cu sediul în București, Calea Dorobanților, nr. 191, sector I, cod fiscal ......................, cont IBAN

............................................... deschis la ......................................., reprezentată legal prin .......................................... Președinte Director General si ................................................... - Director Economic, denumită în continuare ORGANIZATOR,

MUNICIPIUL BRAȘOV, cu sediul în Municipiul Brașov, b-dul Eroilor, nr. 8, cod 500007, Cod fiscal 4384206, având contul ............................................. deschis la Trezoreria

Brașov, reprezentata de domnul George Scripcaru - primar, denumit în continuare COORGANIZATOR,

JUDEȚUL BRAȘOV cu sediul în municipiul Brașov, bd. Eroilor nr 5, cod 500007, cod fiscal 4384150, avand contul.....................................deschis la................................, reprezentat

prin dl. Adrian Vestea - președinte, denumit în continuare COORGANIZATOR,

denumite in continuare, separat, Partea si impreuna, Părțile,

Cap. II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților în vederea organizării, producerii si rad iodi fu zării Festivalului Internațional ‘‘CERBUL DE AUR” Brașov, România. 2018 (denumit in continuare Festivalul si incluzând in aceasta denumire atat perioada efectiva de desfășurare a Festivalului cat si perioada pre/post Festival si evenimentele conexe).

Cap. III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

3.1.SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE:

 • a)  preluarea locației în suprafață de 4500 mp situată în Mun. Brașov, P-ța Sfatului, pe bază de Proces-verbal de predare-primire. semnat de reprezentanții SRTv și ai Primăriei Municipiului Brașov, în care să se menționeze starea exacta a pieței la momentul preluării.

 • b) dezafectarea locației mai sus menționate, situată în Piața Sfatului în termen de 14 zile de la închiderea Festivalului și predarea acesteia pe bază de Proces-verbal de predare-primire, din care sa rezulte starea locației la momentul predării, semnat de reprezentanții SRTv și ai Primăriei Municipiului Brașov;

 • c) plata eventualelor daune constatate de către parti si menționate în Procesul-verbal de predare-primire de la litera b, care nu existau in procesul verbal de la lit. a ;

 • d) stabilirea programului si a concepției Festivalului, selecționarea participanților și înheierea contractelor cu vedetele care vor susține recitaluri, precum și plata acestor vedete pentru recitalurile susținute;

 • e) mediatizează pe toată durata festivalului calitatea de coorganizator a Primăriei Municipiului Brașov, Consiliului Local Brașov și JUDEȚULUI BRAȘOV, respectiv Consiliului Județean Brașov

 • f)  difuzează între părțile componente ale programelor TV pe ecranele video din Piața Sfatului anunțurile de sponsori pentru Municipiului Brașov și ai Consilului Județean Brașov conform unui media-plan stabilit prin act adițional, in baza listei de sponsori si parteneri media puse la dispoziție de Primărie cu cel puțin 30 de zile inainte de începerea Festivalului;

 • g) asigură un număr de ......................... invitații/fiecare zi din Festival, pentru fiecare

Coorganizator , puse la dispoziția pe baza de proces verbal, precum si un număr de ecusoane de acces în zonele stabilite pentru personalul implicat in desfășurarea festivalului, conform Listei transmise de coorganizator și acceptate de către organizator, care devine anexă la contract; Primăria va depune toate diligentele pentru ca invitațiile puse la dispoziție sa fie onorate, astfel incat sa fie evitata existenta unor locuri libere in serile de festival, (accesul in arena pana cel mai târziu 15 min inainte de incepere pentru invitații);

 • h) furnizează coorganizatorilor siglele si logo-urile TVR și ale festivalului, pentru a fi folosite în materialele promoționale ale festivalului inițiate de coorganizatori, cu acordul prealabil al ofițerului de brand al SRTv ;

 • i)  comunică cu 10 zile inainte de începerea evenimentului listele pentru eliberarea permiselor de Liberă Trecere în care se vor specifica numărul de înmatriculare, tipul autovehiculelor și tonajul;

 • j)  comunică până la data de............................., Lista privind cazarea persoanelor prezente la

Festival, care va cuprinde: personalul SRTv cu menționarea funcției si a scopului pentru care sunt prezenti, artiștii participanti, artiștii invitați sa susțină recitaluri, membrii juriului precum si perioada de ședere pentru fiecare persoana in parte și tipul camerei.

 • k) în calitate de producător al festivalului își asumă toate obligațiile specifice acestei calități, mai puțin cele asumate de Coorganizatori prin prezentul contract;

 • l)  produce si radiodifuzează Festivalul in condiții de înalta performanta artistica si tehnica ;

 • m) are dreptul de a amana organizarea, producerea si/sau desfasurarea Festivalului in condițiile in care politica editoriala si/sau economico-sociala a Organizatorului impune acest lucru, liber de orice răspundere fata de Coorganizatori, sub condiția anunțării acestuia in prealabil in scris, cu cel puțin 15 de zile calendaristice inainte de data programata pentru inceperea Festivalului; in aceste condiții, prezentul contract inceteaza de plin drept, fara alte formalități prealabile, punere in întârziere sau intervenția instanțelor de judecata ;

 • n) prezintă într-o Informare post-festival (in termen de 30 de zile) o analiză privind realizarea festivalului, eficiența organizării acestuia și eventualele propuneri de îmbunătățire;

3.2.PRIMARIA BRAȘOV:

 • a) garantează obținerea si punerea la dispoziția SRTv a tuturor autorizațiilor necesare pentru organizarea și desfășurarea festivalului, după depunerea documentației tehnice de către SRTv, conform reglementarilor legale in vigoare

~>

 • b) asigura si suportă costul cazării persoanelor prezente la Festival, în plafon maxim de 250 de camere single/double, conform graficului de organizare si de desfășurare al Festivalului agreat de Parti, precum si conform Listei, menționata la Cap.III pct.3.1. lit.„j”, privind cazarea persoanelor prezente la Festival, care va cuprinde personalul SRTv cu menționarea funcției și a scopului pentru care sunt prezenți, artiștii participanți/concurentii, artiștii invitați să susțină recitaluri, membrii juriului, precum și perioada de ședere pentru fiecare persoană în parte, in limita sumelor alocate pentru Festival in bugetul instituțiilor coorganizatoare

 • c) suportă costul acțiunilor de protocol, pentru vedetele internaționale din festival, membrii juriului, concurenți, interpreți din România și invitați speciali, și cheltuielile legate de protocolul de deschidere a festivalului, de comun acord cuSRTV;

 • d) asigura folosința gratuita a terenurilor din Piața Sfatului, necesar organizării Festivalului, în suprafață de 4500 mp

 • e) asigură serviciile de salubrizare pe toata perioada desfășurării Festivalului, în perimetrul atribuit pentru desfașuraea acestuia;

 • f)  asigură spații in zona Piața Sfatului pentru staționarea autovehiculelor SRTv absolut necesare pentru realizarea si transmiterea in direct a Festivalului precum si Permise de Libera trecere si autorizații de acces, conform listelor comunicate de Organizator;

 • g) răspund și asigură pe costul său , serviciile de furnizare energie electrica precum si orice alte surse alternative de curent conform cerințelor tehnice ale SRTv (închirierea generatoarelor, alte echipamente etc), necesare desfășurării în bune condițiuni a Festivalului;

 • h) asigură paza și securitatea pe toată durata anterioara, in timpul desfășurării Festivalului si după terminarea acestuia pana la eliberarea locației Piața Sfatului de către Organizator, prin Poliția Comunitară pentru echipamentele instalate in Piața Sfatului din Brașov și a celorlalte dotări precum și accesul organizat în zona pieței;

 • i)  răspund pentru respectarea tuturor normelor în vigoare (referitoare la accesul organizat si controlat, consumul de alcool, droguri, protecția minorilor, posesia de arme etc) in suprafața de desfășurare a Festivalului, pentru evitarea tuturor incidentelor pe durata filmărilor si/sau a transmisiunilor in direct;

 • j)  aproba si asigura cu titlu gratuit folosirea de spatii de afisaj si spatii pentru sampling/comercializare băuturi racoritoare/alimente/obiecte personalizate cu însemnele festivalului si legate de acestea (CD-uri etc) pentru SRTv si sponsorii Festivalului atat in Piața Sfatului (inclusiv pe structurile construite de SRTv pentru sunet si lumina) cat si in zona centrala a Brașovului,

 • k) asigură montarea/demontarea si neutralizarea tuturor materialelor promotionale ale SRTv,

legate de Festival (megapostere pentru structuri de afisaj tip cilindru, backlight, broșuri, flyere, banere verticale tip steag pentru stâlpi iluminat, spoturi pentru ecrane stradale, mesh-uri etc) ; asigura cu titlu gratuit spatii de afisaj si autorizații in Municipiul Brașov pentru promovarea Festivalului in perioada .................................................................., conform

locațiilor agreate de Parti in contract (conform Anexei 1 la contract).

 • l)  menționează numele SRTv (cu sigla si logo) in toate evenimentele media legate de Festivalul Cerbul de Aur 2018 si intreprinde acțiuni comune in vederea identificării de sponsori pentru Festival.

 • m) colaborează cu echipa SRTv pentru realizarea in bune condiții a Festivalului si va indeplini orice alte obligații stabilite de comun acord si care vor reieși pe parcursul derulării contractului ;

 • n) acordă premii speciale. Fiecare coorganizator va acorda un premiu special.

 • o) constituie un « Grup de lucru » care va colabora cu echipa SRTv in vederea bunei organizări si desfășurări a Festivalului, inclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor astfel cum acestea au fost asumate prin contract.

3.3. JUDEȚUL BRAȘOV

 • a)  Va asigura fondurile necesare acoperirii parțiale (jumătate din valoare) a cheltuielilor de cazare,în plafon maxim de 250 de camere single/double, conform graficului de organizare si de desfășurare al Festivalului agreat de Parti, precum si conform Listei, menționata la Cap.111 pct.3.1. Iit.„j”, privind cazarea persoanelor prezente la Festival care va cuprinde personalul SRTv cu menționarea funcției și a scopului pentru care sunt prezenți, artiștii participanți/concurentii, artiștii invitați să susțină recitaluri, membrii juriului, precum și perioada de ședere pentru fiecare persoană în parte, in limita sumei alocate pentru Festival in bugetul Județului Brașov;

 • b) Suma reprezentând contribuția Județului Brașov va fi virată în contul coorganizatorului Municipiul Brașov, care va derula procedurile de achiziție publică și care va prezenta documentele justificative asupra modului de utilizare a sumei alocate de Județul Brașov;

 • c) Va acorda împreună cu coorganizatorui Municipiul Brașov PREMIUL SPECIAL AL FESTIVALULUI, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 2.500 euro;

 • d) Va constitui un « Grup de lucru » care va colabora cu echipa SRTv și cu coorganizatorui Municipiul Brașov in vederea bunei organizări si desfășurări a Festivalului, inclusiv pentru indeplinirea obligațiilor astfel cum acestea au fost asumate prin contract.

 • e) Fondurile puse la dispoziție de către Județul Brașov pentru acoperirea cheltuielilor menționate mai sus (cazare și premiu) nu vor depăși suma de 550.000 lei. Sumele rămase neutilizate vor fi restituite Județului Brașov.

Cap. IV. DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul Contract de asociere intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante și încetează la data de 10 octombrie 2018 sau la data executării de către părți a tuturor obligațiilor de la Cap. 111.

CAP. V - DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA:

 • 5.1. Părțile declara in mod expres si neechivoc ca prin prezentul Contract nu cesionează si nici nu acorda licența pentru nici una dintre mărcile, desenele industriale, însemnele sau sloganele (nici in întregul lor si nici asupra unor parti a acestora) a căror titular înregistrat este partea sau pentru care acesta deține o licența obtinuta de la un tert sau, după caz, a constituit pana la data semnării prezentului Contract, depozit național reglementar la Oficiul de Stat pentru Invenții si Mărci, Organizația Mondiala pentru Proprietate Intelectuala sau Oficiul de Armonizare pentru Piața Interna.

 • 5.2. Pe toata durata Contractului, Părțile se angajeaza sa nu inițieze nici o procedura de înregistrare, respectiv sa stopeze orice procedura in derulare, in fata Oficiului de Stat pentru Invenții si Mărci, Organizației Mondiale pentru Proprietate Intelectuala sau Oficiului de Armonizare pentru Piața Interna a oricăror însemne, desene, sau slogane, identice, similare sau pe care Partea le considera, in mod rezonabil, ca fiind susceptibile de a produce confuzie intre acestea si oricare dintre mărcile, desenele, "însemnele sloganele sau depozitele înregistrate apartinand celeilalte parti.

 • 5.3. Organizatorul este Producătorul Festivalului si in aceasta calitate deține toate drepturile si are dreptul exclusiv sa utilizeze producțiile audiovizuale rezultate in toate modalitățile, termenele, teritoriile, perioada si condițiile cunoscute sau care se vor dezvolta in viitor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare ; Coorganizatorii a au dreptul sa utilizeze producțiile rezultate, cu sigla TVR si in scop exclusiv necomercial, de reprezentare, numai cu acordul prealabil si scris al SRTv.

Cap. VI. RĂSPUNDEREA PÂRTILOR :

 • 6.1. Fata de terti va răspunde asociatul care contractează singur drepturi si obligații prin actele incheiate cu aceștia.

 • 6.2. Daca asociații contractează impreuna sau prin mandatar comun, atunci ei castiga drepturi si devin obligați solidar fata de terti.

 • 6.3. în caz de executare culpabila, defectuoasă si/sau parțială si/sau pentru neexecutare culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către Coorganizatori, Organizatorul va putea declara rezilierea contractului cu efect imediat, fără îndeplinirea vreunei formalități, tară punere în întârziere si fara intervenția instanțelor judecătorești (pact comisoriu de grad IV);

 • 6.4. Pentru nerespectarea clauzelor contractuale in tot sau in parte, sau pentru executarea defectuoasa a acestora ori reziliere in condițiile art. 6.3., partea in culpa va plăti despăgubiri la valoarea prejudiciului produs, inclusiv daune interese, in condițiile legii;

 • 6.5. Părțile au convenit că obligațiile prevăzute la Cap. III pct. 3.1. si 3.2. din prezentul contract sunt de rezultat.

 • 6.6. Necomunicarea în termenul stabilit in contract a numelor sponsorilor și partenerilor media pentru inserarea acestora in programele/evenimentele care vor avea loc cu ocazia Festivalului, decade Coorganizatorul din dreptul de a beneficia de reprogramarea difuzărilor pierdute din acest motiv.

Cap. VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:

 • 7.1. Prezentul contract inceteaza de drept la expirarea perioadei de asociere.

 • 7.2. Prezentul contract poate înceta si prin rezilierea sa de către Organizator, in condițiile art. 6.3. si 6.4. de mai sus, precum si in situația art. 3.1. lit.m ;

 • 7.3. Contractul poate înceta si prin acordul scris al pârtilor sau prin imposibilitate de executare, in condițiile Cap. Vili ;

 • 7.4. In cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine nulă sau neaplicabilă, prin efectul legii, aceasta nu va afecta restul clauzelor din contract, părțile fiind de acord să renegocieze, cu buna credință, înlocuirea respectivelor clauze cu altele care să reflecte cât mai real intențiile celor două părți, conform legii, cu condiția ca respectiva clauză să nu fie de esența contractului și prin aceasta să ducă la anularea prezentului contract.

Cap. VIII. FORȚA MAJORĂ :

Forța majora exonerează de răspundere partea care o invoca in condițiile legii, cu cerința notificării scrise prealabile in termen de 5 zile de la apariția cazului de forța majora si in baza certificatului eliberat de Camera de Comerț, si Industrie a României.

Cap. IX. LITIGII :

Eventualele litigii ivite intre părțile contractante vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca nu este posibil, vor fi soluționate de instanța competenta, conform legislației in vigoare.

Cap. X. DISPOZIȚII FINALE :

 • 10.1. Părțile au convenit ca atât condițiile detaliate pentru fiecare dintre obligațiile din contract mai sus precizate (acolo unde este cazul) cât și valoarea estimativă a acestora să fie completate în anexe care fac parte integrantă din prezentul contract;

 • 10.2. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea asupra tuturor datelor înscrise în contract.

 • 10.3. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală între acestea, anterioară încheierii lui.

 • 10.4. Prezentul contract nu poate fi cesionat (integral sau parțial) unei terțe părți.

 • 10.5. Prezentul contract conține un număr de........anexe, care fac parte integrantă din contract;

 • 10.6. Orice modificare sau completare adusa prezentului contract se poate face numai prin acte adiționale semnate de părțile contractante, si vor face parte integranta din prezentul contract.

 • 10.7. Prezentul contract cât și efectele și orice alte modificări ulterioare ale sale sunt guvernate, încheiate și executate în concordanță cu legile din România.

 • 10.8. Prezentul contract se încheie in 3 exemplare cu egală forță probantă, și intră în vigoare la data la care este semnat de către toate cele trei părți.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE,

MUNICIPIUL BRAȘOV,


JUDEȚUL BRAȘOV,