Hotărârea nr. 203/2018

Hotărârea nr.203 - aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 72/28.02.2018

Consiliul Județean Brașov

t


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.203

din data de 28.06.2018

- privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 72/28.02.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28.06.2018

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 10085/25.06.2018, precum și Expunerea de Motive, înregistrată cu nr. ad. 10085/22.06.2018, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 72/28.02.2018;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 292/24.07.2017 și 11/30.01.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 98/22.03.2018, precum și de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 810/29.09.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 41și art. 45^1 din H.G nr. 286/2011, art. 104, alin. (2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 72/28.02.2018, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, SECRETARF 94


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Aprobat cf. HCJBV nr.: în ședința din data de :


Aprobat Președinte, Adrian-loan VeșteaSTAT DE FUNCȚII Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov IUNIE 2018


Secretar,

~r


Nr. crt

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Grad profesional grad salarizare

Nivel Studii

Nr. posturi

Func

ii de demnitate publică

3

1

Președinte

S

1

2

Vicepreședinte

s

2

Aparat de Specialitate

3 | Administrator public

s

1

Total funcții publice

159

4

Secretar

II

s

1

5

Manaqer Public

superior

s

2

Fund

ii publice de conducere

23

6

Arhitect sef

II

s

1

7

Director executiv

II

s

6

8

Director exec adjunct

II

s

2

9

Sef serviciu

II

s

10

10

Șef birou Audit

II

s

1

11

Sef birou

II

s

3

Func

ii publice de execuție

133

12

Consilier

superior

s

98

13

Consilier

principal

s

8

14

Consilier

asistent

s

2

15

Consilier

debutant

s

2

16

Auditor

superior

s

4

17

Auditor

principal

s

1

18

Consilier juridic

superior

s

13

19

Referent de specialitate

superior

SSD

2

20

Referent

superior

M

1

21

Referent

principal

M

1

22

Referent

asistent

M

1

Posturi in regim contractual

59

23

Șef Birou Cabinet Președinte

II

s

1

24

Șef Birou

II

s

1

25

Consilier

IA

s

11

26

Consilier

I

s

4

27

Consilier

II

s

4

28

Consilier

D

s

1

29

Inspector de specialitate

IA

s

1

30

Inspector de specialitate

I

s

3

31

Inspector de specialitate

II

s

1

32

Referent

IA

M

2

33

Referent

I

M

1

34

Casier

M/G

1

35

Șofer

I

M/G

5

36

Muncitor calificat (telefonistă)

II

M/G

1

37

Muncitor calificat (leqator manual)

II

M/G

1

38

Muncitor calificat

II

M/G

1

39

Funcționar

M/G

2

40

Salvator montan

I

M

10

41

Salvator montan

III

G

1

42

îngrijitor

M/G

4

43

Paznic

M/G

3

APARAT DE SPECIALITATE

219

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

222

Vizat: Șef Serviciu SRUSSI, Duicu Claudia întocmit: Consilier, SRUSSI-Neamțu Paula^^^