Hotărârea nr. 202/2018

Hotărârea nr.202 - aprobarea structurii și a regulamentului de funcționare ale Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului

Consiliul Județean

>

Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off ice @ j ud b ra so v. ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 202

din data de 28.06.2018

- privind aprobarea structurii și a regulamentului de funcționare ale Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 10065 din data de 22.06.2018, întocmite de către Direcția Arhitect-șef, Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, prin care se propune spre aprobare structura și regulamentul de funcționare ale Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului;

Ținând cont de prevederile art. 22 alin. (2) lit.”c”, art. 37 alin. (1) și (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, precum și de dispozițiile art. 26 din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. ”b” și alin. (3), lit. ”e” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modifcările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă structura Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă Regulamentul de funcționare a comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - începând cu data prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Arhitect-șef, Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. S, Broșov, România, 503007

Consiliul Județean

)

Brașov

t


Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 officet3judhrasov.ro, wvvw.judbrasov.ro


ANEXA 1

STRUCTURA COMISIEI TEHNICE DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

PREȘEDINTE COMISIE

 • -  Adrian Ibănescu - arhitectul-șef al județului

MEMBRI CU DREPT DE VOT

 • -  Daniela Birău - reprezentant Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

 • -  Horațiu Vasilescu - reprezentant Direcția Județeană Brașov pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național

 • -  Anghel Istrate - reprezentant Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov

 • -  Bemard Pagu - reprezentant Garda Forestieră Brașov

 • -  Ionela Stănculescu reprezentant Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov

 • -  Ilie Bălan - reprezentant Compania APA Brașov

 • -  Ana -Maria Tamaș - reprezentant FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud Brașov

 • - Eugen Scripcaru - reprezentant SC DISTRIGAZ Sud SA - Sucursala Brașov

 • -  Mioara Stoica - reprezentant Direcția de Sănătate Publică Brașov

 • -  Gheorghe Băcanu - reprezentant Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare - Brașov

 • -  Horia Băia - reprezentant Direcția pentru Agricultură Județeană Brașov

 • -  Mirela Neagu - reprezentant Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov

 • -  Cristinel Gal - reprezentant Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice - Consiliul Județean Brașov

MEMBRI CU STATUT DE INVITAȚI - Iară drept de vot.

 • -  Membrii comisiei nr.2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură - Consiliul Județean Brașov

SECRETARIAT COMISIE:

 • -  Daniela Boțoman - șef Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului

 • -  Ligia Ciorcilă - consilier Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului

 • -  Claudia Urdea - consilier Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului

 • -  Maria Cosma - consilier Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului

ARHITECT-ȘEF Adrian Ibănescu

Avizat: șef birou, Daniela Boțoman


Redactat: Claudia Urdea CiCfUv

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Consiliul Județean

>

Brașov


B-ckil Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Teleion: + 40    410 777, Fax: +40 26S 475 576

of f i c e j u d b r a s o v. r o,, w w w. j u d b r a so v. r o


A


ANEXA 2REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE A COMISIEI TEHNICE DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Art. 1. - Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a județului Brașov este un organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță ce asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef și funcționează în coordonarea Președintelui Consiliului Județean Brașov.

Art. 2. - Componența comisiei este aprobată prin Hotărâre de Consiliul Județean.

Art. 3. - Secretariatul comisiei este asigurat de către Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției Arhitect-șef.

Art. 4. - Lucrările comisiei sunt conduse de arhitectul-șef al județului sau, în lipsa acestuia, de către șeful Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului.

Art.5. - Comisia analizează tehnic și propune emiterea avizului arhitectului-șef pentru următoarele categorii de documentații:

 • a) documentații de amenajarea teritoriului - PATR, PATZ, PATJ;

 • b) documentații de urbanism - PUG, PUZ, PUD;

Art. 6. - (1) Comisia se întrunește, de regulă, o dată pe lună, în funcție de numărul de lucrări ce pot fi supuse dezbaterii, la convocarea arhitectului-șef al județului.

 • (2) Comisia va fi convocată de către secretariatul comisiei cu cel puțin 2 zile calendaristice înaintea datei de întrunire, prin fax sau e-mail.

 • (3) Lista lucrărilor ce urmează a fi analizate în ședința CTUAT va fi semnată de arhitectul-șef al județului și va fi comunicată membrilor odată cu convocarea.

Art. 7. (1) Ședințele întrunesc cvorum dacă sunt prezenți minim jumătate plus unul dintre membrii comisiei cu drept de vot.

(2) In cazul în care unul dintre membrii comisiei nu poate participa la ședințele CTUAT, instituția respectivă desemnează un înlocuitor;

Art. 8. în cazul în care, în urma convocării, nu se întrunește cvorumul necesar, ședința se amână, reluându-se procedura de convocare, în maxim trei zile lucrătoare; în acest caz hotărârea comisiei se va lua cu votul a jumătate plus unul dintre membrii prezenți.

Art. 9. - (1) Se pot prezenta în ședință numai documentațiile complete. Acestea vor avea toate piesele stabilite prin lege, acte normative, decizii anterioare ale comisiei, precum și toate avizele necesare (după caz). Condițiile din avizele obținute vor fi obligatoriu introduse în documentație. Aceasta va fi întocmită, semnată și ștampilată conform legii.

 • (2) Membrii secretariatului tehnic verifică în prealabil documentațiile înaintate comisiei și solicită, în scris efectuarea eventualelor corecții sau completări.

 • (3) Se pot prezenta în comisie și documentații în curs de elaborare cu scopul de consultare.

 • (4) Pentru lucrările propuse a intra în ședință, membrii secretariatului vor întocmi referate.

Art. 10. - Procesul de avizare în comisie:

 • a) ordinea de zi a ședințelor se aprobă de președintele comisiei, pe baza listei de lucrări.

 • b) suplimentarea ordinii de zi se poate face pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare la nronunerea arhitectnlui-sef cu votul maioritătii membrilor cu drent de vot nrezenti la ședință

  Consiliul Județean Brașov

  >


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-ckil Eralcrnr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

 • c) prin grija secretariatului comisiei, documentațiile se prezintă membrilor comisiei;

 • d) membrii comisiei pot solicita detalierea oricăror elemente din documentație sau prezentare, astfel încât deliberarea să se fundamenteze pe informații cât mai complete;

 • e) la solicitarea membrilor comisiei se pot solicita spre analiză documentații similare sau colaterale aflate în arhiva consiliului județean;

 • f)  la ședințele de avizare nu pot participa la luarea deciziei membrii comisiei care au calitatea de autor/coautor al documentației prezentate, coordonator, conducător, salariat la societatea comercială, unitatea sau biroul de proiectare unde s-a elaborat lucrarea, sau sunt rude de gradul I cu persoanele mai sus menționate.

Art. 11. - (1) După analizarea în ședință a documentațiilor prezentate, comisia propune emiterea avizului, respinge sau amână lucrarea.

(2) Hotărârea comisiei se adoptă cu votul favorabil a 14+1 din membrii cu drept de vot prezenți și se consemnează în procesul — verbal al ședinței. Secretariatul va asigura consemnarea votului fiecărui membru cu drept de vot din comisie.

Art. 12. - Comisia poate aviza documentația susținută, cu condiții. în acest caz se va stabili un termen pentru completare. Dacă în termenul prevăzut documentațiile nu se completează sau nu îndeplinesc toate condițiile, avizul arhitectului-șef nu se emite, documentațiile urmând a se prezenta din nou, într-o ședință ulterioară, doar după îndeplinirea acestora.

Art. 13. - Ședințele comisiei se consemnează în procese verbale, ținute într-un registru special, prin grija secretariatului tehnic. Procesele - verbale se semnează de toți membrii comisiei prezenți la ședință. Acestea pot fi consultate de terți care justifică un interes legitim, numai cu încuviințarea arhitectului șef al județului.

Art. 14. Piesele scrise și desenate ale documentațiilor avizate vor fi vizate spre neschimbare de către secretariatul comisiei și semnate de Arhitectul Sef, după introducerea tuturor condițiilor.

ARHITECT-ȘEF Adrian Ibănescu


(

Avizat : șef birou, Daniela BoțomanA

Redactat: Claudia Urdea '