Hotărârea nr. 201/2018

Hotărârea nr.201 - aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMANIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.201 din data de 28.06.2018

- privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 iunie 2018;

Analizând expunerea de motive, precum și raportul de specialitate, înregistrate cu nr, ad. 10292/26.06.2018, întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Buget, prin care se propune spre aprobare utilizarea sumei de 100.000 lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, suplimentarea poziției „Achiziție suprafață de teren pe care este construit imobilul din Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 6, cu destinația D.G.A.S.P.C.”;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 10/30.01.2018, nr. 49/14.02.2018, nr. 123/26.04.2018 și, respectiv, nr. 156/30.05.2018;

Având în vedere dispozițiile ari. 58 alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă utilizarea sumei de 100.000 lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, suplimentarea poziției „Achiziție suprafață de teren pe care este construit imobilul din Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 6, cu destinația D.G.A.S.P.C.”.

Art.2 -Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE, Adrian - Ioan Veștea

Contrasemnează, SECRETAR Maria DiiiYihrăveanu