Hotărârea nr. 200/2018

Hotărârea nr.200 - rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov

»


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j ud b rasov. ro, www.j u d brasov. ro


ROMANIA


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.200

din data de 28.06.2018

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate nr. 10235/25.06.2018 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(2) și art.58 alin (1) lit.a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018,

în temeiul art. 97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea listelor de investiții ale bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea listelor de investiții ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea Ia îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


ANEXA nr. 1

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

254.772,07

92,10

254.864,17

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42,02,51,01

0,00

92,10

92,10

TOTAL CHELTUIELI

254.772,07

92,10

254.864,17

Titlul - Cheltuieli de personal

10

57.963,00

338,45

58.301,45

Titlul - Bunuri și servicii

20

36.259,91

537,79

36.797,70

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

22.515,72

328,39

22.844,11

Titlul- Ajutoare sociale

57

101.729,35

-57,56

101.671,79

Titlul- Alte cheltuieli

59

18.302,46

592,63

18.895,09

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-1.096,06

-1.647,60

-2.743,66

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

29.265,30

120,40

29.385,70

Titlul - Bunuri și servicii

20

5.485,70

805,00

6.290,70

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

0,00

-684,60

-684,60

CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2.123,38

-138,00

1.985,38

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

-1.089,33

-138,00

-1.227,33

Județul Brașov -

2.123,38

-138,00

1.985,38

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

-1.089,33

-138,00

-1.227,33

CAP 55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

2.495,44

-70,00

2.425,44

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuDerate in anul curent

85

0,00

-70,00

-70,00

CAP. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Și RELIGIE

30.266,30

559,39

30.825,69

Titlul - Transferuri intre instituții publice, din care:

51

10.826,05

328,39

11.154,44

Titlul- Alte cheltuieli

59

14.395,26

550,00

14.945,26

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

-0,01

-319,00

-319,01

Județul Brașov

25.191,81

231,00

25.422,81

Titlul- Alte cheltuieli

59

14.365,76

550,00

14.915,76

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

-0,01

-319,00

-319,01

Muzeul de Etnografie

1.700,50

13,50

1.714,00

Titlu - Transferuri intre instituții publice

51

1.700,50

13,50

1.714,00

Muzeul Casa Mureșenilor

1.132,89

78,60

1.211,49

Titlu - Transferuri intre instituții publice

51

1.132,89

78,60

1.211,49

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Centrul Cultural "Reduta"

2.064,22

236,29

2.300,51

Titlu - Transferuri intre instituții publice

51

2.064,22

236,29

2.300,51

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

140.002,28

■140,00

139.862,28

Titlul - Cheltuieli de personal

10

32.161,96

282,14

32.444,10

Titlul - Bunuri și servicii

20

14.283,69

-267,21

14.016,48

Titlul- Ajutoare sociale

57

89.324,35

-57,56

89.266,79

Titlul- Alte cheltuieli

59

779,66

42,63

822,29

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0,00

-140,00

-140,00

Județul Brașov

3.990,02

-140,00

3.850,02

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0,00

-140,00

-140,00

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului din care:

136.012,26

0,00

136.012,26

Titlul - Cheltuieli de personal

10

32.161,96

282,14

32.444,10

Titlul - Bunuri și servicii

20

14.283,69

-267,21

14.016,48

Titlul- Ajutoare sociale

57

89.324,35

-57,56

89.266,79

Titlul- Alte cheltuieli

59

242,26

42,63

284,89

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0,00

0,00

0,00

Asistentă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04

1.244,17

-20,18

1.223,99

Titlul - Cheltuieli de personal

10

573,10

36,20

609,30

Titlul - Bunuri și servicii

20

625,07

-34,90

590,17

Titlul- Ajutoare sociale

57

40,50

-19,98

20,52

Titlul- Alte cheltuieli

59

5,50

-1,50

4,00

68.02.05.02 -Asistență socială în caz de invaliditate

97.948,62

76,13

98.024,75

Titlul - Cheltuieli de personal

10

5.147,84

94,58

5.242,42

Titlul - Bunuri și servicii

20

4.191,31

4,13

4.195,44

Titlul- Ajutoare sociale

57

88.546,05

-22,58

88.523,47

68.02.06- Asistență socială pentru familie și copii

27.520,97

419,53

27.940,50

Titlul - Cheltuieli de personal

10

18.444,41

636,07

19.080,48

Titlul - Bunuri și servicii

20

8.256,90

-261,44

7.995,46

Titlul- Ajutoare sociale

57

737,80

-15,00

722,80

Titlul- Alte cheltuieli

59

81,86

59,90

141,76

68.02.50.50-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

9.298,50

-475,48

8.823,02

Titlul - Cheltuieli de personal

10

7.996,61

-484,71

7.511,90

Titlul - Bunuri și servicii

20

1.210,41

25,00

1.235,41

Titlul- Alte cheltuieli

59

91,48

-15,77

75,71

Cap. 70,02- Locuințe, servicii si dezvoltare publica

2.408,00

56,31

2.464,31

Titlul - Cheltuieli de personal

10

738,00

56,31

794,31

Titlul - Bunuri și servicii

20

320,00

0,00

320,00

Județul Brașov

2.171,40

292,90

2.464,30

Titlul - Cheltuieli de personal

10

523,84

270,47

794,31

Titlul - Bunuri și servicii

20

296,57

22,43

319,00

Servicliul Public Județean Salvamont Brașov

236,60

-236,59

0,01

Titlul - Cheltuieli de personal

10

214,16

-214,16

0,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

22,44

-22,43

0,01

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

CAP.84.02 -TRANSPORTURI

25.496,00

-296,00

25.200,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0,00

-296,00

-296,00

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

B) Secțiunea de dezvoltare: Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

27.746,31

0,00

27.746,31

TOTAL CHELTUIELI

178.233,00

100,00

178.333,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

131.433,11

100,00

131.533,11

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

2.138,96

100,00

2.238,96

Titlul - Cheltuieli de capital

70

1.934,50

100,00

2.034,50

Județul Brașov

1.244,46

100,00

1.344,46

Titlul - Cheltuieli de capital

70

1.040,00

100,00

1.140,00

DEFICIT

-150.486,69

-100,00

-150.586,69

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGAFIȚEI 1)

Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldîko

ANEXA nr. 2


PREȘEDINTE, Adrian loan - VeșțSECRETAR, Maria DUrnprăveanu

BLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

545.600,45

-3.779,61

541.820,84

venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate, din care:

33.10.21

224.922,75

-2.410,00

222.512,75

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea" Brașov

33.379,28

-2.410,00

30.969,28

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat, din care:

33,10,30

67.942,00

-148,00

67.794,00

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea" Brașov

2.600,00

-148,00

2.452,00

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10.09

18.858,98

328,39

19.187,37

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

1.132,89

78,60

1.211,49

Muzeul de Etnografie

1.700,50

13,50

1.714,00

Centrul Cultural Reduta

2.064,22

236,29

2.300,51

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, din care:

43.10.33

202.195,51

-1.550,00

200.645,51

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea" Brașov

20.000,00

-1.550,00

18.450,00

TOTAL CHELTUIELI

563.891,82

-3.779,61

560.112,21

Titlul - Cheltuieli de personal

10

426.786,32

-3.722,58

423.063,74

Titlul - Bunuri si servicii

20

133.614,01

247,49

133.861,50

Titlul - Alte cheltuieli

59

3.491,49

-227,00

3.264,49

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0,00

-77,52

-77,52

CAP 66.10 SANATATE

540.686,07

-4.108,00

536.578,07

Titlul- cheltuieli de personal

10

410.205,10

-3.722,58

406.482,52

Titlul - Bunuri si servicii

20

127.049,33

-80,90

126.968,43

Titlul - Alte cheltuieli

59

3.431,64

-227,00

3.204,64

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0,00

-77,52

-77,52

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2.129,00

0,00

2.129,00

Titlul- cheltuieli de personal

10

2.009,58

57,42

2.067,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

119,42

-57,42

62,00

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea " Brașov

61.451,57

-4.108,00

57.343,57

Titlul- cheltuieli de personal

10

50.033,60

-3.780,00

46.253,60

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Titlul - Alte cheltuieli

59

885,00

-328,00

557,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

79.293,21

0,00

79.293,21

Titlul - Bunuri si servicii

20

16.667,21

-23,48

16.643,73

Titlul - Alte cheltuieli

59

449,00

101,00

550,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0,00

-77,52

-77,52

CAP.67.10 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

12.250,50

328,39

12.578,89

Titlul Bunuri și servicii

20

3.916,18

328,39

4.244,57

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

1.216,92

78,60

1.295,52

Titlul - Bunuri si servicii

20

423,50

78,60

502,10

Muzeul de Etnografie

1.840,50

13,50

1.854,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

682,00

13,50

695,50

Centrul Cultural Reduta

2.264,22

236,29

2.500,51

Titlul - Bunuri si servicii

20

923,00

236,29

1.159,29

DEFICIT

-18.291,37

0,00

-18.291,37

B) Secțiunea de dezvoltare: Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

14.464,81

0,00

14.464,81

TOTAL CHELTUIELI

17.600,09

0,00

17.600,09

Titlul - Cheltuieli de capital

70

17.319,27

0,00

17.319,27

CAP 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

153,65

0,00

153,65

Titlul - Cheltuieli de capital

70

153,65

0,00

153,65

Muzeul Județean de Istorie Brașov

95,50

0,00

95,50

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71,01,02

95,50

-90,00

5,50

Alte active fixe

71,01,30

0,00

90,00

90,00

DEFICIT

-3.135,28

0,00

-3.135,28

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFITEI

f

Vizat: Șef Serviciu: Sândor lldiko

Președinte

Adrian Ioan Veștea


Secretar

Maria Dunjbrăveanu

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL - ANUL 2018

Anexa 3

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 30.05.2018

Valoarea propusă iunie 2018

Influențe +/-

Capitolul 68 TOTAL

1.040,00

1.140,00

100,00

CJ BRAȘOV

1.040,00

1.140,00

100,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

1040,00

1140,00

100,00

1

Achiziție suprafața teren pe care este construit imobilul din Brașov, str Iuliu Maniu nr. 6 cu destinația DGASPC

1040,00

1140,00

100,00

Capitolul 84 TOTAL

272,00

272,00

0,00

CJ BRAȘOV

272,00

272,00

0,00

C - Alte cheltuieli de investiții (total)

272,00

272,00

0,00

1

Expertiză tehnică + SF + PT pod de lemn peste Olt DJ 104Kkm 1 +350

122,00

137,00

15,00

2

Expertiza tehnica + actualizare PT, DDE - Reabilitare DJ 13IC Augustin - Racos - DN13 km 17+000-29+050

150,00

135,00

-15,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea


întocmit: Bortes Didona

i                         l

Președinte

Adrian Ioan VeșteaSecretar

Maria Dumpraveanu

Jy

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018

Anexa 4

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 30.05.2018

Valoarea propusă iunie 2018

Influențe

+/-

Capitolul66

0,00

0,00

0,00

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV

79,50

79,50

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

1

Calandru 1 buc

72,00

36,00

-36,00

2

Joc ptr. abilități cognitive și motorii 1 buc

7,50

0,00

-7,50

3

Dispozitiv cu roți de urcat/coborât pe scări pt. persoane cu dizabilități -1 buc

0,00

43,50

43,50

Capitolul 67

90,00

90,00

0,00

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE

90,00

90,00

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

90,00

90,00

0,00

1

Microbus 8+1-1 buc

90,00

0,00

-90,00

2

Expertiză tehnică și DALI pentru clădirea din Str. G.Coșbuc nr.2

0,00

90,00

90,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea


întocmit: Bortes Didona