Hotărârea nr. 20/2018

Hotărârea nr.20 – aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbnasov.ro Website: www.judbrasov.roConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 20

din data de 30.01.2018

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară Ia data de 30.01.2018;

Analizând Expunerea de motive nr. ad 15657 din data de 8.01.2018, precum și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad 15657 din data de 8.01.2018, întocmite de către Direcția Generală Administrație Publică -Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 106/30.03.2016 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov prin închiderea temporară a unui număr de paturi și amplasarea temporară a paturilor în alte spații până la încheierea proiectului de reabilitare și modernizare al corpului vechi de clădire al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. LA. Sbârcea” Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 382 din data de 30.08.2017 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. LA.Sbârcea” Brașov;

Ținând cont de adresa nr. 15657 din data de 19.10.2017 a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov, prin care se solicită revenirea la structura organizatorică aprobată pentru un număr de 275 de paturi, conform O.M.S. nr. 654/01.06.2010, ca urmare a finalizării lucrărilor de restructurare, reabilitae, modernizare și dotare a clădirii vechi (corpurile A, B, C);

Văzând avizul conform exprimat de Ministerul Sănătății prin adresele nr. XI/A/58551, 67197/FB/13569 din data de 15.12.2017;

Având în vedere prevederile art. 172 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile capitolului III din H.G.R. nr. 562/2009 pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală Administrație Publică - Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Ve&


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

ANEXA


Director General, Mihai Lucia ascu

Director Executiv,

Adelina Mihaela Văsioiuț

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ

GINECOLOGIE”DR.IOAN AUREL SBÂRCEA” BRAȘOV

Secția obstetrică -ginecologie I

30 paturi

din care:

-compartiment gineco-oncologie

10 paturi

-compartiment tratamentul in fertilității

10 paturi

Secția clinică obstetrică -ginecologie II

30 paturi

din care:

-compartiment obstetrică patologică

10 paturi

Secția obstetrică -ginecologie III

65 paturi

Secția clinică obstetrică -ginecologie IV

30 paturi

din care:

-compartiment medicină metalo fetală

10 paturi

-compartiment gineco-oncologie

10 paturi

Secția neonatologie I

63 paturi

din care:

-compartiment terapie intensivă neonatologie

17 paturi

Secția neonatologie II prematuri

35 paturi

Secția ATI

22 paturi

Camera de gardă

TOTAL

275 paturi

Spitalizare de zi

10 paturi

Bloc nașteri Bloc operator Sterilizare

UTS

Farmacie

Serviciul anatomie patologică

-compartiment citologie

-compartiment histopatologie -compartiment prosectură

Laborator analize medicale

Laborator radiologie și imagistică medicală

Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

Cabinet planificare familială

Unitate de transport neonatal

Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitatea:

-obstetrică- ginecologie

Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc atât paturile cât și Ambulatoriul integrat.