Hotărârea nr. 199/2018

Hotărârea nr.199 - aprobarea Protocolului de Colaborare între U.A.T. - Judeţul Braşov şi beneficiarii proiectului „Performanţă economică prin antreprenoriat în Regiunea Centru”

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @judb rasov. ro, www.j udbra sov.ro


CodF-16

HOTĂRÂREA NR.199

din data de 28.06.2018

- privind aprobarea Protocolului de Colaborare între U.A.T. - Județul Brașov și beneficiarii proiectului „Performanță economică prin antreprenoriat în Regiunea Centru”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 iunie 2018;

Analizând raportul de specialitate, precum și expunerea de motive, înregistrate cu nr. 10233/25.06.2018, întocmite de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune aprobarea Protocolului de Colaborare între U.A.T. - Județul Brașov și Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, S.C. Formare Managerială în Turism - FMT S.R.L. și S.C. Abeona S.R.L., în calitate de beneficiare ale unei finanțări nerambursabile acordate prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, prin contractul de finanțare nr. POCU/82/3/7/105275, pentru proiectul „Performanță economică prin antreprenoriat în Regiunea Centru”;

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1), lit.”e” și alin. (6), lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Se aprobă Protocolul de Colaborare între U.A.T. - Județul Brașov și Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, S.C. Formare Managerială în Turism - FMT S.R.L. și S.C. Abeona S.R.L., în calitate de beneficiare ale unei finanțări nerambursabile acordate prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, prin contractul de finanțare nr. POCU/82/3/7/105275, pentru proiectul „Performanță economică prin antreprenoriat în Regiunea Centru”.

Protocolul de Colaborare anexat, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov să semneze Protocolul de Colaborare.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte - Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dînnbrâveanu

"Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020"

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea de investiții 8,iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor Microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană Titlu proiect: Performantă Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru

POCU/82/3/7/105275                                                   M C, | |_J țj I

----------- BEL


PROTOCOL DE COLABORA^......

PARTENERIAT JUDEȚEAN BRAȘOV....

Nr._______________________/___________________________

 • 1. Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, cu sediul în Piața W. Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, mun. București, codul fiscal 7221327, reprezentantă legal prin dl. Frumosu Dragoș Vasile, în calitate de Președinte;

 • 2. Formare managerială în Turism-FMT, cu sediul social în Brașov, str. Bisericii Române nr. 91, reprezentată legal prin dl. Tiberiu Foris, în calitate de Administrator;

 • 3. Abeona, cu sediul social în Brașov, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 4B, ap. 1, reprezentată legal prin dl. Sorin Bibicioiu, în calitate de Administrator,

denumite în continuare beneficiari de proiect,

Și

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, jud. Brașov, tel. 0268.410 777, fax 0268.475 576, e-mail office@judbrasov.ro, cod de înregistrare fiscală 4384150, reprezentată legal prin Adrian-loan Veștea, în calitate de Președinte, denumit în continuare membru parteneriat județean Brașov,

denumite în continuare Părți,

Având în vedere:

 • a) Contractul de finanțare nr. POCU/82/3/7/105275, încheiat între Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, în calitate de Lider parteneriat, beneficiar al finanțării nerambursabile acordate prin intermediul PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 -2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți; Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor; Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare; Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, în parteneriat cu S.C. Formare Managerială în Turism - FMT S.R.L. (Partener 1), S.C. Abeona S.R.L. (Partener 2) si O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Centru, denumit în continuare Contractul de finanțare, • b) Specificațiile subactivității A.1.2. Crearea și dezvoltarea unor parteneriate județene între reprezentanții relevanți ai mediului de afaceri, ai autorităților/ instituțiilor publice din regiunea Centru și ai organizațiilor aplicante, în vederea identificării unor soluții viabile și inovative de creștere a gradului de inserție, responsabilitate socio-profesională, educație și ocupare prin antreprenoriat,

 • c) Principiul legalității în raporturile dintre autorități, instituit de actele normative care le reglementează competențele, principiul respectării demnității umane, al confidențialității, al nediscriminării și egalității de șanse, principiul celerității și principiul practicii uniforme,

părțile convin încheierea prezentului protocol de colaborare.

CAPITOLUL I

SCOPUL Șl OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art.1.

 • (1) Proiectul „Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru”, implementat de Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară în parteneriat cu S.C. Formare Managerială în Turism - FMT S.R.L. și S.C. Abeona S.R.L., are ca obiectiv: „creșterea gradului de ocupare, facilitarea accesului pe piața muncii și dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru 750 persoane prin furnizarea unor măsuri integrate de antreprenoriat, orientate pe creșterea mobilității și a gradului de ocupare a persoanelor șomere, inactive, inclusiv a înființării și dezvoltării unor activități independente non-agricole în scopul creării de noi locuri de muncă durabile în zonele urbane din regiunea de implementare Centru.”

 • (2) Prezentul protocol are ca obiect:

 • a) consolidarea unui parteneriat relevant la nivelul județului Brașov, în vederea identificării si propunerii de soluții pentru problemele de ordin ocupațional cu care se confruntă în principal populația șomeră sau inactivă pe piața muncii;

 • b) identificarea unor soluții viabile și inovative de creștere a gradului de inserție, responsabilitate socio-profesională, educație și ocupare prin antreprenoriat;

 • c) identificarea liniilor strategice de promovare a culturii antreprenoriale în rândul populației;

 • d) adoptarea unui comportament activ și novator, care acceptă dezvoltarea de proiecte noi, creșterea responsabilității sociale, a gradului de dezvoltare profesională, a ocupării și dezvoltării culturii antreprenoriale, îmbunătățirea mecanismelor socio-economice;

 • e) conștientizarea factorilor decizionali cu privire la importanța măsurilor și acțiunilor vizând formarea profesională, ocuparea și antreprenoriatul la nivel regional;

 • f) promovarea, în mod gratuit, a obiectivelor și activităților proiectului „ Performanța Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru” prin distribuirea și afișarea materialelor de informare a publicului privind avantajele, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programul de îmbunătățire a competențelor din domeniul antreprenorial, precum și prin alte căi publice (seminarii, conferințe, mass media etc.).

 • (3) Prezentul protocol se constituie în scopul:

 • a) asigurării cadrului de colaborare între părți în scopul constituirii și dezvoltării unui parteneriat între reprezentanți relevanți ai mediului de afaceri, ai autorităților/ instituțiilor publice la nivelul județului Brașov;

 • b) furnizării în mod gratuit și reciproc, în condițiile legii, a datelor și informațiilor solicitate de fiecare dintre părți celeilalte, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului;

 • c) derulării de activități comune de colaborare din sfera de competență a instituțiilor semnatare;

 • d) promovării de exemple pozitive din domeniul de activitate;

 • e) menținerii colaborării și comunicării între mediul public și cel privat, diseminării intervențiilor publice și private adecvate, construirii unor propuneri socio-economice eficiente, durabile și sustenabile, orientate spre dezvoltarea pieței, și a unor măsuri publice de sprijin pentru ocupare și dezvoltare socială a membrilor societății, conlucrând astfel la o funcționare economică regională, profitabilă și sustenabilă, prin valorificarea judicioasă a tuturor oportunităților existente.

Art.2.

 • (1) Prezentul protocol stabilește condițiile în care părțile își pot furniza informații necesare în realizarea scopului prevăzut la art.1.

 • (2) Furnizarea informațiilor ce constituie date cu caracter personal definite potrivit Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează în condițiile prevăzute de această lege și de Cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, aprobate prin Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002.

 • (3) Beneficiarul furnizării de informații ce constituie date cu caracter personal este obligat să aplice măsurile tehnice și organizatorice prevăzute de lege pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva furtului, pierderii sau accesului neautorizat.

 • (4) Nu intră sub incidența prezentului protocol furnizarea informațiilor ce constituie date cu caracter personal potrivit legii, a căror prelucrare este interzisă, cu excepțiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL II

DURATA PROTOCOLULUI

Art.3.

(1) Prezentul protocol intră în vigoare de la data semnării sale de către părți și se încheie la data de 14.01.2022, valabilitatea sa putându-se prelungi cu condiția notificării de către partea solicitantă a intenției de prelungire cu cel puțin 15 zile anterior expirării duratei de valabilitate.

CAPITOLUL III

RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

Ărt.4. în vederea realizării scopului prezentului protocol, beneficiarii proiectului:

 • a) desemnează un responsabil pentru coordonarea implementării prezentului protocol și pentru menținerea legăturii cu celelalte părți;

 • b) desemnează persoanele autorizate să prelucreze informațiile transmise de membrul parteneriatului județean;

 • c) organizează și invită reprezentanții parteneriatului județean să participe la întâlnirile periodice de lucru și la acțiunile de informare a publicului la nivel județean, privind avantajele și accesul la programul de îmbunătățire a competențelor din domeniul antreprenorial, organizate de către aceștia (campanii de informare);

 • d) se obligă să pună la dispoziția membrului parteneriatului județean, în condițiile legii, orice alte informații pe care acesta le solicită și pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea obiectivului prezentului protocol;

 • e) se obligă să păstreze confidențialitatea asupra datelor și informațiilor obținute în baza prezentului protocol și să le utilizeze în condițiile legii și numai în scopul desfășurării activității proprii în vederea îndeplinirii obiectivului stabilit prin prezentul protocol;

Art.5. în vederea realizării scopului prezentului protocol, membrul parteneriatului județean Brașov:

 • a) desemnează un responsabil pentru coordonarea implementării prezentului protocol și pentru menținerea legăturii cu celelalte părți;

 • b) desemnează persoanele autorizate să prelucreze informațiile solicitate de beneficiarii proiectului;

 • c) oferă sprijin pentru implementarea activităților proiectului „Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru” prin:

J identificarea si propunerea de soluții pentru problemele de ordin ocupațional cu care se confruntă în principal populația șomeră sau inactivă pe piața muncii;

J identificarea unor soluții viabile și inovative de creștere a gradului de inserție, responsabilitate socio-profesională, educație și ocupare prin antreprenoriat;

J identificarea liniilor strategice de promovare a culturii antreprenoriale în rândul populației;

J adoptarea unui comportament activ și novator, care acceptă dezvoltarea de proiecte noi, creșterea responsabilității sociale, a gradului de dezvoltare profesională, a ocupării și dezvoltării culturii antreprenoriale, îmbunătățirea mecanismelor socio-economice;

J conștientizarea factorilor decizionali cu privire la importanța măsurilor și acțiunilor vizând formarea profesională, ocuparea și antreprenoriatul la nivel regional;

J promovarea, în mod gratuit, a obiectivelor și activităților proiectului „Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru” prin distribuirea și afișarea materialelor de informare a publicului privind avantajele, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programul de îmbunătățire a competențelor din domeniul antreprenorial, precum și prin alte căi publice (seminarii, conferințe, mass media etc.);

 • d) asigură colaborarea cu echipa de proiect și participarea la întâlnirile periodice de lucru ale parteneriatului, prin intermediul persoanei responsabile desemnate;

CAPITOLUL IV ÎNCETARE

Art.6. Prezentul protocol încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

 • b) la data încetării contractului de finanțare;

 • c) prin acordul scris al părților;

CAPITOLUL V MODALITĂȚI DE COLABORARE

Art.7. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol, trebuie să fie transmisă în scris sau telefonic.

Art.8. Modalitățile de colaborare între părți sunt:

 • d) 2 întâlniri periodice sau ori de câte ori situația o impune;

 • e) circulația informațiilor și documentelor prin poștă, fax, telefon sau e-mail, după caz.

CAPITOLUL VI DISPOZIȚII FINALE

Art.9. Protocolul de colaborare este un document cadru și are în vedere întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite, modificarea sau completarea acestuia urmând să se realizeze prin act adițional.

Art.10. Părțile vor acționa în spiritul bunei credințe și vor organiza în mod corespunzător ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului protocol.

Art.11. Părțile își vor furniza, în condițiile legii, toate informațiile necesare în vederea asigurării îndeplinirii responsabilităților asumate prin prezentul protocol.

Art.12. în cazul în care una dintre părți este obligată, în condițiile legii, să dezvăluie informațiile/datele ce i-au fost furnizate în temeiul prezentului protocol, va notifica de îndată acest fapt celeilalte părți.

Art.13. Părțile își vor coordona acțiunile și alte manifestări publice legate de prezentul protocol și se vor consulta ori de câte ori urmează ca una dintre ele să transmită public informații legate de cele întreprinse în temeiul acestui protocol.

Art.14. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, numai cu acordul scris al părților, ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse.

Art.15. Partea care are inițiativa amendării prezentului protocol va transmite celorlalte părți, în scris, spre analiză, propunerile sale.


Art.16. Responsabilitățile părților, deținute în temeiul prezentului protocol, nu pot fi cesionate către o altă persoană fizica sau juridică.


Prezentul protocol s-a încheiat astăzi________________, în 5 (cinci) exemplare, câte un exemplar pentru

fiecare parte.


BENEFICIARI DE PROIECT,

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ


FRUMOSU DRAGOȘ V£SILE, Președinte/


Secretar,

/ MARIA DUMBRĂVEANU


Director Executiv NICOLAE SĂCUIU Direcția Management Proiecter'Direcția Juridică, Director Executiv CLAU^IĂ CRĂCIUN