Hotărârea nr. 196/2018

Hotărârea nr.196 - aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil” Braşov

Consiliul Județean

>

Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.196

din data de 28.06.2018

privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Colegiului Național de Informatică „Grigore Moisil” Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018

Analizând expunerea de motive și referatul nr. 10053 din data de 22.06.2018, întocmite de Direcția Economică, prin care se propune aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Colegiului Național de Informatică „Grigore Moisil” Brașov;

Ținând cont de adresa Colegiului Național de Informatică „Grigore Moisil” Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. Ad.7547/30.05.2018;

Având în vedere dispozițiile H.G.R. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. “c” și ari. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se transmit fără plată, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Colegiului Național de Informatică „Grigore Moisil” Brașov, următoarele bunuri mobile:

Sistem de calcul Dell Intel Core 13-3220       32 buc x 2.247,13 = 71.908,16 lei;

  • -  Computere configurație 1                      21 buc x 2.786,48 = 58.514,40 lei;

Sistem calcul cu Ups Dell Intel Core            8 buc x 3.505,85 - 28.046,80 lei;

  • -  Computere configurație 2                       2 buc x 4.825,47 = 9.650,94 lei;

  • -  Computere configurație 3                      2 buc x 5.917,29 = 11.834,58 lei;


Art. 2 - Transmiterea fără plată a bunurilor mobile din prezenta hotărâre se va face pe bază de proces verbal de predare - preluare, aprobat de către ordonatorii de credite ai unităților predătoare, respectiv primitoare.

Art. 3 - După primirea și înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind intrarea în gestiune a bunurilor, beneficiarului îi revine obligația de a menține destinația bunurilor, de a nu le înstrăina.

Art. 4 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


C ontrasemnează, SECRETAR