Hotărârea nr. 195/2018

Hotărârea nr.195 - însușirea procesului – verbal de negociere finală și a draftului de contract de vânzare – cumpărare având ca obiect cumpărarea bunurilor imobile (terenuri) pe care este edificat sediul D.G.A.S.P.C. Brașov și Filiala Bibliotecii Județene”George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMÂNIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 195

din data de 28.06.2018

-privind însușirea procesului - verbal de negociere finală și a draftului de contract de vânzare - cumpărare având ca obiect cumpărarea bunurilor imobile (terenuri) pe care este edificat sediul D.G.A.S.P.C. Brașov și Filiala Bibliotecii Județene”George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018

Analizând expunerea de motive nr. 10273/26.06.2018 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. 10273/26.06.2018, întocmite de Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu, prin care se propune :

-însușirea procesului-verbal nr. 10214/25.06.2018 al ședinței de negociere a ofertei finale pentru achiziționarea unui pachet format din două bunuri imobile aflat în proprietatea debitoarea S.C. Hidromecanica S.A. (în faliment), respectiv a prețului de achiziție de 204.337 euro fără T.V.A, echivalent a 953.538,61 lei fără T.V.A., la cursul leu/euro afișat de către BNR pentru data de 25.06.2018, respectiv 4,6665 lei/euro;

-Aprobarea draftului de contract de vânzare-cumpărare privind achiziționarea imobilului teren în suprafață de 887 mp. înscris în C.F. nr. 102759 Brașov și a imobilului teren în suprafață de 1.109 mp. cu nr. cadastral 102755 Brașov, pe care sunt edificate sediul D.G.A.S.P.C Brașov și Filiala Bibliotecii George Barițiu Brașov;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 131/26.04.2018 privind achiziționarea imobilului teren în suprafață de 887 mp. înscris în C.F. nr. 102759 Brașov și a imobilului teren în suprafață de 1.109 m.p. cu nr. cadastral 102755 Brașov, pe care sunt edificate sediul D.G.A.S.P.C Brașov și Filiala Bibliotecii George Barițiu Brașov precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.48/2018 privind aprobarea bugetului general al județului Brașov pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresa nr. 9609/18.06.2018, a S.C. Hidromecanica S.A. Brașov, prin lichidator judiciar CITR SPRL cu sediul în Brașov , prin care a transmis procesul-verbal al adunării creditorilor debitorului S.C. Hidromecanica S.A., prin care s-a aprobat Strategia de valorificare prin negociere directă cu cumpărătorul identificat U.A.T. Județul Brașov a două imobile - teren situate în Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 6, identificate în C.F. nr. 102759 Brașov, top nr.6213/1/1/5 - 887 m.p. teren grădina și C.F. nr.102755 Brașov, CAD 102755 cu nr. (top 6213/1-2, CF 4352) - 1.109 m.p. teren loc de casă;

Văzând adresa ANAF înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr.Ad. 10290/27.06.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. “c” coroborat cu art. 119-120 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.863 lit.a din Legea nr. 287/2008 privind Codul Civil, republicat cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art. 292 alin.2 lit.f din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, actualizat;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Se însușește procesul-verbal nr.10214/25.06.2018 al ședinței de negociere a ofertei finale pentru achiziționarea unui pachet format din două bunuri imobile aflat în proprietatea debitoarea S.C. Hidromecanica S.A. (în faliment), respectiv a prețului de achiziție de 204.337 euro fără T.V.A, echivalent a 953.538,61 lei fără T.V.A., la cursul leu/euro afișat de către BNR pentru data de 25.06.2018, respectiv 4,6665 lei/euro.

La valoarea de achiziție se adaugă procentul de 19%, reprezentând TVA.

Art.2-Se aprobă draftul de contract de vânzare-cumpărare privind achiziționarea imobilului teren în suprafață de 887 mp. înscris în C.F. nr. 102759 Brașov și a imobilului teren în suprafață de 1.109 mp. cu nr. cadastral 102755 Brașov, pe care sunt edificate sediul D.G.A.S.P.C Brașov și Filiala Bibliotecii George Barițiu Brașov, conform anexei.

Art.3 -Se împuternicește domnul Gabor Adrian vicepreședintele Consiliului Județean Brașov să reprezinte U.A.T Județul Brașov la Biroul Notarial Brașov în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare, prevăzut la art.2.

Art,4 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

|\jjl . >!

CITR^GKOUP


, <

/'


CITR JNTRARE/IEȘIRE Nr. 2017 Data: 25.06.2018

PROCES VERBAL

al ședinței de negociere a ofertei finale pentru achiziționarea unui pachet format din două bunuri imobile aflat în proprietatea debitoarei Hidromecanica SA (în faliment)Prezenta ședință are loc la sediul ales al lichidatorului judiciar CITR SPRL, situat în Brașov, str. Aurel Vlaicu nr. 40, birou 7, în data de 25.06.2018, ora 14:30, cu ocazia ședinței de negociere a ofertei finale pentru achiziționarea pachetului format din două bunuri imobile situate pe bd. Iuliu Maniu, Brașov din patrimoniul debitoarei, activ format din:

 • a) imobil înscris în CF 102759 Brașov, top 6213/1/1/5 - 887 mp teren grădină;

 • b) imobil înscris în CF 102755 Brașov, CAD 102755 (top 6213/1-2, CF 4352) - 1.109 mp teren loc de casă).

aflate în proprietatea debitoarei Hidromecanica SA (în faliment), cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2006 și a hotărârii Adunării creditorilor adoptată la data de 14.06.2018.

Organizatorul procedurii de valorificare este CITR SPRL, în calitate lichidator judiciar al SC Hidromecanica S.A. (în faliment, in bankruptcy, enfaillite), cu sediul în Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 94 A, jud. Brașov, având cod fiscal RO1088974, înmatriculată Ia Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J 08/26/1991, desemnat în această calitate prin Sentința civilă nr. 681/SIND din 17.04.2015 în dosarul nr. 3836/62/2009 aflat pe rolul Tribunalului Brașov.

Comisia de negociere este alcătuită din 3 persoane, respectiv:

Președinte: Oana Cristina Necula - practician în insolvență, reprezentant al lichidatorului judiciar CITR SPRL,

Membri: - Ioana Crucianu - reprezentant al lichidatorului judiciar CITR SPRL,

- Constantin Enache - reprezentant al lichidatorului judiciar CITR SPRL.

La ședință participă ofertantul Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor, nr. 5, județul Brașov, având cod fiscal 4384150, reprezentată prin vicepreședintele Consiliului Județean Brașov conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 131/26.04.2018, dl. Gabor Alexandru Adrian, ci

r

Afț«ș

liber

Brașev

București

CUh

GaUti

Ilfov

PNhwi

Sibiu

Timâ

T >40215117 782

T >40359 421494

T: *40 268 471600

T: *40 213266014/015

T *40264 444 821/822 T *40213266014/01$

T *4021326601$

T-*40 314 250 541

T *40737888990

î: *40 256 200 384

F: *40 213117 788

F *40 559421494

F. +40268471700

F: *40213266013

F: *40 264 444 823

F. *40213266013

F *40 213266013

F: *40 314 2S0 683

E:

F *40 256200 384

E Mtumaregcttrro

E MxxȘcitrro

E: brasov^atrto

E. bucumh9c4r.ro

E. oftic Htcrtrro

E gaUt>9c4r ro

E ifcw9crtrro

E «biu9c4rro

E ttma9crfrro

Comisia constată faptul că a fost depusă ofertă de achiziționare prin negociere directă a pachetului format din două bunuri imobile situate pe bd. Iuliu Maniu, Brașov din patrimoniul debitoarei, activ format din:

 • a) imobil înscris în CF 102759 Brașov, top 6213/1/1/5 - 887 mp teren grădină;

 • b) imobil înscris în CF 102755 Brașov, CAD 102755 (top 6213/1-2, CF 4352) - 1.109 mp teren loc de casă).

aflate în proprietatea debitoarei Hidromecanica SA (în faliment).

S-a procedat la verificarea ofertei primite și s-au constatat următoarele:

 • - oferta respectă condițiile de fond și formă stabilite prin Regulamentul de valorificare a patrimoniului;

- oferta realizată de către Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov este următoarea:

 • 1.  prețul oferit este 204.337 euro fara TVA pentru pachetul de bunuri imobile mai sus menționat.

 • 2. modalitatea/sursa de plată - conform bugetului propriu al Consiliului Județean pentru 2018

 • 3.  termenul de plată- maxim 30 zile de la data declarării ofertei câștigătoare, numai după semnarea contractului de vânzare în formă autentică.

 • 4.  perioada de valabilitate a ofertei pentru achiziționarea activului supus valorificării este de 90 de zile de la data 21.06.2018.

Comisia constată că s-a oferit prețul de pornire la negociere directă, adică valoarea de vânzarea aprobată în cadrul adunării generale a creditorilor din data de 14.06.2018, respectiv 204.337 euro fara TVA.

Prin urmare, se demarează negocierea cu ofertantul admis la negocierea directă, Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor, nr. 5, județul Brașov, având cod fiscal 4384150, reprezentată prin dl. Gabor Alexandru Adrian, cu datele de identificare anterior menționate, în vederea obținerii unei oferte superioare ofertei depuse.

Negocierea directă va avea loc potrivit art. II din Regulament.

în urma negocierii directe, Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor, nr. 5, județul Brașov, având cod fiscal 4384150, reprezentată prin dl. Gabor Alexandru Adrian, declară că nu își modifică oferta inițială.

Oferta finală realizată de către Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor, nr. 5, județul Brașov, având cod fiscal 4384150, reprezentată prin dl. Gabor Alexandru Adrian este următoarea:

 • 1. prețul oferit este 204.337 euro fără TVA pentru pachetul de bunuri imobile mai sus menționat.

 • 2. modalitatea/sursa de plată - finanțare.

 • 3.  termenul de plată - maxim 30 zile de la data declarării ofertei câștigătoare, numai după semnarea contractului de vânzare în formă autentică.

 • 4. perioada de valabilitate a ofertei pentru achiziționarea activului supus valorificării este de 90 de zile de la data 21.06.2018.

Comisia constată că s-a oferit pentru achiziționarea pachetului format din două bunuri imobile situate pe bd. Iuliu Maniu, Brașov din patrimoniul debitoarei, activ format din:

 • a) imobil înscris în CF 102759 Brașov, top 6213/1/1/5 - 887 mp teren grădină;

 • b) imobil înscris în CF 102755 Brașov, CAD 102755 (top 6213/1-2, CF 4352) -1.109 mp teren loc de casă).

aflate în proprietatea debitoarei Hidromecanica SA (în faliment) prețul de pornire la negociere directă, adică valoarea de vânzarea aprobată în cadrul adunării generale a creditorilor din data de 14.06.2018, respectiv 204.337 euro fara TVA.

Conform prevederilor art. II.5 din Regulamentul de desfășurare a negocierii directe, oferta finală consemnată în cuprinsul prezentului proces verbal de negociere, cu privire la pachetul format din două bunuri imobile situate pe bd. Iuliu Maniu, Brașov din patrimoniul debitoarei, activ format din:

 • a) imobil înscris în CF 102759 Brașov, top 6213/1/1/5 - 887 mp teren grădină;

 • b) imobil înscris în CF 102755 Brașov, CAD 102755 (top 6213/1-2, CF 4352) -1.109 mp teren loc de casă).

aflate în proprietatea debitoarei Hidromecanica SA (în faliment),

corespunde prețului de pornire al negocierii, astfel că, în condițiile maximizării averii debitorului și încasării prețului cu celeritate, Comisia de negociere declară câștigător pe ofertantul Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor, nr. 5, județul Brașov, având cod fiscal 4384150, reprezentată prin dl. Gabor Alexandru Adrian, cu datele de identificare anterior menționate, la prețul de 204.337 euro fara TVA, echivalent a 953.538,61 lei fără TVA, la cursul leu/euro afișat de către BNR pentru data de 25.06.2018, respectiv 4,6665 lei/euro.

în ceea ce privește regimul TVA, arătăm că se aplică Codul Fiscal în vigoare la data emiterii facturii fiscale de către vânzător.

Plata integrală a prețului se va realiza în maxim 30 zile de la data declarării ofertei câștigătoare, numai după semnarea contractului de vânzare în formă autentică.

Se constată că s-a achitat cu titlu de garanție de participare la procedura de valorificare suma de 95.349 lei, prin ordin de plată în contul unic al debitoarei.

Având în vedere că Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov este câștigătoarea procedurii de valorificare prin negociere directă, urmează a achita prețul de adjudecare, în maximum de 30 zile calendaristice de la data declarării câștigătorului negocierii, numai după semnarea contractului de vânzare în formă autentică, ultima zi de plată fiind 25.07.2018.

Sancțiunea neachitării la termen a prețului de adjudecare este cea cuprinsă în Regulamentul de negociere directă.

I se aduc la cunoștință câștigătorului procedurii de negocieri directă următorele:

 • > Toate cheltuielile ocazionate de transferul de proprietate sunt în sarcina și pe răspunderea câștigătorului procedurii de negociere.

 • > De la data prezentului proces-verbal al ședinței de negociere directă și până la achitarea în integralitate a prețului nu se transmite dreptul de proprietate sau folosință a bunurilor adjudecate.

 • > De la data transferării dreptului de proprietate, câștigătorul procedurii de negociere va trebui să suporte cheltuielile prilejuite de conservarea, administrarea și paza bunurilor, va suporta contravaloarea impozitelor și a taxelor aferente bunurilor precum și orice alte cheltuieli născute în legătură cu bunurile activului funcțional.

 • >  Riscurile deteriorării (din cauze de forță majoră sau caz fortuit) sau a pieirii bunurilor trec asupra câștigătorului procedurii de negociere directă de la momentul declarării câștigătorului procedurii de negodre directă.

 • > Câștigătorul procedurii de valorificare prin negodere directă își asumă efectuarea pe cheltuiala proprie a oricăror demersuri legale sau oportune cu privire la transferul dreptului de proprietate.

 • >  Hidromecanica SA nu-și asumă niciun fel de responsabilitate în privința riscurilor pieirii bunurilor, precum și a oricăror pagube suferite de către câștigătorul procedurii de valorificare prin negodere directă prin efectuarea necorespunzătoare sau neefectuarea obligațiilor enumerate la alineatul anterior.

 • >  La ședința de negodere, ofertantul precizează că a luat la cunoștință starea fizică a activului și înțelege să adjudece pe principiul „așa cum este, acolo unde este".

 • >  Vânzătorul nu își asumă nidun fel de obligații față de viciile activului.

 • > Ofertantul și respectiv câștigătorul procedurii de negociere directă nu va avea niciun drept de acțiune împotriva vânzătorului, respectiv lichidatorului judiciar, ori a membrilor comisiei de negociere, în privința reparațiilor, condițiilor sau concordanței cu descrierea pentru oricare dintre scopurile speciale sau generale ale activului funcțional.

 • >  Prin participarea la ședința de negodere directă, ofertantul și respectiv câștigătorul procedurii de negociere recunoaște și este de acord că a avut deplina posibilitate de a se informa în privința situației juridice, a stării și amplasamentului activului pentru care s-a înscris la negociere, inclusiv a obligațiilor de mediu pentru activitățile trecute, prezente, cât și cele care sunt necesare să le îndeplinească pentru scopul în care intenționează să le folosească după adjudecare.

După plata integrală a prețului, lichidatorul judiciar va proceda la încheierea procesului verbal de adjudecare pentru activul valorificat, conform prevederilor art. 120 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.

Conform art. 53 din legea 85/2006 privind procedura insolvenței, bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar sau lichidator sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, cu excepția măsurilor asigurătorii sau măsurilor preventive specifice, instituite în cursul procesului penal.

Nemaifiind alte aspecte de discutat, s-a încheiat prezentul proces verbal în 3 exemplare originale, unul pentru lichidatorul judiciar, unul pentru ofertant și un exemplar pentru instanța de judecată, azi 25.06.2018.


Brașov

25.06.2018


Hidromecanica SA (în faliment) Lichidator judiciar CITR SPRL


Președinte : Oana Cristina Necula


Membri: Ioana Crucianu


Ofertant: UAT Județul Brașov Prin reprezentant

.......'. «Vi Arian GaborAlexandru'


Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CF. (în continuare Regulamentul) deținem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar/lichidator implică și prelucrarea în temeiul Eegii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuțiile. Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare. într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod celorlalți participanți ai procedurii în conformitate cu legea, instrucțiunile instanței si în măsura necesității, si doar pentru a ne îndeplini atribuțiile, De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență Vă garantăm că toți angajații și colaboratorii noștri respectă strict confidențialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter personal precum și detalii în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora ori rcstricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: protectia.datelorwdtr.ro.


PROIECT

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPARARE

PREAMBUL:

Conform Sentinței Civile nr. 1891/SIND pronunțata în ședința publică din data de 10.11.2010, în dosarul nr. 3836/62/2009 de Tribunalul Brașov, Secția Comerciala si de Contencios Administrativ, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei HIDROMECANICA SA și numirea ca administrator judiciar Casa de Insolventa Transilvania SPRL.

Conform Sentinței Civile nr. 1016/SIND pronunțată în ședința publică din data de 25.04.2012 în dosarul nr. 3836/62/2009 de Tribunalul Brașov, Secția a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, s-a confirmat planul de reorganizare a activitatii debitoarei HIDROMECANICA SA.

Conform Sentinței Civile nr. 681/SIND pronunțată în ședința publică din data de 17.04.2015 în dosarul nr. 3836/62/2009 de Tribunalul Brașov, Secția a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, împotriva debitoarei HIDROMECANICA SA (Vânzătoare în cadrul prezentului Contract), s-a dispus trecerea la procedura generala a falimentului și s-a desemnat lichidator judiciar provizoriu CITR SPRL.

La data de 14.06.2018, Adunarea Generala a Creditorilor HIDROMECANICA SA a luat cunoștința de rapoartele de evaluare pentru bunurile din averea societății debitoare si a aprobat Strategia de valorificare prin negociere directa cu cumpărătorul identificat Județul Brașov a unui pachet de bunuri imobile aflat in patrimoniul Hidromecanica SA, conform art.117 alin.2 din Legea 85/2006 privind procedura incolventei, conform Procesului-verbal al adunării creditorilor debitoarei HIDORMECANICA SA nr. 1960 încheiat în data de 14.06.2018.

La data de 25.06.2018 cu nr.10214 s-a incheiat Procesul-verbal al ședinței de negociere a ofertei finale pentru achiziționarea unui pachet format din doua bunuri imobile aflat in proprietatea debitoarei Hidromecanica SA, prin care s-a constatat ca Unitatea Administrativ-Teritoriala Județul Brașov este castigatoarea procedurii de valorificare prin negociere directa.

Prezentul Contract de vânzare se încheie ca urmare a negocierii directe, de către Județul Brașov, cu datele de identificare menționate mai jos, a unui pachet de bunuri imobile aflat in patrimoniul Hidromecanica SA, situate in municipiul Brașov, strada Iuliu Maniu, județul Brașov, compuse din următoarele:

 • - imobil înscris în Cartea funciara nr. 102759/Brasov (nr. CF vechi 4352), compus din teren, avand categoria de folosința altele, în suprafață de 887 mp, avand nr. topografic 6213/1/1/5;

 • - imobil înscris în Cartea funciara nr. 102755/Brasov (nr. CF vechi 4352), compus din teren intravilan, avand categoria de folosința curți construcții, în suprafață de 1.109 mp, avand nr. cadastral 102755, nr.topografic 6213/1-2 si construcțiile neintabulate in cartea funciara: nr. cadastral 102755-C1 - construcție fara acte, avand suprafața de 166 mp si nr. cadastral 102755-C2 - construcție fara acte, avand suprafața de 537 mp, aparținând societății HIDROMECANICA SA în faliment, in bankruptcy, en faillite, conform Strategiei de valorificare si a Regulamentului de vanzare aprobate de Adunarea Creditorilor din data de 14.06.2018, organizată de lichidator judiciar CITR SPRL, conform Procesului-Verbal al Adunării Creditorilor Debitorului HIDROMECANICA SA nr. 1960 întocmit în data de 14.06.2018, ora 15,00.

Având în vedere prevederile art.53 si art.117, alin. (2) din Legea nr.85/2006, în formă actualizată, privind procedura insolventei, dispozițiile art.91, alin. (1), lit.”c", art.119, art.120 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicata cu modificările ulterioare, precum si prevederile art.863, lit."a" din Noul Cod Civil, noi, părțile contractante, denumite în continuarea Contractului VÂNZĂTOARE, respectiv CUMPĂRĂTOR, încheiem prezentul Contract de vânzare cu următoarele clauze negociate de către noi cu bună credință:

CAPITOLUL 1.

PĂRȚILE CONTRACTANTE;

Subscrisa:

 • 1.1. HIDROMECANICA S.A. - societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, conform prevederilor Legii numărul 85/2006, persoană juridică română, cu sediul social în municipiul Brașov, str. 13 Decembrie nr.94A, județul Brașov, având număr de ordine în Registrul Comerțului J08/26/1991 și C.U.I. 1088974, reprezentată legal conform Sentinței Civile nr. 1891/SIND pronunțata în ședința publică din data de 10.11.2010, în dosarul nr. 3836/62/2009 de Tribunalul Brașov, Secția Comerciala si de Contencios Administrativ si Sentinței Civile nr. 681/S1ND pronunțată în ședința publică din data de 17.04.2015 în dosarul nr. 3836/62/2009 de Tribunalul Brașov, Secția a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, de către lichidatorul judiciar CITR S.P.R.L., societate civila profesionala de practicieni in insolventa, cu sediul in mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr.48, etaj 6/7, jud. Cluj, înmatriculata la Registrul Formelor de Organizare UNIPR sub nr. RFO 0253/31.12.2006 si in Tabloul UNIPR sub nr.2A0095/31.12.2006, avand CIF RO 21057514, reprezentat legal prin ********************** în calitate de VÂNZĂTOARE, pe de o parte și

Subscrisul:

 • 1.2. JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul in mun. Brașov, Bld. Eroilor nr.5, jud. Brașov, avand cod de identificare fiscala 4384150, reprezentat de domnul GABOR ALEXANDRU-ADRIAN,

i                                                                                          în calitate de

Vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, in baza Hotărârii nr.131/26.04.2018, eliberate de Consiliul Județean Brașov, în calitate de CUMPĂRĂTOR, pe de altă parte.

CAPITOLUL 2,

OBIECTUL CONTRACTULUI;

 • 2.1 Subscrisa Vânzătoare, HIDROMECANICA S.A societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, prin lichidator judiciar - CITR SPRL, vând, iar subscrisul Cumpărător, JUDEȚUL BRAȘOV, prin reprezentant, cumpăr, ÎNTREG DREPTUL DE PROPRIETATE pachetului format din doua imobile, situate in municipiul Brașov, strada Iuliu Maniu, județul Brașov, compuse din:

 • >     imobil înscris în Cartea funciara nr. 102759/Brasov (nr. CF vechi 4352), compus din teren, avand categoria de folosința altele, în suprafață de 887 mp, avand nr. topografic 6213/1/1/5;

 • >     imobil înscris în Cartea funciara nr. 102755/Brasov (nr. CF vechi 4352), compus din teren intravilan, avand categoria de folosința curți construcții, în suprafață de 1.109 mp, avand nr. cadastral 102755, nr.topografic 6213/1-2 si construcțiile neintabulate in cartea funciara: nr. cadastral 102755-C1 - construcție fara acte, avand suprafața de 166 mp si nr. cadastral 102755-C2 - construcție fara acte, avand suprafața de 537 mp, aparținând societății HIDROMECANICA SA, în faliment, in bankruptcy, en faillite, conform Procesului-Verbal al Adunării Creditorilor Debitorului HIDROMECANICA SA nr. 1960 întocmit în data de 14.06.2018, ora 15,00.

 • 2.2. în cartea funciară nr. 102759/Brasov (nr. CF vechi 4352) menționată mai sus sunt înscrise următoarele sarcini și notări, așa cum rezultă din extrasul de carte funciară pentru autentificare, descrise mai jos:

în baza încheierii nr. 19790/1996, asupra Al, sub CI se noteaza interdicția ca proprietara nu va putea construi pe acest imobil niciun fel de rezervor de debitat benzina si nici vreun dispozitiv de incarcerare sau descărcare a unui rezervor de debitat benzina, in favoarea imobilelor cu nr. topografic 6213/1/1/4 si 6213/1/1/6 din CF 3901 si 22026 Brașov;

în baza încheierii nr. 57494/11.08.2009 și prin Actul administrativ nr. 12137M din 07.08.2009 emis de Direcția Generala a Finanțelor Publice Brașov, act administrativ nr.l2296M/07.08.2009 emis de DGFP Brașov, asupra Al, sub C8.1, se intabulează dreptul de ipoteca legala pentru suma de 22.090.738 ron, conform O.G. 92/2003, in favoarea D.G.F.P. Brașov;

în baza încheierii nr. 28870/12.04.2010 și prin înscrisul sub semnătură privata nr. 8777M din 09.04.2010 emis de AFP Brașov, asupra Al, sub C 9.1, se intabulează dreptul de ipoteca legala pentru suma de 50.166.813 ron, conform O.G. 92/2003 in favoarea ANAF DGFP Brașov;

în baza încheierii nr. 71328/23.08.2010 și prin Somația nr. dosar executional nr.427 din 19.08.2010 emis de BEJ Tereaca Cornel Toma, proces-verbal din data de 19.08.2010, asupra Al, sub C 12.1, se noteaza somația in vederea începerii executării silite pentru rcuperarea sumelor de 31.316.602,30 lei + cheltuieli de executare pana in prezent in cuantum de 777.845,90 lei, in favoarea Garbacea Rodica Elena, Garbacea Lucian Nicolae si Garbacea Teodor Ștefan;

 • 2.3. în cartea funciară nr. 102755/Brasov (nr. CF vechi 4352) menționată mai sus sunt înscrise următoarele sarcini și notări, așa cum rezultă din extrasul de carte funciară pentru autentificare, descrise mai jos:

în baza încheierii nr. 57488/11.08.2009, prin Actul administrativ nr. proces verbal de sechestru nr.l2297M - dosar executare nr.20/2000, din 07.08.2009 emis de Direcția Generala a Finanțelor Publice Brașov, adresa nr.ll2320M/07.08.2009 emis de DGFP Brașov, asupra Al, sub C 6.1, se intabulează dreptul de ipoteca legala pentru suma de 22.090.738 ron, conform O.G. 92/2003, in favoarea D.G.F.P. Brașov- Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, Brașov;

în baza încheierii nr. 28890/12.04.2010 și prin actul administrativ nr.70 din 07.04.2010 emis de ANAF - DGFP Brașov, asupra Al, sub C 7.1, se intabulează dreptul de ipoteca legala pentru suma de 50.166.813 ron, conform O.G. 92/2003 in favoarea ANAF - DGFP - AFP Brașov;

în baza încheierii nr. 71331/23.08.2010 și prin Somația nr. dosar executional nr.427 din 19.08.2010 emis de BEJ Tereaca Cornel Toma, proces-verbal din data de 19.08.2010, asupra Al, sub C 10.1, se noteaza somația in vederea inceperii executării silite pentru rcuperarea sumelor de 31.316.602,30 lei + cheltuieli de executare pana in prezent in cuantum de 777.845,90 lei, in favoarea Garbacea Rodica Elena, Garbacea Lucian Nicolae si Garbacea Teodor Ștefan.

 • 2.4    Odată cu transferul întregului drept de proprietate, posesie și folosință asupra bunurilor imobile identificate anterior, subscrisa Vânzătoare HIDROMECANICA SA în faliment, in bankruptcy, en faillite, prin lichidator judiciar, declar că transfer definitiv și irevocabil dreptul de proprietate, posesie și folosință, necontestat și necondiționat, liber de sarcini și fără nicio rezervă către Cumpărătorul JUDEȚUL BRAȘOV și asupra tuturor ameliorațiunilor imobilelor, branșamentelor (subterane, terane și/sau aeriene] individuale la utilitățile publice realizate sau în curs de realizare indiferent de stadiul de execuție al acestora, pentru deservirea funcționării în parametri optimi a imobilelor obiect al prezentului contract, prin acestea înțelegându-se branșamente de apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz natural, rețele de comunicații, precum și orice alt tip de utilitate prevăzută în proiectul imobilului.

 • 2.5 Subscrisa Vânzătoare, prin lichidator judiciar, declar că odată cu încheierea prezentului Contract de vânzare, sarcinile și notările din Cartea funciara de mai sus vor fi radiate din oficiu, bunurile imobile vânzându-se liber de sarcini, conform art 53 din Legea numărul 85/2006 privind procedura insolvenței, care menționează că: „Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, cu excepția măsurilor asigurătorii sau măsurilor preventive specifice instituite în cursul procesului penal.”

 • 2.6 Bunurile imobile ce fac obiectul prezentului Contract au fost indisponibilizate de către Biroul Individual Notarial Ficard Cătălină Nicoleta, conform extraselor de carte funciară pentru autentificare nr. ***** si nr.**** din data de ****** emise de O.C.P.I. Brașov - B.C.P.I. Brașov.

CAPITOLUL 3.

PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ:

 • 3.1 Prețul de vânzare pentru bunurile imobile, care formează obiectul prezentului Contract de vânzare este cel prevăzut în Procesul-verbal al ședinței de negociere a ofertei finale pentru achiziționarea unui pachet format din doua bunuri imobile aflat in proprietatea debitoarei Hidromecanica SA nr.10214 din 25.06.2018 și anume suma de 953.538,61 LEI (nouasute-cincizecisitreimiicincisutetreizecisioptleisisaizecisiunubani), la care se adaugă TVA in cuantum de 181.172,34 lei [osutaoptzecisiunumiiosutasaptezecisidoileisitreizecisipatrubani], reprezentând echivalentul a 204.337,00 euro (douasutepatrumiitreisute-treizecisisapteeuro) fara TVA, calculat la curs BNR din data de 25.06.2018, de 4,6665 lei/euro.

 • 3.2 Anterior s-a achitat cu titlu de garanție de participare la procedura de valorificare suma de 95.349,00 lei (nouazecisicincimiitreisutepatruzecisinoualei), prin ordin de plata in contul unic al debitoarei HIDROMECANICA SA conform **********;

Suma de ************ lei ț********* *******) se achita astazi, data semnării contractului de vanzare-cumparare prin transfer bancar, în contul unic de insolvență al debitoarei, *******, deschis la ****♦♦♦**, copia ordinului de plată atașata contractului facand dovada plătii integrale a prețului.

 • 3.3 Subscrisa Vânzătoare HIDROMECANICA SA, în faliment, in bankruptcy, en faillite, prin lichidator judiciar, declar că am primit integral prețul vânzării de la Cumpărător, în modalitatea de mai sus și nu mai am nicio pretenție în acest sens de la aceasta.

 • 3.4 Noi, părțile contractante, prin reprezentant și prin lichidator judiciar, declarăm pe proprie răspundere că ni s-au pus în vedere de către notarul public instrumentator, prevederile și consecințele legale prevăzute de articolul 326 Codul Penal - privind infracțiunea de fals în declarații, de articolul 1665 Cod Civil privind seriozitatea prețului, precum și prevederile Legii nr. 227/2015 privind Noul Cod Fiscal, cele ale Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea

-3 -evaziunii fiscale și cele ale Legii nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor și declarăm faptul că prețul de vânzare stipulat în acest act este cel real, iar între noi nu există nicio convenție verbală sau scrisă prin care să fi stabilit un preț de vânzare mai mare și, în concluzie, ne asumăm toate consecințele legale ale acestei declarații.

CAPITOLUL 4,

OBLIGAȚII SI DECLARAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

 • 4.1 Subscrisa Vânzătoare HIDROMECANICA S.A., în faliment, in bankruptcy, en faillite, prin lichidator judiciar, cunoscând prevederile și consecințele legale ale art. 326 Cod penal -privind infracțiunea de fals în declarații, declar următoarele: Sunt proprietara actuală de fapt și de drept asupra bunurilor imobile, ce fac obiectul prezentului Contract de vânzare, pe care le-am dobândit prin naționalizare, in baza Adresei nr.2521/20.11.1996 emis de SC Hidromecanica SA si a documentației anexate, conform celor de sub B 1.1 cu act nr.l9790/21.11.1996cf.

  • 4.1.1  în ce privește imobilele ce constituie obiectul prezentului contract declar următoarele:

 • a) le-am posedat în mod continuu, pașnic și netulburat de la dobândire și până la data autentificării prezentului act;

 • b) nu le-am mai înstrăinat către alte persoane fizice sau juridice;

 • c)  nu fac obiectul niciunui litigiu aflat pe rolul vreunei instanțe judecătorești sau arbitrale și din cunostiintele noastre nu este implicat și nu există iminența niciunui litigiu, arbitraj sau procedură administrativă al căror rezultat ar putea afecta dreptul de proprietate exclusivă deținut de subscrisa asupra bunului;

 • d) sunt grevate cu sarcinile și notările mai sus menționate, care vor fi radiate conform prevederilor de la punctul 2.4;

 • e) nu fac obiectul vreunui contract de arendă sau de închiriere;

 • f)  nu au fost aduse ca aport în natură la capitalul vreunei societăți comerciale sau vreunei alte persoane juridice;

 • g)  nu au fost scoase din circuitul civil;

 • h) nu sunt supuse, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/2000, cu modificările și completările ulterioare, regimului juridic privind zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut și cercetat, sit arheologic declarat, zonă de importanță națională sau zonă cu patrimoniu arheologic recunoscut;

 • i)  nu au făcut și/sau nu fac obiectul niciunei măsuri de expropriere în favoarea niciunei autorități/și nu sunt cuprinse în niciun proiect de protecție a zonei;

 • j)  nu există nicio încălcare și/sau daună care să amenințe sau care ar fi pe cale să se declanșeze, în legătură cu obligații/aspecte legate de mediu ce privesc imobilele. De asemenea, declar și garantez că nu există nicio acțiune, procedură sau investigație guvernamentală cu privire la aspecte legate de mediul înconjurător, care ar fi pe cale să se declanșeze sau care ar amenința bunurile imobile sau în legătură cu imobilele și că nu cunosc niciun motiv care ar putea sta la baza unei astfel de acțiuni, proceduri sau investigații;

 • k) nu avem cunoștință ca imobilele menționate la obiectul contractului să facă obiectul vreunor cereri de retrocedare, formulate în baza legilor române privind revendicarea, în baza Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, Legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, sau oricăror legi speciale privind restituirea, astfel cum acestea au fost modificate/republicate prin intermediul legiferărilor ulterioare;

 • l)  au acces la drumul public.

 • 4.1.2  în ceea ce privește certificatul de atestare fiscală, prezentarea acestuia de către Vânzătoare nu este obligatorie deoarece sunt incidente prevederile art 159 Cod de procedură fiscală „(1) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal local, la solicitarea contribuabilului/plătitorului. Certificatul se emite și la solicitarea autorităților publice în cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, precum și la solicitarea notarului public, conform delegării date de către contribuabil. (2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidența creanțelor fiscale a organului fiscal local și cuprinde obligațiile fiscale restante și, după caz, obligațiile fiscale scadente până în prima zi a lunii următoare depunerii cererii, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal local în vederea recuperării. (3) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării și este valabil 30 de zile de la data emiterii. (4) Certificatul de atestare fiscală emis în condițiile prezentului articol poate fi prezentat în original sau în copie legalizată oricărui solicitant (5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, potrivit alin. (2). Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepția cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul. (6) Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor alin. (5), sunt nule de drept. (7) Prevederile alin. (5) și (6) nu sunt aplicabile în cazul procedurii de executare silită, procedurii insolvenței și procedurilor de lichidare."

 • 4.1.3  Mă oblig să transmit Cumpărătorului proprietatea asupra bunurilor imobile ce formează obiectul prezentului contract în conformitate cu prevederile art. 1673-1674 Cod civil, transmisiune care operează concomitent cu semnarea prezentului Contract și să predau bunurile, conform celor stipulate la punctul 5.2 din prezentul Contract

 • 4.1.4  Dețin capacitatea legală de a intra în raporturile juridice născute în baza prezentului Contract și totodată declar că, în calitatea mea de ♦**♦***, sunt împuternicit de către societatea CITR SPRL să semnez prezentul contract de vânzare în numele și pe seama Societății HIDROMECANICA SA, în cadrul procedurii insolvenței.

 • 4.1.5  încheierea prezentului Contract de vânzare nu încalcă nicio obligație, legală și/sau contractuală a Vânzătoarei, față de orice autorități și/sau orice terțe persoane fizice și/sau juridice, și nu există nicio interdicție și/sau restricție, de orice natură, în legătură cu vânzarea bunurilor imobile valorificate ce fac obiectul prezentului act.

 • 4.1.6  Toate contestațiile formulate în legătură cu vânzarea imobilelor ce fac obiectul prezentului contract și/sau împotriva hotărârilor Adunării Generale a Creditorilor HIDROMECANICA SA, în faliment, in bankruptcy, en faillite, prin care s-a aprobat vânzarea imobilelor descrise mai sus, au fost soluționate prin respingerea acestora, neexistand nici un impediment din acest punct de vedere pentru instrainarea lor.

 • 4.1.7  Sunt de acord cu prețul și modalitatea de plată prevăzute în prezentul Contract.

 • 4.2 Subscrisul Cumpărător JUDEȚUL BRAȘOV, prin reprezentant, cunoscând prevederile și consecințele legale ale art. 326 Cod penal privind infracțiunea de fals în declarații, declar următoarele:

  • 4.2.1  Cumpăr bunurile imobile descrise mai sus la pct. 2.1 din prezentul contract, cu prețul și modalitatea de plată arătată, precum și în condițiile prevăzute în prezentul Contract

  • 4.2.2  Am cunoștință de starea fizică a imobilelor ce reprezintă obiectul prezentului Contract de Vânzare, așa cum rezultă aceasta din Rapoartele de evaluare, pe care le-am văzut, respectiv de amplasamentul și de situația juridică a acestora și înțeleg să le cumpăr așa cum sunt acolo unde sunt.

  • 4.2.3  Am cunoștință de faptul că Vânzătoarea se află în procedură de faliment conform Legii nr. 85/2006.

  • 4.2.4  Am plătit în întregime prețul de vânzare pentru bunurile imobile obiect al prezentului Contract, conform celor stipulate la Capitolul 3 din prezentul Contract.

  • 4.2.5  Sunt înființat și îmi desfășor activitatea în conformitate cu legile române în vigoare și am capacitatea juridică deplină de a mă obliga prin prezentul Contract de vânzare, am obținut toate aprobările necesare perfectării valabile a prezentului Contract de vânzare, iar persoana care semnează prezentul Contract de vânzare are deplină capacitate și este îndrituita cu deplină autoritate să mă reprezinte în mod legal și valabil.

  • 4.2.6  Nu au fost inițiate proceduri judiciare, extrajudiciare sau administrative, inclusiv nu s-au înființat popriri, împotriva subscrisului sau a proprietăților mele, și, după cunoștința mea, nici nu sunt amenințată cu începerea unor astfel de proceduri care ar fi de natură să împiedice îndeplinirea de către subscrisa a obligațiilor de plată asumate prin prezentul Contract.

  • 4.2.7  Nu s-a introdus nicio cerere, nu s-a adoptat nicio hotărâre și nu a fost declanșată nicio procedură de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, lichidare voluntară, nu s-a emis nicio notificare prin care să fie convocată o adunare generală cu scopul adoptării unei astfel de hotărâri sau unei hotărâri privind schimbarea sau încetarea activității subscrisului sau a unei părți importante a acestuia, iar subscrisul nu sunt pe punctul de a lua o astfel de decizie.

  • 4.2.8  Nu sunt insolvabil și sunt capabil să îmi plătesc datoriile la scadență.

  • 4.2.9  Semnarea prezentului Contract de vânzare nu încalcă sau nu intră în conflict cu dispozițiile legale sau statutare sau cu obligații asumate de subscrisa prin acte încheiate cu terții.

  • 4.2.10 Subsemnatul GABOR ADRIAN declar că în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov si in baza Hotărârii nr.131 din data de 26.04.2018 emisa de Consiliul Județean Brașov am capacitatea legală și dreptul de a semna prezentul Contract de vânzare în numele Cumpărătorului JUDEȚUL BRAȘOV.

CAPITOLUL 5.

CLAUZE DE INTABULARE ȘI PREDAREA POSESIEI;

 • 5.1 Subscrisa Vânzătoare, prin lichidator judiciar, consimt, iar subscrisul Cumpărător, prin reprezentant, solicit întabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor situate în in municipiul Brașov, strada Iuliu Maniu, județul Brașov, compuse din:

 • - imobil înscris în Cartea funciara nr. 102759/Brasov (nr. CF vechi 4352), compus din teren, avand categoria de folosința altele, în suprafață de 887 mp, avand nr. topografic 6213/1/1/5;

 • - imobil înscris în Cartea funciara nr. 102755/Brasov (nr. CF vechi 4352), compus din teren intravilan, avand categoria de folosința curți construcții, în suprafață de 1.109 mp, avand nr. cadastral 102755, nr.topografic 6213/1-2 si construcțiile neintabulate in cartea funciara: nr. cadastral 102755-C1 - construcție fara acte, avand suprafața de 166 mp si nr. cadastral 102755-C2 - construcție fara acte, avand suprafața de 537 mp, pe numele și în favoarea Cumpărătorului JUDEȚUL BRAȘOV, persoană juridică română, cu sediul in mun. Brașov, Bld. Eroilor nr.5, jud. Brașov, avand cod de identificare fiscala 4384150, cu titlu de drept cumpărare.

 • 5.2   Transmiterea posesiei de fapt asupra bunurilor imobile ce formează obiectul prezentului Contract, de la Vânzătoare la Cumpărător, respectiv predarea acestora împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea liberă și neîngrădită a acestei posesii, precum si transmiterea posesiei de drept, respectiv transmisiunea proprietății cu toate atributele sale asupra bunurilor imobile valorificate, care fac obiectul prezentului Contract, de la Vânzătoare la Cumpărător, se realizează astăzi, data autentificării prezentului înscris.

 • 5.3   Subscrisele părți contractante, prin lichidator judiciar și prin reprezentant, în temeiul art. 53 din Legea nr.85/2006 solicităm RADIEREA din oficiu a tuturor sarcinilor și notărilor din cartea funciară sus-menționată.

CAPITOLUL 6.

TAXAREA ACTULUI:

 • 6.1   TAXA DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ s-a stabilit prin aplicarea procentului de 0,5% la prețul de vânzare a imobilelor conform Procesului-verbal nr.10214 din 25.06.2018 al ședinței de negociere a ofertei finale pentru achiziționarea unui pachet format din doua bunuri imobile aflat in proprietatea debitoarei Hidromecanica SA și anume: suma de 953.538,61 LEI (nouasutecincizecisitreimiicincisutetreizecisioptleisisaizecisiunu-bani).

 • 6.2    ONORARIUL NOTARIAL s-a calculat raportat la prețul de vânzare reprezentând valoarea de adjudecare respectiv suma de 953.538,61 LEI (nouasutecincizecisitreimiicincisute-treizecisioptleisisaizecisiunubani), conform Procesului-verbal nr.10214 din 25.06.2018 al ședinței de negociere a ofertei finale pentru achiziționarea unui pachet format din doua bunuri imobile aflat in proprietatea debitoarei Hidromecanica SA.

CAPITOLUL 7,

CLAUZE FINALE:

Subsemnatele părți contractante, prin reprezentant și prin lichidator judiciar, cunoscând prevederile și consecințele legale ale art 326 Cod penal privind infracțiunea de fals în declarații, declarăm următoarele:

 • 7.1     Notarul public ne-a pus în vedere prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, coroborate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor -RGPD), iar noi, părțile contractante, declarăm că suntem de acord cu prelucrarea acestor date în vederea întocmirii actului notarial, cu păstrarea lor în arhiva electronică a notariatului și cu furnizarea informațiilor referitoare la datele personale și la conținutul actului notarial, către autoritățile abilitate de lege, la cererea acestora, precum și faptul că este operator de date cu caracter personal.

 • 7.2    Ni s-a pus în vedere de către notarul public faptul că, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea 7/1996, modificată și completată. Biroul Individual Notarial Ficard Cătălină Nicoleta se obligă să comunice prezentul contract Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate pe numele Cumpărătorului.

 • 7.3    S-a pus în vedere, de către notarul public, obligația subscrisului Cumpărător de a depune la Direcția Impozite și Taxe din cadrul Consiliului Local competent în termen de 30 de zile de la data autentificării prezentului contract, un exemplar al acestuia, în vederea înscrierii în rolul fiscal.

 • 7.4    Am hotărât, de comun acord, ca onorariul notarial pentru redactarea și autentificarea prezentului Contract precum și taxele pentru intabularea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate pe numele și în favoarea Cumpărătorului, să fie achitate de acesta din urmă.

 • 7.5    Declarăm că, înainte de semnarea prezentului înscris, am citit prin reprezentant, respectiv prin lichidator judiciar, cuprinsul acestuia, actele care au stat la baza autentificării și, constatând că el corespunde voinței și condițiilor stabilite de noi, semnăm mai jos Contractul de vânzare.

 • 7.6    Notarul public instrumentator ne-a adus la cunoștință dispozițiile Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor cu modificările și completările ulterioare respectiv obligația proprietarei Vânzătoare de a pune la dispoziția Cumpărătorului Certificatul de performanță energetică a clădirilor, sens în care *♦♦*♦*♦*****♦

ACTE CARE AU STAT LA BAZA AUTENTIFICĂRII:

La baza autentificării prezentului Contract au stat următoarele acte pe care subscrisele părți contractante, prin reprezentant și prin lichidator judiciar, declarăm că le-am văzut, le-am citit și le-am semnat în consecință:

- Sentința Civila nr. 1891/SIND pronunțata în ședința publică din data de 10.11.2010, în dosarul nr. 3836/62/2009 de Tribunalul Brașov, Secția Comerciala si de Contencios Administrativ;

-Sentința Civila nr. 1016/SIND pronunțată în ședința publică din data de 25.04.2012 în dosarul nr. 3836/62/2009 de Tribunalul Brașov, Secția a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal;

-Sentința Civila nr. 681/SIND pronunțată în ședința publică din data de 17.04.2015 în dosarul nr. 3836/62/2009 de Tribunalul Brașov, Secția a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal;

-Proces-verbal al adunării creditorilor debitoarei HIDORMECANICA SA nr. 1960 încheiat în data de 14.06.2018;

-Proces-verbal al ședinței de negociere a ofertei finale pentru achiziționarea unui pachet format din doua bunuri imobile aflat in proprietatea debitoarei Hidromecanica SA;

Extrasele de Carte Funciară pentru autentificare nr. *** din data de *** eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov;

-Copia Rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile;

-Copia Regulamentului de negociere pentru valorificarea pachetului format din doua imobile situate pe Bld. Iuliu Maniu, Brașov;;

-Certificatul de înregistrare la Registrul comerțului a HIDROMECANIA S.A.;

-Certificat constatator al HIDROMECANIA S.A.;

-Certificat de înregistrare la Registrul Formelor de Organizare a CITR SPRL;

-Atestat profesional al CITR SPRL;

-Certificat constatator din RFO pentru CITR SPRL;

-Hotararea Consiliului Județean Brașov nr.131/26.04.2018;

- Raport de specialitate nr.ad.10273/26.06.2018 emis de Consiliul Județean Brașov;

-Ordin de plată nr. ********;

-Copie a cărții de identitate a reprezentantului lichidatorului judiciar al Vânzătoarei;

-Copie a cărții de identitate al reprezentantului Cumpărătorului.

Tehnoredactat și autentificat la sediul Biroului Individual Notarial Ficard Cătălină Nicoleta din mun. Brașov, strada Nicolae Balcescu nr.25, jud. Brașov, într-un exemplar original semnat de părți, care rămâne în arhiva biroului notarial, după prezentul act fiind întocmite 6 (sase) duplicate din care 1 (un) duplicat rămâne în arhiva biroului notarial, 2 (doua) duplicate s-a transmis la O.C.P.I. Brașov, iar 3 (trei) duplicate s-au eliberat părților, azi, **♦♦***♦*, data autentificării..

VÂNZĂTOARE


CUMPĂRĂTOR

HIDROMECANICA S.A.,

în faliment, in bankruptcy, enfaillite prin lichidator judiciar CITR SPRL, prin reprezentant

*************************

JUDEȚUL BRAȘOV prin reprezentant

GABOR ALEXANDRU-ADRIAN