Hotărârea nr. 194/2018

Hotărârea nr.194 - darea în administrare a imobilului-construcții, înscris în C.F. nr. 101416 Brașov cu nr. top. 6696, 6697, situat în municipiul Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5 către Biblioteca Județeană “George Barițiu Brașov”, pe o perioadă de 10 ani

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@j ud brasov. ro, www.judbrasov.roROMANIA


1918 2018 1 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR, 194

din data de 28.06.2018

- privind darea în administrare a imobilului-construcții, înscris în C.F. nr. 101416 Brașov cu nr. top. 6696, 6697, situat în municipiul Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5 către Biblioteca Județeană “George Barițiu Brașov”, pe o perioadă de 10 ani

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 9814 din data de 22.06.2018, întocmite de către Direcția Juridică, Biroul Patrimoniu, prin care se propune spre aprobare darea în administrare a imobilului-construcții, înscris în C.F. nr. 101416 Brașov cu nr. top. 6696, 6697, situat în municipiul Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5 către Biblioteca Județeană “George Barițiu Brașov”, pe o perioadă de 10 ani;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 248/28.06.2017 pentru aprobarea modificării articolului nr. 6.2 din Contractul cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 76/28.02.2018 privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pe anul 2018 și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 490/28.11.2017 privind stabilirea cotei - părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2018;

Ținând cont de prevederile art. 867, art. 868 și art. 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, actualizată;

Având în vedere dispozițiile art. 10 și ale art. 91, alin. (1), lit. ”c”, precum și prevederile alin. (4), lit. ”a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modifcările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă darea în administrare a imobilului-construcții, înscris în C.F. nr. 101416 Brașov cu nr. top. 6696, 6697, situat în municipiul Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5 către Biblioteca Județeană “George Barițiu Brașov”, pe o perioadă de 10 ani.

Art.2. - U.A.T. Județul Brașov va încheia un contract de administrare conform modelului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 248/28.06.2017 privind aprobarea modificării articolului nr. 6.2 din Contractul cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54 din data de 11.09.2012.

Art.3. - Biblioteca Județeană “George Barițiu Brașov” va prelua toate obligațiile de întreținere și funcționare ale imobilului prevăzut la art. 1.

Art.4. - închirierea se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv avizul proprietarului și virarea cotei de ’/2 din chiria încasată, reprezentând venit la bugetul U.A.T. Județul Brașov.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică, Direcția Economică și Biblioteca Județeană “George Barițiu Brașov”.


Contrasemnează, SECRETAR