Hotărârea nr. 193/2018

Hotărârea nr.193 - aprobarea trecerii terenului de 7272 mp., înscris în CF nr.100730 Victoria, nr.cadastral 100730, din domeniul public al Orașului Victoria în domeniul public al Județului Brașov și darea în administrare către D.G.A.S.P.C.Brașov, în vederea construirii unor case de tip familial prin POR 2014-2020

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.193

din data de 28.06.2018

- privind aprobarea trecerii terenului de 7272 mp., înscris în CF nr. 100730 Victoria, nr.cadastral 100730, din domeniul public al Orașului Victoria în domeniul public al Județului Brașov și darea în administrare către D.G.A.S.P.C.Brașov, în vederea construirii unor case de tip familial prin POR 2014-2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 8972 din data de 22.06.2018, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea trecerii terenului de 7272 mp., înscris în CF nr. 100730 Victoria, nr.cadastral 100730, din domeniul public al Orașului Victoria în domeniul public al Județului Brașov și darea în administrare către D.G.A.S.P.C.Brașov, în vederea construirii unor case de tip familial prin POR 2014-2020 ;

Ținând cont de prevederile art. 554, art.858-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Hotărârea Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere dispozițiile art. 10 și ale art. 91, alin. (1), lit.c, alin. (4), lit.a din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modifcările și completările ulterioare, prevederile art.9, alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și Hotărârea Consiliului Local Victoria nr.87/31.05.2018;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă trecerea terenului de 7272 mp., înscris în CF nr. 100730 Victoria, nr.cadastral 100730, din domeniul public al Orașului Victoria în domeniul public al Județului Brașov, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.- Se aprobă darea în administrare a terenului de 7272 mp situat în Victoria, str. Salcâmilor nr.2B către D.G.A.S.P.C.Brașov, în vederea construirii unor case de tip familial prin POR 2014-2020 .

Art.3, - Județul Brașov va încheia un contract de administrare cu D.G.A.S.P.C. conform modelului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 248/28.06.2017 privind aprobarea modificării articolului nr. 6.2 din Contractul cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54 din data de 11.09.2012.

Art.4, - Lista cu inventarul bunurilor imobile ale Județului Brașov se va modifica corespunzător prin includerea terenului în domeniul public al Județului Brașov.

Art.5. - Predarea-primirea terenului se va face pe bază de proces-verbal, care se va încheia în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Anexa


Secretar


ăveanu


Nr.crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

1

Teren 7.272 mp CF 100730

Nr.cad. 100730

Orașul Victoria, Str. Salcâmilor nr.2B

2017

50.165,89

UAT

Județul Brașov Domeniul public

Direcția Juridică Director executiv,

Crăciun Claudia