Hotărârea nr. 192/2018

Hotărârea nr.192 - aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” în vederea semnării actului adițional nr.4 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pe o perioadă de 12 luni, de la data semnării actului adițional, cu păstrarea clauzelor din contract, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, Bd. Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu”

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


iMWI wnjÂTOisrM imfrfuna


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.192

din data de 28.06.2018

privind aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” în vederea semnării actului adițional nr.4 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pe o perioadă de 12 luni, de la data semnării actului adițional, cu păstrarea clauzelor din contract, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, Bd. Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate nr. ad. 10005 din data de 22.06.2018, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” în vederea semnării actului adițional nr. 4 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pe o perioadă de 12 luni, de la data semnării actului adițional, cu păstrarea clauzelor din contract, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, Bd. Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu;

Văzând solicitarea Bibliotecii Județene “George Barițiu” înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 10005 din data de 22.06.2018, Contractul de locațiune nr. 7813 din data de 14.11.2012, extrasul CF nr. 112112 emis de O.C.P.I. Brașov, precum și Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 190 din data de 03.04.2012, nr. 241 din data de 27.05.2016, nr.101 din data de 29.09.2016 și nr.314 din data de 31.07.2017;

Ținând cont de dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “d”, alin. (5), lit. “a”, pct. 4 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic - Se împuternicește directorul Bibliotecii Județene “George Barițiu” în vederea semnării actului adițional nr. 4 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pe o perioadă de 12 luni, de la data semnării actului adițional, cu păstrarea clauzelor din contract, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, Bd. Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumhrăveanu


rrzww' -


SWS?
CAMERA DE COMEI , Șl INDUSTRIE BRAȘOV

ÎMPREUNĂ PENTRU A/■>


....... .Aiuj

ACT ADIȚIONAL Nr. 4/12.06.2018 LA


CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE NR. 7813/14.11.2012     7

Subscrisele:                                              12. jj;

CAMERA DE COMERȚ Șl INDUSTRIE BRAȘOV, cu sediul în Municipiul Brașov, Bd........

Mihail Kogălniceanu, nr. 18-20, bl. 1K, sc. C-D, Cod Fiscal R 4443167, cont bancar nr.

R018BRDE080SV05853520800 deschis la BRD-GSG Brașov, reprezentantă legal de dl. Silviu COSTEA - în calitate de Președinte, numită în continuare LOCATOR și

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „G. BARIȚIU”, cu sediul în Municipiul Brașov, Bd. Eroilor, nr. 5, Județul Brașov, CIF 4443159, reprezentată legal de dl. Daniel NAZARE - în calitate de Director, numită în continuare LOCATAR,

Având în vedere că:

  • - între părți a fost încheiat contractul de locațiune nr. 7813 din data de 14.11.2012, înregistrat la Biblioteca Județeană G. Barițiu - Brașov sub nr. 4264/15.11.2012 (denumit în continuare „CONTRACTUL”), prin care LOCATORUL s-a obligat să asigure LOCATARULUI folosința temporară a SPAȚIULUI (astfel cum este acesta definit în CONTRACT), constând în teren în suprafață de 1262 mp și clădire în suprafață de 1725 mp (suprafața construită desfășurată), situat în mun. Brașov, b-dul. Eroilor, nr. 35, jud. Brașov, în schimbul plății, de către LOCATAR, a unei chirii lunare;

  • - acest Contract a fost încheiat pe o perioadă de 7 ani și 2 luni perioadă care expiră la data de 01.08.2018;

  • - ambele părți și-au manifestat intenția de a prelungi durata acestui contract, în condițiile convenite mai jos;

Pentru toate aceste motive, părțile au convenit sa încheie, un act âdțțional la CONTRACTUL mai sus menționat, în următoarele condiții;

Art. 1. Durata contractului se prelungește cu 12 (douăsprezece) luni. în consecință, prevederile art. 2.1. din CONTRACT se modifică și vor avea următoarea redactare:

”2.1. Prezentul CONTRACT se încheie pentru o perioadă de 8 ani și 2 luni, începând cu data de 1.06.2011 până la data de 31.07.2019, cu obligația actualizării anuale a chiriei cu rata medie anuală a inflației, calculată și comunicată de Institutul Național de Statistică”.

Str. Mihail Kogălniceanu nr.18 - 20, cod 500173 Brașov - România

tel.: +40-(0)268-547.077, fax: +40-(0)268-547.086, e-mail: cclbv@ccibv.ro, web: www.ccibv.ro

C.I.F.RO4445167 • IBAN: R018 BRDE OSOS V05853S20800 BRD-GSG Sucursala Brașov

OPERATOR DATE NR. 11598


SI INDUSTRIE BRASOY

< *

Împreună pentru afaceri de succes

Art. 2. Art. 3 (CHIRIA), alin. 3.1. se reformulează și va avea următoarea redactare:

"3.1. Prețul datorat de LOCATAR pentru folosința SPAȚIULUI, este de 21.615 lei/lună și urmează a fi actualizat anual, în conformitate cu prevederile art. 2.1. din prezentul contract. ”

Art. 3. Art. 6 lit. h) se reformulează și va avea următorul conținut:

'LOCATARUL se obligă să execute la timp și în condiții corespunzătoare reparațiile locative și lucrările de reparații curente, igienizare și salubrizare care, potrivit legii sau reglementărilor administrației publice locale, cad în sarcina sa precum și reparațiile sau înlocuirea echipamentelor și utilajelor care asigură buna funcționare a imobilului (de ex. centrala termică, aparate de aer condiționat, etc)".

Celelalte dispoziții ale CONTRACTULUI rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară, astăzi, 21.06.2018 și intră în vigoare de la data de 01.08.2018.

Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de locațiune nr. 7813 din data de 14.11.2012, înregistrat la Biblioteca Județeană G. Barițiu - Brașov sub nr. 4264/15.11.2012, modificat prin acte adiționale ulterioare și intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți.


LOCATAR:

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ BRAȘOV

“G. BARIȚIU”

Director,

Daniel NAZARE


Director Adjunct,

Claudia ANDREI


Consilier Juridic, Maria MIHĂILĂ


Șef Departament Administrativ-Protocol Alexandru-Ștefan BUTUNOIU

Șef Departament Juridic-Arbitraj-R.U. Alina-Nicoleta ȘROȘANU

tÂJ -1             '^t^'^®ț39ătniceanu nr-is ’ 20.cod 500173 Brașov-România

’                                            fax: +40-(0)268-547.086,e-mail: ccibv@ccibv.ro, web: www.ccibv.ro

_ „   „ Z/Vr         CI.F.RwÎUî167.I8AN:R018BRDE080SVOS8S3520800BRD-GSG Sucursala Brașov

fif/C/WCA                 /KIZ         OPERATOR DATE NR. 11598