Hotărârea nr. 191/2018

Hotărârea nr.191 - neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Piaţa Sfatului, nr.10, et.1, înscris în C.F. nr.146947–C1-U3 Braşov, nr.top. 5251/1/VI

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMAN IA


s'iCif


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.191

din data de 28.06.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului, nr.10, et.l, înscris în C.F. nr.l46947-Cl-U3 Brașov, nr.top. 5251/1/VI

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018

Analizând expunerea de motive și referatul înregistrate cu nr.Ad.9458/21.06.2018 întocmite de către Direcția Juridică / Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului, nr.10, et.l, înscris în C.F. nr.l46947-Cl-U3 Brașov, nr.top. 5251/1/VI (CF vechi nr.241), evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr. 434, având cod LMI2015 BV-II-m-B-11568;

Luând în considerare înștiințarea domnului Țețu Dan-Ralph, proprietar al apartamentului nr.6 din imobilul situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului, nrlO, înscris în C.F. nr.l46947-Cl-U3 Brașov, nr.top. 5251/1/VI, privind intenția de vânzare a apartamentului nr 6, la prețul de 64.000 Euro;

Ținând cont de adresa nr.348/26/11.06.2018 a Ministerului Culturii și Identității Naționale / Direcția Județeană pentru Cultură Brașov privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul, str. Piața Sfatuluinr. 10, ap.6, monument istoric - Casa din curte, sec XVIII, poz.434, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11568;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.115 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul ari. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric clasat în grupa B, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr 434, având cod LMI BV -II-m-B-11568, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.10, et.l, înscris în C.F. nr.l46947-Cl-U3 Brașov, nr.top. 5251/1/VI, deținut de domnul Țețu Dan - Ralph.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a

prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu. .     - > t

PREȘEDINTE         f     '?

^Adnaii=J^aa-¥eștg^^

Contrasemnează, SECRETAR Maria I^rnțbrăveanu