Hotărârea nr. 190/2018

Hotărârea nr.190 - aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din unitățile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov

ROMANIA

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 190

din data de 28.06.2018

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din unitățile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 06.2018:

Analizând referatul nr. 9883/20.06.2018 întocmit de către Direuția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizarclși desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din unitățile sanitari publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 198/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la spitalele publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județeln Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean precum și de avizele comisiilor de specialitate;

Luând în considerare dispozițiile art. 4 alin. (2). ari. 177 alin. (1). prt. 187 alin. (10) lit.’"b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, culmodificările și completările ulterioare:

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordinul Ministerului sănătății 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului rentru ocuparea funcției de manager persoana fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. "d" și alin. (5), lit. ”a” pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din unitățile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.~ Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

PREȘEDINTE Adrian - loan


Contrasemnează.

SECRETAR

Marii Dumbrăveanu

ANEXĂ la Hot. CJ nr......................

Președinte L f Adrian Ioan Veșteay^V Secretar   '<—

REGULAMENT


Maria Dumbru/ejânu z

de organizare și desfășurare a concursului

pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din unitățile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean [Brașov

CAP. I

Dispoziții generale

ART. 1

 • (1) Ocuparea funcției de manager persoană fizică din unitățile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov se face prin concurs] la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) cunosc limba română, scris și vorbit;

 • b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

 • c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin a ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

 • d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii unjversitare de lungă durată, conform legii;

 • e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea:

 • f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihicl;

 • g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legi.

 • (2) Concursul pentru ocuparea funcției de manager din cadrul unitățile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov se organizează de către consiliul de administrație al spitalului public respectiv și se desfășoară la nivelul acestuia, cu respectarea prezentului regulament.

 • (3) Nu pot candida la concursul de ocupare a funcției de manager membrii consiliului de administrație al spitalului public care organizează concursul.

ART. 2

 • (1) Consiliul de administrație al spitalului public adoptă o d :cizie privind componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilo înainte de data-1 imită de depunere a dosarelor de înscriere la ci tncurs ( un exemplar se va înainta Consiliului Județean Brașov, în cel mult 3 zile de la ac optarea sa ).

 • (2) Consiliul de administrație al spitalului public va comun


cu cel puțin 30 de zile


concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor, prin adres i desfășurării concursului, cât și atribuțiile aferente calității pe c

ART. 3

 • (1) Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmea;

 • a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a con de concurs, etapă eliminatorie;


ca membrilor comisiei de scrisă, data , ora și locul ire o dețin.


:ă:

ițiilor stabilite în anunțul


 • b) etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de inanagement.

 • (2) In urma verificării îndeplinirii de către candidați a condiț ilor stabilite în anunțul de concurs, candidații sunt declarați admiși sau respinși, putînd participa la etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de managemen admiși.

ART. 4

 • (1) Punctajul maxim aferent probei de susținere publică și d : management este de 10 puncte, corespunzător notei 10,00.

 • (2) Nota finală minimă de promovare a concursului este 7.0 )

 • (3) După finalizarea etapelor de concurs se întocmește, clasificarea candidaților care au promovat concursul.

 • (4) Se declară admis candidatul care s-a clasat pe prim concursului pentru ocuparea funcției de manager al spitah concurat.

ART. 5

 • (1) Consiliul de administrație al spitalului public afișează la pc pagina de internet a spitalului, pe portalul posturi.gov.ro. internet a Consiliului Județean Brașov, la secțiunea "concu concurs, cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită de depune re a dosarelor de înscriere la concurs.

 • (2) Anunțul de concurs cuprinde:

 • a) denumirea funcției scoase la concurs;

 • b) locul și perioada de desfășurare a concursului, inclusiv desfășura proba constând în susținerea publică a proiectului de

 • c) locul și perioada de înscriere;

 • d) conținutul dosarului de înscriere;

 • e) data și ora la care candidații interesați pot vizita spitalul;


doar candidații declarați


evaluare a proiectului de


h ordine descrescătoare,


il loc în urma susținerii ui public pentru care a


;ediul spitalului și publică precum și pe pagina de s manageri", anunțul de


ziua și ora la care se va management;


la care pot fi transmise


ului public și lucrările de ui sanitar din cuprinsul oiectului de management â cu anunțul de concurs, ir a bibliografiei constând lanagementului sanitar în


 • f) adresa de e-mail la care orice persoană poate să își manifes e intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adre.'a întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management și termenul-limită pân i solicitările de participare și eventuale întrebări.

 • (3) Bibliografia conținând legislația specifică activității spit; specialitate în domeniul managementului sau managementi căreia pot fi adresate întrebări cu ocazia susținerii publice a p < se stabilește de către comisia de concurs și se publică împreui; Comisia de concurs va asigura punerea la dispoziția candidați! în lucrări de specialitate în domeniul managementului sau nu format electronic pentru a permite accesul tuturor candid; ților la aceste materiale biblioerafice.

CAP. II

Organizarea concursului pentru ocuparea funcției de m; nager persoană fizică

ART. 6

 • (1) Comisia de concurs este formată din președinte, 2 memb către consiliul de administrație al spitalului. Secretarul este ni mit din cadrul membrilor consiliului de administrație și nu are drept de vot și notare a ca

 • (2) Președintele comisiei de concurs este președintele consiliului de administrație al spitalului. Ceilalți 2 membri cu drept de vot și notare din cadru numiți de către consiliul de administrație dintre persoane


i și un secretar, numiți de


ididaților.


comisiei de concurs sunt lin cadrul consiliului de


administrație sau din afara acestuia, având experiență de mini num 3 ani ca manager de spital sau având calitatea de cadru didactic universitar în spec ialitatea management sau sănătate publică și management.

 • (3) Reprezentantul ales al asociațiilor de pacienți din cad ul consiliului de etică al spitalului unde se organizează concursul are calitatea de obse vator fără drept de vot și notare în cadrul comisiei de concurs, însă are dreptul de a ai resa. cel mult 3 întrebări candidaților.

  reședințe, 2 membri și un


 • (4) Comisia de soluționare a contestațiilor este formată din secretar. Secretarul nu are drept de vot.

  un membru al consiliului


 • (5) Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor este

de administrație al spitalului. Ceilalți 2 membri sunt persoine având experiență de minimum 3 ani ca manager de spital sau având calitatea de ca Iru didactic universitar în specialitatea management sau sănătate publică și management

comisia de soluționare a i gradul al IV-lea inclusiv


 • (6) Nu pot face parte din comisia de concurs și din contestațiilor persoanele care au soț/soție. rude sau afini până

în rândul candidaților sau aflate în raporturi cu caracter pat imonial cu oricare dintre candidați.

la concurs, fiecare dintre a contestațiilor va da o n niciuna dintre situațiile precum și o declarație de


 • (7) în termen de 3 zile de la finalizarea perioadei de înscrier ? membrii comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare declarație de imparțialitate din care să rezulte că nu se află prevăzute la alin. (6) raportat la candidații înscriși la concurs, confidențialitate.

ART. 7

oziția comisiei de concurs isfașurării concursului, ia rioada acestuia și asigură


 • (1) Consiliul de administrație al spitalului public pune la disj ( prin intermediul spitalului) mijloacele birotice necesare di măsurile necesare asigurării securității informațiilor pe toată pa buna desfășurare a probei constând în susținerea publică a proiectului de management, prin intermediul personalului de pază și protecție al spitalului.

 • (2) Membrii comisiei de concurs poartă întreaga răsp indere pentru asigurarea legalității și corectitudinii în ceea ce privește evaluarea candit aților, asigurarea șanselor egale pentru aceștia, securitatea conținutului probelor de evaluare și a documentelor elaborate de comisie.

  limentare pentru membrii o mai bună desfășurare a


 • (3) Președintele comisiei de concurs stabilește atribuții suț comisiei de concurs, dacă apreciază ca fiind necesare pentru concursului.

ART. 8

Comisia de concurs are în principal următoarele atribuții:

t. 5 alin. (3);

or;

concurs;

evaluare privind regulile


 • a) stabilirea bibliografiei de concurs conform prevederilor a

 • b) analizarea și verificarea dosarelor de înscriere a candidați

 • c) întocmirea listei candidaților admiși pentru a participa la

 • d) instruirea candidaților înainte de începerea probei de desfășurării concursului;

  •ea publică și evaluarea


 • e) organizarea probei de evaluare constând în susține: proiectului de management;

  vă a probei de evaluare și înd a fi adresate;

  pe pagina de internet a


 • f) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operat i pentru finalizarea concursului, inclusiv planul întrebărilor urm

 • g) publicarea proiectelor de management ale candidaților spitalului cu cel puțin 5 zile înainte de data susținerii publice c inform art. 13 alin. (6). cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal ale candidați

  ir, conform legii;


 • h) evaluarea și notarea candidaților;

 • i) stabilirea clasificării candidaților în funcție de notele obții

  iute;


ROMÂNIA

 • j) transmiterea în scris către departamentul de resurse umane a spitalului, prin intermediul secretarului comisiei, a rezultatelor concursului, [ entru a fi afișate la sediul spitalului și publicate pe pagina de internet a spitalului;

 • k) înregistrarea contestațiilor candidaților și predarea ace .tora, pe bază de proces-verbal. comisiei desemnate pentru soluționarea contestațiilor;

 • l) dacă este cazul, punerea la dispoziția comisiei de soluționare a contestațiilor a tuturor documentelor necesare în vederea analizării și soluționării ace tora;

 • m) înaintarea rezultatelor finale ale concursului către consil ul de administrație.

ART. 9

mătoarele atribuții:


 • (1) Comisia de soluționare a contestațiilor are în principal u:

 • a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la rezultatul verificării dosarelor candidaților;

  a notarea probei constând


 • b) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire în susținerea publică și evaluarea proiectului de management;

 • c) transmite rezultatele contestațiilor, prin intermediul secret irului comisiei de concurs, către departamentul de resurse umane a spitalului, pentru a fi comunicate candidaților.

 • (2) Deciziile comisiei de soluționare a contestațiilor sunt definitive și sunt aduse la cunoștința contestatarului prin afișare la sediul spitalului public și prin publicare pe pagina de internet a spitalului, în termen de maximum 24 contestațiilor.

  le ore de la soluționarea


 • (3) Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a coitestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

ART. 10

niții:

desfășurarea concursului;


Secretarul fiecărei comisii are. în principal, următoarele atri

 • a) urmărește respectarea normelor cu privire la organizarea ș

 • b) redactează și semnează întreaga documentație privird activitatea specifică comisiei din care face parte, inclusiv procesele-verbale ale fiecărei ședințe de lucru comisiei;

  i la susținerea publică


 • c) întocmește lista de participare a persoanelor interesat proiectului de management;

 • d) îndeplinește orice sarcini specifice necesare bunei desfășurări a concursului.

CAP. III

înscrierea candidaților

ART. 11

înscrierea candidaților se face la sediul spitalului public undi se organizează concursul

până la data-limită stabilită în anunțul de concurs.


ART. 12

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoaiele documente;

•nează funcția pentru care


 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menții»i dorește să candideze;

  itate, aflat în termen de


 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de idert valabilitate;

  sau echivalente;

  i itestă absolvirea cursurilor


 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licența

 • d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în manageme administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superioi

  ît sanitar, economic sau acreditată, potrivit legii;


 • e) curriculum vitae;

  sitare de lungă durată sau


 • f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii unive copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

 • g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin :are acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar. r< publicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și ne iropsihic;

 • i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu securitatea înainte de anul 1989;

 • j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat < e căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;

 • k) proiectul de management realizat de candidat;

 • l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;

  a fost constatată de către


 • m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

 • n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu documentele depuse la dosarul de înscriere.

  originalul a copiilor de pe


ARȚ. 13

 • (1) în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, co uisia de concurs verifică dosarele depuse și stabilește pentru fiecare candidat rezultatu face publice rezultatele verificării dosarelor.

  "admis" sau "respins" și


 • (2) Rezultatul verificării dosarelor de înscriere se afișează care organizează concursul de ocupare a funcției de manager pe pagina de internet a acestuia.

  a sediul spitalului public ;i concomitent se publică


ROMÂNIA

 • (3) Candidații pot să conteste acest rezultat în termen de 24 |le ore de la data publicării rezultatelor.

  a contestațiilor, în termen ora.

  admis", după soluționarea


 • (4) Contestațiile se soluționează de comisia de soluționare de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acest

 • (5) Concursul este continuat numai de candidații declarați" contestațiilor în condițiile alin. (4).

  ;tând în susținerea publică concomitent pe pagina de


 • (6) Cu cel puțin 5 zile înainte de data desfășurării probei con a proiectului de management, comisia de concurs va publica internet a spitalului proiectele de management depuse de toți candidații declarați admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscrieri datelor cu caracter personal ale candidaților, conform legii.

  cu asigurarea protecției


CAP. IV

Desfășurarea concursului

ART. 14

 • (1) Susținerea publică a proiectului de management de către candidați va avea loc la data prevăzută în anunțul de concurs, dar nu mai târziu de 14 depunere a dosarelor de înscriere la concurs.

  zile de la data-1 imită de


 • (2) Proiectul de management trebuie să evidențieze modul în care candidatul analizează și propune soluții de rezolvare a temei de concurs.

 • (3) Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management face referire la spitalul public pentru care candidează și problemele concrete ale acesi uia. Informațiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie accesibile candidaților și obținute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (4) La cererea candidaților, spitalul public care organizeazi concursul de ocupare a funcției de manager are obligația să pună la dispoziția acestora, data solicitării, copii ale bugetului de venituri și che organizatorică aprobată și structura de personal ale unității sai data solicitării, precum și orice alte documente sau informații r ecesare în vederea întocmirii proiectului de management, cu excepția acelor informații sau documente care nu pot face obiectul divulgării în temeiul legii.

  în maximum 3 zile de la mieii aprobat, structura uitare, aflate în vigoare la


  ipteresați vor putea efectua al spitalului pentru a se zia vizitei se va asigura


 • (5) La data și ora prevăzute în anunțul de concurs, candidații o vizită în cadrul spitalului sub îndrumarea directorului medica informa cu privire la problemele de la fața locului. Cu oct tratamentul egal și nediscriminatoriu al tuturor candidaților.

: ... ' ’••••

ROMÂNIA

ART. 15

 • (1) Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele spitalului care org mizează concursul:

 • a) planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la niveli il spitalului;

 • b) siguranța și satisfacția pacientului;

 • c) managementul calității serviciilor medicale;

 • d) managementul resurselor umane;

 • e) performanța clinică și financiară a activităților spitalului.

 • (2) Proiectul se realizează individual de către candidat și se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12. spațiere la un rând.

ART. 16

 • (1) Susținerea proiectului de management se face în pleni 1 comisiei de concurs. în ședință publică, la data și locația indicate în anunțul de concur

  candidați se va efectua în


 • (2) Susținerea publică a proiectului de management de către

ordine alfabetică. La susținerea publică a proiectului de management de către un candidat nu au dreptul să asiste ceilalți candidați.

 • (3) La susținerea proiectului de management poate participa mass-media. precum și orice persoană care și-a manifestat intenția de a participa prin t ransmiterea unui e-mail la adresa menționată în anunțul de concurs, cu precizarea numeli i interesate, iar intenția de participare a fost confirmată de corni .i 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de mai participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, de ore de la data primirii solicitării de participare.

  i și prenumelui persoanei ia de concurs cu cel puțin i lagement. Confirmarea de n termen de maximum 24


  de concurs, consiliul de


 • (4) în vederea desfășurării în condiții optime a probei administrație va pune la dispoziție pentru susținerea publică a [ roiectelor de management o sală adecvată la nivelul spitalului în raport cu numărul de participante la susținerea publică. Sala pusă la dispoziție va tre tui să permită participarea la susținerea publică a proiectului de management a persoan dor care și-au manifestat intenția de participare conform alin. (3). în limita capacității sălilor disponibile la nivelul spitalului, precum și înregistrarea audiovideo a probei.

  candidați și de persoane


  urs va întocmi o listă de Accesul în sala unde are ticipare a fost confirmată ițea.

  iliagement sunt obligate să ate să decidă îndepărtarea <i persoanelor care tulbură


 • (5) In baza e-mailurilor primite, secretarul comisiei de cont participare la susținerea publică a proiectului de management loc susținerea va fi limitat la persoanele a căror intenție de pa de comisia de concurs conform alin. (3) și își dovedesc identiu i

 • (6) Persoanele care iau parte la susținerea proiectului de mai aibă o purtare cuviincioasă. Președintele comisiei de concurs p< din sală de către personalul de pază și protecție al spitalului buna desfășurare a concursului.

ART. 17

 • (1) In cadrul susținerii proiectului de management, candidatul va prezenta, mai întâi, pe durata de maximum 20 de minute, proiectul de management întocmit și apoi va răspunde întrebărilor din partea membrilor comisiei de concui din partea persoanelor conform alin. (6).

  s și întrebărilor transmise


  la întrebări pentru fiecare e comisiei de concurs în lin partea candidaților. cu al candidaților, dar nu mai provin din partea oricărei


 • (2) Vor fi alocate maximum 60 de minute pentru răspunsul candidat. Această durată poate fi suplimentată de președinte cazul în care sunt necesare întrebări sau lămuriri suplimentare respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu mult de 15 minute. în măsura în care există, 3 dintre întrebări persoane, cu respectarea prevederilor alin. (6). (8) și (9), iar restul întrebărilor din partea membrilor comisiei de concurs.

  candidat pentru a permite dru de grilă generală de prezentul regulament, și a manageriale, prevăzută în


 • (3) Comisia de concurs va adresa suficiente întrebări fiecăru evaluarea proiectului de management conform modelului-c< evaluare, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din abilităților manageriale conform fișei de evaluare a abilităților anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament

  următoarele categorii de


 • (4) Membrii comisiei de concurs pot adresa candidatului întrebări:

  irmații de la candidat (de


 • a) întrebări deschise - cu scopul de a atrage mai multe inf

exemplu: Ce puteți să spuneți despre......?);

 • b) întrebări închise - cu scopul de a clarifica unele fapte, e ^enimente sau situații (de exemplu: Ați condus un colectiv de muncă/echipă vreodată?);

 • c) întrebări tip studiu de caz - cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite situații sau evenimente posibile la nivelul spitali lui (de exemplu: în caz în care nu aveți personal suficient pentru un anumit compar iment, ce alternative de rezolvare a problemei personalului aveți?):

 • d) întrebări de probă - cu scopul de a clarifica unele aspecte | rezemate de candidat prin

revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneați că.........).

 • (5) Comisia de concurs va putea adresa întrebări din biblio grafia publicată împreună cu anunțul de concurs conținând legislație specifică activității de specialitate în domeniul managementului sau managementi lui sanitar. Candidații au dreptul să dețină asupra lor sursele bibliografice și să le consult: în vederea fundamentării răspunsurilor la întrebări.

  spitalului public și lucrări


 • (6) Orice persoană poate propune întrebări pentru candida i. menționând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, cu condiția ca aceste întrebări să aibă legătură cu proiectul de management și să nu fie o întrebare din categoria (elor prevăzute la alin. (7).


  CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘO


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 26S 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


 • (7) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială și origine socială.

 • (8) întrebările prevăzute la alin. (6) vor fi adresate prin e-rrlail, la adresa prevăzută în anunțul de concurs, cu cel puțin 24 de ore înainte de data pievăzută pentru susținerea publică a proiectului de management. Nu pot fi adresate direct întrebări de către persoanele aflate în sala unde se desfășoară proba de concuis, cu excepția membrilor comisiei de concurs.

 • (9) în cazul în care există mai mult de 3 întrebări din partea persoanelor interesate pentru același candidat, cele 3 întrebări vor fi trase la sorți dintre întrebările transmise prin e-mail conform alin. (8). Comisia de concurs va lua în considerare doar întrebările din partea persoanelor interesate care respectă condițiile de la al in. (7).

 • (10) în cazul în care nu există întrebări din partea persoanelor interesate, toate întrebările vor proveni de la membrii comisiei de concurs.

ART. 18 întrebările și răspunsurile în legătură cu susținerea proiectului de management se consemnează în scris prin grija secretarului comisiei de concurs și se semnează de către membrii comisiei și de către candidat. Proba constând în susținerea publică și evaluarea proiectului de management se înregistrează audiovideo, iar fișierele rezultate se înregistrează pe suport DVD, care se arhivează împreună cu documentele concursului.

ART. 19


După finalizarea probei, fiecare membru al comisiei de concurs predă președintelui comisiei fișa privind evaluarea abilităților manageriale, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

ART. 20


 • (1) In urma susținerii proiectului de management, memorii comisiei de concurs stabilesc nota finală ca media aritmetică între nota acordată pentru evaluarea proiectului de management și nota privind evaluarea abilităților manageriale ale candidatului.

 • (2) Nota finală este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

 • (3) Nota privind evaluarea proiectului de management se acordă în baza aplicării modelului-cadru al grilei generale de evaluare, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament, cu privire la conținutul proiectului de management!și susținerea publică a acestuia. Modelul-cadru al grilei generale de evaluare a proiectului de management poate fi adaptat de către comisia de concurs.

 • (4) Nota privind evaluarea abilităților manageriale ale candidatului se stabilește în baza completării fișei privind evaluarea abilităților manageriale.

 • (5) La medii egale, departajarea candidaților se face după nota acordată pentru evaluarea proiectului de management, iar la menținerea egalității, după experiența managerială, așa cum rezultă din curriculum vitae.

ROMÂNIA

ART, 21

nerea publică și evaluarea organizează concursul de ina de internet a spitalului.


 • (1) Rezultatele în urma desfășurării probei referitoare la susț i proiectului de management se afișează la sediul spitalului care ocupare a funcției de manager și se publică concomitent pe pag i: în termen de 24 de ore de la finalizarea probei.

  de 24 de ore de la data


 • (2) Candidații au dreptul să conteste rezultatele în termei publicării rezultatelor.

 • (3) Contestațiile se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestor t.

 • (4) Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul spitalului și se publică concomitent pe pagina de internet a spitalului după finalizare: sau. după caz, după soluționarea contestațiilor.

  a perioadei de contestații


CAP. V

Dispoziții finale

ART. 22

 • (1) în termen de 48 de ore de la finalizarea concursului sau. după caz, de la rezolvarea contestațiilor, președintele comisiei de concurs înaintează con uliului de administrație al spitalului procesul-verbal cu rezultatele concursului, semnat >e fiecare pagină de către toți membrii comisiei de concurs.

 • (2) Consiliul de administrație al spitalului public înainteazi președintelui Consiliului Județean Brașov procesul-verbal cu rezultatele concursului. îi vederea emiterii actului administrativ de numire în funcție pentru persoana desemnată

  câștigătoare.


ART. 23

se face prin dispoziția Legii nr. 95/2006 privind rmpletările ulterioare.


 • (1) Numirea în funcția de manager al spitalului public președintelui Consiliului Județean Brașov . în baza prevederilo reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și c

 • (2) Managerul numit în condițiile alin. (1) încheie con ract de management cu președintele Consiliului Județean Brașov , potrivit legii, pe o pe rioadă de maximum 4 ani, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006. republicată, cu mcdificările și completările ulterioare.

ART. 24

Dosarele de înscriere la concurs, lucrările scrise ale cam idaților. precum și toate documentele întocmite în legătură cu organizarea și desfăși rarea concursului pentru funcția de manager, inclusiv înregistrarea sau consemnarea îr trebărilor și răspunsurilor aferente susținerii proiectului de management, se păstrează de :ătre spitalul public care a organizat concursul, potrivit legii.ART.25

în cazul in care la concursul organizat in vederea selecționai ii managerului unui spital nu s-au prezentat cel puțin 2 candidați, încadrarea postului se face prin examen, cu respectarea procedurilor din prezentul regulament.

Director executiv DSAM Ec. Adeliqa Văsioiu


ANEXA 1 la regulament

Model-cadru de grilă generală de evaluai e a proiectului de management

 • 1. Descrierea situației actuale a spitalului - 1 p

 • 2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunități, t menințări) - 2 p

 • 3. Identificarea problemelor critice - 0.5 p

  alegerii făcute - 0,5 p


 • 4. Selecționarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea

 • 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema pric ritară identificată/problemele prioritare identificate - 6 p

 • a) Scop - 1 p

 • b) Obiective - 1 p

 • c) Activități - 1 p

 • - definire (0.25 p)

 • - încadrare în timp - grafic Gantt (0,25 p)

 • - resurse necesare - umane, materiale, financiare (0,25 p)

 • - responsabilități (0.25 p)

 • d) Rezultate așteptate - 1 p

 • e) Indicatori - evaluare, monitorizare - 1 p

 • f) Cunoașterea legislației relevante - I p

...X^ 1    C0NS1LIUL JUDEȚEAN BRAȘO’

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov. Romania. $00007

Telefon: + 40 268 410 777. Fax: MO 268 475 576

Consiliul Județean           office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Brașov

ROMÂNIA

■ J1« Kt- * i

ANEXA 2 la regulament

Consiliul Județean Brașov

Unitatea sanitară...................

FIȘA PRIVIND EVALUAREA ABILITĂȚII

Candidat: nume, prenume...................................

OR MANAGERIALE

1. Aptitudini de comunicare

 • - Excelente (10-9,50)

 • - Foarte bune (9,49-9,00)

 • - Acceptabile (8,99-7,00)

 • - Minime (6,99-5,00)

 • - Insuficiente (4,99-1,00)

2. Capacitatea de analiză, sinteză, strategie și planificare

 • - Excelentă (10-9,50)

 • - Foarte bună (9,49-9,00)

 • - Acceptabilă (8,99-7,00)

 • - Minimă (6,99-5,00)

 • - Insuficientă (4,99-1,00)

ROMÂNIA

 • 3. Abilități/Experiență în gestionarea resurselor umane

 • - Excelentă (10-9,50)

 • - Foarte bună (9,49-9,00)

 • - Acceptabilă (8,99-7,00)

 • - Minimă (6,99-5,00)

 • - Insuficientă (4,99-1,00)

 • 4. Aptitudini de gestionarea a conflictelor și a situațiilor de criză

 • - Excelente (10-9,50)

 • - Foarte bune (9,49-9,00)

 • - Acceptabile (8,99-7,00)

 • - Minime (6,99-5,00)

 • - Insuficiente (4,99-1,00)

 • 5. Cunoașterea și capacitatea de a pune în practică legislația relevantă în domeniul sanitar

 • - Excelentă (10-9,50)

 • - Foarte bună (9,49-9,00)

 • - Acceptabilă (8,99-7,00)

 • - Minimă (6,99-5,00)

 • - Insuficientă (4,99-1,00)

ROMÂNIA

6. Alte aptitudini și abilități manageriale

 • - Excelente (10-9,50)

 • - Foarte bune (9,49-9,00)

 • - Acceptabile (8,99-7,00)

 • - Minime (6,99-5,00)

 • - Insuficiente (4,99-1,00)

Nota obținută1): ...................

Evaluator (membrul comisiei de concurs),

Semnătura ..................................

Data .......................................

‘ST1

1

Se trece nota, calculată, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 6 indicatori evaluați.