Hotărârea nr. 19/2018

Hotărârea nr.19 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 447/26.10.2017 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 153/30.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului: „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheaşa-Jimbor-limita jud. Harghita km 0+000-18+250”

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 19

din data de 30.01.2018

- privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 447/26.10.2017 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 153/30.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului: ..Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-limita jud. Harghita km 0+000-18+250”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2018;

Analizând Expunerea de Motive și referatul, înregistrate sub nr. 694/16.01.2018, întocmite de către Direcția Generală Administrație Publică - Direcția Tehnică, Compartimentul Investiții, Urmărire Contracte și Lucrări privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 447/26.10.2017 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 153/30.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului: „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-limita jud. Harghita km 0+000-18+250”, precum și Nota de completare la referat, înregistrată cu nr. ad. 694/30.01.2018, în sensul:

  • 1.  actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 132 Rupea -Homorod - Mercheașa - Jimbor - lim. județ Harghita km 0+000-18+250”, aprobat la finanțare prin programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL 2, reprezentând noua valoare a investiției, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate și decontate sau nedecontate pănă la data de 31.12.2016 și valoarea rest de executat;

  • 2.  actualizării valorii cheltuielilor neeligibile (care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL 2) pentru obiectivul „Reabilitare DJ 132 Rupea - Homorod - Mercheașa - Jimbor - lim. județ Harghita km 0+000-18+250" din bugetul multianual al Județului Brașov pe anul 2018 ( după actualizarea T.V.A.);

Această propunere este determinată, astfel cum rezultă din referat și din expunerea de motive, de adresa MDRAPFE nr. 2657/17.01.2017, precum și de devizul de lucrări rezultat în urma încheierii contractului de execuție nr. 56/14021/22.09.2017;

Având în vedere dispozițiile, art. 11, alin. (2) din O.U.G. nr. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Art. 10 din Ordinul nr. 1851/2013, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 291, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și dispozițiile art.91, alin.(l) lit. ,,b” și alin.(3), lit.”f' din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 447/26.10.2017, în sensul:

  • -  aprobării actualizării indicatorilor tehnico-economici, rezultați în urma încheierii contractului de execuție nr. 56/14021/22.09.2017, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 132 Rupea - Homorod - Mercheașa -Jimbor - lim. județ Harghita km 0+000-18+250”, prin înlocuirea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 447/26.10.2017, cu o nouă anexă (Anexa nr.l), care face parte integrantă din prezenta hotărâre

  • -  aprobării actualizării valorii cheltuielilor neeligibile (care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL 2) pentru obiectivul „Reabilitare DJ 132 Rupea - Homorod - Mercheașa - Jimbor - lim. județ Harghita km 0+000-18+250” din bugetul multianual al Județului Brașov pe anul 2018, prin înlocuirea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 447/26.10.2017, cu o nouă anexă (Anexa nr.2), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei. își încetează aplicabilitatea anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 447/26.10.2017 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 153/30.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului: „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-1 imita jud. Harghita km 0+000-18+250”.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Generală Administrație Publică/ Direcția Tehnică și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE, Adrian-Ioan Veștea,Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

ANEXA NR.l


Secretar, Maria Dumbraveanu


„ Reabilitare DJ132 Rupea - Homorod - Merchesa - Jimbor - lim. județ Harghita km 0+000 -18+250" Actualizarea indicatorilor-tehnico economici pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare DJ132 Rupea -Homorod - Merchesa - Jimbor - lim. județ Harghita km 0+000 -18+250 ” aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL 2.

Amplasamentul: DJ132, județul Brașov, situat in zona Nordica a județului Brașov. Km 0+000 al drumului este in apropierea localității Rupea si se desfasoara traversând localitățile Homorod, Mercheasa, Jimbor pana la limita Județului Harghita.

Titularul investiției: Consiliul Județean Brașov Beneficiarul investiției: Consiliul Județean Brașov Proiectantul general: S.C. CONSULTANTA PENTRU INFRASTRUCTURI TERESTRE CONSIT S.A. București

I. Indicatorii tehnico - economici ai investiției

Valoarea totala a investiției: 37.090.844,00 lei, inclusiv TVA, din care constructii-montaj (C+M): 30.611.941,88 lei cu TVA.

Eșalonarea investitei:

Anul 2018:37.090.844,00 lei cu TVA

Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni.

Capacitati:

Lungime drum: 18,250 km

Lățime platforma = 8,00 m

Lățime parte carosabila: 6,00 m

Lățime acostamente: 2 x 0,75 m

Lățime benzi de încadrare: 2 x 0,25 m

Clasa tehnica IV

II. Surse de finanțare

Bugetul total: 37.090.844.00 lei, inclusiv TVA din care:

Cheltuieli eligibile finanțate din Bugetul M.D.R.A.P.F.E. prin Programul PNDL 2 cu suma de 32.773.479,00 lei cu TVA.

Cheltuieli neeligibile cofinantate din Bugetul propriu al CJ.Bv cu suma de 4.317.365,00 lei cu TVA.


Vizat: Director executiv Direcția Tehnica întocmit: Consilier Oana Cătălină

ANEXA NR.2


Secretar,

Maria Dumbraveanu


„ Reabilitare DJ132 Rupea - Homorod - Merchesa - Jimbor - lim. județ Harghita km 0+000 -18+250"

Privind actualizeaza valorii cheltuielilor neeligibile (care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL 2) pentru obiectivul „ Reabilitare DJ132 Rupea - Homorod - Merchesa - Jimbor - lim. județ Harghita km 0+000 18+250" din bugetul multianual al Județului Brașov pe anul 2018

Lei -

1

Valoarea obiectivului de investiții, conform devizului general

37.090.844, 00

2

Valoararea alocata din bugetul de stat prin PNDL 2 2017-2020, conform listei aprobate de M.D.R.A.P.F.E. pentru județul Brașov

32.773.479,00

3

Valoarea cheltuielilor neeligibiie suportate din Bugetul CJ. Bv

4.317.365,00


Vizat: Director executiv Direcția Tehnica întocmit: Consilier Oana Cătălină