Hotărârea nr. 189/2018

Hotărârea nr.189 - avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții vacante de conducere de categoria medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon; + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 189

din data de 28.06.2018

- privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții vacante de conducere de categoria medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 9407 din data de 18.06.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții vacante de conducere de categoria medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Văzând adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov nr. 19804 din data de 12.06.2018;

Luând în considerare dispozițiile art. 185, alin. (1) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit. ”a” și ”d”, precum și prevederile alin. (5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se avizează organizarea concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții vacante de conducere de categoria medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, după cum urmează:

1 post medic șef secție, Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie I - Pavilion Astra;

1 post medic șef secție, Secția Reumatologie - Pavilion Astra;

1 post medic șef secție, Secția Clinică Oncologie Medicală.

Art. 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

Jp