Hotărârea nr. 188/2018

Hotărârea nr.188 - avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de medic șef – Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie II – Pavilion Tractorul din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j udbrasov. ro, www.j u d bra sov. ro


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 188

din data de 28.06.2018

- privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de medic șef - Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie II - Pavilion Tractorul din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 8679 din data de 6.06.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de medic șef - Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie II - Pavilion Tractorul din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Văzând adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov nr. 18333/30.05.2018;

Luând în considerare dispozițiile art. 185, alin. (1) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit. ”a” și ”d”, precum și prevederile alin. (5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de medic șef - Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie II - Pavilion Tractorul din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu