Hotărârea nr. 187/2018

Hotărârea nr.187 - aprobarea statului de funcţii pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru


ROMAN IA


Consiliul Județean

f

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

1918 20*8 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 187

din data de 28.06.2018


- privind aprobarea statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumofitiziologie Sânpetru

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018;

Analizând referatul și expunerea de motive nr. ad. 9100 din data de 11.06.2018 întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumofitiziologie Sânpetru;

Ținând cont de Adresa Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumofitiziologie Sânpetru înregistrată cu nr. 1674/8.06.2018 prin care este înaintată Nota de fundamentare pentru propunerile privind statul de funcții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 412/2003 privind aprobarea normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico - socială, Instrucțiunile nr. 507/2003 de aplicare a normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico -socială, HG nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale, Ordinul M.S. nr. 834/2011 privind aprobarea criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean nr. 111/24.02.2017 se modifică în mod corespunzător.

Art.3. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean nr. 552/15.12.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria DțrînbrăveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

UNITATEA OE ASISTENTĂ MEDICO — SOCIALĂ DE PNEIJMOFTIZ1OLOGIE SÂN PETRU

SânpetTU , Str. Meschendorfer nr, 443 A , CF15681393

Tel: 02&8/360.664, fax: 0268/3602112

E-maîI: uamsbrascv@gmall. com

www.uamsfi.ro


Director executiv, Adelina Văsioiu 1 —Secretar,

“’T“


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Grad profesional

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

A. POSTURI ASISTENȚĂ SOCIALĂ ■ FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

DIRECTOR

II

sănătate publică și management

S

1

2

CONTABIL ȘEF

II

economice

S

1

3

ASISTENT SOCIAL

principal

asistență socială

s

1

4

PSIHOLOG

practicant

psihologie

s

1

5

EXPERT

1

achiziții publice

s

1

6

CONSILIER JURIDIC

II

științe juridice

s

1

7

INSPECTOR

III

resurse umane

s

1

8

REFERENT DE SP.

II

resurse umane

s

1

9

ECONOMIST

II

economice

s

1

10

CONTABIL

1

contabilitate

M

1

11

REFERENT

IA

resurse umane

M

1

12

FUNCȚIONAR

administrativ

M

1

13

MAGAZINER

magaziner

M

1

14

ȘOFER

1

șofer

M

1

15

MUNCITOR CALIFICAT

III

bucătar

G

4


16

MUNCITOR CALIFICAT

III

17

MUNCITOR CALIFICAT

III

18

MUNCITOR CALIFICAT

III

19

INFIRMIERĂ

20

Îngrijitoare

21

SPĂLĂTOREASĂ

22

TOTAL VENITURI PROPRII

B. POST

URI MEDICO-SANITARE

23

MEDIC SEF

II

24

ASISTENT MEDICAL ȘEF

II

25

MEDIC

primar

26

FARMACIST

specialis

27

ASISTENT MEDICAL

28

ASISTENT MEDICAL

principal

29

ASISTENT MEDICAL

30

ASISTENT MEDICAL

principal

31

ASISTENT MEDICAL

32

ASISTENT MEDICAL

33

TOTAL BUGETUL DE STAT

34

TOTAL GENERAL

Total posturi aprobate

77 din care

fochist

G

2

electrician

G

1

lăcătuș

G

1

M.G

17

G

14

G

1

54

pneumologie

S

1

generalist

PL

1

pneumologie

S

3

farmacie

S

1

farmacie

P.L.

1

radiologie

P.L.

1

igienă și sănătate publică

P.L.

1

generalist

P.L.

9

generalist

P.L.

2

generalist

S

3

23

77

conducere

4

execuție

73

venituri proprii

54

bugetul de stat

23

Comp. RUNOS

GheorghiulVIarius-Mihai