Hotărârea nr. 186/2018

Hotărârea nr.186 - aprobarea statului de funcții modificat pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

Consiliul Județean Brașov

»


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@jud brasov. ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 186

din data de 28.06.2018

- privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018;

Analizând Expunerea de motive nr. 8040/1 și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 8040 din data de 6.06.2018, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare modificarea statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 504/28.11.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții modificate pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 265/28.06.2017 privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii - cadru a salarizării nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art.91, alin. (1), lit. ”a” și alin. (2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modifcările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se aprobă statul de funcții modificat pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale revine conducătorului instituției.

Art.3, - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
Muzeul Județean de Istoric Brașov

Stt. Ntcolac Balccscu nr. 67. Brașov, jud Brașov

Telefon / Fax O26K/472.35U Mml: ofllccTTjbfasovisioric.ro www, bras0vislor1e.roConsiuul Județean BrașovSECRETAR

"T"


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Grad/Treaptă profesională

Nr. posturi

1

Manager

S

II

1

2

Șef serviciu

S

II

1

3

Contabi șef

S

II

1

4

CONSILIER

S

I

2

5

Muzeograf

S

IA

5

6

MUZEOGRAF

S

I

1

7

MUZEOGRAF

S

II

1

8

Muzeograf

SSD

I

1

9

Muzeograf

S

Debutant

1

10

RESTAURATOR

S

IA

1

11

Restaurator

SSD

I

1

12

Restaurator

M

IA

1

13

Conservator

S

I

1

14

Conservator

S

IA

3

15

Economist

S

IA

2

16

Referent specialitate

S

I

2

17

Inspector specialitate

S

I

1

18

Desenator

S

IA

1

19

Funcționar

M;G

1

20

Secretar-dactilograf

M

IA

1

21

Supraveghetor

11

22

Paznic

M;G

9

23

Muncitor calificat

M

I

1

TOTAL

50

50

Personal contractual

Din care:


Manager Șef serviciu Contabil șef


Notă:


Pentru posturile de paznici se acordă un spor de noapte în procent de 25% la sal de bază . în medie de 1.000 lei/lunar.


Răspundem pentru legalitai


a și corectitudinea datelor transmise.COMP. RESURSE UMANE, DeacgfnGrMirainia